Kritiky.cz > Horory > Madhouse (2004)

Madhouse (2004)

rp Madhouse 28200429.jpg
rp Madhouse 28200429.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Klinika Cunningham Hall není zrov­na nej­lep­ší mís­to pro zís­ká­vá­ní zku­še­nos­tí. O tom se vel­mi záhy po svém pří­jez­du pře­svěd­čí stu­dent medi­cí­ny Clark.  
Mladý stu­dent medi­cí­ny Clark při­chá­zí na pra­xi do ústa­vu pro dušev­ně nemoc­né Cunningham Hall. Kdy si věhlas­ná kli­ni­ka má již své nej­lep­ší dny za sebou a dnes jde už jen o zchát­ra­lé zaří­ze­ní s nedo­stat­kem finan­cí i per­so­ná­lu. Poté co se Clark sezná­mí s podi­vín­ským dok­to­rem Franksem, kte­rý to tu má již odne­pa­mě­ti na povel, se začne sezna­mo­vat s pro­stře­dím blá­zin­ce, per­so­ná­lem i jed­not­li­vý­mi paci­en­ty. Idylka však netr­vá dlou­ho, pro­to­že téměř vzá­pě­tí začnou za podiv­ných okol­nos­tí umí­rat prv­ní čle­no­vé per­so­ná­lu. Vyděšený Clark zjiš­ťu­je, že s tím­to mís­tem není vůbec nic v pořád­ku. Začnou se mu zje­vo­vat podiv­né pří­zra­ky, pře­de­vším pak duch malé­ho chlap­ce a stá­le čas­tě­ji trpí noč­ní­mi můra­mi. Klíčem k celé záha­dě se má stát pod­ze­mí kli­ni­ky, kde jsou drže­ni obzvláš­tě nebez­peč­ní (nevy­lé­či­tel­ní) paci­en­ti. Clark si začne poví­dat s jed­ním z nich a poma­lu začne roz­plé­tat děsi­vou záha­du toho­to mís­ta…

Režie: William Butler
Rok výro­by: 2004
Délka: 91 min
Země: USA
Hrají:
Joshua Leonard...(Clark Stevens)
Jordan Ladd...(Sara)
Natasha Lyonne...(Alice)
Lance Henriksen...(Dr. Franks)
Dendrie Taylor...(zdr. sest­ra Hendricks)
Leslie Jordan...(Dr. Morton)
...a dal­ší
Poslední měsíc se sna­žím vra­cet k fil­mům, kte­ré ve mně vyvo­la­li dosti roz­po­ru­pl­né poci­ty a dal jim ješ­tě jed­nu šan­ci. Přesto i napo­dru­hé to na mě zapů­so­bi­lo napros­to stej­ně a tak mi nezbý­vá říct než: že je to hod­ně prů­měr­ná podí­va­ná, kte­rá na začát­ku hod­ně navna­dí, v půl­ce zne­chu­tí a ke kon­ci totál­ně pře­kva­pí. Kdyby se tu nevy­sky­to­va­lo tolik zby­teč­nos­tí a nelo­gic­kých scén mož­ná bych dal i víc, než jen prů­měr­né hod­no­ce­ní. Přesně tato slo­va jsem napsal do své­ho původ­ní­ho komen­tá­ře a budu si za nimi stát i nyní.
Blázinců s pochyb­nou minu­los­tí a sta­rý­mi křiv­da­mi exis­tu­je dnes již celá řada, tak­že pokud tvůr­ci nepři­jdou s něčím oprav­du ori­gi­nál­ním, nema­jí vět­ši­nou moc vel­kou šan­ci na úspěch. A přes­ně ten­to pro­blém nastal i zde. Scénárista a reži­sér v jed­né oso­bě se sice sna­žil při­jít s nevšed­ním nápa­dem, ale díky své vlast­ní neschop­nos­ti ho nedo­ká­zal napl­no zre­a­li­zo­vat. Potemnělé pro­stře­dí kli­ni­ky nevy­pa­da­lo vůbec špat­ně a ani spe­ci­ál­ní efek­ty nejsou vylo­že­ně špat­né, ale těch nelo­gic­kých kik­sů co se tu obje­vi­lo – no ško­da mlu­vit. Zvláště pak v pro­střed­ní čás­ti fil­mu, jsem se v tom mís­ty dokon­ce i ztrá­cel, což se mi moc čas­to nestá­vá.
Konec to sice vyna­hra­dil, ale byl straš­ně před­ví­da­tel­ný. To je dal­ší věc, co mi hroz­ně vadi­la. Jen tupec si nevšim­ne, toho množ­ství indí­cií, kte­ré se nám sna­ží tvůr­ce doslo­va pod­str­čit pod nos. Zas na dru­hou stra­nu někte­ří fil­mu vyčí­ta­li jeho mís­ty až pře­hna­nou bru­ta­li­tu – no já se ptám kde jste jí vidě­li? Já bych si klid­ně dal dvo­ji­tý nášup. Několik nechut­něj­ších scén se tu sku­teč­ně obje­vi­lo, ale nic, kvů­li čemu bych měl být snad pohor­še­ný. Mám rád bizar­ní a mor­bid­ní kous­ky, ale ten­to bych mezi ně asi ani neza­řa­dil. No a v nepo­sled­ní řadě – výběr her­ců a here­ček mohl být taky mno­hem lep­ší.  
Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,39697 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71717 KB. | 17.07.2024 - 18:06:54