Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > The Last of Us: Recenze

The Last of Us: Recenze

Photo © HBO
Photo © HBO
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Post-apo novin­ka The Last of Us se námi roz­lou­či­la posled­ním dílem před­mi­nu­lou nedě­li. Seriál se mi urči­tě líbil, i když si pořád sto­jím za svým tvr­ze­ním, že je od začát­ku hroz­ně nad­ce­ňo­va­ný.

HBO umí. To už nám mno­ho­krát doká­za­lo. Styl jejich pro­duk­ce je jiný, než u stre­a­mo­va­cích slu­žeb typu Amazon či Netflix, a prá­vě díky tomu je zají­ma­vý. HBO je totiž stá­le pri­már­ně tele­vi­ze. A v Americe (na roz­díl od Evropy), si 2x roz­mys­lí, než něco lidem pus­tí na pla­ce­nou kabe­lov­ku.

Nejlepší sci-fi seriál? Sci-fi, vážně?

Ale zpět ke zmí­ně­né­mu nad­ce­ňo­vá­ní. Byl ven­ku tepr­ve dru­hý díl, když na mě ode­všad zača­ly ská­kat člán­ky, jak je The Last of Us nej­lep­ší sci-fi seri­ál všech dob. Nebo posled­ních pěti, dese­ti let? Už si nevzpo­me­nu. Nad titul­kem jsem si vždy jen odfrk­nul a začal pře­mýš­let, co všech­no je lep­ší.

V prvé řadě se nejed­ná o čis­to­krev­né sci-fi. The Last of Us je post-apo horor. Zombíci jsou tu sice kytič­ko­ví, ale pořád jsou to zom­bí­ci. V tom­to žán­ru oprav­du může být nej­lep­ším seri­á­lem, kte­rý kdy vzni­kl. Ale jako čis­to­krev­né sci-fi bude vždy lep­ší Mandalorian (CSFD) z nověj­ších a Battlestar Galactica (CSFD) z těch star­ších. Jako akč­ní sci-fi je zatím asi nepře­ko­na­ná prv­ní řada Altered Carbon (CSFD), i když loň­ská novin­ka The Peripheral (CSFD) na ni hod­ně dotí­rá.

Pokud roz­ší­řím své obzo­ry dál ke vše­mu, co má jen nálep­ku sci-fi, dosta­nu se až ke komik­so­vým adap­ta­cím a The Boys (CSFD). The Boys je jed­no­znač­ně nej­lep­ší seri­ál s nálep­kou sci-fi, kte­rý kdy vzni­kl. A nesmím zapo­me­nout ani na kome­di­ál­ní sci-fi, ale tomu odjak­ži­va vévo­dí Červený Trpaslík (CSFD). Tu asi nemu­sí­me spe­ku­lo­vat o ničem dal­ším.

Až takhle je to jed­no­du­ché.

Hlavní role

Bella Ramsey (Hra o trů­ny) jako Ellie byla čas­to kri­ti­zo­vá­na, jak se do role neho­dí. Já nesou­hla­sím. Za mě napros­to výbor­ně ztvár­ně­ná posta­va a Ellie je tak roz­to­mi­le otrav­ná, že si člo­věk po něko­li­ka sar­kas­tic­kých poznám­kách musí zami­lo­vat. Pedro Pascal umí, což ví všich­ni, kdo vidě­li Mandaloriana nebo Hru o trů­ny. Tam netře­ba víc komen­to­vat.

Epizodní zápletky

last-of-us.jpg
Photo © HBO

Ty jsou více­mé­ně dvojdíl­né, cel­kem tři a jsou pro­lo­že­ny dvě­ma zby­teč­ný­mi díly. Ale k nim až za chví­li. Úvod do prv­ní­ho dílu je napros­to famóz­ní. Následně se děj troch uklid­ní, když se blí­že sezná­mí­me s hlav­ní­mi posta­va­mi a jejich role­mi v novém svě­tě. Tím se dostá­vá­me ke tře­tí­mu dílu, kte­rý roz­ví­řil mno­ho emo­cí. Já k němu řek­nu jedi­né: byl napros­to zby­teč­ný a děj se téměř nepo­su­nul dál.

V tuto chví­li bych měl pozna­me­nat, že hru jsem nehrál. A tak nevím, do jaké míry dodr­že­li před­lo­hu. Co ale vím, je, že tře­tí epi­zo­da se dala nacpat do pat­nác­ti minut, vysvět­lit sou­vis­los­ti a hurá dál. Seriál totiž opět není pri­már­ně o nemrtvých potvo­rách, ale o stře­tech mezi pře­ži­vší­mi. Poučí se tvůr­ci někdy? Ovšem v tak­to krát­ké sérii jim to divák doká­že odpus­tit.

