Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Uncharted

Uncharted

Uncharted
Uncharted
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Potomek slav­né­ho hle­da­če pokla­dů sira Francise Drakea, Nathan Drake (Tom Holland), koneč­ně našel sto­pu k pro­kle­té zla­té soš­ce ze Zlatého měs­ta v El Doradu. Když se však vydá na ces­tu, za zády se mu náh­le obje­ví zákeř­ní kon­ku­ren­ti...

Videoherní adap­ta­ce vět­ši­nou nema­jí tu nej­lep­ší pověst. A nic nena­svěd­čo­va­lo tomu, že by na tom měla adap­ta­ce video­her­ní série Uncharted coko­liv změ­nit. Filmové zpra­co­vá­ní Nathana Drakea (tako­vé­ho video­her­ní­ho duchov­ní­ho nástup­ce Indiana Jonese) totiž přes deká­du skon­či­lo v deve­lo­p­ment hellu, kdy se na pro­jek­tu vystří­da­lo nespo­čet sce­náris­tů, 7 reži­sé­rů a cel­ko­vě se postup­ně více a více těž­ko věři­lo tomu, že na adap­ta­ci Uncharted dojde. A pře­ci jen došlo. Uncharted ovšem na roz­díl od video­her hlav­ní­ho hrdi­nu Nathana Drakea nepřed­sta­vu­je jako zku­še­né­ho hle­da­če pokla­dů, ale tepr­ve na jeho počát­ku, kdy se tepr­ve setká­vá se svým men­to­rem Victorem Sullivanem a stá­vá se tím zná­mým hle­da­čem pokla­dů, kte­rý je znám z původ­ní série. Filmový Uncharted jde tak vní­mat jako ori­gin Nathana Drakea, kdy by Tom Holland v titul­ní roli mohl v poten­ci­o­nál­ních pokra­čo­vá­ních dozrá­vat prá­vě do té podo­by Nathana Drakea, kte­rý je znám z oblí­be­né čtyř­díl­né video­her­ní série. Je ovšem po prv­ním fil­mu vlast­ně důvod se na něja­ké to pokra­čo­vá­ní těšit?

Uncharted
Photo © Sony Pictures

Nutno dodat, že nová dob­ro­druž­ná kla­si­ka krá­če­jí­cí ve sto­pách fil­mů s Indianou Jonesem, Honby za dia­man­tem, Mumie od Stephena Sommerse či ale­spoň dvo­ji­ce fil­mů Lovci pokla­dů s Nicolasem Cagem v hlav­ní roli z Uncharted nej­spíš nebu­de. Tvůrci se na roz­díl od her sku­teč­ně vydá­va­jí vlast­ním smě­rem a jejich zna­lost není dva­krát při sle­do­vá­ní fil­mu potře­ba (i když jed­no vel­mi podiv­né cameo dost mož­ná neroz­klí­ču­jí ani divá­ci, kte­ří mají celou sérii pocti­vě ode­hra­nou). Videoherní série Uncharted je pře­de­vším spo­je­na s divo­ký­mi akč­ní­mi momen­ty, kte­ré se čas­to vyrov­na­li i těm nej­vel­ko­le­pěj­ším akč­ním scé­nám z moder­ních fil­mů a už teh­dy muse­lo být jas­né, že kdy­by se fil­mo­vé adap­ta­ce cho­pil někdo sku­teč­ně zají­ma­vý, moh­la by z toho vylézt solid­ní akč­ní divo­či­na krá­če­jí­cí klid­ně ve sto­pách tako­vé Mission: Impossible. Proto zamr­zí, že těch akč­ních momen­tů ve fil­mů samot­ném vlast­ně nic není. A i když dová­dě­ní s nákla­dem leta­dla či léta­jí­cí­mi lodě­mi doká­že být sku­teč­ně zábav­né a ale­spoň tro­chu doká­že evo­ko­vat divo­kost video­her, pat­ří mezi vrcho­ly fil­mu. A moc jiných paměti­hod­ných momen­tů tam vlast­ně není.

Za ta léta se kolem fil­mo­vé­ho Uncharted mota­li zají­ma­ví tvůr­ci jako David O. Russell (Terapie lás­kou), Dan Trachtenberg (Ulice Cloverfield 10) či Travis Knight (Bumblebee). Finální vol­ba nako­nec padla na Rubena Fleischera (Zombieland 1-2, Venom), kte­rý utvr­zu­je svou pozi­ci sluš­né­ho ruti­né­ra a akce v jeho podá­ní sku­teč­ně půso­bí fajn. Samotný scé­nář není svě­to­bor­ný, vydá­vá se oče­ká­vá­ným smě­rem a aspoň pár­krát doká­že jis­tý­mi zvra­ty sluš­ně pře­kva­pit (i když jis­tá podiv­nost a v jis­tých momen­tech i nevy­u­ži­tel­nost z nich pře­ci jen čiší). Brutálně nevy­u­ži­tý je napří­klad Antonio Banderas jako ústřed­ní zápo­rák Moncada, kte­rý se sice zpo­čát­ku jeví jako ale­spoň tro­chu kom­plex­ní posta­va, prav­da ovšem rych­le vypla­ve na povrch. A nikdy jsem se vlast­ně osob­ně nemohl zba­vit poci­tu, že to celé mohl být výprav­něj­ší, vel­ko­le­pěj­ší a pře­de­vším zábav­něj­ší.

