Kritiky.cz > Speciály > Syn Růžového Pantera

Syn Růžového Pantera

Photo © United Artists
Photo © United Artists
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Syn Růžového pan­tera je kome­di­ál­ní film z roku 1993. Jedná se o pokra­čo­vá­ní fil­mo­vé série Růžový pan­ter. V režii Blakea Edwardse v něm hra­je Roberto Benigni jako neman­žel­ský syn inspek­to­ra Clouseaua. Ve fil­mu dále hra­jí stá­lí před­sta­vi­te­lé Pantera Herbert Lom, Burt Kwouk a Graham Stark a hvězda původ­ní­ho fil­mu z roku 1963 Claudia Cardinale. Jedná se o posled­ní film původ­ní fil­mo­vé série o Růžovém pan­te­ro­vi (kte­rá zača­la původ­ním fil­mem z roku 1963) a záro­veň o posled­ní film reži­sé­ra Blakea Edwardse i skla­da­te­le Henryho Manciniho; Mancini zemřel 14. červ­na 1994 a Edwards o rok poz­dě­ji ode­šel do fil­mo­vé­ho důcho­du.

Děj

Princezna Yasmin z Lugaše (Debrah Farentino) je une­se­na ve fran­couz­ských teri­to­ri­ál­ních vodách u pobře­ží Nice tero­ris­ty vede­ný­mi žol­dá­kem Hansem (Robert Davi), aby donu­ti­li její­ho otce k abdi­ka­ci a umož­ni­li milen­ci její zne­u­zna­né mace­chy, vojen­ské­mu gene­rá­lo­vi s tero­ris­tic­ký­mi vazba­mi na zne­přá­te­le­né sou­sed­ní krá­lov­ství, zís­kat trůn. Policejní komi­sař Dreyfus (Herbert Lom) je pově­řen vyře­še­ním pří­pa­du une­se­né prin­cez­ny. Při vyšet­řo­vá­ní její­ho zmi­ze­ní na jihu Francie se dosta­ne do stře­tu s únos­ci a míst­ním čet­ní­kem Jacquesem Gambrellim (Roberto Benigni). Gambrelli ote­vře zad­ní dve­ře únosco­vy dodáv­ky a ces­tou do nemoc­ni­ce nevě­dom­ky spat­ří prin­cez­nu, o níž se domní­vá, že je řidi­čo­vou sestrou.

Hans se dozví, že Gambrelli byl svěd­kem úno­su prin­cez­ny v zad­ní čás­ti dodáv­ky, a pošle své nohsle­dy, aby Gambrelliho rutin­ně zabi­li. Dreyfus sle­du­je Gambrelliho do nemoc­ni­ce, kde pozo­ru­je neo­hra­ba­né Gambrelliho dová­dě­ní s klo­pý­tá­ním i uvíz­nu­tí jeho kola v mokrém cemen­to­vém chod­ní­ku před nemoc­ni­cí. Když při­je­dou Hansovi pohůn­ci a pro­ná­sle­du­jí Gambrelliho na kole, Dreyfus zasáh­ne a nemotor­né­ho poli­cis­tu zachrá­ní. Poté odve­ze Gambrelliho k sobě domů, kde žije se svou mat­kou Marií (Claudia Cardinale), kte­rou Dreyfus pozná­vá jako pode­zře­lou v pří­pa­du vraž­dy před 30 lety. Během náhod­né­ho setká­ní s Marií se od ní Dreyfus dozví, že Gambrelli je ve sku­teč­nos­ti neman­žel­ským synem zesnu­lé­ho inspek­to­ra Jacquese Clouseaua. Když se Hansovi muži poku­sí pod Gambrelliho dům nastra­žit bom­bu, vede to k tomu, že Dreyfus je mís­to toho zra­něn a poslán do nemoc­ni­ce.

