Kritiky.cz > Speciály > Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

PKB4
PKB4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Piráti z Karibiku: Na vlnách podiv­na je ame­ric­ký fan­ta­sy film z roku 2011, čtvr­tý díl fil­mo­vé série Piráti z Karibiku a samo­stat­né pokra­čo­vá­ní fil­mu Na kon­ci svě­ta (2007). Jedná se o prv­ní film z této série, kte­rý nere­ží­ro­val Gore Verbinski, ale nahra­dil ho Rob Marshall. Jerry Bruckheimer opět půso­bil jako pro­du­cent. Ve fil­mu, jehož záplet­ka vol­ně vychá­zí z romá­nu Tima Powerse Na vlnách podiv­na z roku 1987, je excen­t­ric­ký pirát kapi­tán Jack Sparrow (Johnny Depp) nucen uzavřít vrat­ké spo­je­nec­tví s Angelikou (Penélope Cruz), tajem­nou ženou ze své minu­los­ti, když se vydá­va­jí na výpra­vu za Fontánou mlá­dí, čelí nechval­ně pro­slu­lé­mu pirá­tu Černovousovi (Ian McShane) a před­bí­ha­jí Jackova staré­ho nepří­te­le Barbossu (Geoffrey Rush). Film vzni­kl v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti Walt Disney Pictures a do kin jej uved­la spo­leč­nost Walt Disney Studios Motion Pictures. Byl to prv­ní film ze série, kte­rý byl uve­den ve for­má­tech Disney Digital 3-D a IMAX 3D.

Scénáristé Ted Elliott a Terry Rossio se popr­vé dozvě­dě­li o Powersově romá­nu On Stranger Tides během zpět­né pro­duk­ce fil­mů Truhla mrt­vé­ho muže (2006) a Na kon­ci svě­ta a pova­žo­va­li ho za dob­rý výcho­zí bod pro nový film ze série. Preprodukce zača­la po skon­če­ní stáv­ky ame­ric­ké­ho sdru­že­ní sce­náris­tů (Writers Guild of America) v letech 2007-2008 a Depp spo­lu­pra­co­val se sce­náris­ty na návr­hu pří­bě­hu. Hlavní natá­če­ní trva­lo 106 dní od červ­na do lis­to­pa­du 2010 a natá­če­lo se na Havaji, ve Velké Británii, Portoriku a Kalifornii. Při natá­če­ní byly pou­ži­ty 3D kame­ry podob­né těm, kte­ré byly pou­ži­ty při výro­bě fil­mu Avatar z roku 2009, a na vizu­ál­ních efek­tech fil­mu se podí­le­lo deset spo­leč­nos­tí. Po nad­sa­ze­ných pro­dukč­ních nákla­dech, kte­ré čis­tý roz­po­čet nafouk­ly na 379 mili­o­nů dola­rů, se film v sou­čas­nos­ti řadí mezi nej­draž­ší fil­my všech dob.

On Stranger Tides byl ve Spojených stá­tech uve­den do kin 20. květ­na 2011. Film pře­ko­nal mno­ho kasov­ních rekor­dů a stal se tře­tím nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku 2011. Pátý film s názvem Dead Men Tell No Tales (Mrtví muži nevy­prá­vě­jí žád­né pří­běhy) byl uve­den do kin v květ­nu 2017 a šes­tý film je ve vývo­ji.

Děj

Z oce­á­nu u špa­něl­ské­ho pobře­ží je zachrá­něn muž, kte­rý je při­ve­zen ke špa­něl­ské­mu krá­li Ferdinandovi, kde tvr­dí, že je čle­nem posád­ky Juana Ponce de Leóna, kte­rý zmi­zel před 200 lety při hle­dá­ní Fontány mlá­dí. Po neú­spěš­ném poku­su zachrá­nit své­ho prv­ní­ho dru­ha Joshameeho Gibbse před popra­vou v Londýně je kapi­tán Jack Sparrow před­ve­den před krá­le Jiřího II. Král Jacka požá­dá, aby vedl výpra­vu, kte­rá má najít Fontánu mlá­dí dří­ve, než ji najde král Ferdinand a špa­něl­ské námoř­nic­tvo. Kapitán Hector Barbossa, nyní sou­krom­ník, kte­rý má na noze kolí­ček, je kapi­tá­nem výpra­vy, ale mís­to Jacka potře­bu­je jen Sao Fengovy navi­gač­ní mapy.

