Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > V pravé poledne - Jeden z nejlepších westernů 20. století.

V pravé poledne - Jeden z nejlepších westernů 20. století.

VPravePoledne
VPravePoledne
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Šerif Will Kane (Gary Cooper) se ože­nil s Amy (Grace Kelly) a chys­tá se opus­tit měs­teč­ko Hadleyville, kde pět let vyko­ná­val funk­ci šeri­fa. Následně se ale k němu doslech­ne zprá­va, že se do měs­ta vra­cí vrah Frank Miller (Ian McDonald), kte­ré­ho Will kdy­si pomohl dostat do věze­ní a Will se tak před svým odjez­dem bude muset vyrov­nat s Millerem a jeho kum­pá­ny...

Žánr wes­ter­nů byl kdy­si dáv­no straš­ně popu­lár­ní. Časem popu­la­ri­ta toho­to žán­ru rapid­ně upadla (do jis­té míry i pro­to, že v zása­dě mno­ho sním­ků krá­če­lo ve pří­liš výraz­ně stej­ných sto­pách a cel­ko­vý poten­ci­ál toho­hle žán­ru se zdán­li­vě vyčer­pal) a wes­ter­nů, jejichž vrchol­ná popu­la­ri­ta by se ve své době dala při­řa­dit k aktu­ál­ní oblí­be­nos­ti komik­so­vých fil­mů už zase tak moc nevzni­ká. Přesto ale exis­tu­je mno­ho pove­de­ných až vylo­že­ně feno­me­nál­ních wes­ter­nů, při­čemž se z někte­rých hvězd wes­ter­nů jako Clint Eastwood, Henry Fonda, Charles Bronson nebo Gary Cooper se svým talen­tem doká­za­li pro­sla­vit i v jiných žánrech. Právě posled­ní zmí­ně­ný se mohl chlu­bit dvě­ma Oscary. Poprvé zís­kal Oscara za výkon ve sním­ku Četař York a podru­hé za výkon ve wes­ter­nu V pra­vé poled­ne. Ten se stal (nejen) wes­ter­no­vou kla­si­kou a mohl se chlu­bit nad­še­ný­mi reak­ce­mi pře­de­vším z jed­no­ho pros­té­ho důvodu- Jde o ide­ál­ní před­sta­vu toho jak točit wes­tern.

Rakousko-americký reži­sér Fred Zinnemann vzal scé­nář Carla Foremana adap­to­va­ný z povíd­ky Johna W. Cunninghama „The Thin Star“ a dodal ryzí wes­ter­no­vý nářez, kte­rý má hlav­ní­ho hrdi­nu, jenž má kol­ty nejen pro­kla­tě níz­ko, ale i cha­rak­ter­ní roz­sah. Will Kane v podá­ní Garyho Coopera totiž není tím typic­kým wes­ter­no­vým drs­ňá­kem a Foremanův scé­nář má na pomě­ry wes­ter­nů sku­teč­ně pro­pra­co­va­né posta­vy. Cooperův Kane navíc není tím typic­kým wes­ter­no­vým drs­ňá­kem, kte­rý by si na hned troufl postří­let ban­du gau­ne­rů sám a sna­ží se z počát­ku nalézt pomoc. V pra­vé odpo­led­ne tak na jed­nu stra­nu vlast­ně má to co mno­ho wes­ter­nů té doby postrá­dá, záro­veň ale těží už z teh­dy zave­de­ných klišé. To ale vůbec není na ško­du. Mluvíme totiž pořád o roce 1952, o době, kdy wes­ter­ny ješ­tě pořád netr­pě­li vyčpě­los­tí a úna­vou mate­ri­á­lu.

Film navíc trvá pou­ze lehce nad 80 minut, což mu hra­je do karet v rám­ci tem­pa. Tenhle wes­tern s tem­pem pra­cu­je mis­trov­sky a jakmi­le po hodi­ně dojde na lámá­ní chle­ba, Zinnemann odpá­lí feno­me­nál­ní finá­le. Mnoho wes­ter­nů se při­tom roz­padlo díky své pří­liš pře­ta­že­né dél­ce, prá­vě V pra­vé odpo­led­ne ale trvá lehce přes 80 minut, ode­hrá­vá se v reál­ném čase mezi 10:30-12:00 a výbor­ně drží budo­va­né napě­tí. Děj V pra­vé odpo­led­ne začne svat­bou Willa Kane a jeho ženy Amy a hned krát­ce po ní se Kane dozví, že zhru­ba za hodi­nu bude jeho pro­tiv­ník Miller zpát­ky ve měs­tě. Kane má při­tom na vybra­nou a může z měs­ta zmi­zet ješ­tě před pří­jez­dem Millera. Jenže to Kane odmí­tá. Jeho morál­ní kodex a uvě­do­mě­ní si, že jeho odjezd Millera stej­ně neza­sta­ví ho donu­tí se Millerovi posta­vit. To celé ale vede k tomu, že ihned po svat­bě obdr­ží vztah Kaneových váž­ně trh­li­ny a navíc mu nikdo nechce pomo­ci. Tvrdohlavého Kanea tak dost mož­ná jeho posled­ní vzdor bude stát život a nej­lep­ší při­tom je, že on sám si to uvě­do­mu­je a nesna­ží se to popí­rat. V pra­vé odpo­led­ne tak v tomhle ohle­du defi­ni­tiv­ně rede­fi­nu­je pří­stup k pro­ta­go­nis­to­vi wes­ter­nu a fun­gu­je to i díky jeho před­sta­vi­te­li.

