Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Last of Us - Epizoda 7: Napospas

Last of Us - Epizoda 7: Napospas

Photo © HBO
Photo © HBO
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Loading...

Zatímco Joel (Pedro Pascal) boju­je o pře­ži­tí, Ellie (Bella Ramsey) se sna­ží ho zachrá­nit a vyvo­lá­vá vzpo­mín­ky na její život v sirot­čin­ci FEDRA. Týdny před setká­ním s Joelem si Ellie vzpo­mí­ná, jak se při­po­ji­la ke své nej­lep­ší kama­rád­ce Riley (Storm Reid) na jed­nu noc, na kte­rou bude vzpo­mí­nat... na tu, kte­rá obě­ma změ­ní běh jejich živo­tů – a osud svě­ta – navždy....

Left Behind není sou­čás­tí základ­ní­ho her­ní­ho Last of Us, jed­ná se o krat­ší DLC, kte­ré má v rám­ci pří­bě­hu vypl­nit nejen meze­ru mezi kapi­to­lou Podzim a kapi­to­lou Zima, ale též tro­chu více osvět­lit poza­dí pří­bě­hu Ellie. V rám­ci pří­bě­hu Ellie se jed­ná o stě­žej­ní část, pro­to dává smy­sl, že se v režii Lizy Johnson tvůr­ci roz­hod­li adap­to­vat i dopl­ňu­jí­cí pří­běh. Jedná se o filler? To je mož­ná až pří­liš spros­té slo­vo. Rozhodně se jed­ná o pří­běh, kte­rý hlav­ní pří­běh nikam výraz­ně­ji nepo­sou­vá a v souč­tu se dost mož­ná jed­ná o tu nej­slab­ší epi­zo­du seri­á­lo­vé­ho Last of Us. Což ovšem nezna­me­ná, že by neby­la nejen nad­prů­měr­ná, ale pře­de­vším opět výteč­ná.

Left Behind není tolik o akci (mini­mál­ně tedy v rám­ci fla­shbac­ků, kte­ré před­sta­vu­jí pou­to mezi Elle a Riley), ale prá­vě skr­ze zvý­raz­ně­ní klí­čo­vé­ho momen­tu v živo­tě Ellie. Akce s vrtu­l­ní­kem při sna­ze o spa­se­ní Joea jde tak pryč, tvůr­ci se mís­to toho roz­hod­li opět kra­pet roz­ší­řit zná­mý svět, kon­krét­ně před­sta­vit fun­go­vá­ní FEDRY a poté se sou­stře­dit na pou­to mezi dvě­ma mla­dý­mi dív­ka­mi, kte­ré mají ale­spoň pro jed­nou šan­ci zažít spo­lu krás­né hře­ji­vé momen­ty v pří­liš nebez­peč­ném a zlém svě­tě.

Storm Reid je dal­ší hereč­kou v řadě, kte­rá je v rám­ci seri­á­lo­vé­ho Last of Us cas­tingo­vou tre­fou do čer­né­ho, kdy je to vidět pře­de­vším při vzá­jem­ných inter­ak­cích s Ellie v podá­ní Belly Ramsey. Obě hereč­ky zvlá­da­jí podá­vat stě­žej­ní emo­ci­o­nál­ní kon­fron­ta­ce a pro­dat pou­to, kte­ré po vzo­ru 3. epi­zo­dy nedá spous­ty lidem spát (a dob­ře jim tak). Linku sáze­jí­cí pře­de­vším na fla­shbac­ky se poté šikov­ně pove­de navézt na vyvr­cho­le­ní hlav­ní časo­vé linie v rám­ci této epi­zo­dy, kdy se jed­ná o dal­ší šikov­ný úkaz toho, jak seri­á­lo­vé Last of Us drží při sobě a dá se u něj nimrat v men­ších detai­lech.

