Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Princ Mamánek – Recenze – 30 %

Princ Mamánek – Recenze – 30 %

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (8 hlasů, průměr: 3,88 z 5)
Loading...

Česká pohád­ka Princ Mamánek je vysně­ným pro­jek­tem her­ce Jana Budaře, kte­rý ji reží­ro­val, napsal a pro­du­ko­val coby svůj celo­ve­čer­ní debut. Kromě toho ji nato­čil pod­le vlast­ní stej­no­jmen­né kniž­ní před­lo­hy z roku 2017, ztvár­nil v ní titul­ní hlav­ní roli a slo­žil do ní hud­bu a také něko­lik pís­ni­ček, jež dokon­ce osob­ně nazpí­val spo­lu s Veronikou Khek Kubařovou, kte­rá ve fil­mu též hra­je. Jde tedy o jeho vlast­ní oso­bi­té autor­ské dílo, kte­ré mělo poten­ci­ál vnést tro­chu svě­ží­ho vět­ru do žán­ru čes­ké fil­mo­vé pohád­ky, not­ně zatuchlé­ho done­ko­neč­na se opa­ku­jí­cí­mi téma­ty, moti­vy a šab­lo­no­vi­tý­mi záplet­ka­mi. Tyto nadě­je sice zůsta­ly spí­še nena­pl­ně­ny, nicmé­ně z kon­ven­cí kla­sic­kých pohá­dek Princ Mamánek i tak čás­teč­ně vybo­ču­je.

Princ Mamánek – Recenze
Photo © Bontonfilm

 

Hlavním hrdi­nou je princ Ludvík (Jan Budař), kte­ré­mu je už 39 let, leč přes­to je stá­le den­no­den­ně hýč­ka­ný a roz­maz­lo­va­ný svou krá­lov­skou mamin­kou, jako kdy­by byl dítě. Vždy dostal všech­no, co si kdy přál, ale záro­veň nikdy nevy­tá­hl paty ze zám­ku, všech­ny život­ní zku­še­nos­ti dopo­sud čer­pal pou­ze z knih, ze vše­ho má strach a nikdy se nedo­stal do kon­tak­tu s pros­tým lidem, jemuž by jed­nou měl začít vlád­nout. (Královnu mimo­cho­dem hra­je slo­ven­ská hereč­ka Jana Nagyová, pro­sla­ve­ná posta­vou Arabely, pro níž je toto prv­ní fil­mo­vá role od roz­pa­du Československa. Jde tedy o její vel­ký návrat po téměř tři­ce­ti­le­té pau­ze.)

Královi (Martin Huba) ale jed­no­ho dne rup­nou ner­vy, nechá Ludvíka omá­mit uspá­va­cím pro­střed­kem a bez vědo­mí krá­lov­ny jej nechá v noci odvézt dale­ko od zám­ku do lesů, aby si syná­ček vyzkou­šel život v nor­mál­ním svě­tě a zís­kal cen­né prak­tic­ké zku­še­nos­ti. Když se princ ráno pro­bu­dí upro­střed lesa, zma­te­ný, vydě­še­ný, bez paru­ky a s nuz­ným oble­če­ním, tak záro­veň zjiš­ťu­je, že není sám. Jako ochrán­ce mu byl při­dě­len rytíř-alkoholik Hudroval (Ondřej Vetchý), jenž mu má záro­veň dělat prů­vod­ce – při­čemž ale sám zjev­ně pořád­ně neví, kudy se smě­rem k hra­du vydat a jak dlou­ho by jim ces­ta měla trvat.

