Kritiky.cz > Recenze knih > Letem světem s Vášou - úžasná kniha plná cestování nejen pro děti

Letem světem s Vášou - úžasná kniha plná cestování nejen pro děti

letem svetem s vasou
letem svetem s vasou
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete se dozvě­dět, jak lidé žijí jin­de, jinak, jak vypa­da­jí, jaké svát­ky sla­ví? Víte, proč pan Šachovský pojme­no­val své leta­dlo Váša? Ne všich­ni lidé na zemi vypa­da­jí a žijí stej­ně jako my. Nemají oko­lo sebe stej­nou pří­ro­du nebo zví­řa­ta jako my. Chcete poznat zvy­ky jiných kul­tur a při­tom se pro­le­tět po celém svě­tě? Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat na novin­ku vyda­va­tel­ství Grada Letem svě­tem s Vášou, kte­rá vyšla pod znač­kou bam­book. Tak hurá nase­dat, už pole­tí­me. 

Co vlast­ně v této kni­ze najde­te? Jak vlast­ně vypa­dá svět, najde­te zde mapu svě­ta, kde přes­ně my byd­lí­me, co je pro naši Českou repub­li­ku typic­ké, jaké máme památ­ky, vlaj­ku. Každá kapi­to­la má na kon­ci otáz­ky, kte­ré ově­ří, zda jste dob­ře poslou­cha­li, také noto­vý zápis s pís­nič­kou, kte­rou si může­te zahrát a zazpí­vat. Jaké země může­te s Vášou, tatín­kem, mamin­kou a chlap­ci Pavlíkem a Petříkem navští­vit? Jako prv­ní se podí­vá­me do Francie, dále do Grónska, Mexika, Brazílie, Afriky, Antarktidy, Austrálie, Číny, Ruska a nako­nec zpát­ky domů, do České repub­li­ky. Tak kde se vám nej­ví­ce líbi­lo? V tom vel­kém svě­tě je sice krás­ně, ale jak se pře­ci říká:“ Všude dob­ře, doma nej­lé­pe.“

V této kni­ze pozná­te jiné kul­tu­ry, jejich zvy­ky, zazpí­vá­te si pís­nič­ku o dané zemi, dozví­te se zají­ma­vos­ti, jaký mají úřed­ní jazyk, měnu či hlav­ní měs­to. Publikaci krás­ně dopl­ňu­jí ilu­stra­ce Zuzany Dredky Kruté.

Musím říci, že kni­ha Letem svě­tem s Vášou mě napros­to nadchla. Trošičku mě mrzí, že nevy­šla již dří­ve. Se svý­mi před­ško­lá­ky jsem měla celo­roč­ní pro­jekt Cestujeme svě­ta­dí­ly. Opravdu by se nám na toto téma  hodi­la. Potěší nejen dět­ské, ale i dospě­lé čte­ná­ře, kte­ří rádi ces­tu­jí po svě­tě a chtě­jí se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí. Tuto kni­hu oce­ní uči­tel­ky mateř­ských a základ­ních škol, kte­ré do svých tema­tic­kých plá­nů zařa­zu­jí mul­ti­kul­tur­ní výcho­vu. Myslím si, že je důle­ži­té, aby již děti v mateř­ské ško­le měly pově­do­mí o tom, kde žije­me, ale pře­de­vším proč jejich kama­rá­di ve škol­ce či ško­le mají jinou pleť, jiné rodi­če a zvy­ky. V dneš­ní době se  děti setká­va­jí s řadou cizin­ců. Díky této kni­ze už tomu vše­mu budou lépe rozu­mět a nebu­dou tak ztra­ce­né, když uvi­dí dítě s tma­vou ple­tí nebo šik­mý­ma oči­ma. Bude to pro ně už běž­né.

Krátké kapi­to­ly jsou vždy ukon­če­ny otáz­ka­mi k dané­mu pří­bě­hu. Jsou pře­hled­né, dopl­ně­ny krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi. Tím také vzni­ká vlast­ní inter­pre­ta­ce pří­bě­hu. Můžete o něm dále dis­ku­to­vat a pře­dá­vat si vlast­ní myš­len­ky.

Knihu zajis­té oce­ní rodi­če, pra­ro­di­če, kte­ří čas­to ces­tu­jí za pra­cí nebo na dovo­le­nou a chtě­jí svým dětem a vnou­ča­tům při­blí­žit, kam to vlast­ně jez­dí, co je tam čeká, čemu se musí mnoh­dy při­způ­so­bit.

Autor: Marcela Kotová

Ilustrace: Zuzana Dreadka Krutá

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 104

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-271-2530-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10558 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71648 KB. | 19.06.2024 - 18:23:56