Pochopitelně se dá pole­mi­zo­vat nad tím, zda je ide­ál­ní, aby seri­ál budo­val posta­vy skr­ze růz­né fla­shbac­ky, vzhle­dem k fak­tu, že se podob­nou ces­tou bude muset zdán­li­vě chtě nechtě vydat i adap­ta­ce dru­hé video­hry (i díky slo­ži­té lite­rár­ní struk­tu­ře), roz­hod­nu­tí vydat se tou­to lite­rár­ní struk­tu­rou už v 1. sérii rázem dává vět­ší smy­sl. Především už minu­lé epi­zo­dy uka­zu­jí, že se dá k jed­not­li­vým posta­vám snad­no udě­lat pou­to. A i pro­to bude zají­ma­vé sle­do­vat, jak se tvůr­ci popa­su­jí s vyvr­cho­le­ním v rám­ci nad­chá­ze­jí­cích dvou epi­zod a jak u nich při­pra­ví půdu pro nevy­hnu­tel­né adap­to­vá­ní dru­hé video­hry....

Verdikt: 5 z 5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • The Last of Us - Napospas (E07)27. února 2023 The Last of Us - Napospas (E07) Tento díl konečně ukazuje Elliinu minulost. Jak přišla k tomu kousnutí a jaká byla ve skutečnosti, když nebyla s Joelem. Elliin příběh je velmi zajímavý, jako členka FEDRY byla cvičena […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Hledej světlo (S01E09)13. března 2023 The Last of Us - Hledej světlo (S01E09) Tak to máme za sebou. Už druhý dokonalý seriál od HBO. Nebyl to ani Rod Draka, který šel v loni, ani Westworld, který už skončil. Je to seriál dle Playstationové hry The Last Of […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us: Recenze30. března 2023 The Last of Us: Recenze Post-apo novinka The Last of Us se námi rozloučila posledním dílem předminulou neděli. Seriál se mi určitě líbil, i když si pořád stojím za svým tvrzením, že je od začátku hrozně […] Posted in Zajímavosti
  • Last of Us - 1. série13. března 2023 Last of Us - 1. série Dvacet let po zániku moderní civilizace je otrlý přeživší Joel (Pedro Pascal) najat, aby propašoval čtrnáctiletou Ellie (Bella Ramsey) z nebezpečné karanténní zóny. Oba se musí vydat na […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - V časech nouze (E08)6. března 2023 The Last of Us - V časech nouze (E08) Ellie (Bella Ramsey) zkříží cestu s pomstychtivou skupinou přeživších – a přitáhne pozornost jejich vůdce Davida (Scott Shepherd). Oslabený Joel (Pedro Pascal) čelí nové hrozbě... Režijní […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Rodina (E06)20. února 2023 The Last of Us - Rodina (E06) Po týdnu a něco je tu další díl. Další post apokalyptická cesta hlavní dvojice. Tentokrát to ale není o žádných zombicích a nebezpečí (tedy skoro), spíše je tato epizoda o rodině. Po […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Vydržet a přežít (E05)12. února 2023 The Last of Us - Vydržet a přežít (E05) Sledovat pátý díl „zombie“ seriálu dle klasické hry potřebuje potřebnou troufalost, aby se lidem, jak fanoušků hry, tak pro neznalé Sony konzole, epizoda líbila.  Tvůrce Craig Mazin patří […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Drž mě za ruku (E04)6. února 2023 The Last of Us - Drž mě za ruku (E04) Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) zanechají auto v Kansas City a snaží se uniknout, aniž by na sebe upoutali pozornost pomstychtivého vůdce rebelů jménem Kathleen (Melanie […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Long Long Time (E03)6. února 2023 The Last of Us - Long Long Time (E03) V Billově (Nick Offerman) táboře se objeví cizinec Frank (Murray Bartlett) a z obou přeživších se stanou nesourodí partneři. Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) se vydávají poprosit […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Nakažení (E02)23. ledna 2023 The Last of Us - Nakažení (E02) Když se řekne herní série The Last of Us, tak si všichni řeknou, že je to velmi úspěšná hra. Je to hra pouze na konzoli od Sony a během let vyšlo několik dílů. Hlavně je úspěšná. Tento rok […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46243 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72598 KB. | 22.05.2024 - 15:59:26