Princ Mamánek – Recenze
Photo © Bontonfilm

 

Navzdory vtip­ně zně­jí­cí­mu námě­tu ale po celý zby­tek fil­mu nedo­jde prak­tic­ky k niče­mu, co by doká­za­lo vyvo­lat coko­li inten­ziv­něj­ší­ho než let­mé pou­smá­ní. Mohlo by se zdát, že Princ Mamánek vyu­ži­je slib­nou výcho­zí situ­a­ci k erup­ci humo­ru vyplý­va­jí­cí­ho z kon­fron­ta­ce roz­maz­le­né­ho a ustra­še­né­ho prin­ce se sku­teč­ným svě­tem, s běž­ný­mi lid­mi a s před­mě­ty a nástro­ji, kte­ré v živo­tě nedr­žel v ruce a neu­mí s nimi zachá­zet. Že během návra­tu do zám­ku bude muset pře­ko­nat řadu těž­kos­tí, nau­čit se sta­rat sám o sebe, a tře­ba i poro­zu­mět své­mu krá­lov­ství a lidem v něm a nau­čit se vlád­nout. Nic z toho se ale v pod­sta­tě nesta­ne – pří­běh totiž kla­de Ludvíkovi do ces­ty jen mini­mum pře­ká­žek.

Každou sví­zel­nou situ­a­ci za prin­ce vyře­ší buď rytíř Hudroval nebo ves­nic­ká šen­kýř­ka Běta (Veronika Khek Kubařová), kte­rá s Ludvíkem začne oka­tě flir­to­vat hned od jejich prv­ní spo­leč­né scé­ny (z čehož vzejde vel­mi jalo­vá a před­ví­da­tel­ná roman­tic­ká linie). Během své­ho puto­vá­ní se princ potká pou­ze se zhru­ba půl­tuc­tem oby­čej­ných lidí a se čtyř­mi nad­při­ro­ze­ný­mi bytost­mi, což za repre­zen­ta­tiv­ní vzo­rek popu­la­ce celé­ho krá­lov­ství tak úpl­ně pova­žo­vat nelze. Během celé­ho fil­mu se mu do rukou dosta­ne nanej­výš dře­vě­ný kla­cek, kte­rý bez­tak ani nepo­u­ži­je. Pokud se měl Ludvík ve scé­ná­ři v prů­bě­hu děje pře­mě­nit ze samo­li­bé­ho, bojác­né­ho a roz­maz­le­né­ho mamin­či­na mazán­ka v empa­tic­ké­ho, samo­stat­né­ho a vyspě­lé­ho vla­da­ře, tak na plát­ně nejen­že tuto pro­mě­nu nevi­dí­me, ale nevi­dí­me ani ty situ­a­ce, kte­ré by ji měly zapří­či­nit.

Princ Mamánek – Recenze
Photo © Bontonfilm

 

Příběh Prince Mamánka tudíž posky­tu­je jen mini­mál­ní zámin­ku pro vývoj hlav­ní­ho hrdi­ny a je i na pohád­ko­vé stan­dar­dy vylo­že­ně sla­bý. Namísto toho se pri­o­ri­tou uka­zu­je být něco jiné­ho. Jan Budař totiž ke sním­ku při­stu­pu­je jako k bez­má­la psy­cho­a­na­ly­tic­ké roz­pra­vě o dušev­ním sta­vu pleša­tí­cí­ho dospě­lé­ho muže s Oidipovským kom­plexem, kte­rý po živo­tě strá­ve­ném ve slo­no­vi­no­vé věži trpí samo­tou, stra­chem ze tmy, níz­kou soci­ál­ní inte­li­gen­cí a řadou dal­ších neu­róz. Proti Ludvíkovi nesto­jí žád­ná zápor­ná posta­va, neb hlav­ním nepří­te­lem mu jsou jeho čet­né dušev­ní nedu­hy, kvů­li nimž se na své pou­ti musí vypo­řá­dat hlav­ně sám se sebou.

Velmi výraz­ným moti­vem je smrt, kte­rá je ve sním­ku mno­ho­krát sklo­ňo­vá­na při kaž­dé vhod­né pří­le­ži­tos­ti, a k níž si princ musí během fil­mu nalézt ces­tu. Nejprve se Ludvík na počát­ku fil­mu nevhod­ně a leh­ko­váž­ně zmí­ní o smr­ti před svým otcem, pak se ale dozví­dá o její pra­vé pod­sta­tě pro­střed­nic­tvím ved­lej­ších postav, a to včet­ně hrob­ní­ka (Boleslav Polívka) nebo ducha obě­šen­ce (Vladimír Javorský), kte­rý se před smr­tí scho­vá­vá. Ve finá­le se pak princ stře­tá­vá i se Smrtí samot­nou, u níž má slo­žit dle dří­ve vyřče­né věšt­by něco na způ­sob závě­reč­né zkouš­ky. Celý film je i uvo­zen citátem/hádankou o smr­ti a vůbec je s tím­to moti­vem pro­vá­zán mno­hem sil­ně­ji, než je u pohá­dek obvyk­lé.

