Kritiky.cz > Speciály > Návrat Růžového pantera

Návrat Růžového pantera

RZP3
RZP3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Návrat Růžového pan­tera je kome­di­ál­ní film z roku 1975 a čtvr­tý film ze série Růžový pan­ter. Ve fil­mu se obje­vu­je Peter Sellers, kte­rý se vra­cí do role inspek­to­ra Clouseaua popr­vé od fil­mu Výstřel v tem­no­tách (1964) poté, co odmí­tl opa­ko­vat roli ve fil­mu Inspektor Clouseau (1968). Film se stal komerč­ním hitem a oži­vil do té doby spí­cí seri­ál a s ním i kari­é­ru Petera Sellerse.

Herbert Lom si zopa­ko­val roli vrch­ní­ho inspek­to­ra Charlese Dreyfuse z Výstřelu v tem­no­tách; i poté zůstal stá­lým her­cem. Postavu sira Charlese Littona, pro­slu­lé­ho Fantoma, nyní hra­je Christopher Plummer a niko­li David Niven, kte­rý tuto roli hrál ve fil­mu Růžový pan­ter (1963) a nebyl k dis­po­zi­ci. Ústřední roli v ději opět hra­je dia­mant Růžový pan­ter.

Obsah filmu

Ve fik­tiv­ní zemi Lugash se tajem­ný zlo­děj zmoc­ní dia­man­tu Růžový pan­ter a zane­chá po sobě bílou ruka­vi­ci s vyši­tým zla­tým „P“. Lugašský šáh, kte­ré­mu opět chy­bí národ­ní poklad, požá­dá o pomoc inspek­to­ra Clouseaua (Peter Sellers) ze Sûreté, pro­to­že Clouseau dia­mant zís­kal zpět při jeho posled­ní krá­de­ži (ve fil­mu Růžový pan­ter). Clouseau byl svým šéfem, vrch­ním inspek­to­rem Charlesem Dreyfusem (Herbert Lom), kte­rý jím pohr­dá až k posed­los­ti, dočas­ně degra­do­ván na pochůz­ká­ře, ale fran­couz­ská vlá­da Dreyfuse donu­tí, aby ho zno­vu jme­no­val. Clouseau tuto zprá­vu radost­ně při­jme a nále­ži­tě odje­de do Lugaše, ale ne dří­ve, než odra­zí neče­ka­ný útok své­ho slu­hy Cata (Burt Kwouk), kte­rý to měl naří­ze­no, aby inspek­to­ra udr­žel v napě­tí.

Po ohle­dá­ní mís­ta činu v národ­ním muzeu - při němž kvů­li své obvyk­lé neši­kov­nos­ti roz­bi­je něko­lik neo­ce­ni­tel­ných sta­ro­žit­nos­tí - dojde Clouseau k závě­ru, že ruka­vi­ce usvěd­ču­je ze zlo­děj­ství sira Charlese Littona (Christopher Plummer) ali­as „pro­slu­lé­ho Fantoma“. Po něko­li­ka kata­stro­fál­ních neú­spě­ších při obhlíd­ce Littonova pan­ství v Nice se Clouseau domní­vá, že se ho pokou­ší zabít tajem­ný vrah. Vydává se za man­žel­kou sira Charlese, lady Claudine Littonovou (Catherine Schellová), do švý­car­ské­ho hote­lu Gstaad Palace, aby našel sto­py k mís­tu poby­tu její­ho man­že­la, a opa­ko­va­ně zma­ří vyšet­řo­vá­ní.

Mezitím se siru Charlesovi jeho žena posmí­vá kvů­li krá­de­ži a uvě­do­mí si, že to na něj někdo hodil. Po pří­jez­du do Lugaše, aby očis­til své jmé­no, se sir Charles jen stě­ží vyhne vraž­dě a je poslán na lugaš­skou taj­nou poli­cii svým spo­lu­pra­cov­ní­kem zná­mým jako „Tlusťoch“ (Eric Pohlmann), kte­rý mu vysvět­lí, že po smr­ti hlav­ní­ho pode­zře­lé­ho už taj­ná poli­cie nebu­de mít zámin­ku k pokra­čo­vá­ní čis­tek svých poli­tic­kých nepřá­tel. Při útě­ku do své­ho apart­má na Littona čeká plu­kov­ník taj­né poli­cie Sharki (Peter Arne), kte­rý nazna­ču­je, že Tlusťochovo chá­pá­ní je správ­né, ale při­po­mí­ná mu, že dia­mant musí být nako­nec zís­kán zpět. Sir Charles před­stí­rá spo­lu­prá­ci, ale nedo­ká­že skrýt svou reak­ci, když na bez­peč­nost­ním zázna­mu muzea pozná tvář. Vyhne se dal­ší­mu spik­nu­tí Tlusťocha a jeho obo­jet­né­ho pod­ří­ze­né­ho Pepiho (Graham Stark) a unik­ne z Lugashe, taj­ně pro­ná­sle­do­ván Sharkim, kte­rý věří, že ho sir Charles dove­de k dia­man­tu.

