Kritiky.cz > Speciály > Jestli se rozzlobíme, budeme zlí

Jestli se rozzlobíme, budeme zlí

Photo © Rizzoli Film
Photo © Rizzoli Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Jestli se rozzlo­bí­me, bude­me zlí (ori­gi­nál­ní název fil­mu: ...altri­men­ti ci arra­b­bi­a­mo!) je film reži­sé­ra Marcella Fondata z roku 1974 s Budem Spencerem a Terencem Hillem v hlav­ních rolích.

Hlavním moti­vem je dune bug­gy posta­ve­ná Pumou, kte­rá se sta­ne „jabl­kem svá­ru“ pří­bě­hu.

Zápletka

Ben a Kid, přá­te­lé, ale riva­lo­vé, jsou mecha­nik, respek­ti­ve řidič kami­o­nu, kte­ří sdí­le­jí vášeň pro auto­mo­bi­lo­vé závo­dy. Společně vyhra­jí zbě­si­lý závod v rally­cros­su, během něhož se opa­ko­va­ně pokou­še­jí jeden dru­hé­ho tara­no­vat. Cenu tvo­ří čer­ve­ná bugi­na se žlu­tou stře­chou, o kte­rou se oba nemo­hou podě­lit, a tak se roz­hod­nou o ni sou­pe­řit. Kid navrh­ne sou­těž o to, kdo vypi­je nej­víc piva a sní nej­víc pár­ků, a tak se oba vyda­jí do neda­le­ké­ho zábav­ní­ho par­ku, aby se utka­li o tro­fej.

Soutěž pře­ru­ší ban­da hrdlo­ře­zů ve služ­bách Šéfa, deve­lo­pe­ra, kte­rý chce zábav­ní park zbou­rat a posta­vit mra­kodra­py; mís­to zni­čí, a tak jsou Ben a Kid nuce­ni sou­těž pře­ru­šit. Cestou ven nara­zí na jed­no­ho z útoč­ní­ků, kte­rý do jejich bugi­ny vra­zí a zapá­lí ji.

Téhož veče­ra se oba vyda­jí do restau­ra­ce pat­ří­cí Náčelníkovi, kte­ré­mu před­ne­sou žádost o novou bugi­nu do dun a pohro­zí, že se rozzlo­bí, pokud jim nebu­de vyho­vě­no. Náčelník je zpo­čát­ku ocho­ten jejich přá­ní spl­nit, ale poz­dě­ji se roz­hod­ne poslech­nout své­ho rád­ce, Doktora (freu­dov­ský psy­cho­log němec­ké­ho půvo­du, kte­rý mu radí, aby byl zlý, aby dosá­hl svých cílů), a naří­dí své pra­vé ruce Attilovi, aby oba vyřa­dil z pro­vo­zu.

Poté začí­ná série výzev mezi Benem a Kidem na jed­né stra­ně a Attilou na stra­ně dru­hé: nej­pr­ve v zábav­ním par­ku, kde oba sle­du­jí Attilu a opa­ko­va­ně ho poni­žu­jí, nej­pr­ve na odrá­žed­lech, pak u auto­ma­tu na nápo­je a nako­nec na atrak­ci pro tes­to­vá­ní fyzic­ké síly, a poté v tělo­cvič­ně, kde Attila sesta­vil par­tu s jas­ným cílem kon­fron­to­vat Bena a Kida. Ti však celou zále­ži­tost vyře­ší tím, že všech­ny včet­ně samot­né­ho Attily zmlá­tí a při­po­me­nou mu svou žádost.

Následujícího dne pošlou Náčelník a Doktor k Benovi a Kidovi par­tu motor­ká­řů s tím, že jim chtě­jí doru­čit poža­do­va­nou duno­vou bugi­nu, kte­rá ve sku­teč­nos­ti nee­xis­tu­je, a sle­du­jí udá­los­ti pomo­cí rádi­o­vé­ho spo­je­ní. Ben a Kid se zpo­čát­ku sna­ží hrát a před­stí­ra­jí, že se jim ima­gi­nár­ní dune bug­gy líbí, ale pak se situ­a­ce zvrh­ne a skon­čí honič­kou na motor­kách, při níž to nej­hůř odne­se motor­kář­ský gang a výpra­vu ukon­čí sou­boj na motor­kách v rytíř­ském sty­lu.

