Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 11. díl (SK -17,18.) - Promíchání kmenů

Survivor - 11. díl (SK -17,18.) - Promíchání kmenů

Surv30
Surv30
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedenáctý díl nám začal deba­tou po kme­no­vé radě a jak se uká­za­lo, Vladimír doká­zal kmen doko­na­le roz­dě­lit. Dokonce si mys­lím, že Veve by byla dal­ší v pořa­dí, kdy­by zůsta­li u původ­ní­ho slo­že­ní až do kme­no­vé rady. Ale při­šel zvrat. K němu se dosta­ne­me poz­dě­ji.

SK-17. díl

V kme­ni Mao se Nathan při­šel roz­lou­čit, ale zřej­mě jim došel mate­ri­ál, tak tam hodi­li tuhle zby­teč­nost. V ori­gi­ná­le, když někdo vypa­dl a nemohl pokra­čo­vat, mode­rá­tor to ozná­mil a bylo to, žád­né srd­cervou­cé lou­če­ní. Ale to už dělá­me s kaž­dým, kdo odstou­pí. Měli jsme Vojtu, Gábora a teď Nathana. Vsadím se, že ostat­ní, kte­ří rezig­nu­jí, to budou mít taky a bohu­žel díky médi­ím vím a to nejen já, ale i ti, kte­ří pla­tí za Voyo, pro­to­že to tam ješ­tě neby­lo, že dal­ší budou. Znovu ama­té­ris­mus pro­duk­ce. Koneckonců, dokud není odvy­sí­lán díl, ve kte­rém sou­tě­ží­cí skon­čí, měl by zůstá­vat na ost­ro­vě a tepr­ve poté jít domů. Kdyby to někdo nevě­děl a četl tenhle článek,tak radě­ji to jmé­no nebu­du uvá­dět.

Vladimir a Nicole našli truh­ly se vzka­zem. Zde se uká­za­lo, komu to mys­lí a kdo se vyzná ve hře. Vladimír se na něj oka­mži­tě podí­val a tepr­ve pak ho odne­sl do kme­ne a Nicol s ním oka­mži­tě běže­la k ostat­ním. Pokud by tam byla imunita,tak všich­ni už vědí, že ji má, a tím si na sebe kla­de cíl. Ve zprá­vě stá­lo, že mají vybrat jed­no­ho čle­na, kte­rý půjde na loď. Vladimír správ­ně nad­ho­dil mož­nost, že ten člo­věk může vypad­nout, a tak to nebyl Tom, kdo šel. Záměrně jsem pou­žil tuto pře­zdív­ku, pro­to­že už ji změ­ni­li v gra­fi­ce a já se chys­tám Tomáše tak­to roz­dě­lit. Chválím to, i když to moh­lo být vyře­še­no dří­ve. Zřejmě brzy dojde ke slou­če­ní. Ale vrať­me se k odka­zu. Mao si vybral Xenii a byla to nej­spíš oče­ká­va­ná vol­ba, pro­to­že si ve sou­tě­žích ved­la nej­lé­pe.

Po pří­jez­du na mís­to sou­bo­je se dozvě­dě­li, že kme­ny se budou míchat a ten, kdo ten­to sou­boj vyhra­je, bude mít při výbě­ru výho­du. Podle mého názo­ru to nako­nec neby­la tak úpl­ně prav­da, ale k tomu se ješ­tě dosta­ne­me. V sou­tě­ži muse­li jed­nou rukou sklá­dat domi­no a komu spa­dl posled­ní dílek do koše jako prv­ní­mu, zís­kal bod a hrá­lo se na dvě vítěz­ství. Vladimir vyhrál 2:0 a opět uká­zal svou sílu v sou­bo­jích. A tak si Vladimír začal vybí­rat, ale pozor, tady je prv­ní zádrhel, a to ten, že dostal pod­mín­ku, že si musí vybrat ženu od Maa, a tak si pocho­pi­tel­ně vybral Johy. A Xenie si pak muse­la vybrat muže z Azua, no, koho si asi měla vybrat. Ale ne, samo­zřej­mě si vybra­la Toma, když ho dosta­la jako na pod­no­su. Pak si muse­la vybrat zno­vu, a tak se stří­da­ly, až měla Xenie opět posled­ní mož­nost a zby­ly na ni Nicole a Veronika. Takže jaká je vlast­ně výho­da, když si nemů­že­te vybrat nej­lep­ší­ho hrá­če sou­tě­že, nedo­sta­ne­te ani tře­tí vol­bu a nako­nec nedo­sta­ne­te ani posled­ní vol­bu a dosta­ne­te jen toho nechtě­né­ho a nej­slab­ší­ho. Výhodu neměl Vladimír, ale Xenie, a to doce­la vel­kou. Když už jsem si mys­lel, že posled­ní vol­ba je jas­ná, Xenia mě pře­kva­pi­la a vybra­la Nicol. Nejslabší hráč sou­tě­že ve hře, což násled­ně s radost­ným doje­tím oce­nil Vladimír. Sice říka­la, že chtě­la roz­dě­lit Chilli a že Nicol k ní měla nějak blíz­ko (i když z toho nemá­me co usu­zo­vat, pro­to­že jsem neza­chy­til žád­ný jejich roz­ho­vor), ale stej­ně tuhle vol­bu nechá­pu, i vzhle­dem k tomu, co se sta­lo v dal­ší sou­tě­ži o odmě­nu.

