Kritiky.cz > Speciály > Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

PKB4
PKB4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Piráti z Karibiku: Na vlnách podiv­na je ame­ric­ký fan­ta­sy film z roku 2011, čtvr­tý díl fil­mo­vé série Piráti z Karibiku a samo­stat­né pokra­čo­vá­ní fil­mu Na kon­ci svě­ta (2007). Jedná se o prv­ní film z této série, kte­rý nere­ží­ro­val Gore Verbinski, ale nahra­dil ho Rob Marshall. Jerry Bruckheimer opět půso­bil jako pro­du­cent. Ve fil­mu, jehož záplet­ka vol­ně vychá­zí z romá­nu Tima Powerse Na vlnách podiv­na z roku 1987, je excen­t­ric­ký pirát kapi­tán Jack Sparrow (Johnny Depp) nucen uzavřít vrat­ké spo­je­nec­tví s Angelikou (Penélope Cruz), tajem­nou ženou ze své minu­los­ti, když se vydá­va­jí na výpra­vu za Fontánou mlá­dí, čelí nechval­ně pro­slu­lé­mu pirá­tu Černovousovi (Ian McShane) a před­bí­ha­jí Jackova staré­ho nepří­te­le Barbossu (Geoffrey Rush). Film vzni­kl v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti Walt Disney Pictures a do kin jej uved­la spo­leč­nost Walt Disney Studios Motion Pictures. Byl to prv­ní film ze série, kte­rý byl uve­den ve for­má­tech Disney Digital 3-D a IMAX 3D.

Scénáristé Ted Elliott a Terry Rossio se popr­vé dozvě­dě­li o Powersově romá­nu On Stranger Tides během zpět­né pro­duk­ce fil­mů Truhla mrt­vé­ho muže (2006) a Na kon­ci svě­ta a pova­žo­va­li ho za dob­rý výcho­zí bod pro nový film ze série. Preprodukce zača­la po skon­če­ní stáv­ky ame­ric­ké­ho sdru­že­ní sce­náris­tů (Writers Guild of America) v letech 2007-2008 a Depp spo­lu­pra­co­val se sce­náris­ty na návr­hu pří­bě­hu. Hlavní natá­če­ní trva­lo 106 dní od červ­na do lis­to­pa­du 2010 a natá­če­lo se na Havaji, ve Velké Británii, Portoriku a Kalifornii. Při natá­če­ní byly pou­ži­ty 3D kame­ry podob­né těm, kte­ré byly pou­ži­ty při výro­bě fil­mu Avatar z roku 2009, a na vizu­ál­ních efek­tech fil­mu se podí­le­lo deset spo­leč­nos­tí. Po nad­sa­ze­ných pro­dukč­ních nákla­dech, kte­ré čis­tý roz­po­čet nafouk­ly na 379 mili­o­nů dola­rů, se film v sou­čas­nos­ti řadí mezi nej­draž­ší fil­my všech dob.

On Stranger Tides byl ve Spojených stá­tech uve­den do kin 20. květ­na 2011. Film pře­ko­nal mno­ho kasov­ních rekor­dů a stal se tře­tím nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku 2011. Pátý film s názvem Dead Men Tell No Tales (Mrtví muži nevy­prá­vě­jí žád­né pří­běhy) byl uve­den do kin v květ­nu 2017 a šes­tý film je ve vývo­ji.

Děj

Z oce­á­nu u špa­něl­ské­ho pobře­ží je zachrá­něn muž, kte­rý je při­ve­zen ke špa­něl­ské­mu krá­li Ferdinandovi, kde tvr­dí, že je čle­nem posád­ky Juana Ponce de Leóna, kte­rý zmi­zel před 200 lety při hle­dá­ní Fontány mlá­dí. Po neú­spěš­ném poku­su zachrá­nit své­ho prv­ní­ho dru­ha Joshameeho Gibbse před popra­vou v Londýně je kapi­tán Jack Sparrow před­ve­den před krá­le Jiřího II. Král Jacka požá­dá, aby vedl výpra­vu, kte­rá má najít Fontánu mlá­dí dří­ve, než ji najde král Ferdinand a špa­něl­ské námoř­nic­tvo. Kapitán Hector Barbossa, nyní sou­krom­ník, kte­rý má na noze kolí­ček, je kapi­tá­nem výpra­vy, ale mís­to Jacka potře­bu­je jen Sao Fengovy navi­gač­ní mapy.

Jack unik­ne, setká se se svým otcem, kapi­tá­nem Teaguem, kte­rý Jackovi řek­ne, že k pou­ži­tí Fontány je tře­ba ritu­ál. Jack se dozví­dá, že pod­vod­ník ver­bu­je pirá­ty na dal­ší výpra­vu. Podvodnicí je Angelika, Jackova býva­lá milen­ka a dce­ra legen­dár­ní­ho Černovouse. Jack je vma­né­v­ro­ván do služ­by na palubě Černovousovy lodi Pomsta krá­lov­ny Anny. Černovous pře­žil svou his­to­ric­kou smrt pomo­cí magie voo­doo, a to díky před­ur­če­né­mu, osud­né­mu setká­ní s Barbossou. Ovládá Tritonův meč, kte­rý mu umož­ňu­je ovlá­dat loď. Přestože Jack vyvo­lá vzpou­ru, Černovous posád­ku při­nu­tí k posluš­nos­ti. Mezi čle­ny posád­ky je i Philip Swift, zaja­tý misi­o­nář.