Uncharted
Photo © Sony Pictures

Tom Holland je jako Nathan Drake fajn, posta­vu ovšem mož­ná až pří­liš hra­je jako Petera Parkera, kte­rý nej­spíš navždy zaška­tul­ko­ván jako Hollandova život­ní role. Do jis­té míry to poté dává smy­sl, pro­to­že je Drake mlad­ší než ve hrách, je ješ­tě mla­dý a má ješ­tě čas vyzrát, pře­ci jen má ovšem člo­věk občas pocit, že si snad Holland sku­teč­ně odsko­čil z pla­cu Spider-Man: Bez domo­va a zůstal při­tom v roli Petera Parkera. I díky jeho fyzič­ce a schop­nos­ti uhrát váž­né scé­ny, kdy se o něco hra­je se ovšem jeví jako ide­ál­ní vol­ba, kte­rá by tuhle poten­ci­o­nál­ní dob­ro­druž­nou sérii roz­hod­ně moh­la utáh­nout.

Mark Wahlberg (kte­rý měl původ­ně hrát Drakea v době, kdy měl film reží­ro­vat David O. Russell) je poté také fajn, vývoj vzta­hu mezi jeho Sullym a Drakem ovšem nepů­so­bí dva­krát při­ro­ze­ně a Sully je Wahlbergově podá­ní tak tro­chu nesym­pa­tic­ký. Přičemž si osob­ně nemys­lím, že by byl pro­blém v tom, že by byl Wahlberg bez cha­rizma­tu, ale spíš v tom, že nikdo vlast­ně nevě­děl, jak tuhle posta­vu pojmout. A jest­li si po vzo­ru her sku­teč­ně nechá do dal­ších pokra­čo­vá­ní Wahlberg v této roli knír.... no, řek­ně­me, že knír na obli­če­ji Marka Wahlberga vypa­dá sku­teč­ně podiv­ně.

Uncharted
Photo © Sony Pictures

Fleischer za kame­rou nepřed­vá­dí žád­ný výraz­ný ruko­pis, akč­ní scé­ny jsou ovšem ale­spoň pře­hled­né, čás­teč­ně i ale­spoň tro­chu kre­a­tiv­ní a jde z nich sku­teč­ně ale­spoň tro­chu cítit to kla­sic­ké Uncharted. CGI v jis­tých momen­tech drh­ne (pokud byla ovšem sna­ha tako­vá, aby to celé vypa­da­lo jako hra - tak asi úspěch) a člo­věk nemá ani sekun­du důvod dva­krát věřit tomu, že to co je na plát­ně sku­teč­ně by snad moh­lo být sku­teč­né. Je to ovšem celé nato­če­né pocti­vou ruti­nou a roz­po­čet 120 mili­o­nů dola­rů je na fil­mu více­mé­ně vidět. Když si člo­věk uvě­do­mí, že výrazná část roz­počtu šla na ruku Hollandovi a Wahlbergovi.

Když se někam ská­če, řeší se rébu­sy a pře­de­vším dojde na neče­ka­ná odha­le­ní a někdy i něja­ké ty kudly v zádech, je to celé sku­teč­ně zábav­né a zamr­zí tak jen, že toho vše­ho není ve fil­mu tro­chu víc a vše­ho toho vysvět­lo­vá­ní minu­los­ti či moti­va­cí  postav je ve fil­mu tak tro­chu navíc. Především i pro­to, že to celé nikam vlast­ně dva­krát neve­de. Přitom prá­vě v momen­tech, kdy se řeší rébu­sy a někam se ská­če a s někým se někdo pere to celé má aspoň nádech toho, že by mohl mít člo­věk sku­teč­ně do čině­ní s nástup­cem Indiana Jonese na vel­kém plát­ně. A i díky dvě­ma skvě­lým scé­nám a solid­ní­mu názna­ku ohled­ně smě­řo­vá­ní celé série bych vlast­ně rád osob­ně dru­hý film do dvou let viděl. Jen by se toho mohl příš­tě cho­pit někdo zají­ma­věj­ší, hra­věj­ší, ener­gič­těj­ší a někdo, kdo se poten­ci­á­lu adap­to­vá­ní té úspěš­né video­her­ní série při­blí­ží o tro­chu víc. Tohle půjde s odstu­pem času nej­spíš vní­mat jako sluš­ný start, kte­rý snad jen ote­vře dve­ře k vět­ším a pře­de­vším zábav­něj­ším věcem.

K těm nej­lep­ším dob­ro­druž­ným kla­si­kám má fil­mo­vé Uncharted dale­ko, nemá ovšem cenu sta­ho­vat kalho­ty, když brod je ješ­tě dale­ko. I když fil­mo­vé­mu Uncharted chy­bí k doko­na­los­ti dale­ko, slib­né zákla­dy tam roz­hod­ně jsou. Tom Holland je na roli ide­ál­ní vol­ba, Mark Wahlberg by jako sidecick/mentor mohl do budouc­na též obstát a a směr, kte­rým by se moh­la série ubrat příš­tě zní roz­hod­ně nos­ně. Fleischer pros­tě dodal sluš­ný výplach, kte­rý roz­hod­ně neu­ra­zí a nemu­sí být auto­ma­tic­ky zařa­ze­ný mezi ty neslav­né video­her­ní adap­ta­ce. A má blí­že spí­še k fil­mo­vé­mu Warcraftu či Tomb Raider s Alicii Vikander. Po té deká­dě v deve­lo­p­ment hellu mož­ná může­me být rádi.....

Verdikt: 70%


Photo © Sony Pictures


Podívejte se na hodnocení Uncharted na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63326 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72409 KB. | 24.05.2024 - 13:05:42