Nové slo­že­ní kme­ne je násle­du­jí­cí: Azua-Vladimír, Lenka, Johy, Adam, Tomáš, Veronika, Veve, Chilli

Mao-Xenia, Tom, Aylin, Dominika, Braňo, Daniel, Nicol.

SK-18. díl

Po namí­chá­ní kme­nů při­chá­zí na řadu prv­ní sou­těž o odmě­ny v novém slo­že­ní. Odměnou byl tva­ro­ho­vý koláč, káva a dopis z domo­va. To samo­zřej­mě vzbu­di­lo emo­ce. Když jsem se dozvě­děl, že to bude za 10 bodů, tak se ve mně zadu­si­ly. Ano 10!!! To je úpl­ně šíle­né, i když jsem to ozná­mil v minu­lém díle. Patnáctka, kte­rou jsem tipo­val, není tak dale­ko.

Azua zača­la skvě­le, když zís­ka­la body od Johy a Vladimíra, kte­ří pora­zi­li Aylin a Daniela. Poté Mao vyrov­nal díky bodům Xenie a Toma, kte­rý tre­fil 3 míče ze 3 ran, a nebyl jedi­ný, Adamovi a Aylinovi se to také poda­ři­lo, ale jako jedi­ný to tre­fil 2krát. Za vyrov­na­né­ho sta­vu šli Veve a Nicol pro­ti sobě. Pro mě jas­ný pří­pad pro Veveho, ale Nicol se poda­ři­lo vyhrát a došlo k šoku čís­lo 1. Další dva body pro Azua pak zís­ka­ly Adama a Veronika, když pora­zi­ly Braňa a Dominiku. Pak ale Aylin skvě­lým výko­nem vyrov­na­la pro­ti Veve a Daniel ve vel­mi těs­ném sou­bo­ji pora­zil Tomáše. Šestý bod při­da­la Xenie pro­ti Lence, kte­ré síla bude zřej­mě jen v čis­tě fyzic­kých sou­bo­jích.

Skóre 6:4 pro Mao, ale pak sérii tří bodů pro Azua obsta­ra­li Vladimír pro­ti Braňovi, Johy pro­ti Dominice a Adam pro­ti Tomovi. A prá­vě Tomova pro­hra mě napros­to šoko­va­la, pro­to­že jsem to abso­lut­ně neče­kal. Pak za sta­vu 7:6 pro Azua nastou­pi­li Chilli a Nicol a já jsem v tom­to zápa­se viděl jas­ný bod pro Azua, ale opět chy­ba. Nicol také vyhrá­la s Chilli a vyrov­na­la. Ale pokud Nicol nepo­ra­zí­te 2x ze dvou poku­sů, neza­slou­ží­te si vyhrát a Mao se o to posta­ral vel­mi rych­le. Osmý bod při­dal Daniel pro­ti Vladimírovi, což byl pro mě dal­ší šok, ale je to fakt, pro­to­že Daniel také říkal, že když jede jed­nu trať víc­krát, může na ní být oprav­du dob­rý a eli­mi­no­vat chy­by, kte­ré dělal před­tím. Devátý bod při­da­la Aylin pro­ti Johy, tak­že dal­ší odve­ta za prv­ní dva due­ly, a posled­ní bod zís­kal kdo jiný než Tom svým dru­hým per­fekt­ním nad­ho­zem, když tre­fil 3 ze 3.

Na závěr sou­tě­ží­cí pře­čet­li své dopi­sy i s pate­tic­kou smut­nou hud­bou. Zarazily mě v nich dvě věci, prv­ní je, že v Tomově dopi­se se zmi­ňu­jí o tom, že tam budou tři měsí­ce, což je oprav­du neko­neč­no. Nevím, co jim vadi­lo na těch 39 dnech, nebo to moh­li dát na 45, když už jich bylo 24. Druhá věc, kte­rá mi tro­chu zara­zi­la, byl moment s Braňem. Představte si, že se těší­te na dopis z domo­va a dosta­ne­te dva řád­ky, a při­tom ostat­ní měli celou strán­ku. Tady mi bylo Braňa hod­ně líto.

Závěr: Epizoda zača­la doce­la dob­ře, i když vyhrát sou­těž s tím, že odmě­nou bude výho­da v pro­mí­chá­ní a při­tom jste vlast­ně dosta­li totál­ní nevý­ho­du, byl dal­ší WTF moment naše­ho Survivora. Následný sou­boj o dese­ti­bo­do­vou odmě­nu mě už nudil. Doufejme, že to opět sní­ží ale­spoň na těch 5. Minulé díly jsem hod­no­til doce­la dob­ře, ale dnes dávám 5/10. Přidávám 1 bod za dobrou tak­tic­kou hru Vladimíra a 1 bod za smut­né­ho Braňa.


Photo © CBS Productions / Monty Brinton, Bill Inoshita, Robert Voets, Michael Yarish


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55229 s | počet dotazů: 248 | paměť: 73410 KB. | 20.07.2024 - 14:47:55