Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > The Mandalorian - Chapter 15: The Believer (S02E07)

The Mandalorian - Chapter 15: The Believer (S02E07)

Mand15
Mand15
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mandalorian (Pedro Pascal) se vydá­vá na nebez­peč­nou misi.....

Mandalorian- Chapter 15: Abych se ve svých roz­bo­rech nej­no­věj­ších dílů Mandaloriana pořád jenom neo­pa­ko­val, roz­ho­dl jsem se začít s men­ší fak­to­rem ohled­ně toho, že ten­to seri­ál pocho­pi­tel­ně nemu­sí sed­nout kaž­dé­mu. Ohledně kva­lit akč­ních scén, vývo­je postav a a funkč­nos­ti jed­not­li­vých epi­zod samo sebou fun­gu­jí sub­jek­tiv­ní pohle­dy a lidé mají prá­vo říct, že se jim Mandalorian nelí­bí. Jenomže osob­ně nechá­pu výtky, kte­ré smě­řu­jí vůči tomu, že seri­ál údaj­ně nemá děj, zají­ma­vé posta­vy nebo pove­de­né akč­ní sek­ven­ce. Za mě pořád pla­tí, že hlav­ním téma­tem seri­á­lu je budo­vá­ní vzta­hu mezi otcem a synem a tuto lin­ku se dle mého názo­ru tla­čí nadá­le vést napros­to výbor­ně (doka­zu­je to i závě­reč­ná scé­na této epi­zo­dy, kte­rá vás defi­ni­tiv­ně utvr­dí v tom, že je Din Djarin nesku­tečnej božan!). Ohledně postav se dá sice pole­mi­zo­vat nad tím, že jich seri­ál vystří­dá hod­ně a kro­mě Dina Djarina a jeho mini par­ťá­ka se nikdo zas tak moc nezdr­ží, osob­ně ale obdi­vu­ju, že se seri­ál k posta­vám vra­cí a pro­pra­co­vá­vá je (o tom ostat­ně za chví­li). A co se týče akč­ních scén..... kdo akč­ní sek­ven­ci v Mandalorianovi ozna­čí za špat­né, jed­no­du­še si pros­tě zaslou­ží jed­no­směr­ný lís­tek na fes­ti­val fil­mů Uwe Bolla!

Tak a teď tedy k samot­né epizodě- Tuto epi­zo­du napsal a zre­ží­ro­val Rick Famuyiwa, kte­rý má již se seri­á­lem své zku­še­nos­ti a nato­čil Chapter 2 a Chapter 6. Tyhle epi­zo­dy osob­ně řadím mezi ty slab­ší (šes­tou epi­zo­du dokon­ce ozna­ču­ji za vůbec nej­slab­ší) a přes­to jsem si je hod­ně užil. Nutné si ale uvě­do­mit, že epi­zo­dy Mandaloriana se dělí na dvě zásad­ní poloviny- Jedna půl­ka děj posou­vá rake­to­vým kro­kem a ta dru­há tak tro­chu méně. Ohledně Chapter 2 a Chapter 6 šlo prá­vě o fil­my, kte­ré to děla­li tak tro­chu méně, ohled­ně 2. série ale naštěs­tí nadá­le pla­tí, že půso­bí více fil­mo­vě a uce­le­ně a vzhle­dem k fak­tu, že jde o pří­pra­vu na finá­le 2. série se jed­no­du­še už brz­dit nemoh­lo. Famuyiwa tak nato­čil svou nej­lep­ší epi­zo­du za svou his­to­rii u seri­á­lu a navíc před­sta­vil jed­nu posta­vu ve zce­la novém svět­le a je roz­hod­ně o co stát.

Jak totiž nazna­čil závěr posled­ní­ho dílu tak se vrá­til Bill Burr a jeho posta­va býva­lé­ho odstře­lo­va­če Impéria Migs Mayfeld. Mayfeld byl v 6. epi­zo­dě idi­ot, kte­rý se navíc cho­val jako zme­tek i vůči naše­mu milo­va­né­mu Dítěti (jed­no­du­še si divák musel přát, aby mu Mando odstře­lil hla­vu) a svůj závěr v této epi­zo­dě si zaslou­žil. Přesto je ale Mayfeld pro úče­ly této epi­zo­dy důle­ži­tý a tak se Mayfeld vra­cí..... a napra­vu­je svo­je dojmy! Bill Burr je v této epi­zo­dě jed­no­du­še fan­tas­tic­ký a i přes­to, že si Mayfeld nechal svůj cha­rak­ter, zde ho sku­teč­ně doká­že pro­dat i po strán­ce něja­kých sym­pa­tií a uká­že se, že to není zase tako­vý zme­tek. Právě zde se uka­zu­je, že není dob­ré pří­liš sou­dit na prv­ní dobrou a v pří­pa­dě, že se nám něja­ká posta­va v seri­á­lu zdá plo­chá a nevý­razná to nemu­sí zásad­ně pla­tit v pří­pa­dě, že se s tou danou posta­vou ješ­tě někdy setká­me. Mayfeld je toho ide­ál­ním pří­kla­dem a jak jsem ho při jeho debu­tu nená­vi­děl, aktu­ál­ně by mi vlast­ně neva­di­lo, kdy­by se Mayfeld za rok touhle dobou zase v seri­á­lu obje­vil. Bill Burr si tuhle epi­zo­du vět­ši­nu času totiž kra­dl jed­no­du­še pro sebe.

