Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let

Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let

Kolja
Kolja
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na kon­ci 80. let se stár­nou­cí hudeb­ník František Louka (Zdeněk Svěrák) roz­hod­ne vyře­šit špat­nou finanč­ní situ­a­ci fik­tiv­ním sňat­kem s Ruskou Naděždou (Irina Bezrukova), kte­rá se sna­ží zís­kat čes­ké občan­ství. Žena ovšem neče­ka­ně odje­de do Německa a František se musí posta­rat o její­ho pěti­le­té­ho syna Kolju (Andrej Chalimon)...

Společně s Obchodem na kor­ze a Ostře sle­do­va­ný­mi vla­ky jde o jedi­ný čes­ký film, kte­rý je drži­te­lem Oscara za nej­lep­ší zahra­nič­ní film. Jediný čes­ký film, kte­rý vyhrál Zlatý gló­bus. Držitel 6 Českých lvů. Na cenách České fil­mo­vé kri­ti­ky byl v roce 2020 vyhlá­šen nej­lep­ším pore­vo­luč­ním čes­kým fil­mem. Zároveň byl někte­rý­mi kri­ti­ky obvi­ně­ný z toho, že byl až pří­liš bez­peč­nou sáz­kou na jis­to­tu a Oscara si mož­ná neza­slou­ží. Kolja ale i přes­to po letech zůstá­vá jed­ním z nej­ob­lí­be­něj­ších čes­kých fil­mů a má to kro­mě výhry pres­tiž­ní­ho Oscara pře­de­vším jeden hlav­ní důvod. Kombinace Jan Svěrák/Zdeněk Svěrák totiž sku­teč­ně doda­la skvě­lý film.

Zdeňka Svěráka za psa­cím sto­lem člo­věk pozná snad­no. Chytré dia­lo­gy a humor, výteč­ně vykres­le­né posta­vy a pře­de­vším ten správ­ný tah na bran­ku. Kolja se opí­rá o napros­to lid­ský pří­běh, kte­rý je sice divác­ky nesku­teč­ně vděč­ný, to ale auto­ma­tic­ky nezna­me­ná, že by šlo o bez­peč­nou sáz­ku na jis­to­tu, kte­rá pou­ze těží ze samot­né­ho pří­bě­hu. I divác­ky vděč­ná lát­ka se dá nato­čit napros­to výteč­ným způ­so­bem a to se u Koljy sta­lo.

I přes zasa­ze­ní do Československé repub­li­ky má Kolja svě­to­vý pře­sah, kte­rý byl násled­ně klí­čo­vý v zís­ká­ní Oscara. Naší his­to­rií nepo­lí­be­ný člo­věk logic­ky nebu­de chá­pat dobo­vý kon­text fil­mu. Kolja je ale pře­de­vším o kon­fron­ta­ci dvou roz­díl­ných osob, kte­ré roz­li­šu­je nejen gene­rač­ní, ale i národ­ní roz­díl. Nezáleží tak ani na tom, že se pří­běh Františka Louky a malé­ho Koljy ode­hrá­vá v jakési malé zemič­ce v Evropě. Stěžejní téma fil­mu je totiž snad­no pře­lo­ži­tel­né i bez pocho­pe­ní dobo­vé­ho kon­tex­tu a cit­li­vě budo­va­ný vztah dvou hlav­ních hrdi­nů výteč­ně fun­gu­je až do napros­té­ho finá­le, kte­ré nene­chá jed­no oko suché. Ale kro­mě funkč­ní­ho doje­ní emo­cí je to pořád také vel­mi zábav­ná a milá podí­va­ná.

Janu Svěrákovi se po sním­cích Obecná ško­la nebo Akumulátor 1 opět poda­ři­lo nato­čit film, kte­ré­mu se daří vypa­dat svě­to­vě. Svěrák nejen výteč­ně pra­co­val s dět­ským her­cem Andrejem Chalimonem, výteč­ně vedl celý zby­tek obsa­ze­ní a pře­de­vším nato­čil sku­teč­ně bra­vur­ní film. Dokonalosti chtěl dosáh­nout za kaž­dou cenu, ať už to zna­me­na­lo natá­če­ní z hor­ko­vzduš­né­ho baló­nu a dal­ší kre­a­tiv­ní roz­hod­nu­tí. A nej­lep­ší na tom je, že ta kre­a­tiv­ní roz­hod­nu­tí násled­ně dohro­ma­dy tvo­ří oprav­du vyni­ka­jí­cí záži­tek.

Celé to je tak skvě­lé i díky vyni­ka­jí­cí kame­ře Vladimíra Smutného, iko­nic­ké hud­bě Ondřeje Soukupa a lokál­ní stři­hač­ské jis­to­tě Aloisi Fišárkovi. Jeden z nej­ta­len­to­va­něj­ších kame­ra­ma­nů u nás Vladimír Smutný (prá­vo­plat­ný drži­tel 8 Českých lvů za kame­ru, nomi­na­ce za Kolju byla vůbec jeho prv­ní) vždy doká­zal obsta­rat vyni­ka­jí­cí vizu­ál­ní strán­ku, hud­ba Soukupa se skvě­le hodí k tomu, co se děje na plát­ně a ješ­tě vydat­ně­ji ždí­má divác­ké emo­ce a Fišárek doka­zu­je, že je pros­tě obdi­vu­hod­ný stři­hač­ský talent. To, jak na sebe veš­ke­ré zábě­ry nava­zu­jí a jak člo­věk ani vět­ši­nu času vlast­ně nevní­má, že se stří­da­jí růz­né zábě­ry jen doka­zu­je, proč je Fišárek brán za eso ve svém obo­ru.