Jack unik­ne, setká se se svým otcem, kapi­tá­nem Teaguem, kte­rý Jackovi řek­ne, že k pou­ži­tí Fontány je tře­ba ritu­ál. Jack se dozví­dá, že pod­vod­ník ver­bu­je pirá­ty na dal­ší výpra­vu. Podvodnicí je Angelika, Jackova býva­lá milen­ka a dce­ra legen­dár­ní­ho Černovouse. Jack je vma­né­v­ro­ván do služ­by na palubě Černovousovy lodi Pomsta krá­lov­ny Anny. Černovous pře­žil svou his­to­ric­kou smrt pomo­cí magie voo­doo, a to díky před­ur­če­né­mu, osud­né­mu setká­ní s Barbossou. Ovládá Tritonův meč, kte­rý mu umož­ňu­je ovlá­dat loď. Přestože Jack vyvo­lá vzpou­ru, Černovous posád­ku při­nu­tí k posluš­nos­ti. Mezi čle­ny posád­ky je i Philip Swift, zaja­tý misi­o­nář.

Barbossa naver­bu­je Gibbse, kte­rý spá­lí mapy a při­zná, že si zapa­ma­to­val kaž­dé mís­to. Angelika Jackovi řek­ne, že je tře­ba zís­kat dva stří­br­né pohá­ry z Ponce de Leónovy vlaj­ko­vé lodi Santiago. Do jed­no­ho pohá­ru musí být umís­tě­na slza moř­ské pan­ny, ze kte­ré se musí sou­čas­ně napít, aby se akti­vo­va­ly léči­vé vlast­nos­ti Fontány. Piják, kte­ré­mu slza chy­bí, zemře a jeho život­ní síla bude pře­dá­na dru­hé­mu. Jack obje­ví Černovousovu sbír­ku uko­řistě­ných zmen­še­ných lodí, včet­ně Černé per­ly.

Pomsta plu­je do záto­ky Whitecap Bay, aby zaja­la moř­skou pan­nu, a úspěš­ně ulo­ví Syrenu, kte­rou zpo­čát­ku musí pře­vá­žet ve skle­ně­né nádo­bě. Když Syrenu upus­tí, její ocas se změ­ní v nohy. Filip, kte­rý se o ni sta­rá, se nabíd­ne, že ji pone­se.

Angelika a Černovous pošlou Jacka pro kali­chy a jako vyjed­ná­va­cí kar­tu si vez­mou jeho kou­zel­ný kom­pas. Jack se s Barbossou setká­vá na lodi Santiago, ale zjis­tí, že kali­chy si vza­li Španělé. Při zís­ká­vá­ní kali­chů Barbossa vysvět­lu­je, že Černovous zaú­to­čil na Černou per­lu, což ved­lo ke ztrá­tě jeho nohy samo­vol­nou ampu­ta­cí. Syrenu Černovous vytrh­ne poté, co jí Filip vyjá­d­ří lás­ku, a nechá ji zemřít na dehyd­ra­ta­ci, a Filip je nucen ode­jít s posád­kou.

Jack se vra­cí a vyjed­ná­vá o vrá­ce­ní kom­pa­su výmě­nou za kali­chy. Když Černovous sou­hla­sí, pošle Jack Gibbse na pochůzku. Černovousova posád­ka najde Fontánu, ale je kon­fron­to­vá­na Barbossou a jeho muži. Přijdou Španělé, kte­ří Fontánu odsou­dí jako ohav­nost pro­ti Bohu a pohá­ry hodí do hlu­bo­ké tůně. Ve zmat­ku Filip osvo­bo­dí Syrenu, kte­rá kali­chy zís­ká zpět a vrá­tí je Jackovi. Barbossa pro­bod­ne Černovouse svým otrá­ve­ným mečem, ukrad­ne Tritonův meč, pro­hlá­sí se kapi­tá­nem Pomsty a vrá­tí se k pirát­ské­mu živo­tu. Španělé před odjez­dem roz­dr­tí Fontánu.

