Kritiky.cz > Horory > Tremors (1990)

Tremors (1990)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Musíte si dávat pozor na to jaký hluk vydá­vá­te, pro­to­že jim se to moc nelí­bí. Tremors při­chá­ze­jí na scé­nu!!!
Děj se ode­hrá­vá v měs­teč­ku Perfection  a jeho oko­lí, ve kte­rém žije jen 14. oby­va­tel.  Hlavní hrdi­no­vé jsou dva kama­rá­di Val a Earl – pra­cu­jí jako údrž­bá­ři pro toho, kdo je zrov­na potře­bu­je. Zastanou kaž­dou prá­ci, jako je tře­ba nata­ho­vá­ní ost­na­té­ho drá­tu nebo sběr odpad­ků. Moc je ale tato prá­ce neba­ví a tak se roz­hod­nou odjet do vět­ší­ho měs­ta jmé­nem Bixby za lep­ší pra­cí. Po ces­tě potká­va­jí osa­mě­lou dív­ku Rhondu, kte­rá stu­du­je vědu o zemětře­se­ní. Přijela do oblas­ti pro­zkou­mat důvo­dy, proč pří­stro­je uka­zu­jí vyso­ké vib­ra­ce, když zde nejsou žád­né vrty. Po ces­tě do Bixby uvi­dí na sto­žá­ru vyso­ké­ho napě­tí mrt­vé­ho míst­ní­ho ožra­lu s puš­kou v ruce. Mezitím mizet dal­ší oby­va­te­lé, kte­ří byd­lí neda­le­ko měs­ta.  Oba se musí vrá­tit do měs­teč­ka Perfection, pro­to­že ces­ta je z nezná­mých důvo­dů zava­le­ná a na mís­tě zůsta­ly jen přil­bi­ce a ostat­ky ces­tá­řů, kte­ří zde pra­co­va­li. Lidé v měs­teč­ku začí­na­jí pani­ka­řit, pro­to­že Val s Earlem zjis­tí, že v pod­ze­mí žije něko­lik obřích čer­vů, kte­ří se pohy­bu­jí obrov­skou rych­los­tí a rea­gu­jí na zvu­ky, kte­ré vydá­va­jí ať už např. gene­rá­to­ry, nebo jen oby­čej­né lid­ské kro­ky.  Začíná boj hrst­ky osad­ní­ků pro­ti něče­mu, co uvi­dí, až když se roze­vře zem, na kte­ré sto­jí.

Český název:  Chvění
Režie:  Ron Underwood 
Rok výro­by:  1990
Délka: 96. minut
Země:  USA
Hrají:
 Kevin Bacon …………(Valentine McKee)
 Fred Ward ……………(Earl Bassett)
 Finn Carter…………….(Rhonda LeBeck)
 Ariana Richards………. (Mindy Sterngood)
 Michael Gross………… (Burt Gummer)
  …a dal­ší

Jako malý kluk jsem ten­to film viděl spo­leč­ně se sestřen­kou, když jsem u nich byl na prázd­ni­nách a od té doby jsem si jej zami­lo­val. Jsem vel­kým fan­dou této čtyř­díl­né ságy, přes­to­že je jejich kva­li­ta oprav­du roz­díl­ná a nej­ví­ce mě okouz­lil prá­vě ten­to díl. Dvojice scé­náris­tů  S.S. Wilson a Brent Maddock spo­lu­pra­co­va­li na všech čtyřech dílech této ságy. Academy  of  Science Fiction nomi­no­va­la ten­to film i na něko­lik oce­ně­ní v kate­go­ri­ích: nej­lep­ší Science Fiction film, nej­lep­ší spe­ci­ál­ní efek­ty, nej­lep­ší hereč­ku – Finn  Carter.
Tremors nejsou ani tak čis­to­krev­ným horo­rem, jako spí­še horo­ro­vou kome­dií, kte­rá vás sice moc nevy­stra­ší, ale za to v urči­tých chví­lích dosy­ta poba­ví. I po letech neztra­til ten­to kou­sek svůj půvab a mno­zí ozna­ču­jí tuto ságu jako „kul­tov­ní“ podob­ně jako tomu je napří­klad u Critters. Speciální efek­ty se tvůr­cům sku­teč­ně poved­li a vyob­ra­ze­ná mon­stra z pod­ze­mí jsou pros­tě k sežrá­ní. I samot­ná atmo­sfé­ra mís­ty nabí­zí spe­ci­fic­kou por­ci napě­tí, kte­ré sice není nikterak stup­ňo­va­né, ale ke kýže­né­mu efek­tu to pře­ce jenom ved­lo.
Malé měs­teč­ko upro­střed pus­ti­ny vytvo­ři­lo dosta­teč­nou kuli­su, kte­rá vyvo­lá­vá pocit bez­bran­nos­ti a zma­ru, pro­to­že záchra­na v podo­bě hor je dale­ko. Jak se totiž chce­te brá­nit před něčím, co do posled­ní chví­le neu­vi­dí­te?  Navíc když jsou tito tvo­ro­vé maza­něj­ší, než se na prv­ní pohled může zdát, s jejich rych­los­tí by měl co dělat i Usain Bolt a lid­ské maso jim chut­ná víc, než olo­vo. Zde máme naštěs­tí šan­ci vidět kla­sic­ké­ho Graboida, pro­to­že jeho dal­ší fáze už za moc nesto­jí.
Chtěl bych hlav­ně vyzved­nout skvě­lý výkon Kevina Bacona, kte­ré­ho vám nemu­sím ani moc před­sta­vo­vat.  Oni vlast­ně oba i s Fredem Wardem zahrá­li vel­mi pře­svěd­či­vě, dvo­ji­ci míst­ních pros­ťáčků, kte­ří se niče­ho neza­lek­nou a jsou čer­vům skvě­lou kon­ku­ren­cí. Tato dvo­ji­ce mě bavi­la po celou dobu svý­mi tref­ný­mi hláš­ka­mi i samot­nou cha­rak­te­ris­ti­kou. Kromě nich se zde našlo i něko­lik dal­ších postav,  jenž urči­tě sto­jí za pozor­nost.  Mezi ně urči­tě pat­ří man­žel­ský páre­ček Gummerových, kte­rý má ve svém pří­vě­su pěk­ný arse­nál zbra­ní.  Především pak Burt se stal nepo­stra­da­tel­ným člán­kem v dal­ších dílech.

Hodnocení:
80%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38591 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72167 KB. | 21.05.2024 - 22:55:45