Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Last of Us - Hledej světlo (S01E09)

The Last of Us - Hledej světlo (S01E09)

Photo © HBO
Photo © HBO
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak to máme za sebou. Už dru­hý doko­na­lý seri­ál od HBO. Nebyl to ani Rod Draka, kte­rý šel v loni, ani Westworld, kte­rý už skon­čil. Je to seri­ál dle Playstationové hry The Last Of Us.

Začneme tím, že posled­ní díl nás dostal na úpl­ný konec ces­ty. Hlavní dvo­ji­ce, Joel a Ellie, se koneč­ně dosta­la ke svět­lo­no­šům, aby moh­la Ellie poskyt­nout svo­ji gene­tic­kou infor­ma­ci. Pravděpodobně by z ní vznik­la vak­cí­na pro­ti celé záhubě lid­stva.

Není ale všem dnům konec, a tak se během kon­ce jejich ces­ty dozví­me doce­la důle­ži­tých věcí o jejich živo­tě. Několik vysvět­le­ní ohled­ně Joela a také pří­běh Ellie o tom, že to už není jen tak malá hol­čič­ka, kte­rá potře­bu­je ochra­ňo­vat.

Dozvíme se také o tom, jak byla Ellie naro­ze­na a proč je imun­ní pro­ti náka­ze. Její mat­ku mimo­cho­dem hra­je hereč­ka, kte­rá před­sta­vu­je her­ní Ellie. Je to dal­ší herec­ké cameo z her­ní před­lo­hy. Je dob­ře, že  úvod vět­ši­na epi­zod má, tro­cha his­to­rie, retrospek­ti­vy neuško­dí a umož­ní to více pocho­pit pří­běh. A pří­běh poro­du  Ellie je dost důle­ži­tý.

Je dob­ře, že tak dob­rý seri­ál má růz­né reži­sé­ry. Tentokrát vyšla režie na Aliho Abbasiho, kte­rý nato­čil i pře­cho­zí díl. Vychvaluji zvo­le­ní reži­sé­rů. Craig Mazin doká­zal s nea­me­ric­ký­mi reži­sé­ry nato­čit dost dob­rý seri­ál.  Každý z nich při­ne­sl do epi­zo­dy to své. Začneme Neile Druckmannem, pro kte­ré­ho to je vel­ký spl­ně­ný sen nato­čit pár epi­zod vel­ké­ho seri­á­lu, pro­to­že jeho dítě (tedy hra na kon­zo­le) dospě­la v seri­á­lo­vou adap­ta­ci.

Nesmíme zapo­me­nout i na Jasmilu Žbanić, kte­rá už je zku­še­nou reži­sér­kou, za kte­rou sto­jí celo­svě­to­vý ohlas jejich fil­mů. Do epi­zo­dy Rodina (S01E06) při­nes­la dost dob­rý rodin­ný a soudrž­ný pocit. A hlav­ní tvůr­ce Craig Mazin? Ten si odbyl svůj reži­sér­ský post ihned na pilot­ní  epi­zo­dě, kte­rá celý seri­ál odstar­to­va­la a byla to nej­lep­ší epi­zo­da.

Je vel­mi dob­ře, že deví­ti­díl­ný seri­ál není jenom o hlav­ní dvo­ji­ci. Jejich pří­běh jsme sle­do­va­li jenom v pár epi­zo­dách. Ve vět­ši­ně epi­zod jsme si uži­li jiný pří­běh, kte­rý vysvět­lu­je věci kolem nich. Příběh živo­ta dvou part­ne­rů byl k neza­po­me­nu­tí. Také pří­běh o tom, jak se Ellie naka­zi­la je vel­mi důle­ži­tý. A také nesmí­me zapo­me­nout na to, že prv­ní díl byl o tom, jak Joel při­šel o svo­ji dce­ru a jak ho to vlast­ně pozna­me­na­lo.