Když se Maria roz­hod­ne zůstat ved­le zra­ně­né­ho Dreyfuse v nemoc­ni­ci, aby vidě­la, jak se zota­vu­je, oba mu pro­zra­dí Gambrelliho původ jako jedi­né­ho zná­mé­ho potom­ka zesnu­lé­ho inspek­to­ra Clouseaua. Gambrelli se nako­nec roz­hod­ne vydat na ces­tu za záchra­nou prin­cez­ny Yasmin a doká­zat, že je sku­teč­ným dědi­cem a odka­zem své­ho otce. Gambrelli pozná v nemoc­ni­ci jed­no­ho z Hansových posko­ků, kte­rý se ptá na léka­ře pro Hanse, jenž je zra­něn poté, co se Yasmin poku­si­la o útěk. Vydávaje se za léka­ře, zís­ká Gambrelli pří­stup do Hansova úkry­tu a neob­rat­ně se poku­sí zra­ně­né­ho Hanse ošet­řit. Jacques se omy­lem pích­ne do tvá­ře jehlou napl­ně­nou novo­ka­i­nem a nechá se zavřít i s prin­cez­nou.

Hans se roz­hod­ne pře­stě­ho­vat svůj úkryt z Francie do Lugaše a pošle své muže, aby Gambrelliho zabi­li tak, že ho nalo­ží do dodáv­ky a sje­dou s ní po str­mé ces­tě ze ská­ly, ale Gambrellimu se poda­ří unik­nout. Gambrelli hle­dá pomoc, vydá­vá se do Paříže, aby vyhle­dal Clouseauovy sta­ré přá­te­le, a brzy se setká­vá s býva­lým slu­hou své­ho zesnu­lé­ho otce Cato Fongem (Burt Kwouk), kte­rý ho nasmě­ru­je k býva­lé­mu kosty­mé­ro­vi inspek­to­ra Clouseaua pro­fe­so­ru Augustu Ballsovi (Graham Stark), aby jim pomohl s výro­bou nových pře­vle­ků, v nichž by se vyda­li do Lugaše zachrá­nit prin­cez­nu Yasmin. Gambrelli a Cato odlé­ta­jí do Lugaše, kde se v míst­ní restau­ra­ci setká­va­jí s vlád­ním agen­tem, kte­rý jim uká­že mís­to Hansova nové­ho úkry­tu.

Při sle­do­vá­ní luga­shskou armá­dou i Katem se Gambrelli vydá­vá na hrad leží­cí mimo hlav­ní měs­to Lugash, kde ve vrchol­né pře­střel­ce Gambrelli s pomo­cí armá­dy zís­ká pří­stup do hra­du a po stře­tu s Hansem a jeho nohsle­dy je s malou Katovou pomo­cí pora­zí a zachrá­ní prin­cez­nu Yasmin.

Po návra­tu do Francie je Gambrelli pový­šen na detek­ti­va a pře­chá­zí k paříž­ské­mu met­ru jako řád­ný poli­cej­ní inspek­tor. Zúčastní se svat­by Marie a Dreyfuse, kte­ří se během spo­leč­né­ho poby­tu zasnou­bi­li, zatím­co Dreyfus se zota­vo­val v nemoc­ni­ci. Během hos­ti­ny je Dreyfus nepří­jem­ně šoko­ván, když se obje­ví Gambrelliho sestra-dvojče Jacqueline Gambrelliová (Nicoletta Braschiová), kte­rá se uká­že být stej­ně neši­kov­ná a hlou­pá jako její bra­tr, pro­to­že Maria Dreyfusovi pro­zra­dí, že ve sku­teč­nos­ti má dvoj­ča­ta z někdej­ší­ho poku­su s inspek­to­rem Clouseauem.