Více na Kritiky.cz
La niña de la comunión Sympatická španělská duchařinka bez vyšších ambicí, ale spolehlivě splňuje všechny ...
Nejlepší alba roku 2019 Nový rok 2020 už několik dní příjemně pobývá mezi námi, takže čas přijít s něja...
Amélie z Montmartru (Le Fabuleux destin d´Amélie Poulain) Potřebujete-li pozitivně naladit, chcete-li na chvíli zapomenout na myšlenky tmavších barev a ...
Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř Rytíř Friduš z Linavy si v poslední čtvrtině 13. století, vyhlédl Krásenický vrch, přiče...
Z pekla - Další americký film natáčený v ČR Je podzim roku 1888. Temnými špinavými uličkami Londýna viktoriánské Anglie obchází postrac...

Barbossa naver­bu­je Gibbse, kte­rý spá­lí mapy a při­zná, že si zapa­ma­to­val kaž­dé mís­to. Angelika Jackovi řek­ne, že je tře­ba zís­kat dva stří­br­né pohá­ry z Ponce de Leónovy vlaj­ko­vé lodi Santiago. Do jed­no­ho pohá­ru musí být umís­tě­na slza moř­ské pan­ny, ze kte­ré se musí sou­čas­ně napít, aby se akti­vo­va­ly léči­vé vlast­nos­ti Fontány. Piják, kte­ré­mu slza chy­bí, zemře a jeho život­ní síla bude pře­dá­na dru­hé­mu. Jack obje­ví Černovousovu sbír­ku uko­řistě­ných zmen­še­ných lodí, včet­ně Černé per­ly.

Pomsta plu­je do záto­ky Whitecap Bay, aby zaja­la moř­skou pan­nu, a úspěš­ně ulo­ví Syrenu, kte­rou zpo­čát­ku musí pře­vá­žet ve skle­ně­né nádo­bě. Když Syrenu upus­tí, její ocas se změ­ní v nohy. Filip, kte­rý se o ni sta­rá, se nabíd­ne, že ji pone­se.

Angelika a Černovous pošlou Jacka pro kali­chy a jako vyjed­ná­va­cí kar­tu si vez­mou jeho kou­zel­ný kom­pas. Jack se s Barbossou setká­vá na lodi Santiago, ale zjis­tí, že kali­chy si vza­li Španělé. Při zís­ká­vá­ní kali­chů Barbossa vysvět­lu­je, že Černovous zaú­to­čil na Černou per­lu, což ved­lo ke ztrá­tě jeho nohy samo­vol­nou ampu­ta­cí. Syrenu Černovous vytrh­ne poté, co jí Filip vyjá­d­ří lás­ku, a nechá ji zemřít na dehyd­ra­ta­ci, a Filip je nucen ode­jít s posád­kou.

Jack se vra­cí a vyjed­ná­vá o vrá­ce­ní kom­pa­su výmě­nou za kali­chy. Když Černovous sou­hla­sí, pošle Jack Gibbse na pochůzku. Černovousova posád­ka najde Fontánu, ale je kon­fron­to­vá­na Barbossou a jeho muži. Přijdou Španělé, kte­ří Fontánu odsou­dí jako ohav­nost pro­ti Bohu a pohá­ry hodí do hlu­bo­ké tůně. Ve zmat­ku Filip osvo­bo­dí Syrenu, kte­rá kali­chy zís­ká zpět a vrá­tí je Jackovi. Barbossa pro­bod­ne Černovouse svým otrá­ve­ným mečem, ukrad­ne Tritonův meč, pro­hlá­sí se kapi­tá­nem Pomsty a vrá­tí se k pirát­ské­mu živo­tu. Španělé před odjez­dem roz­dr­tí Fontánu.

Angelika se říz­ne o otrá­ve­ný meč. Jack zís­ká zbý­va­jí­cí kap­ky vody z Fontány a do jed­no­ho z pohá­rů při­dá Syreninu slzu. Když Černovous požá­dá Angeliku, aby za něj zemře­la, Jack ho lstí donu­tí vypít kalich, v němž slza chy­bí. Angelika je uzdra­ve­na, zatím­co Černovous umí­rá. Syrena se vrá­tí ke zra­ně­né­mu Filipovi, polí­bí ho a odve­de ho pod vodu vstříc nezná­mé­mu osu­du. Jack vysa­dí Angeliku na ost­rův­ku, pro­to­že si není jis­tý, zda jí může věřit. Poté se zno­vu setká­vá s Gibbsem, kte­rý pomo­cí Jackova kom­pa­su loka­li­zu­je Pomstu a zís­ká zpět Černou per­lu v lah­vi. V postti­tul­ko­vé scé­ně vypla­ví na břeh na Angeličinu záto­ku voo­doo panen­ku Jacka vytvo­ře­nou Černovousem.