Poslední díl prv­ní sezó­ny pří­bě­ho­vý oblouk hlav­ní dvo­ji­ce zakon­čil. Po stras­tipl­né ces­tě plných zlých lidí, nepřá­tel a zom­bí­ků se dosta­li kam měli. Potkali lidi, kte­ré hle­da­li. Jak je ale zná­mo, tak jejich pří­běh bude pokra­čo­vat v dru­hé sezó­ně dál, a tak jsme zno­vu nuce­ni ved­lej­ší posta­vy (jako v před­cho­zích epi­zo­dách) opus­tit, abychom moh­li sle­do­vat pou­ze hlav­ní dvo­ji­ci za jejich pří­bě­hem.

Moje hod­no­ce­ní: 60 %

A proč, bohu­žel je to nej­slab­ší díl, pro­to­že jde pou­ze o to, že pří­běh hlav­ní dvo­ji­ce skon­čil dal­ším krvepro­li­tím dal­ších postav, aby hlav­ní dvo­ji­ce moh­la jít v kli­du dál.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Last of Us - Epizoda 7: Napospas1. března 2023 Last of Us - Epizoda 7: Napospas Zatímco Joel (Pedro Pascal) bojuje o přežití, Ellie (Bella Ramsey) se snaží ho zachránit a vyvolává vzpomínky na její život v sirotčinci FEDRA. Týdny před setkáním s Joelem si Ellie […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Napospas (E07)27. února 2023 The Last of Us - Napospas (E07) Tento díl konečně ukazuje Elliinu minulost. Jak přišla k tomu kousnutí a jaká byla ve skutečnosti, když nebyla s Joelem. Elliin příběh je velmi zajímavý, jako členka FEDRY byla cvičena […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us: Recenze30. března 2023 The Last of Us: Recenze Post-apo novinka The Last of Us se námi rozloučila posledním dílem předminulou neděli. Seriál se mi určitě líbil, i když si pořád stojím za svým tvrzením, že je od začátku hrozně […] Posted in Zajímavosti
  • Last of Us - 1. série13. března 2023 Last of Us - 1. série Dvacet let po zániku moderní civilizace je otrlý přeživší Joel (Pedro Pascal) najat, aby propašoval čtrnáctiletou Ellie (Bella Ramsey) z nebezpečné karanténní zóny. Oba se musí vydat na […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - V časech nouze (E08)6. března 2023 The Last of Us - V časech nouze (E08) Ellie (Bella Ramsey) zkříží cestu s pomstychtivou skupinou přeživších – a přitáhne pozornost jejich vůdce Davida (Scott Shepherd). Oslabený Joel (Pedro Pascal) čelí nové hrozbě... Režijní […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Rodina (E06)20. února 2023 The Last of Us - Rodina (E06) Po týdnu a něco je tu další díl. Další post apokalyptická cesta hlavní dvojice. Tentokrát to ale není o žádných zombicích a nebezpečí (tedy skoro), spíše je tato epizoda o rodině. Po […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Vydržet a přežít (E05)12. února 2023 The Last of Us - Vydržet a přežít (E05) Sledovat pátý díl „zombie“ seriálu dle klasické hry potřebuje potřebnou troufalost, aby se lidem, jak fanoušků hry, tak pro neznalé Sony konzole, epizoda líbila.  Tvůrce Craig Mazin patří […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Drž mě za ruku (E04)6. února 2023 The Last of Us - Drž mě za ruku (E04) Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) zanechají auto v Kansas City a snaží se uniknout, aniž by na sebe upoutali pozornost pomstychtivého vůdce rebelů jménem Kathleen (Melanie […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Long Long Time (E03)6. února 2023 The Last of Us - Long Long Time (E03) V Billově (Nick Offerman) táboře se objeví cizinec Frank (Murray Bartlett) a z obou přeživších se stanou nesourodí partneři. Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) se vydávají poprosit […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Nakažení (E02)23. ledna 2023 The Last of Us - Nakažení (E02) Když se řekne herní série The Last of Us, tak si všichni řeknou, že je to velmi úspěšná hra. Je to hra pouze na konzoli od Sony a během let vyšlo několik dílů. Hlavně je úspěšná. Tento rok […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,51166 s | počet dotazů: 238 | paměť: 72434 KB. | 24.04.2024 - 02:49:37