V závě­reč­né scé­ně se inspek­tor Gambrelli účast­ní slav­nost­ní­ho cere­mo­ni­á­lu v Lugaši za účas­ti krá­le Haroaka a prin­cez­ny Yasmin, kte­ří mu udě­lí zvlášt­ní medai­li za záchra­nu Yasmin, kte­ré se účast­ní Maria, Dreyfus, Cato, pro­fe­sor Balls a Jacqueline Gambrelli, kde jeho nemotor­né výstu­py naru­šu­jí prů­běh jed­ná­ní stej­ně jako výstu­py jeho otce inspek­to­ra Clouseaua v před­cho­zích fil­mech o Růžovém pan­te­ro­vi. Gambrelli uza­ví­rá film slo­vy: „To bylo fajn!“ Následuje obraz Gambrelliho, kte­rý zamrz­ne, když ani­mo­va­ný Růžový pan­ter pře­chá­zí po nehyb­ném Jacquese, až ani­mo­va­ný Gambrelli náh­le usek­ne hla­vu živé­mu Gambrellimu a vysko­čí z díry, při­čemž hla­va spad­ne na pan­te­ro­vu nohu. Když z něj Gambrelli opět udě­lá hlu­pá­ka, roz­zu­ře­ný Panter ho pro­ná­sle­du­je do mize­jí­cí tmy a uza­ví­rá tak sérii.

Obsazení

-Roberto Benigni jako čet­ník Jacques Gambrelli

-Herbert Lom jako komi­sař Charles Dreyfus

-Claudia Cardinale jako Maria

-Debrah Farentino jako prin­cez­na Yasmin

-Jennifer Edwards jako Yussa

-Robert Davi jako Hans Zarba

-Mark Schneider jako Arnon

-Burt Kwouk jako Cato Fong

-Mike Starr jako Hanif

-Kenny Spalding jako Garth

-Anton Rodgers jako náčel­ník Lazar

-Graham Stark jako pro­fe­sor Auguste Balls

-Oliver Cotton jako král Haroak

-Shabana Azmi jako krá­lov­na

-Aharon Ipalé jako gen. Jaffar

-Dermot Crowley jako ser­žant Duval

-Liz Smith jako Marta Balls

Poznámka: Claudia Cardinale hrá­la prin­cez­nu v původ­ním fil­mu Růžový pan­ter. Zde se vra­cí v roli Marie Gambrelliové, kte­rou původ­ně hrá­la Elke Sommerová ve fil­mu Výstřel ve tmě.

Produkce

Tento film byl prv­ním fil­mem o Růžovém pan­te­ro­vi po dese­ti letech, po dvou neú­spěš­ných poku­sech o pokra­čo­vá­ní série po smr­ti Petera Sellerse, kte­rý byl původ­ním před­sta­vi­te­lem posta­vy Clouseaua. Plán byl pova­žo­ván za obno­ve­ní série a Roberto Benigni - popu­lár­ní ital­ský komik, kte­rý byl v Americe tepr­ve obje­ven - měl pokra­čo­vat tam, kde Sellers skon­čil. Benigni však nebyl Edwardsovou prv­ní vol­bou pro tuto roli. Chvíli byl s ním spo­jo­ván Kevin Kline. Byl fanouš­kem seri­á­lu a Edwardsova prá­ce se mu líbi­la, ale po pře­čte­ní scé­ná­ře se roz­ho­dl, že pro­jekt pros­tě nebu­de fun­go­vat. Kline a Edwards měli spo­leč­ně pra­co­vat na pro­jek­tu s názvem Luck (nejed­na­lo se o Edwardsův scé­nář), kte­rý William Morris při­ba­lil jako náhrad­ní pro­jekt pro tuto dvo­ji­ci, ale poté, co ten­to film pro­pa­dl, pro­jekt vyšuměl. Kline si poz­dě­ji zahrál Dreyfuse i v rema­ku z roku 2006 a původ­ně byl zva­žo­ván i pro roli Clouseaua.