Více na Kritiky.cz
Telefon pana Harrigana 8/10 – Velice svérázná záležitost, která sází výhradně na tíživou atmosféru a od...
Red Dead Redemption 2 / část 24 / Dopis Lásky / 1080 HD / 60 FPS ...
Václav Smil - Globální katastrofy a trendy (75%) Mnohí z nás túžia odhaliť budúcnosť. Dostať do ruky knihu, ktorá o našej budúcnosti ...
Začněte jíst zdravě v 5 bodech Mnoho lidí s přicházejícím novým rokem zkouší začít hubnout a jíst zdravěji. Bohužel, ...
Šarlota a vysněný kůň 4: První láska - nalomí se důvěra Šarloty vůči Dorce? Šarlota s Dorkou kráčely ke stáji. Šarlota byla vzrušená, ale také dost nervózní. Uprost...

Produkce

Vývoj

Krátce před pre­mi­é­rou fil­mu Na kon­ci svě­ta Jerry Bruckheimer pro­hlá­sil, že je to konec tri­lo­gie, ale myš­len­ka na spin-off je stá­le mož­ná. Po úspěš­ném pre­mi­é­ro­vém víken­du fil­mu pro­hlá­sil Dick Cook, teh­dej­ší před­se­da před­sta­ven­stva stu­dia Walt Disney, že má zájem o čtvr­tý díl. Los Angeles Times také infor­mo­va­ly, že byla zakou­pe­na prá­va na kni­hu. Ted Elliott a Terry Rossio zača­li na scé­ná­ři pra­co­vat v roce 2007, ale jejich prá­ce pře­ru­ši­la stáv­ka ame­ric­ké­ho sdru­že­ní sce­náris­tů v letech 2007-2008 a pokra­čo­va­li v nich až v polo­vi­ně roku 2008.

V červ­nu 2009 Bruckheimer nazna­čil, že by spo­leč­nost Disney dala před­nost tomu, aby čtvr­tý díl Pirátů byl uve­den do kin před fil­mem Osamělý jez­dec, na jehož uve­de­ní do kin 20. květ­na 2011 pra­co­val on, Johnny Depp, Ted Elliott a Terry Rossio. Doufal, že se k režii čtvr­té­ho fil­mu vrá­tí Gore Verbinski, jehož fil­mo­vá adap­ta­ce BioShocku byla odlo­že­na. Protože Verbinski nebyl k dis­po­zi­ci kvů­li svým závaz­kům s fil­mem Rango z téhož roku, navr­hl Bruckheimer Roba Marshalla, kte­ré­ho pova­žo­val za „pre­mi­é­ro­vé­ho fil­ma­ře“, a pro­hlá­sil: „Každý film, kte­rý [Marshall] nato­čil, mi při­pa­dal jedi­neč­ný a jiný.“ Dne 21. čer­ven­ce 2009 Marshall prá­ci při­jal, a to kvů­li „zce­la nové dějo­vé linii a sou­bo­ru postav. Připadalo mi to nové, a to pro mě bylo důle­ži­té“. Marshall uve­dl, že film mu posky­tl dlou­ho oče­ká­va­nou pří­le­ži­tost pra­co­vat s Deppem a že mu při režii pomoh­ly jeho zku­še­nos­ti cho­re­o­gra­fa - „akč­ní sek­ven­ce půso­bi­ly jako vel­ká pro­dukč­ní čís­la“. Dne 11. září 2009 na Disneyho kon­fe­ren­ci D23 během Disneyho akce Cook a Johnny Depp v kom­plet­ním kos­tý­mu kapi­tá­na Jacka Sparrowa ozná­mi­li, že se při­pra­vu­je čtvr­tý film o Pirátech. Název byl ozná­men jako Piráti z Karibiku: Na vlnách podiv­na. Marshall pro inspi­ra­ci navští­vil atrak­ci Piráti z Karibiku v Disneylandu a nako­nec jí vzdal hold kost­liv­cem drží­cím lupu v lodi Ponce de León. Natočen byl také výstup „Starého Billa“, pirá­ta, kte­rý se sna­ží podě­lit o svůj rum s koč­kou, ale byl vystři­žen. Původně se měli obje­vit i Pintel a Ragetti, ale reži­sér Rob Marshall od toho­to zámě­ru upus­til, pro­to­že se obá­val, že jejich role budou vystři­že­ny.

Více na Kritiky.cz
Zombik – 69 ...
JAN SAUDEK Jan Saudek (nar. 13. 5. 1935, Praha) je slavný český fotograf, který svojí tvorbou oslovil svě...
Titulky k Pearson S01E03 - The Union Leader Boj o místo radního 54. okrsku nabírá na obrátkách a Jessicu čeká těžké rozhodnutí... St...
ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě! Tato kniha srozumitelně a velmi jednoduchou formou zodpoví všechny otázky zvídavých dětí, na...
Postarejte se o Mayu Když příjdete do nemocnice žádat o pomoc dítěti, ale odejdete v poutech!! Šílený, mra...