V Gstaadu Clouseau, kte­rý stá­le sle­du­je lady Claudine, náh­le dosta­ne od Dreyfuse tele­fo­nic­ký roz­kaz, aby ji zatkl v jejím hote­lo­vém poko­ji. Když však Clouseau zavo­lá zpět, aby si pří­kaz ujas­nil, dozví se, že Dreyfus je na dovo­le­né. Sir Charles, kte­rý si mezi­tím objed­nal sou­kro­mý let z Lugaše, při­jíž­dí do hote­lu a jako prv­ní kon­fron­tu­je svou ženu. Lady Claudine při­zná­vá, že šperk ukradla, aby v jejich živo­tě vyvo­la­la vzru­še­ní. Objeví se plu­kov­ník Sharki, ale prá­vě když se chys­tá oba zabít, vtrh­ne dovnitř inspek­tor Clouseau. Sir Charles Clouseauovi vše vysvět­lí a Sharki se je chys­tá všech­ny tři zabít. Dreyfus však Clouseaua sle­du­je a sto­jí před hote­lo­vým poko­jem s puš­kou - Dreyfus je ve sku­teč­nos­ti „tajem­ný vrah“, kte­rý se celou dobu sna­ží Clouseaua zabít - a prá­vě když Dreyfus na Clouseaua vystře­lí, inspek­tor se při­kr­čí, aby zkon­t­ro­lo­val, zda má roze­pnu­tý poklo­pec, a stře­la mís­to něj zabi­je Sharkiho. Ostatní tři se kry­jí, zatím­co Dreyfus, šíle­ně roz­zu­ře­ný svým posled­ním neú­spě­chem zabít Clouseaua, zuří tak dlou­ho, dokud není zatčen.

Za opě­tov­né zís­ká­ní Růžového pan­tera je Clouseau pový­šen na vrch­ní­ho inspek­to­ra, zatím­co sir Charles pokra­ču­je ve své kari­é­ře zlo­dě­je šper­ků. V japon­ské restau­ra­ci v epi­lo­gu Cato neče­ka­ně zno­vu zaú­to­čí na Clouseaua a vyvo­lá masiv­ní rvač­ku, kte­rá zni­čí celý pod­nik. Dreyfus je za své činy zavřen do blá­zin­ce, kde je ve vypol­stro­va­né cele spou­tán svě­ra­cí kazaj­kou a pří­sa­há Clouseauovi pomstu. Film kon­čí, když Růžový pan­ter (v kres­le­né podo­bě) vstou­pí do Dreyfusovy cely a nato­čí ho, jak píše na zeď „Konec“.

Produkce

Na začát­ku 70. let napsal Blake Edwards 15-20stránkový náčrt dal­ší­ho fil­mu o Růžovém pan­te­ro­vi a před­lo­žil ho pro­du­cen­to­vi seri­á­lu Walteru Mirischovi. Producentovi se nápad líbil, ale dis­tri­bu­tor a hlav­ní spon­zor série, spo­leč­nost United Artists, film odmít­la, pro­to­že nemě­la zájem o spo­lu­prá­ci s Edwardsem ani Peterem Sellersem, jejichž kari­é­ra upa­da­la.