Po dal­ším neú­spěš­ném poku­su zba­vit se těch dvou se šéf roz­hod­ne, opět na Doktorovu radu, najmout Paganiniho, mlčen­li­vé­ho a nelí­tost­né­ho zabi­já­ka ze Spojených stá­tů. Paganini za to dra­ze zapla­tí a pak se poku­sí Bena a Kida zba­vit: poté, co se je neú­spěš­ně poku­sil pře­kva­pit v Benově díl­ně, je Kidem vylá­kán do diva­dla, kde se prv­ní z nich účast­ní zkouš­ky zpě­vu hasič­ské­ho sbo­ru, jehož je čle­nem, ale nemů­že je zadr­žet se zbra­ní v ruce, pro­to­že chod­by, v nichž se skrý­vá, ho vysta­vu­jí jejich pohle­du. Po něko­li­ka poku­sech se zdá, že koneč­ně při­šla vhod­ná pří­le­ži­tost, ale když vrah ote­vře kufřík, aby si vzal puš­ku, najde v něm hous­le a zjis­tí, že mu zbraň sebral Kid.

V restau­ra­ci šéf a dok­tor osla­vu­jí, pře­svěd­če­ni, že se těch dvou zba­vi­li, když se obje­ví Paganini v pře­vle­ku žeb­ra­jí­cí­ho hous­lis­ty, kte­ré­mu vyhro­žu­je Kid a míří na něj puš­kou. Když to Kid uvi­dí, roz­zu­ří se. Doktor ho pak pře­svěd­čí, že ve sku­teč­nos­ti je posta­vou, kte­rá půso­bí jako Benův a Kidův rozum a prů­vod­ce, a s níž se pro­to musí vypo­řá­dat, Jeremiáš, star­ší pán, kte­rý Benovi pomá­há v díl­ně a kte­rý před časem pra­co­val jako kuchař v šéfo­vě restau­ra­ci. Ben, zkla­ma­ný z toho, že nedo­stal bugi­nu, řek­ne Kidovi, aby opus­til díl­nu a šel si po svém; krát­ce nato Ben vstou­pí do díl­ny a když vidí, že Jeremiah byl bru­tál­ně zmlá­cen náčel­ní­ko­vý­mi muži, roz­zu­ří se a jde do jeho restau­ra­ce (kde se v té době koná večí­rek); Ve stej­nou dobu a na stej­ném mís­tě se k němu opět při­po­jí Kid a oba spo­leč­ně vnik­nou autem do šéfo­vy restau­ra­ce, roz­tr­ha­jí balón­ky, zde­mo­lu­jí restau­ra­ci a zmlá­tí veš­ke­rý per­so­nál.

Druhý den pře­dá rezig­no­va­ný náčel­ník Benovi a Kidovi dvě duno­vá vozít­ka, kaž­dé­mu jed­no, a zábav­ní park, kte­rý byl na náčel­ní­kův pří­kaz uza­vřen, se opět roz­je­de. Kid a Ben se nad­še­ně baví jízdou po zábav­ním par­ku v obou autech, dokud se Kid neroz­ptý­lí a nena­ra­zí do Benova auta, kte­ré se pře­vrá­tí a začne hořet. Oba se pak ocit­nou opět na začát­ku, sou­pe­ří o jedi­né zbý­va­jí­cí auto a roz­hod­nou se zno­vu bojo­vat u piva a klo­bás.

Produkce

Natáčení

Film se natá­čel v Madridu, Poggio San Romualdo, Chiari a Římě, zejmé­na ve stu­di­ích De Paolis pro scé­ny v inte­ri­é­rech. Úvodní scé­na auto­kro­su se natá­če­la v Poggio San Romualdo, ves­ni­ci ve Fabrianu. Na adre­se Calle de Postas č. 17, neda­le­ko náměs­tí Plaza Mayor, se nachá­zí hotel „Petit Palace Posada del Peine“, jehož vchod ve fil­mu před­sta­vu­je vchod do náčel­ní­ko­va klu­bu.

Hlavní mís­to fil­mu se nachá­zí již­ně od sta­di­o­nu Vicente Calderón, kte­rý byl v roce 2020 zbou­rán; v roce 1974 zde byla vel­ká espla­ná­da, kte­rá jej pří­mo spo­jo­va­la s „Puente de Toledo“ (most přes řeku Manzanares). Honička na motor­ce se natá­če­la v lese Manzanares. Akrobatické scé­ny s auty a motor­ka­mi nato­čil fran­couz­ský štáb Rémyho Julienna.