Angelika se říz­ne o otrá­ve­ný meč. Jack zís­ká zbý­va­jí­cí kap­ky vody z Fontány a do jed­no­ho z pohá­rů při­dá Syreninu slzu. Když Černovous požá­dá Angeliku, aby za něj zemře­la, Jack ho lstí donu­tí vypít kalich, v němž slza chy­bí. Angelika je uzdra­ve­na, zatím­co Černovous umí­rá. Syrena se vrá­tí ke zra­ně­né­mu Filipovi, polí­bí ho a odve­de ho pod vodu vstříc nezná­mé­mu osu­du. Jack vysa­dí Angeliku na ost­rův­ku, pro­to­že si není jis­tý, zda jí může věřit. Poté se zno­vu setká­vá s Gibbsem, kte­rý pomo­cí Jackova kom­pa­su loka­li­zu­je Pomstu a zís­ká zpět Černou per­lu v lah­vi. V postti­tul­ko­vé scé­ně vypla­ví na břeh na Angeličinu záto­ku voo­doo panen­ku Jacka vytvo­ře­nou Černovousem.

Produkce

Vývoj

Krátce před pre­mi­é­rou fil­mu Na kon­ci svě­ta Jerry Bruckheimer pro­hlá­sil, že je to konec tri­lo­gie, ale myš­len­ka na spin-off je stá­le mož­ná. Po úspěš­ném pre­mi­é­ro­vém víken­du fil­mu pro­hlá­sil Dick Cook, teh­dej­ší před­se­da před­sta­ven­stva stu­dia Walt Disney, že má zájem o čtvr­tý díl. Los Angeles Times také infor­mo­va­ly, že byla zakou­pe­na prá­va na kni­hu. Ted Elliott a Terry Rossio zača­li na scé­ná­ři pra­co­vat v roce 2007, ale jejich prá­ce pře­ru­ši­la stáv­ka ame­ric­ké­ho sdru­že­ní sce­náris­tů v letech 2007-2008 a pokra­čo­va­li v nich až v polo­vi­ně roku 2008.

V červ­nu 2009 Bruckheimer nazna­čil, že by spo­leč­nost Disney dala před­nost tomu, aby čtvr­tý díl Pirátů byl uve­den do kin před fil­mem Osamělý jez­dec, na jehož uve­de­ní do kin 20. květ­na 2011 pra­co­val on, Johnny Depp, Ted Elliott a Terry Rossio. Doufal, že se k režii čtvr­té­ho fil­mu vrá­tí Gore Verbinski, jehož fil­mo­vá adap­ta­ce BioShocku byla odlo­že­na. Protože Verbinski nebyl k dis­po­zi­ci kvů­li svým závaz­kům s fil­mem Rango z téhož roku, navr­hl Bruckheimer Roba Marshalla, kte­ré­ho pova­žo­val za „pre­mi­é­ro­vé­ho fil­ma­ře“, a pro­hlá­sil: „Každý film, kte­rý [Marshall] nato­čil, mi při­pa­dal jedi­neč­ný a jiný.“ Dne 21. čer­ven­ce 2009 Marshall prá­ci při­jal, a to kvů­li „zce­la nové dějo­vé linii a sou­bo­ru postav. Připadalo mi to nové, a to pro mě bylo důle­ži­té“. Marshall uve­dl, že film mu posky­tl dlou­ho oče­ká­va­nou pří­le­ži­tost pra­co­vat s Deppem a že mu při režii pomoh­ly jeho zku­še­nos­ti cho­re­o­gra­fa - „akč­ní sek­ven­ce půso­bi­ly jako vel­ká pro­dukč­ní čís­la“. Dne 11. září 2009 na Disneyho kon­fe­ren­ci D23 během Disneyho akce Cook a Johnny Depp v kom­plet­ním kos­tý­mu kapi­tá­na Jacka Sparrowa ozná­mi­li, že se při­pra­vu­je čtvr­tý film o Pirátech. Název byl ozná­men jako Piráti z Karibiku: Na vlnách podiv­na. Marshall pro inspi­ra­ci navští­vil atrak­ci Piráti z Karibiku v Disneylandu a nako­nec jí vzdal hold kost­liv­cem drží­cím lupu v lodi Ponce de León. Natočen byl také výstup „Starého Billa“, pirá­ta, kte­rý se sna­ží podě­lit o svůj rum s koč­kou, ale byl vystři­žen. Původně se měli obje­vit i Pintel a Ragetti, ale reži­sér Rob Marshall od toho­to zámě­ru upus­til, pro­to­že se obá­val, že jejich role budou vystři­že­ny.