Cook dal v září 2009 výpo­věď po více než 38 letech prá­ce pro spo­leč­nost Disney. Deppova víra ve film Piráti z Karibiku: Na vlnách podiv­na byla po rezig­na­ci poně­kud otře­se­na, při­čemž Depp vysvět­lil, že „v mém nad­še­ní je momen­tál­ně trh­li­na, trh­li­na. Všechno se to zro­di­lo v té kan­ce­lá­ři“. Depp také vysvět­lil, že Cook byl jed­ním z mála, kdo při­jal jeho ztvár­ně­ní Jacka Sparrowa: „Když se věci při natá­če­ní prv­ních Pirátů tro­chu zvrt­ly a ostat­ní ve stu­diu neby­li mou inter­pre­ta­cí posta­vy nad­še­ni, Dick byl od prv­ní chví­le u toho. Důvěřoval mi.“

Scénář

Během natá­če­ní fil­mů Truhla mrt­vé­ho muže a Na kon­ci svě­ta obje­vi­li sce­náris­té Ted Elliott a Terry Rossio román Tima Powerse On Stranger Tides z roku 1987, kte­rý pova­žo­va­li za dob­rý základ, na němž by se dala zalo­žit „nová kapi­to­la“ pirát­ské série. Společnost Disney kou­pi­la prá­va na román v dub­nu 2007. Rossio uve­dl, že s Elliotem zva­žo­va­li, že v pří­bě­hu pou­ži­jí Černovouse a Fontánu mlá­dí ješ­tě před pře­čte­ním kni­hy, „ale kdy­ko­li ta slo­va vyslo­ví­te, vyba­ví se vám Powersův román. Nebylo mož­né, abychom na tom­to poli pra­co­va­li, aniž bychom se vyda­li na úze­mí, kte­ré Tim pro­zkou­mal.“ Popřeli však, že by šlo o pří­mou ver­zi romá­nu: „Černovous pochá­zí z kni­hy a v kni­ze je také posta­va dce­ry. Ale Jack Sparrow v kni­ze není, stej­ně jako Barbossa. Takže bych to nena­zý­val adap­ta­cí.“ Rossio pro­hlá­sil, že scé­nář byl napsán jako samo­stat­ný film, „něco na způ­sob Jamese Bonda“, namís­to struk­tu­ry před­cho­zích dílů, kte­ré byly „kon­ci­po­vá­ny jako tri­lo­gie“. Doufali, že „navrh­nou pří­běh, kte­rý by pod­po­řil nové posta­vy“, pro­to­že posta­vy jako Will Turner se nevrá­tí. Bruckheimer dodal, že bylo roz­hod­nu­to „tro­chu zjed­no­du­šit pří­běh, udě­lat ho tro­chu jed­no­duš­ší a nemít tolik postav, kte­ré je tře­ba sle­do­vat“, pro­to­že množ­ství postav a pod­zá­ple­tek v Na kon­ci svě­ta způ­so­bi­lo, že film měl těž­ko­pád­nou dél­ku. Dvojice se roz­hod­la vyu­žít dal­ší moř­ský mýtus, na kte­rý nará­že­ly před­cho­zí díly: moř­ské pan­ny, kte­ré jsou v kni­ze krát­ce zmí­ně­ny. Role moř­ských panen se ve scé­ná­ři roz­ší­ři­la, což zahr­no­va­lo roz­sáh­lou sek­ven­ci úto­ků.

Více na Kritiky.cz
Matrix Reloaded Matrix, největší virtuální síť, ve které většina lidí prožije celý svůj život, aniž ...
#DP107: Nejmocnější hrdinové Marvelu 91: Multiple Man (Jamie Madrox) Autorem článku je Daniel Palička.Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně...
Teorie všeho - Jaké je být Stephenem „Každému herci bude role Stephena Hawkinga nahánět strach,” přiznává scenárista a produ...
Ian McKellen aneb mladé stáří Ian Murray McKellen se narodil 25. května roku 1939 v severoanglickém městečku Burnley. Jeho ote...
Velký Přáním 13letého chlapce je, aby se druhý den vzbudil jako dospělý. Když se probudí, zjistí...

Depp byl do návr­hu pří­bě­hu hlu­bo­ce zapo­jen, čas­to se setká­val se sce­náris­ty, aby jim uká­zal, co ho zají­má, a pod­le Rossiových slov se „podí­lel na vymýš­le­ní dějo­vých linií, pro­po­jo­vá­ní postav, vytvá­ře­ní momen­tů, kte­ré jsme pak mode­lo­va­li, utvá­ře­li a pak se k nim vra­ce­li“. Mezi Deppovy návrhy pat­ři­lo pro­mě­nit Filipa v misi­o­ná­ře a nechat hlav­ní hrdi­ny sle­do­vat špa­něl­ský kon­tingent. Poté se Rob Marshall a výkon­ný pro­du­cent John DeLuca setka­li s Rossiou a Elliotem a pro­ved­li vlast­ní úpra­vy, včet­ně vybu­do­vá­ní hlav­ní žen­ské role.