Princ Mamánek – Recenze
Photo © Bontonfilm

 

Bylo by dost odváž­né, kdy­by se Princ Mamánek doo­prav­dy stal pohád­ko­vě ladě­ným pono­rem do dušev­ních pocho­dů a úzkos­tí muže střed­ní­ho věku. Ve sku­teč­nos­ti však film s tou­to ten­den­cí spíš jen laš­ku­je, a kro­mě toho na sebe vrší obsah, kte­rý nao­pak smě­řu­je ke zjed­no­du­šo­vá­ní a infan­ti­li­tě. Ambiciózní zámě­ry a řeše­ní dospě­lác­kých témat tak nepo­cho­pi­tel­ně roz­měl­ňu­je a zleh­ču­je s neslu­či­tel­nou kře­čo­vi­tou dětin­skostí evo­ku­jí­cí to nej­hor­ší z pohá­dek Zdeňka Trošky. Hlavním zdro­jem humo­ru se pro něj stá­va­jí posta­vy dvou ošk­li­vých a špi­na­vých čarodějnic-hospodských (Kateřina Antošová a Veronika Daušová), kte­ré obě šišla­jí, šilha­jí, vypla­zu­jí jazy­ky a mlu­ví piskla­vý­mi hla­sy. Primitivnějších způ­sobů, jak se zavdě­čit men­ším dětem, již mno­ho nee­xis­tu­je. Všechno to pitvo­ře­ní je navíc roz­ta­že­no asi na půl­ho­di­nu (tak­že zabí­rá cca tře­ti­nu fil­mu), což je sko­ro k nepře­ži­tí.

Kromě toho je Princ Mamánek znač­ně nevy­rov­na­ný i z hle­dis­ka tónu, jenž neu­stá­le pře­pí­ná mezi odleh­če­nou zába­vou a hut­ně tem­nou váž­nos­tí, a také po strán­ce fil­mař­ské­ho sty­lu, kte­rý půso­bí znač­ně nesou­ro­dě. Závěrečný záběr fil­mu vyzní­vá podiv­ně a budí roz­pa­ky, stej­ně jako dosti zma­te­né pasá­že ode­hrá­va­jí­cí se až v psy­che­de­lic­ky poja­té říši Smrti. Jedna kon­krét­ní scé­na, v níž se hrdi­no­vé scho­vá­va­jí pod pře­vi­sem před pro­rad­ný­mi čaro­děj­ni­ce­mi, je zce­la zřej­mě odka­zem na podob­nou pasáž z Pána prs­te­nů: Společenstva prs­te­nu – při­čemž jde ale v celém fil­mu o jedi­nou scé­nu, kte­rá citu­je něja­ký fil­mo­vý vzor. Chvílemi jsou nejas­né i moti­va­ce postav nebo důvod exis­ten­ce někte­rých rekvi­zit a více­mé­ně nad­by­teč­ně se jeví také pří­tom­nost opa­ku­jí­cí­ho se vypra­vě­če. Dramaturgicky zvlášt­ní je též záměr objas­nit divá­kům minu­lost dvou ved­lej­ších postav, kte­ré ale ihned poté z děje zmi­zí a už se do něj nevrá­tí, tak­že jaká­ko­li sna­ha dodat jim na posled­ní chví­li vět­ší hloub­ku při­jde vni­več.