Po tomhle díle oprav­du nechá­pu názor, kte­rý tvr­dí, že jsou akč­ní scé­ny v Mandalorianovi špat­né. Tahle série totiž před­vá­dí nesku­teč­né pasá­že, kte­ré navíc doka­zu­jí, že kom­bi­na­ce Mandalorian- Cara Dune- Boba Fett- Fennec Shand-Migs Mayfeld by obstá­la jako geni­ál­ní likvi­dač­ní tým. Samotná záplet­ka epi­zo­dy sice spo­čí­vá v tom, že se opět někdo někam musí nepo­zo­ro­va­ně dostat a opět to jak­si nevy­jde úpl­ně ide­ál­ně, přes­to to ale nepů­so­bí ohra­ně. Opět se u toho vše­ho s grá­cií vyu­ží­va­jí eas­ter eggy, vypa­dá to sku­teč­ně jako bloc­kbus­ter vzni­ka­jí­cí pro vel­ká plát­na a jed­no­du­še to nejde nemi­lo­vat.

Tahle epi­zo­da je navíc jed­no pře­kva­pe­ní a dojde tu k jed­né zásad­ní neče­ka­né věci, kte­rá jen doká­že jak moc si Din Djarin Dítěte váží. Pedro Pascal nadá­le doka­zu­je, že je dob­rý herec­ký výkon nut­ný i v pří­pa­dě, že musí­te sázet pou­ze na mimi­ku a výraz­ný hlas a je to nadá­le ukáz­ko­vá cas­tingo­vá tre­fa. Gina Carano a Ming-Na Wen jsou skvě­lá žen­ská zabi­jác­ká dvoj­ka, Temuera Morrison je jako Boba Fett nadá­le nesku­teč­ně super a Giancarlo Esposito nadá­le před­vá­dí, že jeho Gideon je sku­teč­ně tak zají­ma­vý zápo­rák, že je jed­no­du­še povin­nos­tí natě­še­ně čekat na 3. sérii, kde by měl ten­to zápo­rák dle samot­né­ho Esposita dostat více pro­sto­ru. A je tu mimo­cho­dem i vel­mi fajn Richard Brake, jenž se v roli impe­ri­ál­ní­ho důstoj­ní­ka Valina Hesse cel­kem sluš­ně vyřá­dil.

Z celé epi­zo­dy mám jed­no­du­še pocit, že skvě­le láká na epic­ké finá­le, kte­ré zce­la urči­tě při­ne­se vel­ké věci. Nedokážu si vůbec před­sta­vit jaké, na tom­to seri­á­lu jsem si ale už oblí­bil fakt, že mě neu­stá­le doká­že pře­kva­po­vat a doká­zal to i u toho­hle dílu. Je nut­né pocho­pit, že Mandalorian ve svém zada­ní a ve své bub­li­ně fun­gu­je nej­lé­pe jak to jen jde a je to sku­teč­ně nadá­le vrcho­lo­vá ukáz­ka toho, že je seri­á­lo­vá tvor­ba už dáv­no schop­na se vyrov­nat té fil­mo­vé. A díky fak­tu, že je tahle 2. série ješ­tě více sevře­něj­ší než prv­ní by to sku­teč­ně fun­go­va­lo i ve sestří­ha­né podo­bě, kte­rá by fun­go­va­la jako celo­ve­čer­ní film. Rick Famuyiwa pros­tě pře­ko­nal sám sebe a i přes­to, že je tato epi­zo­da z 2. série nej­slab­ší, zatím se roz­hod­ně jed­ná o nej­lep­ší epi­zo­du, kte­rou Famuyiwa pro seri­ál nato­čil. A na finá­le celé 2. série nalá­kal nej­lé­pe jak mohl, fakt, že díky tomu­to ten­to díl nefun­gu­je zase tolik sám o sobě jsem pře­ce jen pořád scho­pen odpus­tit. Tak uvi­dí­me jak moc vel­ké to finá­le příští týden bude......

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48553 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71862 KB. | 21.06.2024 - 16:05:04