Kritiky.cz > Recenze knih > Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob

Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob

Uzemneni
Uzemneni
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Clinton Ober se mno­ho let zabý­val kabe­lo­vý­mi a počí­ta­čo­vý­mi sys­témy v USA. Po váž­ném one­moc­ně­ní obje­vil uzem­ně­ní jako léčeb­nou meto­du. Zaměřuje se na pro­pa­ga­ci vědec­ké­ho výzku­mu i na prak­tic­ké vyu­ži­tí toho­to feno­mé­nu.

Stephen T. Sinatra, M.D., kar­di­o­log a bio­ener­ge­tic­ký psy­cho­te­ra­peut, se sou­stře­ďu­je na pro­po­je­ní medi­cín­ské léč­by srdeč­ních one­moc­ně­ní spo­lu s výži­vou, psy­cho­te­ra­pií či medi­cí­nou pro­ti stár­nu­tí.

Martin Zucker se přes pět­a­tři­cet let věnu­je psa­ní o alter­na­tiv­ní medi­cí­ně a pří­rod­ním léče­ní.

V minu­los­ti lidé cho­di­li bosí a spa­li na zemi, čímž byli dobí­je­ni ozdra­vu­jí­cí ener­gií Země. V sou­čas­nos­ti jsme však od této při­ro­ze­né léči­vé síly odpo­je­ni. Z toho­to důvo­du se v lid­ských tělech začal roz­má­hat zánět, jehož důsled­kem je zhor­še­ní zdra­vot­ní­ho sta­vu dětí i dospě­lých. Nic však není, dle auto­rů, ztra­ce­no. Můžeme se poku­sit cho­dit nabo­so po zahra­dě či na plá­ži a v budo­vě pra­co­vat i odpo­čí­vat „na vodi­vých sys­té­mech urče­ných pro domov a kan­ce­lář“.

Mezi pří­no­sy této meto­dy pat­ří zejmé­na rych­lá reduk­ce záně­tu, odstra­ně­ní chro­nic­kých boles­tí, zdo­ko­na­le­ní záso­be­ní těl­ních buněk a tká­ní kys­lí­kem i živi­na­mi, sní­že­ní stre­su, nárůst ener­gie, zlep­še­ní spán­ku a rych­lej­ší hoje­ní ran či zra­ně­ní.

Vědci podo­tý­ka­jí, že ten­to způ­sob léč­by pat­ří k tomu nej­bez­peč­něj­ší­mu i nej­při­ro­ze­něj­ší­mu, co lze udě­lat pro své zdra­ví. Naše „pla­ne­ta je bate­rie o hmot­nos­ti šes­ti sex­ti­li­o­nů met­ric­kých tun, kte­rou nepře­tr­ži­tě dobí­jí slu­neč­ní záře­ní, bles­ky a tep­lo z hlu­bo­ko ulo­že­né­ho, roz­ta­ve­né­ho jádra“. Přírodní ener­gie vyza­řu­jí­cí z povrchu Země udr­žu­je zdej­ší život v rov­no­vá­ze.

Nevhodná obuv s podráž­kou z izo­lu­jí­cích mate­ri­á­lů, nevo­di­vé domo­vy i pra­co­viš­tě oddě­lu­jí spo­leč­nost od ozdra­vu­jí­cích elek­tro­nů pla­ne­ty.

Následuje pří­běh Clinta Obera od jeho závaž­né­ho one­moc­ně­ní jater, přes uzdra­ve­ní, hle­dá­ní smys­lu živo­ta a násled­ný výzkum uzem­ně­ní, jehož se stal prů­kop­ní­kem. Prvního poku­su s uzem­ně­nou pod­lož­kou na spa­ní se účast­ni­lo šede­sát lidí. Většina z nich při pou­ži­tí dané meto­dy usí­na­la rych­le­ji, spa­la lépe, zazna­me­na­la sní­že­ní ztuh­los­ti sva­lů, zmi­ze­ní či výraz­nou reduk­ci boles­tí zad a klou­bů. Všichni navíc uved­li, že se cítí odpo­či­nu­těj­ší a 78 pro­cen­tům z nich se cel­ko­vě zlep­ši­lo zdra­ví.

Od roku 2000, po zve­řej­ně­ní spán­ko­vé stu­die, zazna­me­nal Clint Ober poptáv­ku po těch­to léčeb­ných pod­lož­kách. Později dokon­ce vytvo­řil i snad­ně­ji pře­nos­ný rege­ne­rač­ní vak z  vodi­vých stří­br­ných vlá­ken vetka­ných do bavl­ně­né­ho pro­stě­ra­dla, kte­ré je seši­té do tva­ru spa­cí­ho pyt­le.

Také Steve Sinatra kon­sta­to­val vel­ké zlep­še­ní zdra­vot­ní­ho sta­vu u paci­en­tů, kte­ří zača­li pra­co­vat s tím­to typem tera­pie.

V pub­li­ka­ci je zve­řej­ně­no mno­ho pří­pa­dů lidí, jimž tato meto­da pomoh­la, od běž­ných obča­nů po vrcho­lo­vé spor­tov­ce. Některá uzdra­ve­ní jsou dolo­že­na i foto­gra­fic­kým mate­ri­á­lem. V prů­bě­hu dese­ti let bylo pro­ve­de­no mno­ho odbor­ných stu­dií, jejichž výsled­ky potvr­di­ly zdra­vot­ní pří­nos této meto­dy.

Pojednání je zakon­če­no obsáh­lý­mi pří­lo­ha­mi z oblas­ti fyzi­ky stu­do­va­né­ho feno­mé­nu, dějin uzem­ně­ní v domo­ro­dých kul­tu­rách, výzku­mu uzem­ně­ní a inter­ak­ce meto­dy s uží­vá­ním léků. Zde odbor­ní­ci radí vše kon­zul­to­vat s léka­řem, jeli­kož spo­je­ní se Zemí může mít vliv na léky na ředě­ní krve, štít­nou žlá­zu, léči­va na kon­t­ro­lu hla­di­ny glukó­zy či na pro­ti­zá­nět­li­vé pří­prav­ky.

Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ji k pro­stu­do­vá­ní. Je vel­mi zají­ma­vá a výzkum této pro­ble­ma­ti­ky má nezpo­chyb­ni­tel­ný význam pro sou­čas­né­ho člo­vě­ka, kte­rý je v men­ším kon­tak­tu s pří­ro­dou. Dobrou zprá­vou je, že uzem­ňo­va­cí pod­lož­ky lze zakou­pit i u nás, tedy si účin­ky může kaž­dý vyzkou­šet a ově­řit sám na sobě.

Publikace je nároč­ná na čte­ní, a přes­to­že se auto­ři sna­ži­li o zpří­stup­ně­ní této meto­dy veřej­nos­ti, vel­mi při­po­mí­ná odbor­nou stu­dii. Přesto však sto­jí za pře­čte­ní i za zamyš­le­ní. Je vhod­ná pro všech­ny, kte­ří se zají­ma­jí o zdra­vý život­ní styl i alter­na­tiv­ní způ­so­by léče­ní. Velký pří­nos má nepo­chyb­ně také pro léka­ře, léči­te­le, tera­pe­u­ty a ty, kte­ří chtě­jí zlep­šit své zdra­ví.

Hodnocení: 90 %


  • Autor: Clinton Ober, Stephen T. Sinatra, M.D., Martin Zucker
  • Žánr: zdra­ví pro kaž­dé­ho, alter­na­tiv­ní medi­cí­na
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní: 03.2016

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media a.s., kde si ji může­te zakou­pit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36422 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72003 KB. | 21.02.2024 - 08:11:25