Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Mandalorian - Chapter 16: The Rescue (S02E08) - Čeká na nás nečekané cameo. :-)

The Mandalorian - Chapter 16: The Rescue (S02E08) - Čeká na nás nečekané cameo. :-)

Mand14 1
Mand14 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mandalorian (Pedro Pascal) a jeho spo­jen­ci se vydá­va­jí na nebez­peč­nou záchra­nu...

Mandalorian: Chapter 16- Finále dru­hé série se ujmul reži­sér Peyton Reed, tedy ten samý člo­věk, kte­rý již reží­ro­val Chapter 10: The Passenger. Po vzo­ru Taika Waititiho tak finá­le jed­né série Mandaloriana dostal na sta­rost člo­věk, kte­rý již točil celo­ve­čer­ní film pro Marvel, při­čemž Reed má za sebou oba díly Ant-Mana a měl by reží­ro­vat i film tře­tí. Pro mě upřím­ně byl Reed na režii finá­le vel­mi zvlášt­ní vol­ba i přes­to, že jeho epi­zo­da roz­hod­ně neby­la špat­ná. Od finá­le dru­hé série ale pros­tě a jed­no­du­še oče­ká­vá­te vel­ké věci a dáva­lo by tak vět­ší smy­sl, kdy­by se režie finá­le ujmul tře­ba Jon Favreau, kte­rý reží­ro­val i úvod­ní díl 2. série. Jenomže ve finá­le byli ty mír­né pochyb­nos­ti zce­la zby­teč­né i pro­to, že Reed ve finá­le nato­čil nej­lep­ší epi­zo­du seri­á­lu!

16. díl Mandaloriana se dá ozna­čit jedi­ným slovem- Nečekaný! Dle oče­ká­vá­ní se vyta­sí někte­rá vel­ká pře­kva­pe­ní, kte­ré divák neče­ká a pře­de­vším se uká­že, že 2. série je sku­teč­ně sevře­něj­ší a fil­mo­věj­ší. Především je ale The Rescue ukáz­kou vše­ho co na Star Wars milu­je­me. Od začát­ku je tahle závě­reč­ná epi­zo­da nesku­teč­ná akč­ní a emo­ci­o­nál­ní síla, kte­rá sku­teč­ně vyta­sí hned něko­lik es z ruká­vů a ve finá­le dojme sku­teč­ně k slzám. Ukáže se, že celé to budo­vá­ní vzta­hu otce se synem, kte­rým seri­ál strá­vil 2. série sku­teč­ně někam ved­lo a Pedro Pascal ze sebe dostá­vá nej­víc za celou dobu seri­á­lu.

Seriál nadá­le před­vá­dí napros­to skvě­lé akč­ní sek­ven­ce, kte­rá navíc obsa­hu­jí nesku­teč­nou kre­a­ti­vi­tu. Opět se sypou odka­zy, kte­ré nejsou vylo­že­ným chrst­nu­tím do obli­če­je a přes­to divá­ka potě­ší, opět do toho vše­ho hra­je úžas­ný soun­d­track Ludwiga Göranssona a pře­de­vším je z toho sku­teč­ně cítit esen­ce Star Wars. Od úvod­ní akč­ní sek­ven­ce až po po-titulkovou scé­nu (ano, čte­te správ­ně!) je to pros­tě skvě­lý.

Finále 2. Mandaloriana opět před­vá­dí doko­na­lé efek­ty, skvě­lou cho­re­o­gra­fii a epic­ké momen­ty. Právě ten dojem­ný závěr ale celý seri­ál posou­vá ješ­tě o kou­sek dál a fun­gu­je sevře­ně nej­lé­pe. Finále 2. sezó­ny totiž pře­kva­pi­vě vylo­že­ně nelá­ká na 3. sérii a spí­še uza­ví­rá pří­běh, kte­rý prv­ní 2. série před­sta­vi­li. Těžko říct jak přes­ně bude fun­go­vat 3. série, finá­le 2. série je ale i díky té uza­vře­nos­ti a emo­ci­o­nál­ní­mu vyvr­cho­le­ní zatím roz­hod­ně nej­lep­ší epi­zo­dou a jsem nesmír­ně rád, že se tvůr­ci roz­hod­li pro jed­no neče­ka­né roz­hod­nu­tí a uká­za­li, že tech­no­lo­gie nadá­le ros­te neví­da­ným smě­rem. A i díky tomu dora­zí sku­teč­ně neče­ka­né cameo, kte­ré ale ješ­tě více utvr­dí, že za seri­á­lem sto­jí někdo kdo Star Wars rozu­mí a ví jak něco udě­lat tak aby to fun­go­va­lo. Závěr 2. série díky tomu fun­gu­je famóz­ně a 2. sérii zakon­ču­je tím nej­lep­ším mož­ným způ­so­bem, kte­rý uká­že, že člo­věk nestár­ne, pro­to­že se v ten správ­ný moment je scho­pen vrá­tit do své­ho dět­ství. A návrat jed­no­ho iko­nic­ké­ho dua je ten čas kdy se pros­tě vrá­tí­te do dět­ství a vel­mi snad­no začne­te bre­čet doje­tím ješ­tě před­tím než dojde k tomu emo­ci­o­nál­ní­mu závě­ru. Kdo závěr 2. série Mandaloriana dá se suchým okem nemá srd­ce!

Závěr 2. série Mandaloriana fun­gu­je jako totál­ně uspo­ko­ju­jí­cí závěr a přes­to doká­že nalá­kat na dal­ší pří­běhy, kte­ré nás bez­po­chy­by čeka­jí. A násled­ně už bude jed­no jest­li se s Dinem Djarinem vydá­me na Mandalore nebo se s Bobou Fettem podí­vá­me na Tatooine. Pokud totiž u kor­mi­d­la zůsta­nou šikov­ní tvůr­ci tak je vyso­ce prav­dě­po­dob­né, že to bude stát za to. Zvláště tak pokud se vrá­tí Giancarlo Esposito.

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32144 s | počet dotazů: 244 | paměť: 72367 KB. | 12.04.2024 - 18:53:00