Cook dal v září 2009 výpo­věď po více než 38 letech prá­ce pro spo­leč­nost Disney. Deppova víra ve film Piráti z Karibiku: Na vlnách podiv­na byla po rezig­na­ci poně­kud otře­se­na, při­čemž Depp vysvět­lil, že „v mém nad­še­ní je momen­tál­ně trh­li­na, trh­li­na. Všechno se to zro­di­lo v té kan­ce­lá­ři“. Depp také vysvět­lil, že Cook byl jed­ním z mála, kdo při­jal jeho ztvár­ně­ní Jacka Sparrowa: „Když se věci při natá­če­ní prv­ních Pirátů tro­chu zvrt­ly a ostat­ní ve stu­diu neby­li mou inter­pre­ta­cí posta­vy nad­še­ni, Dick byl od prv­ní chví­le u toho. Důvěřoval mi.“

Scénář

Během natá­če­ní fil­mů Truhla mrt­vé­ho muže a Na kon­ci svě­ta obje­vi­li sce­náris­té Ted Elliott a Terry Rossio román Tima Powerse On Stranger Tides z roku 1987, kte­rý pova­žo­va­li za dob­rý základ, na němž by se dala zalo­žit „nová kapi­to­la“ pirát­ské série. Společnost Disney kou­pi­la prá­va na román v dub­nu 2007. Rossio uve­dl, že s Elliotem zva­žo­va­li, že v pří­bě­hu pou­ži­jí Černovouse a Fontánu mlá­dí ješ­tě před pře­čte­ním kni­hy, „ale kdy­ko­li ta slo­va vyslo­ví­te, vyba­ví se vám Powersův román. Nebylo mož­né, abychom na tom­to poli pra­co­va­li, aniž bychom se vyda­li na úze­mí, kte­ré Tim pro­zkou­mal.“ Popřeli však, že by šlo o pří­mou ver­zi romá­nu: „Černovous pochá­zí z kni­hy a v kni­ze je také posta­va dce­ry. Ale Jack Sparrow v kni­ze není, stej­ně jako Barbossa. Takže bych to nena­zý­val adap­ta­cí.“ Rossio pro­hlá­sil, že scé­nář byl napsán jako samo­stat­ný film, „něco na způ­sob Jamese Bonda“, namís­to struk­tu­ry před­cho­zích dílů, kte­ré byly „kon­ci­po­vá­ny jako tri­lo­gie“. Doufali, že „navrh­nou pří­běh, kte­rý by pod­po­řil nové posta­vy“, pro­to­že posta­vy jako Will Turner se nevrá­tí. Bruckheimer dodal, že bylo roz­hod­nu­to „tro­chu zjed­no­du­šit pří­běh, udě­lat ho tro­chu jed­no­duš­ší a nemít tolik postav, kte­ré je tře­ba sle­do­vat“, pro­to­že množ­ství postav a pod­zá­ple­tek v Na kon­ci svě­ta způ­so­bi­lo, že film měl těž­ko­pád­nou dél­ku. Dvojice se roz­hod­la vyu­žít dal­ší moř­ský mýtus, na kte­rý nará­že­ly před­cho­zí díly: moř­ské pan­ny, kte­ré jsou v kni­ze krát­ce zmí­ně­ny. Role moř­ských panen se ve scé­ná­ři roz­ší­ři­la, což zahr­no­va­lo roz­sáh­lou sek­ven­ci úto­ků.

Depp byl do návr­hu pří­bě­hu hlu­bo­ce zapo­jen, čas­to se setká­val se sce­náris­ty, aby jim uká­zal, co ho zají­má, a pod­le Rossiových slov se „podí­lel na vymýš­le­ní dějo­vých linií, pro­po­jo­vá­ní postav, vytvá­ře­ní momen­tů, kte­ré jsme pak mode­lo­va­li, utvá­ře­li a pak se k nim vra­ce­li“. Mezi Deppovy návrhy pat­ři­lo pro­mě­nit Filipa v misi­o­ná­ře a nechat hlav­ní hrdi­ny sle­do­vat špa­něl­ský kon­tingent. Poté se Rob Marshall a výkon­ný pro­du­cent John DeLuca setka­li s Rossiou a Elliotem a pro­ved­li vlast­ní úpra­vy, včet­ně vybu­do­vá­ní hlav­ní žen­ské role.

