Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 10.díl (SK-15.,16.) - Duelmaster Vladimir

Survivor - 10.díl (SK-15.,16.) - Duelmaster Vladimir

Surv30
Surv30
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dostáváme se k jubi­lej­ní­mu 10. dílu. Bohužel jsem díky médi­ím už dopře­du věděl, kdo v tom­to díle vypad­ne, a to mi tro­chu zka­zi­lo záži­tek, kte­rý by byl o to lep­ší, kdy­bych to nevě­děl. Dnešní část byla koneč­ně tak­tic­ká a nemě­la dale­ko k tomu, aby byla dove­de­na do šťast­né­ho kon­ce. Ale pojď­me k věci.

SK - 15. díl

Na začát­ku jsme vidě­li, jak spo­lu Adam a Vladimír tak­ti­zu­jí, a tako­vých roz­ho­vo­rů bych rád viděl víc. Protože minu­lý díl byl o odmě­ně, v tom­to díle jsme se dosta­li k sou­tě­ži o imu­ni­tu a bohu­žel opět došlo na 7 bodů. Příšerně zdlou­ha­vé a zby­teč­né. Dokonce se mi stýská po pět­ce ze začát­ku. A už jsem se dozvě­děl, že to bude 10....Již teď zabí­ra­jí sou­tě­že 90% dílů a nedo­ká­žu si ani před­sta­vit, jak to bude vypa­dat, až to bude hra o 10 bodů. Abych byl spra­ved­li­vý, mám rád sou­tě­že a jsou skvě­lé, ale jejich neu­stá­lé pro­ta­ho­vá­ní je nud­né. Vždyť jed­na sou­těž v našem pořa­du je stej­ně dlou­há jako celá epi­zo­da v ori­gi­ná­le a v ori­gi­ná­le jsou v tom dvě sou­tě­že (o odmě­nu a imu­ni­tu), roz­ho­vo­ry a kme­no­vá rada. Ale pojď­me k sou­tě­ži.

Soutěž o kme­no­vú imu­ni­tu: Jednalo se o sou­těž dvo­jic a prv­ní dva body zís­ka­li Vladimír a Lenka pro­ti Xenii a Danielovi a Dominika a Veve pro­ti Johy a Chilli. Potěšilo mě, že Tomáš opět sou­tě­žil, i když v před­cho­zím díle říkal, že ho zra­ně­ní vyřa­dí na 6 týd­nů. Každopádně se vrá­til jako vítěz, když spo­lu s Xenií pora­zi­li Lenku a hádej­te koho? No, kla­sic­ky, Braňa. Pak Nicol a Johy pora­zi­li Aylin a Veve, ale tady mě dosta­la jed­na věc. Říkalo se, že muse­ly tre­fit obě jam­ky a poz­dě­ji dokon­ce Veve muse­la házet zno­vu, pro­to­že tre­fi­la 2x stej­nou jam­ku, ale v tom­to zápa­se Nicol tre­fi­la 2x stej­nou jam­ku, což poz­dě­ji uká­za­li ve zpo­ma­le­ném zábě­ru a její bod obstál. Doufám, že to byla jen nepo­zor­nost a ne úmy­sl­né pře­hléd­nu­tí, ale i tak je to vel­ká chy­ba.

Pokud jste su toho nevšimli, tak je to vidět během roz­ho­vo­ru ve spo­ma­le­ném zábě­ru po sou­te­ži med­zi Novotným a Nicol. Na slo­ven­ské ver­zi na Voyo to už stih­li pro­stří­hat, tak, že vidět jako prv­ní tre­fi­la díru v pra­vo a pak pro­střih jak byla tre­fe­ná levá díra. Ale ve zmi­ňo­va­ném spo­ma­le­ném zábě­ru je jas­ně vidět jako tra­fi­la jako prv­ní pra­vou a pak zase tu pra­vou a hned se těši­la z výhry. Nechápu jak je mož­né, že si toho nikdo nevši­ml. Doufám, že v době, kdy bude vydán ten­to člá­nek, tak to nebu­de opra­ve­no a ješ­tě to najde­te, pokud ste jsi toho nej­pr­ve nevšimli. Tento bod vyrov­nal na 2:2 a dal­ší při­da­li Chilli a Daniel pro­ti Dominice a Adamovi a vede­ní už bylo na stra­ně Mao.

Bylo to opět kla­sic­ké naho­ru dolů a dal­ší 2 body zís­ka­la Azua díky tomu, že Veva a Aylin pora­zi­ly Johy a Nicole a Tomáš s Dominikou pora­zi­ly dru­hé­ho Tomáše a Chilli. A je to 4:3 pro Azua. Celkově však Mao háze­lo lépe a zdá­lo se mi, že bylo i rych­lej­ší ve sklá­dač­kách, a dal­ší 3 body byly jejich kořis­tí. Veronika a Nicol pora­zi­ly Lenku a Aylin, Veronika a Daniel se úspěš­ně utka­li s Dominikou a Enriquem a Xenia a Chilli s Veve a Lenkou. Bylo to 6:4 pro Mao, ale pře­kva­pi­la mě pro­hra Enriqueho, u kte­ré­ho jsem neče­kal, že by tu sklá­dač­ku spá­lil, kdy­by ji dal o něco rych­le­ji, tak si mys­lím, že by vyhrál, pro­to­že se tre­fil hned při dru­hém hodu do otvo­ru a víme, že hází skvě­le. Poté jsme byli svěd­ky toho, jak se Adam nomi­no­val do dal­ší­ho due­lu, což se mu poved­lo a spo­leč­ně s Dominikou pora­zi­li Tomáše a Veroniku. Poslední bod ale zís­kal Mao, když Aylin poho­řel na sklá­dač­ce a spo­lu s Lenkou pro­hrá­li s Johy a Chilli.

