Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Predátor: Kořist - 95 %

Predátor: Kořist - 95 %

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Predátor je kul­tov­ní film. Nový film se sna­ží pokra­čo­vat v duchu fil­mu z osm­de­sá­tých let. A posled­ním fil­mem, kte­rý se „ale­spoň onli­ne“ dostal do naší tele­vi­ze, je Predátor: Predátor: Kořist.

Tentokrát se nejed­ná o budouc­nost nebo pří­tom­nost, ale pří­běh je v minu­los­ti, kde v Americe žijí ješ­tě Indiáni a Ameriku dobý­va­jí fran­couz­ští doby­va­te­lé.  Teď jde to, zda­li je nový „Predátor“ tím, co by mohl pokra­čo­vat v úspěš­nos­ti slav­ných Predátorů.

Ano, ten­to­krát se to oprav­du poved­lo. Sice není film v kinech, ale díky Disney+ si uži­je­me oprav­du to správ­né, co by si měli fanouš­ci užít v rám­ci Predátora. Boj pro­ti samot­né­mu pro­tiv­ní­ko­vi, kte­rý při­chá­zí bůh ví odkud. A to, že Predátor, samo­zřej­mě nepře­ži­je, je jis­té. Od Arnoldova fil­mu, pří­pad­ně o fil­mu Danny Glovere, víme, že se Predátor oci­tl už v dáv­né minu­los­ti a že konec fil­mu nepře­ži­je.

Dan Trachtenberg dostal za úkol, od pro­du­cen­tů, se vrá­tit zpět do 17. sto­le­tí, kdy Amerika byla plná Indiánů a vrá­tit slav­né­mu Predátorovi lesk. Dost se mu to poved­lo, nejed­ná se o žád­nou fran­ší­zu, kte­rá spo­ju­je Vetřelce s Predátory, jed­ná se o pou­ze o pre­dá­to­ři film, kte­rý jsme oče­ká­va­li.

Začneme tím, že se jed­ná o film o Indiánech, kte­ří se oprav­du sna­ží v 17. sto­le­tí pře­žít. V indi­án­ském kme­nu je vždy něja­ká indi­án­ka, kte­rá se sna­ží být lep­ší nejen stej­ně dob­rá jako muži, ale i lep­ší. Tou je hlav­ní posta­va fil­mu, Naru, kte­rá chce být slav­nou váleč­ní­ci. Nejdříve se sna­ží být ješ­tě lep­ší než její čle­no­vé kme­nu, ale po pří­cho­du Predátora, kte­rý se roz­ho­dl poctít v 17. sto­le­tí Zemi tím, že se vydá na lov nej­vět­ší­ho pre­dá­to­ra, se roz­hod­ne zabít (ulo­vit) Predátora.

Nebudu říkat to, jak se to poda­ří, ale to, že se jed­ná o 17. sto­le­tí, kdy je Amerika oku­po­vá­na růz­ný­mi náro­dy, kte­ří se osa­dit v nové ame­ric­ké zemi, je důle­ži­té. Jedná se o hod­ně zají­ma­vý pří­běh, kte­rý umož­ní jed­né mla­dé Indiánce zabít Predátora. Už jsme si zvyk­li, že vesmír­né­ho lov­ce může zabít pou­ze Arnold (v Bahně), pří­pad­ně Glover (ve měs­tě) z pří­pad­ně Brody v jiné Galaxii, ale to, že Predátora zabi­je pou­ze indi­án­ka, kte­rá se sna­ží o úctu před svý­mi před­ky, je nové.

U nové­ho Predátora je doce­la ško­da, že je pou­ze onli­ne. Kdyby nebyl inter­net, tak by urči­tě šel do kin. Já si osob­ně mys­lím, že je do dost dob­rý film na to, aby při­lá­kal nové fanouš­ky k Disney +, kde lze ten­to film vidět. Netýká se Marvelu,  Star Wars, ani růz­ných fil­mo­vých sérií, je to pros­tě Predátor, kte­rý chce, aby jste jej vidě­li.

Je vel­ká ško­da, že hlav­ní před­sta­vi­tel Predátora už dáv­no umřel. Kdysi za dob Arnolda byl her­cem hlav­ní­ho lov­ce Kevin Peter Hall. Díky tomu her­ci, kte­rý umřel pou­ze v 35 letech máme kul­tov­ní­ho lov­ce. Nový pokra­čo­va­tel posta­vy Predátora je Dane DiLiegro, kte­rý je veli­ký 210 cm,

Příběh je jas­ný, zabít nej­slav­něj­ší­ho „pre­dá­to­ra“ na Zemi. A jak? Ve fil­mu PREY se to poved­lo. Za pár desí­tek mili­ó­nů dola­rů se nám vrá­til Predátor tam, kam pat­ří. Zpět na Zemi s krví lidí a samot­né­ho vesmír­né­ho lov­ce.


Podívejte se na hodnocení Predátor: Kořist na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Predátor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60549 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72646 KB. | 22.05.2024 - 16:50:13