Osazení

Depp se v září 2008 upsal k návra­tu do role kapi­tá­na Jacka Sparrowa s tím, že se vrá­tí, pokud bude scé­nář dob­rý. Téměř o rok poz­dě­ji spo­leč­nost Disney ozná­mi­la, že Deppovi za jeho roli zapla­tí 55,5 mili­o­nu dola­rů, pro­to­že si uvě­do­mo­va­la, že bez něj by byla fran­ší­za „mrt­vá a pohřbe­ná“. Geoffrey Rush pro­je­vil zájem vrá­tit se ke své roli Barbossy a Bruckheimer poz­dě­ji jeho účast potvr­dil. Rush se klad­ně vyjá­d­řil k tomu, že Barbossa při­šel o nohu, pro­to­že se domní­val, že díky tomu­to posti­že­ní je jako posta­va „zlost­něj­ší, důraz­něj­ší a odol­něj­ší“, a musel spo­lu­pra­co­vat s kaska­dér­ským týmem na přes­ném ztvár­ně­ní kul­há­ní a pou­ží­vá­ní ber­le, zejmé­na při scé­nách boje s mečem. Produkční tým sice zva­žo­val, že Rushovi na nohu nasa­dí rekvi­zit­ní ber­li, ale kvů­li napja­té­mu časo­vé­mu har­mo­no­gra­mu ji nahra­dil mod­rou ponož­kou, kte­rá byla nahra­ze­na digi­tál­ně, s knof­lí­kem na botě, aby měl Rush refe­ren­ci pro svou chůzi. Z před­cho­zích fil­mů se vrá­ti­li dal­ší tři her­ci: Kevin McNally jako Joshamee Gibbs, Greg Ellis jako poru­čík Theodore Groves a Damian O’Hare jako poru­čík Gilette. V epi­zod­ní roli se obje­vil i Keith Richards, kte­rý si zopa­ko­val roli kapi­tá­na Teaguea z fil­mu Na kon­ci svě­ta; spo­leč­ně s Deppem se sna­ži­li pře­svěd­čit Micka Jaggera, aby se zúčast­nil kon­kur­zu na roli pirát­ské­ho star­ši­ny. Předchozí her­ci Orlando Bloom (Will Turner) a Keira Knightley (Elizabeth Swann) pro­hlá­si­li, že si své role nezo­pa­ku­jí, pro­to­že se chtě­jí podí­let na jiných fil­mech. Oba se domní­va­li, že dějo­vá linie zahr­nu­jí­cí jejich posta­vy zašla nej­dál, jak moh­la. Dne 1. srp­na 2009 Bill Nighy vyjá­d­řil přá­ní vrá­tit se v roli Davyho Jonese, kte­rý zemřel v před­cho­zím fil­mu, a uve­dl mož­nost vzkří­sit tuto posta­vu, ale nako­nec bylo jeho zařa­ze­ní zru­še­no. Dne 5. úno­ra 2010 Mackenzie Crook rov­něž ozná­mil, že si svou roli Ragettiho nezo­pa­ku­je, a pro­hlá­sil: „Neptali se mě. Ale vlast­ně mi to vůbec neva­dí. Jsem fanouš­kem zejmé­na prv­ní­ho dílu a mys­lím, že tri­lo­gie, kte­rou jsme vytvo­ři­li, je skvě­lá. Skoro bych byl rád, kdy­by to tam necha­li.“

