Kritiky.cz > Články > V kinech Cinema City bude možné z plátna vyznat lásku nebo požádat o ruku. Na Valentýna.

V kinech Cinema City bude možné z plátna vyznat lásku nebo požádat o ruku. Na Valentýna.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přímo z vel­ké­ho stří­br­né­ho plát­na v kinech Cinema City budou moci zami­lo­va­ní divá­ci svým pro­tějškům vyznat lás­ku, v pří­pa­dě dosta­teč­né odva­hy je budou moci i požá­dat o ruku. Síť kin Cinema City totiž nabí­zí pro fil­mo­vé fanouš­ky mož­nost při­pra­vit do kin osob­ní Valentýnský vzkaz, kte­rý ve vybra­ném kině zazní z plát­na během „Valentýnského“ víken­du 14. - 16. úno­ra.

Osobní vzkaz zájem­ci při­pra­ví, určí kino, kde by měl být pro­mí­ta­ný a pokud bude vybrán, jeho vyzná­ní pobě­ží v poža­do­va­ném kině od pát­ku do nedě­le před kaž­dým pro­mí­tá­ním. V kaž­dém kině Cinema City pobě­ží 10 růz­ných vzka­zů, v celé síti pak z plát­na zazní 130 milost­ných vyzná­ní a přá­ní.

„Love, actu­ally, will be all around,“ parafrá­zu­je s úsmě­vem zná­mý úvod z fil­mu Láska nebeská mar­ke­tingo­vý mana­žer Cinema City Robert Švec. „Kina ved­le emo­cí z fil­mů zapla­ví sku­teč­ná lás­ka a hrdi­ny na plát­nech se sta­nou sku­teč­ní lidé.“

Do vzka­zu lze vyu­žít vlast­ní fot­ku a samo­zřej­mě text, jeho tvor­ba pro­bí­há na webo­vých strán­kách Cinema City ( www.cinemacity-valentyn.cz ). Počítá se i ori­gi­na­li­ta, vzka­zy pro jed­not­li­vá kina budou vybrá­na veřej­ným hla­so­vá­ním. Stejně tak se počí­tá i sna­ha zami­lo­va­ných divá­ků a jejich šikov­nost zís­kat pro sebe hla­sy od přá­tel a zná­mých.

„Nakonec vstou­pí do hry i poro­ta, pře­de­vším pro­to, abychom zachy­ti­li pří­pad­né vul­ga­ri­ty, kte­ré mohou zís­kat rece­sis­tic­ké hla­sy, ale do Valentýnského víken­du nepat­ří. Každý vybra­ný vzkaz uvi­dí všich­ni divá­ci, kte­ří do jed­no­ho kina o víken­du při­jdou,“ upřes­ňu­je mar­ke­tingo­vý mana­žer Cinema City Robert Švec.

K vytvo­ře­ní obří­ho milost­né­ho vyzná­ní sta­čí divá­kům pár snad­ných kro­ků, pro kina zna­me­ná Valentýnský víkend nároč­nou logis­tic­kou ope­ra­ci. Vzkazy a hla­so­vá­ní o nich pro­bí­há od pon­dě­lí 3. do úte­rý 11. úno­ra. Porota pak potvr­dí výsled­ky hla­so­vá­ní a pro­ve­de pří­pad­né korek­ce. Technici pak pro kaž­dé kino vytvo­ří samo­stat­nou smyč­ku 10ti vybra­ných vzka­zů, pře­ve­dou ji do for­má­tu pro kina a 13 růz­ných sestav roze­šlou do pří­sluš­ných kin. V kinech pak od pát­ku 14. úno­ra po celý víkend pobě­ží vzka­zy před kaž­dou pro­jek­cí. V kaž­dém kině 10 růz­ných vyzná­ní.

Ti, jejichž vzka­zy se na plát­ně obje­ví, budou pře­dem infor­mo­vá­ni. Pak už jen posta­čí vzít pří­jem­ce vyzná­ní na Valentýna do kina a čekat . . .


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99170 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72208 KB. | 25.05.2024 - 17:15:16