Britský pro­du­cent Lew Grade sou­hla­sil s finan­co­vá­ním dvou fil­mů pro Blakea Edwardse jako sou­část doho­dy, kte­rá měla zajis­tit, aby se Edwardsova man­žel­ka Julie Andrewsová obje­vi­la v jeho tele­viz­ním spe­ci­á­lu. Prvním fil­mem bylo Tamarindové semín­ko. Edwards chtěl nato­čit pro­jekt ode­hrá­va­jí­cí se v Kanadě s názvem Rachel and the Stranger, ale Gradeovi se ten­to nápad nelí­bil a nabí­dl Edwardsovi, že ho z dru­hé­ho závaz­ku vykou­pí. Edwards však chtěl nato­čit dru­hý film; aby pomohl obno­vit svou pošra­mo­ce­nou pověst v Hollywoodu. Grade prý teh­dy navr­hl nato­čit nový film o Růžovém pan­te­ro­vi a Edwards sou­hla­sil, pokud by s tím sou­hla­sil i Sellers. Gradeovi se poda­ři­lo Sellerse pře­mlu­vit a pro­jekt se roz­bě­hl. Společnost UA sou­hla­si­la s tím, že Návrat Růžového pan­tera poskyt­ne Gradeovi výmě­nou za celo­svě­to­vou dis­tri­buci a podíl na zis­ku; Gradeova spo­leč­nost by poté trva­le vlast­ni­la celo­svě­to­vá prá­va na film. Grade uve­dl, že Eric Pleskow ze spo­leč­nos­ti United Artists dostal nabíd­ku, aby se na fil­mu podí­lel jako part­ner, ale odmí­tl, pro­to­že si mys­lel, že film bude finanč­ně neú­spěš­ný; chtěl, aby UA pou­ze dis­tri­bu­o­va­la.

Richard Williams, poz­děj­ší reži­sér ani­mo­va­ných fil­mů Who Framed Roger Rabbit, vytvo­řil ani­mo­va­né úvod­ní a závě­reč­né titul­ky pro ten­to sní­mek a The Pink Panther Strikes Again, a to díky DePatie-Frelengově prá­ci na krát­kých fil­mech o Růžovém pan­te­ro­vi a dal­ších kres­le­ných pro­jek­tech pro tele­vi­zi a film. Williamsovi s ani­ma­cí pomá­ha­li dva zná­mí ani­má­to­ři, Ken Harris a Art Babbitt.

Carol Clevelandová, zná­má pře­de­vším díky pra­vi­del­né­mu vystu­po­vá­ní v Monty Pythonově léta­jí­cím cir­ku­su, má malou roli potá­pěč­ky v bazé­nu.

Soundtrackové album s hud­bou Henryho Manciniho k fil­mu vyda­la spo­leč­nost RCA Records. V břez­nu 1977 vyšla opož­dě­ně v nakla­da­tel­ství Ballantine Books nove­li­za­ce, kte­rou napsal spo­lu­au­tor scé­ná­ře k fil­mu Frank Waldman (ISBN 0345251237).

Kritika filmu

Kritické přijetí

V dení­ku The New York Times Vincent Canby ohod­no­til film klad­ně, když napsal: „Clouseau je vel­mi zvlášt­ním slaps­tic­ko­vým tri­um­fem pánů Sellerse a Edwardse“. Variety jej ozna­čil za „dal­ší vel­mi zábav­ný film o věč­ném gum­shoe bun­gle­ro­vi, inspek­to­ro­vi Clouseauovi. „Návrat Růžového pan­tera“ je v mno­ha ohle­dech časo­vou kaps­lí, plnou bri­lant­ních vtíp­ků a kome­di­ál­ní nevin­nos­ti.“ Gene Siskel z Chicago Tribune udě­lil fil­mu 2 hvěz­dič­ky ze 4, při­čemž prv­ní Sellersovu scé­nu shle­dal vtip­nou, ale po zby­tek fil­mu „nejen­že víme, kdy při­jde kaž­dý vtip; víme přes­ně, jaký ten vtip bude“. Charles Champlin z Los Angeles Times napsal, že film „pod­le mě nedo­sa­hu­je úrov­ně toho, co bylo před­tím. Jeho kal­ku­la­ce uka­zu­jí a inspek­tor je jak­si pří­liš úpl­ně šašek, chy­bí mu spás­ný patos, kte­rý si zřej­mě pama­tu­ji z před­cho­zích dílů. Ale svým ener­gic­kým a tref­ným způ­so­bem je „Návrat růžo­vé­ho pan­tera“ vese­lým úni­kem od všech věcí, kte­ré nás trá­pí.“ Gary Arnold z dení­ku The Washington Post film ozna­čil za „čas­to vtip­ný a cel­ko­vě uspo­ko­ji­vý návrat Petera Sellerse do komic­ké for­my, kte­rý zno­vu ztvár­nil roli nešťast­né­ho, ale zarpu­ti­lé­ho fran­couz­ské­ho slí­di­la“. Penelope Gilliattová z The New Yorker napsa­la, že Sellers zde „pra­cu­je ve své nej­lep­ší for­mě“.

Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes má film na zákla­dě 18 recen­zí 89 % s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 6,7 z 10 mož­ných.

Výdělek

Film vydě­lal 41,8 mili­o­nu dola­rů ve Spojených stá­tech a Kanadě a 75 mili­o­nů dola­rů celo­svě­to­vě.


 • Zdroj: Anglická Wikipedie
 • Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Capucine: Cesta od francouzské modelky k Hollywoodské filmové hvězdě7. ledna 2024 Capucine: Cesta od francouzské modelky k Hollywoodské filmové hvězdě Germaine Lefebvre si během svého působení v modelingu zvolila umělecké jméno Capucine. Toto jméno - vyslovované jako "Kap-oo-seen" - je francouzský název pro květinu Nasturtium. Její […] Posted in Zajímavosti
 • Jak vznikal nevzniklý snímek Románek Růžového pantera?14. února 2023 Jak vznikal nevzniklý snímek Románek Růžového pantera? Mnozí z vás jistě znají původní sérii osmi filmů o Inspektorovi Clouseauovi, onom břídilovi, který neustále hledá bájný diamant nesoucí název Růžový panter. Věděli jste ale, že poslední […] Posted in Zajímavosti
 • Stopa Růžového pantera6. září 2021 Stopa Růžového pantera Stopa růžového pantera je komediální film režiséra Blakea Edwardse z roku 1982 s Peterem Sellersem v hlavní roli. Jedná se o sedmý film ze série Růžový panter, první film série po […] Posted in Speciály
 • Pomsta Růžového pantera29. srpna 2021 Pomsta Růžového pantera Pomsta Růžového pantera je britský komediální film z roku 1978. Jedná se o šestý film ze série komedií o Růžovém panterovi. Byl uveden v roce 1978 a je posledním představením "inspektora […] Posted in Speciály
 • Kletba Růžového pantera18. dubna 2022 Kletba Růžového pantera Prokletí Růžového pantera je komediální film z roku 1983, který je pokračováním série filmů o Růžovém panterovi, kterou na počátku 60. let 20. století vytvořil Blake Edwards. Film byl […] Posted in Speciály
 • Růžový panter znovu zasahuje23. srpna 2021 Růžový panter znovu zasahuje Růžový panter znovu zasahuje je komediální film z roku 1976. Jedná se o pátý film ze série Růžový panter a třetí, který ve svém názvu obsahuje slovní spojení Růžový panter, ačkoli diamant […] Posted in Speciály
 • Komisař Clouseau na stopě9. srpna 2021 Komisař Clouseau na stopě Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě (A Shot in the Dark) je britsko-americká barevná komedie z roku 1964, kterou v Panavisionu natočil Blake Edwards. Jedná se o druhý díl […] Posted in Speciály
 • Syn Růžového Pantera21. dubna 2022 Syn Růžového Pantera Syn Růžového pantera je komediální film z roku 1993. Jedná se o pokračování filmové série Růžový panter. V režii Blakea Edwardse v něm hraje Roberto Benigni jako nemanželský syn inspektora […] Posted in Speciály
 • V tento den roku 1965 byl ve Velké Británii uveden film "Thunderball"29. prosince 2023 V tento den roku 1965 byl ve Velké Británii uveden film "Thunderball" Film "Thunderball", původně zamýšlený jako první film o Jamesi Bondovi, byl středem právních sporů, které začaly v roce 1961 a trvaly až do roku 2006. Bývalí spolupracovníci Iana Fleminga […] Posted in Zajímavosti
 • Poklad na Stříbrném jezeře: Legenda mezi dobrodružnými filmy14. července 2024 Poklad na Stříbrném jezeře: Legenda mezi dobrodružnými filmy Pohádkový poklad, neohrožení hrdinové, dechberoucí příroda a nezapomenutelná hudba. Film „Poklad na Stříbrném jezeře“ z roku 1962, inspirovaný knihou Karla Maye, se stal klasikou […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55747 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72314 KB. | 23.07.2024 - 16:36:10