Nové obsa­ze­ní tvo­ří Ian McShane, kte­rý hra­je zná­mé­ho pirá­ta a hlav­ní­ho anta­go­nis­tu fil­mu Černovouse, a Penélope Cruz, kte­rá hra­je Angelicu, lás­ku Jacka Sparrowa. Podle Marshalla byl McShane vybrán pro­to, že „doká­že zahrát něco zlé­ho, ale vždy je za tím také humor“ a herec prá­ci při­jal jak kvů­li „vel­mi vtip­né­mu a okouz­lu­jí­cí­mu“ scé­ná­ři, tak kvů­li mož­nos­ti pra­co­vat s Marshallem. Nanášení vou­sů trva­lo hodi­nu a půl a McShane při­rov­nal kos­tým posta­vy ke „sku­teč­né­mu motor­kář­ské­mu pirá­to­vi - je celý z čer­né kůže“. Marshall uve­dl, že Cruzová byla jedi­nou hereč­kou, o kte­ré se uva­žo­va­lo pro tuto roli, pro­to­že odpo­ví­da­la popi­su jako „hereč­ka, kte­rá by se moh­la nejen vyrov­nat Johnnymu a vyrov­nat se mu, ale také muse­la být svým způ­so­bem vším, čím je Jack Sparrow. Musela být vtip­ná a chyt­rá a inte­li­gent­ní a maza­ná a krás­ná.“ Do role ji pozva­li, když dokon­čo­va­li natá­če­ní fil­mu Nine. Herečka kvů­li roli dva měsí­ce cvi­či­la a uči­la se šer­mo­vat. Během natá­če­ní Cruzová zjis­ti­la, že je těhot­ná, což ved­lo kos­tým­ní oddě­le­ní k tomu, že pře­dě­la­lo její šat­ník, aby byl pruž­něj­ší, a pro­du­cen­ty k tomu, aby naja­li její sest­ru Mónicu Cruzovou, kte­rá Penélope v rizi­ko­vých scé­nách dublo­va­la. Depp dopo­ru­čil Stephena Grahama, kte­rý s ním pra­co­val ve fil­mu Veřejní nepřá­te­lé, do role Scruma, machia­ve­lis­tic­ké­ho pirá­ta a pomoc­ní­ka Jacka Sparrowa, a Richarda Griffithse do role krá­le Jiřího II, pro­to­že Depp byl fanouš­kem Griffithsovy prá­ce na fil­mu Withnail a já. Do role misi­o­ná­ře Filipa byl vybrán Sam Claflin, čer­s­tvý absol­vent herec­ké ško­ly se zku­še­nost­mi z tele­vi­ze, a k obsa­ze­ní se při­dal také brit­ský herec Paul Bazely. Španělský zpra­vo­daj­ský web El Pais uve­dl, že ve fil­mu hra­jí čty­ři špa­něl­ští her­ci: Cruz, Bergès-Frisbey, Óscar Jaenada a Juan Carlos Vellido. Jaenada byl vybrán jed­nak pro svou prá­ci ve fil­mu The Losers, jed­nak na dopo­ru­če­ní Cruzové.

Kasting moř­ských panen vyža­do­val, aby hereč­ky měly pří­rod­ní prsa - žád­né implan­tá­ty. Jak Bruckheimer vysvět­lil EW: „Nemyslím si, že v roce 1700 měli zvět­še­ná prsa, [...] Takže je při­ro­ze­né, že lidé z cas­tingu říka­jí: „Chceme sku­teč­né lidi“.“ Marshall pozval do role Syreny španělsko-francouzskou hereč­ku Àstrid Bergès-Frisbeyovou poté, co ji viděl v člán­ku ve fran­couz­ském časo­pi­se o naděj­ných hereč­kách. Bergès-Frisbeyová muse­la kvů­li roli absol­vo­vat lek­ce ang­lič­ti­ny, pla­vá­ní a ovlá­dá­ní dechu. Ostatní před­sta­vi­tel­ky moř­ských panen, jako napří­klad aus­tral­ská super­mo­del­ka Gemma Ward, byly pod­le Marshalla vybrá­ny pro­to, že mají „exo­tic­ký smy­sl, nad­po­zem­skou cit­li­vost, ale pod těmi­to vrst­va­mi také smr­tí­cí kva­li­tu“ a muse­ly absol­vo­vat lek­ce pla­vá­ní, aby se nau­či­ly pohy­by, jako jsou kopy del­fí­na a vaječ­né­ho kopa­če.

Natáčení

Principální natá­če­ní zača­lo 14. červ­na 2010 na Havaji. V srpnu 2010 se natá­če­ní pře­su­nu­lo do Kalifornie, pře­de­vším na pobře­ží Long Beach a na rekon­struk­ci záto­ky Whitecap Bay pro­ve­de­né v záze­mí Universal Studios, pro­to­že původ­ní havaj­ské loka­ce v záto­ce Halona Cove sužo­va­ly sil­né pří­li­vy a odli­vy. Po krát­kém natá­če­ní v Portoriku, kde se natá­če­lo na ost­ro­vě Palomino i v pev­nos­ti San Cristóbal v San Juanu, se pro­duk­ce v září pře­su­nu­la do Velké Británie, kde hlav­ní natá­če­ní skon­či­lo 18. lis­to­pa­du po 106 dnech natá­če­ní. Lokace zahr­no­va­ly palác Hampton Court v Londýně, Knole House v Kentu a Old Royal Naval College v Greenwichi. Interiéry se natá­če­ly v lon­dýn­ských ate­li­é­rech Pinewood Studios a v kuli­sách ved­le zvu­ko­vých kulis byla posta­ve­na repli­ka lon­dýn­ské uli­ce z 18. sto­le­tí. Producenti zva­žo­va­li také vyu­ži­tí New Orleans jako mís­ta natá­če­ní. V říj­nu došlo ve Velké Británii k naru­še­ní bez­peč­nos­ti, když se na natá­če­ní v Old Royal Naval College dostal imi­tá­tor celebrit, kte­rý se pře­vlé­kl za kapi­tá­na Jacka.