Osazení

Depp se v září 2008 upsal k návra­tu do role kapi­tá­na Jacka Sparrowa s tím, že se vrá­tí, pokud bude scé­nář dob­rý. Téměř o rok poz­dě­ji spo­leč­nost Disney ozná­mi­la, že Deppovi za jeho roli zapla­tí 55,5 mili­o­nu dola­rů, pro­to­že si uvě­do­mo­va­la, že bez něj by byla fran­ší­za „mrt­vá a pohřbe­ná“. Geoffrey Rush pro­je­vil zájem vrá­tit se ke své roli Barbossy a Bruckheimer poz­dě­ji jeho účast potvr­dil. Rush se klad­ně vyjá­d­řil k tomu, že Barbossa při­šel o nohu, pro­to­že se domní­val, že díky tomu­to posti­že­ní je jako posta­va „zlost­něj­ší, důraz­něj­ší a odol­něj­ší“, a musel spo­lu­pra­co­vat s kaska­dér­ským týmem na přes­ném ztvár­ně­ní kul­há­ní a pou­ží­vá­ní ber­le, zejmé­na při scé­nách boje s mečem. Produkční tým sice zva­žo­val, že Rushovi na nohu nasa­dí rekvi­zit­ní ber­li, ale kvů­li napja­té­mu časo­vé­mu har­mo­no­gra­mu ji nahra­dil mod­rou ponož­kou, kte­rá byla nahra­ze­na digi­tál­ně, s knof­lí­kem na botě, aby měl Rush refe­ren­ci pro svou chůzi. Z před­cho­zích fil­mů se vrá­ti­li dal­ší tři her­ci: Kevin McNally jako Joshamee Gibbs, Greg Ellis jako poru­čík Theodore Groves a Damian O’Hare jako poru­čík Gilette. V epi­zod­ní roli se obje­vil i Keith Richards, kte­rý si zopa­ko­val roli kapi­tá­na Teaguea z fil­mu Na kon­ci svě­ta; spo­leč­ně s Deppem se sna­ži­li pře­svěd­čit Micka Jaggera, aby se zúčast­nil kon­kur­zu na roli pirát­ské­ho star­ši­ny. Předchozí her­ci Orlando Bloom (Will Turner) a Keira Knightley (Elizabeth Swann) pro­hlá­si­li, že si své role nezo­pa­ku­jí, pro­to­že se chtě­jí podí­let na jiných fil­mech. Oba se domní­va­li, že dějo­vá linie zahr­nu­jí­cí jejich posta­vy zašla nej­dál, jak moh­la. Dne 1. srp­na 2009 Bill Nighy vyjá­d­řil přá­ní vrá­tit se v roli Davyho Jonese, kte­rý zemřel v před­cho­zím fil­mu, a uve­dl mož­nost vzkří­sit tuto posta­vu, ale nako­nec bylo jeho zařa­ze­ní zru­še­no. Dne 5. úno­ra 2010 Mackenzie Crook rov­něž ozná­mil, že si svou roli Ragettiho nezo­pa­ku­je, a pro­hlá­sil: „Neptali se mě. Ale vlast­ně mi to vůbec neva­dí. Jsem fanouš­kem zejmé­na prv­ní­ho dílu a mys­lím, že tri­lo­gie, kte­rou jsme vytvo­ři­li, je skvě­lá. Skoro bych byl rád, kdy­by to tam necha­li.“

Více na Kritiky.cz
#DP169: Batman/Fortnite: Bod nula #3  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Christos GageKresba: Reilly BrownHned na ú...
Vykoupení z věznice Shawshank Drama režírované Frankem Darabontem nominované na sedm Oskarů a dva Zlaté globy se odehrává ...
Pozvánka ...
The Ring (2002) - Kruh …tehdy jsem se opravdu bál. Skutečně, ten večer jsem se opravdu bál...
Osamělý svobodný muž – 10 ...

Nové obsa­ze­ní tvo­ří Ian McShane, kte­rý hra­je zná­mé­ho pirá­ta a hlav­ní­ho anta­go­nis­tu fil­mu Černovouse, a Penélope Cruz, kte­rá hra­je Angelicu, lás­ku Jacka Sparrowa. Podle Marshalla byl McShane vybrán pro­to, že „doká­že zahrát něco zlé­ho, ale vždy je za tím také humor“ a herec prá­ci při­jal jak kvů­li „vel­mi vtip­né­mu a okouz­lu­jí­cí­mu“ scé­ná­ři, tak kvů­li mož­nos­ti pra­co­vat s Marshallem. Nanášení vou­sů trva­lo hodi­nu a půl a McShane při­rov­nal kos­tým posta­vy ke „sku­teč­né­mu motor­kář­ské­mu pirá­to­vi - je celý z čer­né kůže“. Marshall uve­dl, že Cruzová byla jedi­nou hereč­kou, o kte­ré se uva­žo­va­lo pro tuto roli, pro­to­že odpo­ví­da­la popi­su jako „hereč­ka, kte­rá by se moh­la nejen vyrov­nat Johnnymu a vyrov­nat se mu, ale také muse­la být svým způ­so­bem vším, čím je Jack Sparrow. Musela být vtip­ná a chyt­rá a inte­li­gent­ní a maza­ná a krás­ná.“ Do role ji pozva­li, když dokon­čo­va­li natá­če­ní fil­mu Nine. Herečka kvů­li roli dva měsí­ce cvi­či­la a uči­la se šer­mo­vat. Během natá­če­ní Cruzová zjis­ti­la, že je těhot­ná, což ved­lo kos­tým­ní oddě­le­ní k tomu, že pře­dě­la­lo její šat­ník, aby byl pruž­něj­ší, a pro­du­cen­ty k tomu, aby naja­li její sest­ru Mónicu Cruzovou, kte­rá Penélope v rizi­ko­vých scé­nách dublo­va­la. Depp dopo­ru­čil Stephena Grahama, kte­rý s ním pra­co­val ve fil­mu Veřejní nepřá­te­lé, do role Scruma, machia­ve­lis­tic­ké­ho pirá­ta a pomoc­ní­ka Jacka Sparrowa, a Richarda Griffithse do role krá­le Jiřího II, pro­to­že Depp byl fanouš­kem Griffithsovy prá­ce na fil­mu Withnail a já. Do role misi­o­ná­ře Filipa byl vybrán Sam Claflin, čer­s­tvý absol­vent herec­ké ško­ly se zku­še­nost­mi z tele­vi­ze, a k obsa­ze­ní se při­dal také brit­ský herec Paul Bazely. Španělský zpra­vo­daj­ský web El Pais uve­dl, že ve fil­mu hra­jí čty­ři špa­něl­ští her­ci: Cruz, Bergès-Frisbey, Óscar Jaenada a Juan Carlos Vellido. Jaenada byl vybrán jed­nak pro svou prá­ci ve fil­mu The Losers, jed­nak na dopo­ru­če­ní Cruzové.

