Kritiky.cz > Recenze knih > Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob

Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob

Uzemneni
Uzemneni
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Clinton Ober se mno­ho let zabý­val kabe­lo­vý­mi a počí­ta­čo­vý­mi sys­témy v USA. Po váž­ném one­moc­ně­ní obje­vil uzem­ně­ní jako léčeb­nou meto­du. Zaměřuje se na pro­pa­ga­ci vědec­ké­ho výzku­mu i na prak­tic­ké vyu­ži­tí toho­to feno­mé­nu.

Stephen T. Sinatra, M.D., kar­di­o­log a bio­ener­ge­tic­ký psy­cho­te­ra­peut, se sou­stře­ďu­je na pro­po­je­ní medi­cín­ské léč­by srdeč­ních one­moc­ně­ní spo­lu s výži­vou, psy­cho­te­ra­pií či medi­cí­nou pro­ti stár­nu­tí.

Martin Zucker se přes pět­a­tři­cet let věnu­je psa­ní o alter­na­tiv­ní medi­cí­ně a pří­rod­ním léče­ní.

V minu­los­ti lidé cho­di­li bosí a spa­li na zemi, čímž byli dobí­je­ni ozdra­vu­jí­cí ener­gií Země. V sou­čas­nos­ti jsme však od této při­ro­ze­né léči­vé síly odpo­je­ni. Z toho­to důvo­du se v lid­ských tělech začal roz­má­hat zánět, jehož důsled­kem je zhor­še­ní zdra­vot­ní­ho sta­vu dětí i dospě­lých. Nic však není, dle auto­rů, ztra­ce­no. Můžeme se poku­sit cho­dit nabo­so po zahra­dě či na plá­ži a v budo­vě pra­co­vat i odpo­čí­vat „na vodi­vých sys­té­mech urče­ných pro domov a kan­ce­lář“.

Mezi pří­no­sy této meto­dy pat­ří zejmé­na rych­lá reduk­ce záně­tu, odstra­ně­ní chro­nic­kých boles­tí, zdo­ko­na­le­ní záso­be­ní těl­ních buněk a tká­ní kys­lí­kem i živi­na­mi, sní­že­ní stre­su, nárůst ener­gie, zlep­še­ní spán­ku a rych­lej­ší hoje­ní ran či zra­ně­ní.

Vědci podo­tý­ka­jí, že ten­to způ­sob léč­by pat­ří k tomu nej­bez­peč­něj­ší­mu i nej­při­ro­ze­něj­ší­mu, co lze udě­lat pro své zdra­ví. Naše „pla­ne­ta je bate­rie o hmot­nos­ti šes­ti sex­ti­li­o­nů met­ric­kých tun, kte­rou nepře­tr­ži­tě dobí­jí slu­neč­ní záře­ní, bles­ky a tep­lo z hlu­bo­ko ulo­že­né­ho, roz­ta­ve­né­ho jádra“. Přírodní ener­gie vyza­řu­jí­cí z povrchu Země udr­žu­je zdej­ší život v rov­no­vá­ze.

Nevhodná obuv s podráž­kou z izo­lu­jí­cích mate­ri­á­lů, nevo­di­vé domo­vy i pra­co­viš­tě oddě­lu­jí spo­leč­nost od ozdra­vu­jí­cích elek­tro­nů pla­ne­ty.

Následuje pří­běh Clinta Obera od jeho závaž­né­ho one­moc­ně­ní jater, přes uzdra­ve­ní, hle­dá­ní smys­lu živo­ta a násled­ný výzkum uzem­ně­ní, jehož se stal prů­kop­ní­kem. Prvního poku­su s uzem­ně­nou pod­lož­kou na spa­ní se účast­ni­lo šede­sát lidí. Většina z nich při pou­ži­tí dané meto­dy usí­na­la rych­le­ji, spa­la lépe, zazna­me­na­la sní­že­ní ztuh­los­ti sva­lů, zmi­ze­ní či výraz­nou reduk­ci boles­tí zad a klou­bů. Všichni navíc uved­li, že se cítí odpo­či­nu­těj­ší a 78 pro­cen­tům z nich se cel­ko­vě zlep­ši­lo zdra­ví.

Více na Kritiky.cz
Osm hrozných (2015) Obvykle když jde člověk do kina na film, tak kvůli hercům či námětu, na Tarantinové filmy s...
RECENZE – CHATA VE ŠVÝCARSKU Autorka: Julie CaplinPřeklad: Karolína MedkováNakladatelství: CosmopolisRok vydání: 2021Vazba:...
No Man’s Sky dostává aktualizaci Expeditions. Ta do hry přidává zcela nový herní režim, který se bude každou sezónu měnit. Event... No Man's Sky dostává aktualizaci Expeditions. Ta do hry přidává zcela nový herní režim, kter...
Indiana Jones a Poslední křížová výprava Píše se rok 1938 a Indiana Jones (Harrison Ford) působí jako učitel archeologie na univerzitě....
#1852: Vůně neviditelného - 55 % Vůně neviditelného (Il profumo dell'invisibile) Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě ...