Poté, co spo­leč­ná pro­duk­ce Truhly mrt­vé­ho muže a Na kon­ci svě­ta stá­la přes 300 mili­o­nů dola­rů, se spo­leč­nost Disney roz­hod­la dát čtvr­té­mu dílu niž­ší roz­po­čet. Bylo nut­né sní­žit mno­ho nákla­dů, včet­ně pře­su­nu pri­már­ní pro­duk­ce na Havaj a do Londýna, kde jsou výhod­něj­ší daňo­vé úle­vy, a krat­ší­ho natá­če­cí­ho plá­nu a men­ší­ho počtu scén se spe­ci­ál­ní­mi efek­ty ve srov­ná­ní s fil­mem Na kon­ci svě­ta. Kratší časo­vý plán - pod­le Bruckheimera „jsme měli 22 týd­nů po natá­če­ní a u fil­mu jako je ten­to, s téměř 1 200 zábě­ry s vizu­ál­ní­mi efek­ty, je to obvykle 40 týd­nů“ - zna­me­nal, že Marshall dohlí­žel na střih sek­ven­cí během natá­če­ní. Britské finanč­ní výka­zy fil­mu odha­li­ly cel­ko­vé výda­je ve výši 240,7 mili­o­nu liber (410,6 mili­o­nu dola­rů) do roku 2013, při­čemž spo­leč­nost Disney obdr­že­la od brit­ské vlá­dy sle­vu ve výši 32,1 mili­o­nu dola­rů, což z Pirátů z Karibiku: Na vlnách podiv­na činí nej­draž­ší film, jaký byl kdy nato­čen.

Bruckheimer uve­dl, že roz­hod­nu­tí natá­čet ve 3D bylo uči­ně­no kvů­li tomu, že se jed­ná o „pohl­cu­jí­cí fil­ma­ři­nu; mys­lím, že vás to činí sou­čás­tí samot­né­ho natá­če­ní, pro­to­že jste sou­čás­tí plát­na“. Bruckheimer film ozna­čil za prv­ní vel­ký „exte­ri­é­ro­vý film“ natá­če­ný ve 3D, pro­to­že Avatar se natá­čel pře­váž­ně ve zvu­ko­vých kuli­sách. Zpočátku se Marshall o 3D pří­liš neza­jí­mal, ale reži­sér nako­nec usou­dil, že jde o film, kte­ré­mu by ten­to for­mát mohl pro­spět. „Prožíváte dob­ro­druž­ství a díky 3D zážit­ku jste uvnitř toho­to dob­ro­druž­ství.“ Ačkoli se původ­ně plá­no­va­lo při­dat 3D efek­ty až během post­pro­duk­ce, nako­nec padlo roz­hod­nu­tí natá­čet digi­tál­ně pomo­cí 3D kamer. Pouze jed­na sek­ven­ce byla nato­če­na kon­venč­ně a potře­bo­va­la 3D kon­ver­zi. Kamery byly vylep­še­ný­mi ver­ze­mi těch, kte­ré James Cameron vyvi­nul pro film Avatar a kte­ré byly kom­pakt­něj­ší pro vět­ší mobi­li­tu. Díky tomu bylo mož­né kame­ry pře­nést do loka­cí, jako je havaj­ská džun­gle.