Kasting moř­ských panen vyža­do­val, aby hereč­ky měly pří­rod­ní prsa - žád­né implan­tá­ty. Jak Bruckheimer vysvět­lil EW: „Nemyslím si, že v roce 1700 měli zvět­še­ná prsa, [...] Takže je při­ro­ze­né, že lidé z cas­tingu říka­jí: „Chceme sku­teč­né lidi“.“ Marshall pozval do role Syreny španělsko-francouzskou hereč­ku Àstrid Bergès-Frisbeyovou poté, co ji viděl v člán­ku ve fran­couz­ském časo­pi­se o naděj­ných hereč­kách. Bergès-Frisbeyová muse­la kvů­li roli absol­vo­vat lek­ce ang­lič­ti­ny, pla­vá­ní a ovlá­dá­ní dechu. Ostatní před­sta­vi­tel­ky moř­ských panen, jako napří­klad aus­tral­ská super­mo­del­ka Gemma Ward, byly pod­le Marshalla vybrá­ny pro­to, že mají „exo­tic­ký smy­sl, nad­po­zem­skou cit­li­vost, ale pod těmi­to vrst­va­mi také smr­tí­cí kva­li­tu“ a muse­ly absol­vo­vat lek­ce pla­vá­ní, aby se nau­či­ly pohy­by, jako jsou kopy del­fí­na a vaječ­né­ho kopa­če.

Více na Kritiky.cz
Caveat (2020) Další nadhodnocená levná podivnost.Při sledování Caveat jsem si říkal, že by mohl mít o p...
Titulky k Medici: Masters of Florence S03E06 - Episode #3.6 Lorenzo řeší, jak se vypořádat s penězi, které chybí v městské pokladně. Bernardi přijde...
Hudbu složil, slova napsal - Hugh Grant a Drew Barrymore a skládají písně Romantické komedie táhnou do kin diváky v nemalém počtu. Jenže obvykle spíše dívčí popula...
Transport Fever - 95 % Chcete se starat o stát, o dopravu mezi městy? Přepravovat obyvatele, jídlo, ocel,  plasty...? ...
Začátek roku ...

Natáčení

Principální natá­če­ní zača­lo 14. červ­na 2010 na Havaji. V srpnu 2010 se natá­če­ní pře­su­nu­lo do Kalifornie, pře­de­vším na pobře­ží Long Beach a na rekon­struk­ci záto­ky Whitecap Bay pro­ve­de­né v záze­mí Universal Studios, pro­to­že původ­ní havaj­ské loka­ce v záto­ce Halona Cove sužo­va­ly sil­né pří­li­vy a odli­vy. Po krát­kém natá­če­ní v Portoriku, kde se natá­če­lo na ost­ro­vě Palomino i v pev­nos­ti San Cristóbal v San Juanu, se pro­duk­ce v září pře­su­nu­la do Velké Británie, kde hlav­ní natá­če­ní skon­či­lo 18. lis­to­pa­du po 106 dnech natá­če­ní. Lokace zahr­no­va­ly palác Hampton Court v Londýně, Knole House v Kentu a Old Royal Naval College v Greenwichi. Interiéry se natá­če­ly v lon­dýn­ských ate­li­é­rech Pinewood Studios a v kuli­sách ved­le zvu­ko­vých kulis byla posta­ve­na repli­ka lon­dýn­ské uli­ce z 18. sto­le­tí. Producenti zva­žo­va­li také vyu­ži­tí New Orleans jako mís­ta natá­če­ní. V říj­nu došlo ve Velké Británii k naru­še­ní bez­peč­nos­ti, když se na natá­če­ní v Old Royal Naval College dostal imi­tá­tor celebrit, kte­rý se pře­vlé­kl za kapi­tá­na Jacka.

Poté, co spo­leč­ná pro­duk­ce Truhly mrt­vé­ho muže a Na kon­ci svě­ta stá­la přes 300 mili­o­nů dola­rů, se spo­leč­nost Disney roz­hod­la dát čtvr­té­mu dílu niž­ší roz­po­čet. Bylo nut­né sní­žit mno­ho nákla­dů, včet­ně pře­su­nu pri­már­ní pro­duk­ce na Havaj a do Londýna, kde jsou výhod­něj­ší daňo­vé úle­vy, a krat­ší­ho natá­če­cí­ho plá­nu a men­ší­ho počtu scén se spe­ci­ál­ní­mi efek­ty ve srov­ná­ní s fil­mem Na kon­ci svě­ta. Kratší časo­vý plán - pod­le Bruckheimera „jsme měli 22 týd­nů po natá­če­ní a u fil­mu jako je ten­to, s téměř 1 200 zábě­ry s vizu­ál­ní­mi efek­ty, je to obvykle 40 týd­nů“ - zna­me­nal, že Marshall dohlí­žel na střih sek­ven­cí během natá­če­ní. Britské finanč­ní výka­zy fil­mu odha­li­ly cel­ko­vé výda­je ve výši 240,7 mili­o­nu liber (410,6 mili­o­nu dola­rů) do roku 2013, při­čemž spo­leč­nost Disney obdr­že­la od brit­ské vlá­dy sle­vu ve výši 32,1 mili­o­nu dola­rů, což z Pirátů z Karibiku: Na vlnách podiv­na činí nej­draž­ší film, jaký byl kdy nato­čen.