Rowan Atkinson dostal také nabíd­ku, ale odmí­tl ji (jeho hvězda v násle­du­jí­cím dese­ti­le­tí od doby, kdy mu bylo nabíd­nu­to Prokletí Růžového pan­tera, znač­ně stoup­la). Atkinson měl rád Sellersovu prá­ci a fil­my o Panterovi, ale byl si jis­tý, že Sellerse nikdo nemů­že nahra­dit. Další vol­bou pro obsa­ze­ní Clouseauova syna byl Gérard Depardieu, kte­rý byl ozná­men v obcho­dech. Když Giancarlo Parretti pře­vzal kon­t­ro­lu nad spo­leč­nos­tí Metro-Goldwyn-Mayer, MGM-Pathé Communications stáh­la finan­co­vá­ní pro­jek­tu a Edwards zaža­lo­val stu­dio u Los Angeles County Superior Court. Když se na palu­bu dostal Alan Ladd mlad­ší, MGM se s Edwardsem mimosoud­ně vyrov­na­lo. Ladd dal fil­mu zele­nou, ale Depardieu nyní natá­čel film Ridleyho Scotta 1492: Dobytí ráje a nebyl již k dis­po­zi­ci. Po kon­tro­ver­zi ohled­ně jeho výro­ků o zná­sil­ně­ní na adre­su ame­ric­ké novi­nář­ky si MGM také roz­mýš­le­lo, zda se Depardieu hodí do rodin­né­ho kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu.

Edwards pak chtěl Roberta Benigniho po zhléd­nu­tí sním­ků Down by Law a Johnny Stecchino. Zatímco se Benigni roz­mýš­lel nad scé­ná­řem, Tim Curry byl držen v zálo­ze jako poten­ci­ál­ní náhrad­ník. Roli chtěl Bronson Pinchot, ale MGM ho odmít­lo (prav­dě­po­dob­ně pro­to, že film Svádějte to na zvo­ní­ka pro­pa­dl). Existuje raná kon­cepč­ní kres­ba pro diva­del­ní pla­kát, na níž je Curryho kní­ra­tý a kudr­na­tý Gambrelli v kres­le­né podo­bě (v kočár­ku, kte­rý by zdě­di­la Benigniho kres­le­ná vizáž). Curry také hovo­řil s tis­kem o své tou­ze po roli.

Zajištění Benigniho na kon­ci roku 1991 našlo fil­mu tolik potřeb­né finan­co­vá­ní tře­tí stra­nou od Aurelia De Laurentiise (Dinova synov­ce). Rozpočet fil­mu ve výši 28 mili­o­nů dola­rů pochá­zel čás­teč­ně od MGM (teh­dy pod vede­ním Alana Ladda Jr.) a s 13,8 mili­o­ny dola­rů od spo­leč­nos­ti Aurelia De Laurentiise, Filmauro. Natáčení zača­lo 8. červ­na 1992 v Saint-Paul-de-Vence a pro­duk­ce skon­či­la o čty­ři měsí­ce poz­dě­ji a pro­bí­ha­la ve stu­di­ích Pinewood a v Jordánsku. Během závě­reč­né bitvy ve fil­mu hrá­li vojá­ky sku­teč­ní jor­dán­ští výsad­ká­ři ze spe­ci­ál­ních ope­rač­ních jed­no­tek. Společnost Kroyer Films vytvo­ři­la ani­mo­va­nou posta­vu Růžového pan­tera a ani­mo­va­nou posta­vu Clouseaua Jr. v hra­né sek­ven­ci pro úvod­ní část fil­mu. Náklady na úvod­ní sek­ven­ci s Růžovým pan­te­rem se odha­du­jí na 1 mili­on dola­rů.

Zvukový doprovod

Možná pří­hod­ně byl ten­to film posled­ním, ke kte­ré­mu slo­žil hud­bu Henry Mancini (v úvod­ních titul­cích se obje­vu­je sám, když pře­dá­vá svou tak­tov­ku Panterovi, kte­rý diri­gu­je fil­mo­vou vari­a­ci Theme). Soundtrackové album vyda­lo vyda­va­tel­ství Milan Records.