Princ Mamánek – Recenze
Photo © Bontonfilm

 

Je evi­dent­ní, že Jan Budař strá­vil mno­ho let usi­lov­nou pra­cí na pří­pra­vách a rea­li­za­ci pří­bě­hu, kte­rý sám vytvo­řil úpl­ně od zákla­dů a jenž byl blíz­ký jeho srd­ci. Navíc měl odva­hu se s ním odli­šo­vat a zabrou­sit i do témat, na kte­rá u fil­mo­vých pohá­dek nejsme zvyklí. O to víc ale zamr­zí, že jeho Princ Mamánek tolik doplá­cí na vzá­jem­ně nekom­pa­ti­bil­ní střet mezi dět­skou a dospě­lou opti­kou a na mno­ho dal­ších nedo­stat­ků, kte­ré budou pře­káž­kou pro oba divác­ké tábo­ry. Leckoho sice mož­ná oslo­ví svou jina­kos­tí a dob­ře míně­ným a netra­dič­ním poku­sem o psy­cho­lo­gic­kou či dospě­lej­ší nad­stav­bu, ale už tolik neza­ujme pří­bě­hem, herec­ký­mi výko­ny, ani čím­ko­li dal­ším.

 


Podívejte se na hodnocení Princ Mamánek na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
petru

Pohádka je pove­de­ná, má výbor­né her­ce a ješ­tě je pouč­ná. Nechápu co se pořád něko­mu nelí­bí, posled­ní dobou se nové pohád­ky jen haní. Mám nároč­nou prá­ci, tak je to relax.

  • Princ Mamánek25. října 2022 Princ Mamánek Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený (Jan Budař) je velmi spjatý se svou milující maminkou, královnou Ludmilou (Jana Nagyová). Jenže Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je mu […] Posted in Filmové recenze
  • Betlémské světlo – Recenze – 40 %14. března 2022 Betlémské světlo – Recenze – 40 % Betlémské světlo je novým hořce-komediálním filmem režiséra a scenáristy Jana Svěráka, jenž vznikl jako volná adaptace několika povídek Zdeňka Svěráka, publikovaných v jeho sbírkách […] Posted in Filmové recenze
  • Betlémské světlo - 60 %10. března 2022 Betlémské světlo - 60 % Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby […] Posted in Filmové recenze
  • Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu18. ledna 2024 Hořící keř - Autentická minisérie o normalizaci v Československu Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […] Posted in TV Recenze
  • Jan Žižka (2022)13. září 2022 Jan Žižka (2022) Jan Žižka je dlouho očekávaným filmem Petra Jákla, který se již stihl proslavit (či "proslavit") díky filmům jako horor Ghoul nebo konspirační thriller Kajínek. Tentokrát se tento bývalý […] Posted in Filmové recenze
  • Jan Žižka: Ben Foster jako stoický Jan Žižka v brutálním českém eposu.13. září 2022 Jan Žižka: Ben Foster jako stoický Jan Žižka v brutálním českém eposu. O začátcích českého hrdiny a jednoho z největších vojenských stratégů historie vypráví film Jan Žižka , který tento víkend vstoupil do kin po celém světě s rozhodně smíšenými výsledky. […] Posted in Filmové recenze
  • Neznámá tvář vojevůdce Žižky8. září 2022 Neznámá tvář vojevůdce Žižky Jan Žižka se svou skupinou se odvážně vrhá do boje, když dostane zaplaceno nebo je přesvědčen, že jeho boj je spravedlivý. Husité jsou ještě v nedohlednu, ale ve společnosti se stále něco […] Posted in Filmové recenze
  • Štěstí6. září 2022 Štěstí Film  režiséra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojemným příběhem o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení i atmosféra filmu navazuje na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nový film představuje zrod silného vojevůdce5. září 2022 Nový film představuje zrod silného vojevůdce O dnešní novinářskou projekci nového filmu Žižka od režiséra Petra Jákla byl velký zájem. Jan Žižka byl dosud vnímán veřejností jako jeden z představitelů husitského hnutí, ale současný […] Posted in Filmové premiéry
  • Jan Žižka5. září 2022 Jan Žižka Za tři dny bude mít premiéru největší český velkofilm Jan Žižka. Projekce a následné novinářské konference se zúčastnil redaktor našeho webu, a tak dojmy, fotografie a následnou recenzi […] Posted in Filmové premiéry
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38262 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71945 KB. | 29.02.2024 - 23:47:35