V této sou­tě­ži mi při­šlo, že Mao mělo u mužů výho­du, pro­to­že Azua se stří­da­la, a tak si napří­klad Daniel sklá­dač­ku vyzkou­šel více­krát a měl ji tedy více „v ruce“. To však nijak nesni­žu­je jejich dob­rý výkon. Po sou­tě­ži o kme­no­vou imu­ni­tu jsme se pře­su­nu­li k sou­tě­ži indi­vi­du­ál­ní, kde k mé rados­ti nako­nec zůsta­li Adam a Vladimír a nako­nec to nemoh­lo dopad­nout lépe, pro­to­že vyhrál Adam. Co tím mys­lím? No Adamovi bych v due­ly až tak moc nevě­řil, ale Vladimir je oprav­du sil­ný a takhle dosta­li oba šan­ci se zachrá­nit.

SK - 16. díl

Ačkoliv se zdá­lo jas­né, že Vladimir půjde do sou­bo­je, sna­ži­li se s Adamem něco vymys­let a šlo jim to vel­mi dob­ře. Myslím, že za tím stál hlav­ně Vladimir, kte­rý je v tom vel­mi dob­rý a je oprav­du vel­kou tak­tic­kou hroz­bou, ale takhle se má Survivor hrát. Škoda toho nešťast­né­ho začát­ku z jeho stra­ny, kdy spous­tu hrá­čů odra­dil tím, že chtěl vyho­dit Slováky a to se mu vymsti­lo.

Po doho­dě Adama a Vladimíra začal Adam plán deba­tou s Dominikou a Tomášem, ale hlav­ní plán byl Veve. Když jí navr­hl tři mož­nos­ti. Kdyby dali Vladimíra, tak by ji dal Adam, kdy­by dali Braňa, tak by ji dal taky, ale měla by to jed­no­duš­ší (jinak tady si taky mys­lím, že by Veve pora­zi­la Braňa) a tře­tí mož­nost byla Dominika a pak by šel Braňo do due­lu díky Adamovi. Veve se necha­la chy­tit a šla za Enriquem a Aylin a sna­ži­la se je pře­svěd­čit, aby hla­so­va­li s Adamem a Vladimirem. Je zřej­mé, že Veve je tá, kdo pro­je­vu­je nej­vět­ší strach z vyřa­ze­ní, a pro­to může být ovliv­ně­na a díky tomu, kdo byl vyřa­zen, to bude v dal­ších dílech urči­tě mož­né.

Kmenová rada: Nejdříve na něm Ondra Novotný ozná­mil, že Nathan nebu­de pokra­čo­vat (což bylo jas­né a nechá­pu to vel­mi dlou­hé čeká­ní) a také ozná­mil, že skry­tá imu­ni­ta je na obou ost­ro­vech a jsem vel­mi zvě­da­vý, kdo je najde a hlav­ně jak ji vyu­ži­je. Poté na kme­no­vé radě a také při hla­so­vá­ní bylo vidět, že Enrique je vel­mi emo­tiv­ní, a i když Survivor zná, měl by tomu věno­vat pozor­nost a uva­žo­vat raci­o­nál­ně­ji. Při hla­so­vá­ní se Enrique roz­ho­dl dát svůj hlas Vladimírovi, čímž vlast­ně zra­dil Aylin a Veve, pro­to­že obě hla­so­va­li pro Dominiku. Bylo to těs­ně 5:4 pro Vladimira, tak­že bylo jas­né, že Adam bude hla­so­vat pro Enriqueho, což také udě­lal. V sou­bo­ji bylo vidět, jak je Enrique ner­vóz­ní a nao­pak Vladimir napros­to klid­ný, což také roz­hod­lo o vítě­zi, kte­rým se stal Vladimir, a tak Enrique sou­těž opouš­tí. Musím říct, že od začát­ku jsem po Gáborovi fan­dil nej­víc těm dvě­ma, ale Enrique si byl veli­ce jis­tý svou pozi­cí a začal do toho pří­liš tahat emo­ce, což ho stá­lo pokra­čo­vá­ní sou­tě­že. Na dru­hou stra­nu Vladimír vyhrál svůj dru­hý duel a bude vel­mi těž­ké ho vyřa­dit, za což jsem vel­mi rád, pro­to­že v tuto chví­li je jedi­ný, kdo oprav­du uka­zu­je, že má hru zvlád­nu­tou a sna­ží se ji hrát.

Závěr: Celkový záži­tek z toho­to dílu mi zka­zil fakt, že jsem dopře­du věděl, že Enrique vypad­ne, ale v hod­no­ce­ní na to nebu­du brát ohled. Samozřejmě, že epi­zo­dy s kme­no­vou radou budou vždyc­ky ty lep­ší, a tahle pat­ři­la k těm lep­ším. Zatím jsem dal nej­víc 7/10 a u toho zůsta­nu, ale kdy­by Enrique na papír napsal Dominičino jmé­no, měl by ten­to díl urči­tě vyš­ší hod­no­ce­ní. Doufejme, že se jí dočká­me v dal­ších dílech. Dnešní epi­zo­du tedy hod­no­tím 7/10.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72064 s | počet dotazů: 248 | paměť: 73187 KB. | 14.07.2024 - 13:38:51