1. The Pink Panther Theme - aran­žo­val a zpí­val Bobby McFerrin (3:10)

2. Son of the Pink Panther (1:33)

3. The Snatch (2:22)

4. The Snatch (2:22)

5. The Pink Panther Theme - aran­žo­val a zpí­val Bobby McFerrin (3:10)

6.God Bless Clouseau - hud­ba Henry Mancini, text Leslie Bricusse (2:01)

5.Samba de Jacques (2:24)

6.The Gambrelli Theme (2:23)

7.The Bike Chase (1:52)

8.Zasněná prin­cez­na (3:58)

9.Vzpoura u Omara (2:40)

10.Máma a Dreyfus (1:43)

11.Rendez-vous s Katonem (1:53)

12.Královský palác (1:47)

13.Zúčtování (3:31)

14.The Pink Panther Theme (tenor sax solo: Phil Todd) (4:18)

Recepce

Syn Růžového pan­tera straš­li­vě neu­spěl u kri­ti­ky ani u komerč­ní­ho pub­li­ka. Filmový prů­vod­ce Radio Times udě­lil fil­mu pou­ze 1 hvěz­dič­ku z 5 mož­ných. Na agre­gá­to­ru recen­zí Rotten Tomatoes má film na zákla­dě 34 recen­zí hod­no­ce­ní 6 s prů­měr­nou znám­kou 3,40/10. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes je film hod­no­cen jako nej­lep­ší. Shoda na webu zní: „Roberto Benigni je nepo­pi­ra­tel­ně nada­ný fyzic­ký komik, ale [film] zra­zu­je jeho ener­gic­ké úsi­lí bolest­ně nevtip­ným scé­ná­řem“. Na ser­ve­ru Metacritic má film na zákla­dě hod­no­ce­ní 19 kri­ti­ků skó­re 33 bodů ze 100, což zna­me­ná „obec­ně nepří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“. Diváci dota­zo­va­ní spo­leč­nos­tí CinemaScore udě­li­li fil­mu znám­ku „C “ na stup­ni­ci od A do F. Benigniho drs­ný výkon ve fil­mu mu vyne­sl nomi­na­ci na cenu Razzie za nej­hor­ší novou hvězdu. Samotný film byl pova­žo­ván za nej­bru­tál­něj­ší­ho nomi­no­va­né­ho na Razzie.

Při svém uve­de­ní ve Spojených stá­tech a Kanadě vydě­lal pou­ze 2,4 mili­o­nu dola­rů. V Itálii se však film stal hitem s výděl­kem 18 mili­o­nů dola­rů a stal se nej­vý­dě­leč­něj­ším ital­ským bloc­kbus­te­rem vůbec, přes­to­že všu­de jin­de kru­tě pro­pa­dl.

Před uve­de­ním fil­mu do kin Adams potvr­dil, že spo­leč­ně s MGM plá­nu­je vydat dal­ší pokra­čo­vá­ní fil­mu, v němž si Benigni zopa­ku­je roli Gambrelliho. Ty byly kvů­li špat­né­mu při­je­tí fil­mu zru­še­ny. V roce 1996 spo­leč­nost MGM oslo­vi­la Robina Williamse a Jima Carreyho s nabíd­kou na nato­če­ní seri­á­lu. V roce 1997 se MGM dohod­lo na restar­tu s Edwardsem (což umož­ni­lo pokra­čo­vat ve fil­mu bez jeho účas­ti). Série byla restar­to­vá­na v roce 2006 uve­de­ním fil­mu Růžový pan­ter se Stevem Martinem v roli inspek­to­ra Jacquese Clouseaua a Kevinem Klinem (dří­ve zva­žo­va­ným pro roli Clouseaua) jako Charlesem Dreyfusem. V Růžovém pan­te­ro­vi 2 Klinea v roli Dreyfuse nahra­dil John Cleese.

Jedná se o posled­ní film původ­ní ite­ra­ce série Růžový pan­ter. Jedná se o posled­ní film, kte­rý reží­ro­val Edwards, jenž se podí­lel i na scé­ná­ři a pro­duk­ci všech před­cho­zích fil­mů o Růžovém pan­te­ro­vi s výjim­kou Inspektora Clouseaua. Je to také posled­ní film, ke kte­ré­mu slo­žil hud­bu Henry Mancini.


Zdroj: Anglická Wikipedie

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20281 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72021 KB. | 23.06.2024 - 09:17:07