Více na Kritiky.cz
Čertoviny - Nejoblíbenější pohádková postava Čerti patří k nejoblíbenějším pohádkovým postavám režiséra Zdeňka Trošky, točí o ni...
Red Dead Redemption 2 / část 22 / Pistolnice drsná to žena / 1080 HD / 60 FPS ...
Titulky k American Housewife S03E15 - American Idol Každý z nás má nějaký sen, čemu by se chtěl věnovat, jakou profesi by si vybral. Jen šťas...
Nene (Nope) – Recenze – 60 % První dva filmy režiséra, scenáristy, producenta a bývalého komika Jordana Peela byly výrazn...
Štěpánův podivuhodný stroj - 12 kapitol ze života malého vynálezce Máte doma malého zvídavého chlapce a hledáte pro něj knihu, která jej bude bavit? Zuzana Posp...

Bruckheimer uve­dl, že roz­hod­nu­tí natá­čet ve 3D bylo uči­ně­no kvů­li tomu, že se jed­ná o „pohl­cu­jí­cí fil­ma­ři­nu; mys­lím, že vás to činí sou­čás­tí samot­né­ho natá­če­ní, pro­to­že jste sou­čás­tí plát­na“. Bruckheimer film ozna­čil za prv­ní vel­ký „exte­ri­é­ro­vý film“ natá­če­ný ve 3D, pro­to­že Avatar se natá­čel pře­váž­ně ve zvu­ko­vých kuli­sách. Zpočátku se Marshall o 3D pří­liš neza­jí­mal, ale reži­sér nako­nec usou­dil, že jde o film, kte­ré­mu by ten­to for­mát mohl pro­spět. „Prožíváte dob­ro­druž­ství a díky 3D zážit­ku jste uvnitř toho­to dob­ro­druž­ství.“ Ačkoli se původ­ně plá­no­va­lo při­dat 3D efek­ty až během post­pro­duk­ce, nako­nec padlo roz­hod­nu­tí natá­čet digi­tál­ně pomo­cí 3D kamer. Pouze jed­na sek­ven­ce byla nato­če­na kon­venč­ně a potře­bo­va­la 3D kon­ver­zi. Kamery byly vylep­še­ný­mi ver­ze­mi těch, kte­ré James Cameron vyvi­nul pro film Avatar a kte­ré byly kom­pakt­něj­ší pro vět­ší mobi­li­tu. Díky tomu bylo mož­né kame­ry pře­nést do loka­cí, jako je havaj­ská džun­gle.

Královnina pomsta byla posta­ve­na na Sunset, stej­né lodi, kte­rá byla pou­ži­ta pro ztvár­ně­ní Černé per­ly v před­cho­zích dílech. V úno­ru 2010 byl Sunset kvů­li refor­mám pře­ve­zen z Long Beach do lodě­ni­ce na Havaji, kde bylo vel­kou sta­ros­tí, aby byl impo­zant­ní, měl tři pat­ra a při­tom neobě­to­val sku­teč­nou plav­bu. Vzhledem k tomu, že Černovous měl být nejz­lej­ší pirát, kte­rý se v sérii obje­vil, byl vzhled Queen Anne’s Revenge zlo­věst­ný, s plach­ta­mi obar­ve­ný­mi na krva­vě čer­ve­no, růz­ný­mi hoří­cí­mi prv­ky a výzdo­bou zalo­že­nou na leb­kách a kos­tech (inspi­ra­ce sed­lec­kou kost­ni­cí v České repub­li­ce). Bylo také při­dá­no poško­ze­ní od dělo­vé pal­by, aby se uká­za­lo, že „nejen Černovous byl umí­ra­jí­cí muž, ale i jeho loď je umí­ra­jí­cí loď“. Figurína lodi také čer­pa­la inspi­ra­ci z Černovousovy pirát­ské vlaj­ky. Pro Barbossovu loď HMS Providence byla pou­ži­ta repli­ka lodi HMS Surprise a všech­ny scé­ny na palubě Providence byly nato­če­ny na pobře­ží Long Beach, pro­to­že Surprise nemoh­la být na Havaj dopra­ve­na. Pro Fontánu mlá­dí bylo zva­žo­vá­no více než 50 návrhů, při­čemž ten finál­ní před­sta­vo­val chrám posta­ve­ný sta­ro­vě­kou civi­li­za­cí kolem Fontány, kte­rá sama o sobě byla umís­tě­na v kula­té skal­ní struk­tu­ře, jež měla před­sta­vo­vat „kruh živo­ta“. Lokace vedou­cí k fon­tá­ně se natá­če­ly na havaj­ských ost­ro­vech Kauai a Oahu, ale samot­ná fon­tá­na byla posta­ve­na v 007 Stage v Pinewoodu.