Od roku 2000, po zve­řej­ně­ní spán­ko­vé stu­die, zazna­me­nal Clint Ober poptáv­ku po těch­to léčeb­ných pod­lož­kách. Později dokon­ce vytvo­řil i snad­ně­ji pře­nos­ný rege­ne­rač­ní vak z  vodi­vých stří­br­ných vlá­ken vetka­ných do bavl­ně­né­ho pro­stě­ra­dla, kte­ré je seši­té do tva­ru spa­cí­ho pyt­le.

Také Steve Sinatra kon­sta­to­val vel­ké zlep­še­ní zdra­vot­ní­ho sta­vu u paci­en­tů, kte­ří zača­li pra­co­vat s tím­to typem tera­pie.

V pub­li­ka­ci je zve­řej­ně­no mno­ho pří­pa­dů lidí, jimž tato meto­da pomoh­la, od běž­ných obča­nů po vrcho­lo­vé spor­tov­ce. Některá uzdra­ve­ní jsou dolo­že­na i foto­gra­fic­kým mate­ri­á­lem. V prů­bě­hu dese­ti let bylo pro­ve­de­no mno­ho odbor­ných stu­dií, jejichž výsled­ky potvr­di­ly zdra­vot­ní pří­nos této meto­dy.

Pojednání je zakon­če­no obsáh­lý­mi pří­lo­ha­mi z oblas­ti fyzi­ky stu­do­va­né­ho feno­mé­nu, dějin uzem­ně­ní v domo­ro­dých kul­tu­rách, výzku­mu uzem­ně­ní a inter­ak­ce meto­dy s uží­vá­ním léků. Zde odbor­ní­ci radí vše kon­zul­to­vat s léka­řem, jeli­kož spo­je­ní se Zemí může mít vliv na léky na ředě­ní krve, štít­nou žlá­zu, léči­va na kon­t­ro­lu hla­di­ny glukó­zy či na pro­ti­zá­nět­li­vé pří­prav­ky.

Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ji k pro­stu­do­vá­ní. Je vel­mi zají­ma­vá a výzkum této pro­ble­ma­ti­ky má nezpo­chyb­ni­tel­ný význam pro sou­čas­né­ho člo­vě­ka, kte­rý je v men­ším kon­tak­tu s pří­ro­dou. Dobrou zprá­vou je, že uzem­ňo­va­cí pod­lož­ky lze zakou­pit i u nás, tedy si účin­ky může kaž­dý vyzkou­šet a ově­řit sám na sobě.

Publikace je nároč­ná na čte­ní, a přes­to­že se auto­ři sna­ži­li o zpří­stup­ně­ní této meto­dy veřej­nos­ti, vel­mi při­po­mí­ná odbor­nou stu­dii. Přesto však sto­jí za pře­čte­ní i za zamyš­le­ní. Je vhod­ná pro všech­ny, kte­ří se zají­ma­jí o zdra­vý život­ní styl i alter­na­tiv­ní způ­so­by léče­ní. Velký pří­nos má nepo­chyb­ně také pro léka­ře, léči­te­le, tera­pe­u­ty a ty, kte­ří chtě­jí zlep­šit své zdra­ví.

Hodnocení: 90 %


  • Autor: Clinton Ober, Stephen T. Sinatra, M.D., Martin Zucker
  • Žánr: zdra­ví pro kaž­dé­ho, alter­na­tiv­ní medi­cí­na
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní: 03.2016

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media a.s., kde si ji může­te zakou­pit.

Více na Kritiky.cz
„Pirát“ Orlando Bloom Pořád se musím štípat do ruky, jestli se mi to jenom nezdá,“ říká Orlando Bloom na adresu...
Filmový James Bond slaví 60 let. Připomeňme si 10 nezapomenutelných scén s agentem 007 Přesně před šedesáti lety, tedy 5. října léta Páně 1962, se na filmovém plátně poprvé ...
See - Série 3 Další velká etapa u konce. Můj oblíbený postapo seriál See končí a byť vrcholem zůst...
Red Dead Redemption 2 / část 47 / Žrádlo pro krokouše / 1080 HD / 60 FPS ...
Dnes v noci v lese nikdo nespí – slasher po polsku Hororový subžánr s označením slasher je v kinematografii nejvíce zastoupen americkou produkcí...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48446 s | počet dotazů: 299 | paměť: 70078 KB. | 03.12.2023 - 09:35:32