Následuje dal­ší střet s kon­ku­renč­ní sku­pi­nou pře­ži­vších, ten­to­krát mno­hem vět­ší. Příběh se koneč­ně posou­vá a divák dosta­ne za odmě­nu vel­kou por­ci akce. Aby se v dal­ší epi­zo­dě (už sed­mé) mohl zchla­dit nad román­kem hlav­ní hrdin­ky a její nej­lep­ší kama­rád­ky.

Opět retrospek­tiv­ní epi­zo­da a opět se nikam nepo­su­ne­me. Chápu, že pro před­sta­vi­tel­ku Ellie, kte­rá zača­la pro­hla­šo­vat, že je osmi­bi­to­vá (nebo tak nějak, já těm­to věcem nero­zu­mím) to byla napros­tá nut­nost, ale my se tu ako­rát dozví­me, jak při­šla ke kou­san­ci. A navíc to bylo úpl­ně fuk.

Naproti tomu posled­ní dvě epi­zo­dy byly ulti­mát­ní. V nich bylo dob­ré asi úpl­ně vše; já tedy od seri­á­lu odchá­zel s vše­o­bec­ně pozi­tiv­ním dojmem. A to je hlav­ní.

Hodnocení CSFD: 81%
Moje hod­no­ce­ní: i když zby­teč­ně nad­ce­ňo­va­ný, pořád dob­rý seri­ál (70%)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Last of Us - 1. série13. března 2023 Last of Us - 1. série Dvacet let po zániku moderní civilizace je otrlý přeživší Joel (Pedro Pascal) najat, aby propašoval čtrnáctiletou Ellie (Bella Ramsey) z nebezpečné karanténní zóny. Oba se musí vydat na […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Hledej světlo (S01E09)13. března 2023 The Last of Us - Hledej světlo (S01E09) Tak to máme za sebou. Už druhý dokonalý seriál od HBO. Nebyl to ani Rod Draka, který šel v loni, ani Westworld, který už skončil. Je to seriál dle Playstationové hry The Last Of […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - V časech nouze (E08)6. března 2023 The Last of Us - V časech nouze (E08) Ellie (Bella Ramsey) zkříží cestu s pomstychtivou skupinou přeživších – a přitáhne pozornost jejich vůdce Davida (Scott Shepherd). Oslabený Joel (Pedro Pascal) čelí nové hrozbě... Režijní […] Posted in TV Recenze
  • Last of Us - Epizoda 7: Napospas1. března 2023 Last of Us - Epizoda 7: Napospas Zatímco Joel (Pedro Pascal) bojuje o přežití, Ellie (Bella Ramsey) se snaží ho zachránit a vyvolává vzpomínky na její život v sirotčinci FEDRA. Týdny před setkáním s Joelem si Ellie […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Napospas (E07)27. února 2023 The Last of Us - Napospas (E07) Tento díl konečně ukazuje Elliinu minulost. Jak přišla k tomu kousnutí a jaká byla ve skutečnosti, když nebyla s Joelem. Elliin příběh je velmi zajímavý, jako členka FEDRY byla cvičena […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Rodina (E06)20. února 2023 The Last of Us - Rodina (E06) Po týdnu a něco je tu další díl. Další post apokalyptická cesta hlavní dvojice. Tentokrát to ale není o žádných zombicích a nebezpečí (tedy skoro), spíše je tato epizoda o rodině. Po […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Vydržet a přežít (E05)12. února 2023 The Last of Us - Vydržet a přežít (E05) Sledovat pátý díl „zombie“ seriálu dle klasické hry potřebuje potřebnou troufalost, aby se lidem, jak fanoušků hry, tak pro neznalé Sony konzole, epizoda líbila.  Tvůrce Craig Mazin patří […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Drž mě za ruku (E04)6. února 2023 The Last of Us - Drž mě za ruku (E04) Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) zanechají auto v Kansas City a snaží se uniknout, aniž by na sebe upoutali pozornost pomstychtivého vůdce rebelů jménem Kathleen (Melanie […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Long Long Time (E03)6. února 2023 The Last of Us - Long Long Time (E03) V Billově (Nick Offerman) táboře se objeví cizinec Frank (Murray Bartlett) a z obou přeživších se stanou nesourodí partneři. Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) se vydávají poprosit […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Nakažení (E02)23. ledna 2023 The Last of Us - Nakažení (E02) Když se řekne herní série The Last of Us, tak si všichni řeknou, že je to velmi úspěšná hra. Je to hra pouze na konzoli od Sony a během let vyšlo několik dílů. Hlavně je úspěšná. Tento rok […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,44356 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72215 KB. | 22.07.2024 - 15:39:33