Více na Kritiky.cz
#1930: Nejmocnější hrdinové Marvelu 66: Thing - 60 % Nejmocnější hrdinové Marvelu 66: Thing (Thing)Vydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2...
Chystá se nový seriál, který bude zasazen do království... Chystá se nový seriál, který bude zasazen do království Wakanda. Pro Disney+ ho skrze svou pro...
matka! 9/10 – VAROVÁNÍ: PŘÍSPĚVEK OBSAHUJE BLUD! Bezesporu jeden z nejlepších artových filmů, k...
Na Febiofest přijede řada zajímavých hostů, jako je Abel Ferrara, Emir Kusturica, Agniezska Holland, Duncan Kenworthy, Jan Tříska, Miroslav Krobot, Iveta Grófová a řada dalších Na MFF Praha - Febiofest přijedou další slavní hosté – mezi nimi například režisér Em...
Highlights | France vs. Kazakhstan | 2022 #IIHFWorlds ...

Efekty

V seri­á­lu On Stranger Tides bylo pou­ži­to 1112 zábě­rů počí­ta­čem gene­ro­va­ných obra­zů, kte­ré vytvo­ři­lo deset spo­leč­nos­tí zabý­va­jí­cích se vizu­ál­ní­mi efek­ty. Simon Stanley-Clamp, vedou­cí vizu­ál­ních efek­tů v Cinesite, pro­hlá­sil, že nej­těž­ší bylo udě­lat efek­ty ve 3D: „Rotoskopie je slo­ži­tá. Čištění desek je dvoj­ná­sob­ná prá­ce a sle­do­vá­ní musí být přes­né.“ Vedoucími spo­leč­nost­mi, z nichž kaž­dá měla na sta­ros­ti více než 300 efek­tů, byly Industrial Light and Magic - zod­po­věd­ná mimo jiné za moř­ské pan­ny a vět­ši­nu vod­ních efek­tů - a Moving Picture Company, kte­rá vytvo­ři­la digi­tál­ní lodě a roz­ší­ře­ní pro­stře­dí, jako je změ­na poča­sí a návrh úte­sů a vodo­pá­dů. Na natá­če­ní moř­ských panen se podí­le­lo osm modelek-hereček, kte­ré je ztvár­ni­ly mimo vodu, dále 22 spor­tov­ců v syn­chro­ni­zo­va­ném pla­vá­ní a sku­pi­na kaska­dé­rek, kte­ré měly na sobě moti­on cap­tu­re oble­ky, aby je poz­dě­ji nahra­di­ly digi­tál­ní moř­ské pan­ny. Těla moř­ských panen ztvár­ni­ly sádro­vé mode­ly. Návrh se sna­žil vyhnout tra­dič­ní­mu ztvár­ně­ní moř­ských panen na obra­zech a v lite­ra­tu­ře, mís­to toho zvo­lil šupi­na­té tělo s prů­svit­nou blá­nou inspi­ro­va­né med­úza­mi i lát­kou pou­ží­va­nou v balet­ních tutu. Aby moř­ské pan­ny pod vodou půso­bi­ly hro­zi­vě­ji, byly obli­če­je here­ček v pod­vod­ních scé­nách digi­tál­ně upra­ve­ny, což jim doda­lo ostřej­ší zuby a lesklou kva­li­tu rybích šupin na kůži. ILM se posta­ra­la také o Černovousovu smrt, kde sku­teč­ný výkon Iana McShanea pře­kry­li digi­tál­ní­mi dublé­ry, kte­ří z něj udě­la­li „vrou­cí masu krve a oble­če­ní“, a útvar podob­ný huri­ká­nu, kte­rý před­sta­vo­val „vody Fontány, jež mu berou život“. Společnost Cinesite se posta­ra­la o rekon­struk­ci Londýna a Barbossovy kolí­ko­vé nohy, CIS Hollywood pro­ved­la 3D korek­ce a drob­né zábě­ry a Method Studios vytvo­ři­la mat­né mal­by.


Photo © Disney Enterprises / Peter Mountain


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Mass Effect 3 – retro recenze po vydáním legendární edice Sakra, sedám k počítači, že konečně napíšu recenzi na poslední Mass Effect před vydáním...
Lincoln [60%] Lincoln http://www.csfd.cz/film/213217-lincoln/ http://www.imdb.com/title/tt0443272/ Nevhodný ...
Holky, neděste se puberty - návod pro dívky, jak přežít svých ...náct Blíží se Vaší dceři období dospívání? Publikace HOLKY, NEDĚSTE SE PUBERTY od autorů Lizz...
Drsní hoši z Texasu jsou zpátky. Nechte se již potřetí unést černým humorem seriálu Hap a Leonard Překvapivá detektivka z amerického Texasu nebo suchá černá komedie s prvky krimi? Ať už se...
Unikly další informace o novém Call of Duty, tentokrát o... Unikly další informace o novém Call of Duty, tentokrát o multiplayeru. Podle známého insidera ...

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,63373 s | počet dotazů: 371 | paměť: 72222 KB. | 04.12.2023 - 21:04:13