Královnina pomsta byla posta­ve­na na Sunset, stej­né lodi, kte­rá byla pou­ži­ta pro ztvár­ně­ní Černé per­ly v před­cho­zích dílech. V úno­ru 2010 byl Sunset kvů­li refor­mám pře­ve­zen z Long Beach do lodě­ni­ce na Havaji, kde bylo vel­kou sta­ros­tí, aby byl impo­zant­ní, měl tři pat­ra a při­tom neobě­to­val sku­teč­nou plav­bu. Vzhledem k tomu, že Černovous měl být nejz­lej­ší pirát, kte­rý se v sérii obje­vil, byl vzhled Queen Anne’s Revenge zlo­věst­ný, s plach­ta­mi obar­ve­ný­mi na krva­vě čer­ve­no, růz­ný­mi hoří­cí­mi prv­ky a výzdo­bou zalo­že­nou na leb­kách a kos­tech (inspi­ra­ce sed­lec­kou kost­ni­cí v České repub­li­ce). Bylo také při­dá­no poško­ze­ní od dělo­vé pal­by, aby se uká­za­lo, že „nejen Černovous byl umí­ra­jí­cí muž, ale i jeho loď je umí­ra­jí­cí loď“. Figurína lodi také čer­pa­la inspi­ra­ci z Černovousovy pirát­ské vlaj­ky. Pro Barbossovu loď HMS Providence byla pou­ži­ta repli­ka lodi HMS Surprise a všech­ny scé­ny na palubě Providence byly nato­če­ny na pobře­ží Long Beach, pro­to­že Surprise nemoh­la být na Havaj dopra­ve­na. Pro Fontánu mlá­dí bylo zva­žo­vá­no více než 50 návrhů, při­čemž ten finál­ní před­sta­vo­val chrám posta­ve­ný sta­ro­vě­kou civi­li­za­cí kolem Fontány, kte­rá sama o sobě byla umís­tě­na v kula­té skal­ní struk­tu­ře, jež měla před­sta­vo­vat „kruh živo­ta“. Lokace vedou­cí k fon­tá­ně se natá­če­ly na havaj­ských ost­ro­vech Kauai a Oahu, ale samot­ná fon­tá­na byla posta­ve­na v 007 Stage v Pinewoodu.

Efekty

V seri­á­lu On Stranger Tides bylo pou­ži­to 1112 zábě­rů počí­ta­čem gene­ro­va­ných obra­zů, kte­ré vytvo­ři­lo deset spo­leč­nos­tí zabý­va­jí­cích se vizu­ál­ní­mi efek­ty. Simon Stanley-Clamp, vedou­cí vizu­ál­ních efek­tů v Cinesite, pro­hlá­sil, že nej­těž­ší bylo udě­lat efek­ty ve 3D: „Rotoskopie je slo­ži­tá. Čištění desek je dvoj­ná­sob­ná prá­ce a sle­do­vá­ní musí být přes­né.“ Vedoucími spo­leč­nost­mi, z nichž kaž­dá měla na sta­ros­ti více než 300 efek­tů, byly Industrial Light and Magic - zod­po­věd­ná mimo jiné za moř­ské pan­ny a vět­ši­nu vod­ních efek­tů - a Moving Picture Company, kte­rá vytvo­ři­la digi­tál­ní lodě a roz­ší­ře­ní pro­stře­dí, jako je změ­na poča­sí a návrh úte­sů a vodo­pá­dů. Na natá­če­ní moř­ských panen se podí­le­lo osm modelek-hereček, kte­ré je ztvár­ni­ly mimo vodu, dále 22 spor­tov­ců v syn­chro­ni­zo­va­ném pla­vá­ní a sku­pi­na kaska­dé­rek, kte­ré měly na sobě moti­on cap­tu­re oble­ky, aby je poz­dě­ji nahra­di­ly digi­tál­ní moř­ské pan­ny. Těla moř­ských panen ztvár­ni­ly sádro­vé mode­ly. Návrh se sna­žil vyhnout tra­dič­ní­mu ztvár­ně­ní moř­ských panen na obra­zech a v lite­ra­tu­ře, mís­to toho zvo­lil šupi­na­té tělo s prů­svit­nou blá­nou inspi­ro­va­né med­úza­mi i lát­kou pou­ží­va­nou v balet­ních tutu. Aby moř­ské pan­ny pod vodou půso­bi­ly hro­zi­vě­ji, byly obli­če­je here­ček v pod­vod­ních scé­nách digi­tál­ně upra­ve­ny, což jim doda­lo ostřej­ší zuby a lesklou kva­li­tu rybích šupin na kůži. ILM se posta­ra­la také o Černovousovu smrt, kde sku­teč­ný výkon Iana McShanea pře­kry­li digi­tál­ní­mi dublé­ry, kte­ří z něj udě­la­li „vrou­cí masu krve a oble­če­ní“, a útvar podob­ný huri­ká­nu, kte­rý před­sta­vo­val „vody Fontány, jež mu berou život“. Společnost Cinesite se posta­ra­la o rekon­struk­ci Londýna a Barbossovy kolí­ko­vé nohy, CIS Hollywood pro­ved­la 3D korek­ce a drob­né zábě­ry a Method Studios vytvo­ři­la mat­né mal­by.


Photo © Disney Enterprises / Peter Mountain


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43386 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72530 KB. | 14.07.2024 - 03:52:41