Propagace

Plakáty

Plakáty a pla­ká­ty, kte­ré byly pou­ži­ty k pro­pa­ga­ci fil­mu v době jeho uve­de­ní do ital­ských kin, jsou dílem ilu­strá­to­ra Renata Casara.

Slogan

„Nebo jinak? ...nebo se naštve­me!“, věta, kte­rou pro­ne­sou oba hlav­ní hrdi­no­vé, když jim náčel­ník vyhro­žu­je, že se nepod­vo­lí, a od níž je odvo­zen název fil­mu, je slo­gan, kte­rý se pou­ží­val k pro­pa­ga­ci fil­mu v době jeho uve­de­ní v kinech.

Slogan se pou­ží­val k pro­pa­ga­ci fil­mu v době jeho uve­de­ní v kinech.


Zdroj: Italská Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Trumfové eso13. prosince 2022 Trumfové eso I quattro dell'Ave Maria (Trumfové eso) je western italského střihu z roku 1968, který režíroval Giuseppe Colizzi a je druhým filmem úspěšné dvojice Bud Spencer a Terence Hill. Děj Děj […] Posted in Speciály
  • Podivné dědictví24. září 2021 Podivné dědictví E poi lo chiamarono il magnifico (Podivné dědictví)je film režiséra E. B. Cluchera z roku 1972. Název byl zvolen proto, aby se využilo úspěchu seriálu Říkali mu Trinity... a ...říkali mu […] Posted in Speciály
  • V tento den roku 1975 byl uveden film "Barry Lyndon"18. prosince 2023 V tento den roku 1975 byl uveden film "Barry Lyndon" Po dokončení postprodukce filmu "2001: Vesmírná odysea" (1968) Kubrick pokračoval v plánování filmu o Napoleonovi. Během předprodukce byl uveden film Sergeje Bondarčuka a Dina De […] Posted in Zajímavosti
  • Pepek námořník22. října 2023 Pepek námořník Pepek námořník je americká hudební komedie z roku 1980, kterou režíroval Robert Altman a produkovaly společnosti Paramount Pictures a Walt Disney Productions. Film je založen na komiksové […] Posted in Zapomenuté filmy
  • Šimon a Matouš jedou na Riviéru10. srpna 2022 Šimon a Matouš jedou na Riviéru Šimon a Matouš jedou na Riviéru (originální název: Simone e Matteo: Un gioco da ragazzi) je italská filmová komedie z roku 1975, kterou režíroval Giuliano Carnimeo pod pseudonymem Arthur […] Posted in Speciály
  • Mezi supy30. ledna 2022 Mezi supy Mezi supy je německo-francouzský film Karla Maye z roku 1964 natočený na motivy stejnojmenné knihy Karla Maye. Premiéra se konala 8. prosince 1964 v mnichovském […] Posted in Speciály
  • Old Surehand25. ledna 2022 Old Surehand Old Surehand  je celovečerní film z roku 1965 volně natočený podle knihy Karla Maye. 14. prosince 1965 měl premiéru v mnichovském Mathäser-Filmpalast. Anglický herec Stewart Granger si v […] Posted in Speciály
  • Vinnetou a míšenka Apanači17. ledna 2022 Vinnetou a míšenka Apanači Winnetou und das Halbblut Apanatschi je německo-jugoslávský film z roku 1966, velmi volně založený na motivy Karla Maye (Karl May film). Premiéra se konala 17. srpna 1966 v mnichovském […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman21. prosince 2021 Vinnetou - Rudý gentleman Vinnetou - Rudý gentleman  je film z roku 1964 (Karl May film) režiséra Haralda Reinla, volně založený na stejnojmenné knize Karla Maye. V hlavních rolích se představili Lex Barker a […] Posted in Speciály
  • Útěk z New Yorku11. listopadu 2021 Útěk z New Yorku Útěk z New Yorku (na plátně stylizovaný jako Útěk z New Yorku Johna Carpentera) je americký akční sci-fi film z roku 1981, na jehož scénáři, scénáři a režii se podílel John Carpenter. […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,18326 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72400 KB. | 18.05.2024 - 08:34:43