Obsazení fil­mu je též jed­na vel­ká výhra. Zdeněk Svěrák si roli Františka Louky napsal na tělo a těž­ko si v téhle roli vlast­ně před­sta­vit koho­ko­liv jiné­ho. Přirozený a nesku­teč­ně milý výkon Andreje Chalimona uka­zu­je, že se nepo­sed­né dítě na pla­ce dá se schop­ným a komu­ni­ka­tiv­ním reži­sé­rem navézt na obdi­vu­hod­ný dět­ský výkon, kdy se dá malé­mu her­ci uvě­řit kaž­dý aspekt jeho cho­vá­ní. Libuše Šafránková byla též pro svou roli zvo­le­na napros­to ide­ál­ně, stej­ně tak jako Ondřej Vetchý. A pak už by člo­věk jen mohl do neko­neč­na vyjme­no­vá­vat jmé­na talen­to­va­ných her­ců v men­ších či vět­ších rolích - Lilian Malkina, Karel Heřmánek, Miroslav Táborský, Regina Rázlová, Stella Zázvorková, Ladislav Smoljak...... Kolja doka­zu­je, že není malých rolí, ale pou­ze „ malých „ her­ců. A po těch není v Koljovi ani vidu ani sle­chu.

Na prv­ní pohled noč­ní můra je ve finá­le pro Františka Louku v pod­sta­tě začát­kem nové eta­py živo­ta, kte­rá ho po tak tro­chu osa­mě­lém živo­tě staré­ho mlá­den­ce nave­de na tu správ­nou ces­tu a to i přes­to, že se to neo­be­jde bez růz­ných kom­pli­ka­cí od lidí, kte­ří Koljou kvů­li jeho rus­ké­mu půvo­du opo­vr­hu­jí po STB. Výborná tech­nic­ká strán­ka se tak může opřít o výbor­ný scé­nář a to dohro­ma­dy s bra­vur­ním reži­sé­rem tvo­ří jed­no­du­še výteč­ný film. A jeho pře­sah do zahra­nič­ních zemí jen utvr­zu­je jeho výji­meč­nost.

Vynikající Svěrákova snad­no iden­ti­fi­ko­va­tel­ná poe­ti­ka v té nej­vět­ší síle, vel­mi schop­ný Svěrák Jr. za kame­rou a všich­ni ostat­ní tvůr­ci a hereč­tí před­sta­vi­te­lé dohro­ma­dy tvo­ří výji­meč­ný čes­ký film, kte­rý se napros­tým prá­vem dočkal mezi­ná­rod­ní­ho uzná­ní a navíc díky své­mu úspě­chu zavr­hl plá­ny na zru­še­ní tvor­by čes­kých fil­mů. Silný pří­běh je pro­špi­ko­ván nesku­teč­ně milým a chyt­rým humo­rem a jakmi­le na kon­ci s dopro­vo­dem hud­by Soukupa dojde na jeden hlu­bo­ký výdech, defi­ni­tiv­ně se doka­zu­je, že je ten­to film nesku­teč­ným emo­ci­o­nál­ním bul­do­ze­rem, kte­rý by roz­pla­kal i Terminátora. Přitom všem se ale dá obdi­vo­vat i z fil­mař­ské strán­ky a divác­ky pří­stup­ný pří­běh je nato­čen ve skvě­lé podo­bě, kdy se naštěs­tí nedá říct, že for­mál­ní strán­ka zasti­ňu­je obsah a obsah neza­sti­ňu­je for­mál­ní strán­ku. Nejen výbor­ný, ale pře­de­vším zásad­ní čes­ký film, kte­rý bude i nadá­le slou­žit jako ide­ál­ní vzor.......

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Biograf / Česká tele­vi­ze


Podívejte se na hodnocení Kolja na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Po strništi bos6. září 2022 Po strništi bos Předpokládám, že znáte film stejné autorské i rodinné dvojice s názvem Obecná škola. Pokud ano, máte jako diváci na jednu stranu vyhráno, protože už předem tušíte, jakou poetiku autoři v […] Posted in Filmová klasika
  • „Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého8. června 2023 „Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého „Marečku, podejte mi pero!“ je jedna z nejslavnějších a nejvtipnějších českých filmových komedií. Natočil ji v roce 1976 režisér Oldřich Lipský podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka […] Posted in Speciály
  • Betlémské světlo – Recenze – 40 %14. března 2022 Betlémské světlo – Recenze – 40 % Betlémské světlo je novým hořce-komediálním filmem režiséra a scenáristy Jana Svěráka, jenž vznikl jako volná adaptace několika povídek Zdeňka Svěráka, publikovaných v jeho sbírkách […] Posted in Filmové recenze
  • Betlémské světlo - 60 %10. března 2022 Betlémské světlo - 60 % Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby […] Posted in Filmové recenze
  • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos"12. dubna 2020 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka7. května 2019 Tmavomodrý svět - největší velkofilm Jana Švěráka Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době uchýlil k recenzování výhradně českých filmů. Kolikrát jsem dal v nedaleké minulosti přednost filmům s česky […] Posted in Retro filmové recenze
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Podívejte se na záznam dnešní novinářské konference.  https://youtu.be/idHtYGWDY60 Posted in Videa
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Focení filmového plakátu. https://youtu.be/KFgzEqUpUTg Posted in Videa
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Dnes v dopoledních hodinách proběhla novinářská konference k novému filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Novinářům tvůrci pustili několik ukázek z filmu a proběhlo také odhalení plakátu […] Posted in Filmové premiéry
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82675 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72133 KB. | 18.04.2024 - 03:19:08