Gary Cooper je napros­to famózní- Jeho hrdi­na má duši, jeho zou­fa­lost z nevy­hnu­tel­né a osu­do­vé kon­fron­ta­ce je napros­to oči­vid­ná a díky scé­ná­ři se sil­ný­mi dia­lo­gy sku­teč­ně dostá­vá jako Will Kane mož­nost vstou­pit do his­to­rie jako jeden z nej­vý­raz­něj­ších hrdi­nů wes­ter­no­vé­ho žán­ru. V pra­vé poled­ne se pokou­ší o něja­kou psy­cho­lo­gii postav, kte­rá se pře­kva­pi­vě nemí­jí účin­kem. Neplatí to při­tom jen o Willu Keanovi, ale i o zbyt­ku postav. Amy Kane i díky bra­vur­ní­mu výko­nu Grace Kelly tak též pat­ří mezi výraz­nou posta­vu sním­ku, Ian McDonald je jako Miller feno­me­nál­ní a navíc se tu jako jeden z jeho pohůn­ku obje­vil i Lee Van Cleef, budou­cí hvězda wes­ter­nů jako Pro pár dola­rů navíc, Hodný, zlý a ošk­li­vý nebo Velká pře­střel­ka. I tako­vý Lloyd Bridges jako Harvey Pell má díky zají­ma­vé­mu cha­rak­te­ru pří­le­ži­tost se herec­ky před­vést a i přes­to, že pla­tí, že posta­vy vychá­zí z kla­sic­kých wes­ter­no­vých cha­rak­te­rů, scé­nář V pra­vé odpo­led­ne má ohled­ně nich něco navíc. A je to straš­ně super.

Formální strán­ka V pra­vé odpo­led­ne je pros­tě feno­me­nál­ní. Výborný střih v jed­né sek­ven­ci napros­to bra­vur­ně pro­dá napě­tí, kte­ré sužu­je celé měs­to kvů­li oče­ká­vá­né­mu pří­jez­du Millera a jeho ban­dy, kame­ra­man Floyd Crosby při­tom obsta­ral vyda­ře­nou vizu­ál­ní strán­ku a čer­no­bí­lý obraz navíc k V pra­vé odpo­led­ne sedí. Zinnemann až do své doby bojo­val za to, aby jeho film nebyl kolo­ro­ván a těž­ko si vlast­ně zrov­na ten­to film před­sta­vit barev­ný (něja­ké ver­ze ale údaj­ně exis­tu­jí). A pak je tu líbi­vý soun­d­track Dimitriho Tiomkina, kte­rý vůbec jako prv­ní pou­žil fil­mo­vou píseň jako hudeb­ní dopro­vod. Ta píseň je chytla­vá, napros­to bra­vur­ně sedí k fil­mu a závěr defi­ni­tiv­ně potvr­dí, že je to jed­ná vel­ká wes­ter­no­vá báseň, kte­rá má nejen ty kol­ty, ale i to pra­vé srdíč­ko na správ­ném mís­tě.

V pra­vé poled­ne je v zása­dě ta nej­lep­ší vari­an­ta kla­sic­ké­ho wes­ter­nu, kte­rý své klišé vyu­ží­vá, ale záro­veň se pokou­ší o jejich men­ší pozmě­ně­ní a při­stu­pu­je k nim tak tro­chu jinak. Háček je ale tro­chu v tom, že se na sním­ku bohu­žel jako na vět­ši­ně wes­ter­nů, kte­ré vznik­li ve své době pode­psal zub času a po téměř 70 letech už tak půso­bí pou­ze jako bra­vur­ní ukáz­ka své doby ve svém odvět­ví. Má ale pře­sah, famóz­ní obsa­ze­ní, vel­mi pove­de­ný scé­nář, mis­trov­skou prá­ci s kame­rou a stři­hem a výbor­ně pra­cu­je s napě­tím a divác­kým oče­ká­vá­ním. V rám­ci své­ho žán­ru jde jed­no­du­še o jeden z nej­vý­raz­něj­ších fil­mů, kte­rý se své­ho uzná­ní (a 4 Oscarů- Cooper, střih, soun­d­track, píseň) dočkal napros­tým prá­vem.......

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © 1952 Stanley Kramer Productions


Podívejte se na hodnocení V pravé poledne na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
V pravé poledne.

Viděl jako kluk ‚šel jsem dom s ote­vře­nou hubou. Nikdy naň neza­po­me­nu ‚včet­ně melo­die.

  • Někdo to rád horké: Za kulisami slavné hudební komedie21. ledna 2024 Někdo to rád horké: Za kulisami slavné hudební komedie Film "Někdo to rád horké" (Some Like It Hot) z roku 1959 patří mezi klasiky světové kinematografie a dodnes si udržuje svou popularitu. Příběh o dvou hudebnících, kteří se převlékají za […] Posted in Filmové recenze
  • Narozeniny Lee Van Cleefa: Umění hrát padoucha a etika za kamerou9. ledna 2024 Narozeniny Lee Van Cleefa: Umění hrát padoucha a etika za kamerou "Padouši byli vždycky moje parketa... Vypadám zle, aniž bych se o to snažil. Diváci mě na plátně prostě přirozeně nenávidí. Mohl bych hrát roli ve smokingu a lidé by si mysleli, že jsem […] Posted in Zajímavosti
  • V tento den roku 1967 byl uveden film Absolvent21. prosince 2023 V tento den roku 1967 byl uveden film Absolvent První volbou režiséra Mikea Nicholse pro roli paní Robinsonové byla francouzská herečka Jeanne Moreau. Myšlenka spočívala v tom, že ve francouzské kultuře měly "starší" ženy tendenci […] Posted in Zajímavosti
  • Hodný, zlý a ošklivý6. března 2022 Hodný, zlý a ošklivý Hodný, zlý a ošklivý je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1966. Jeden z nejslavnějších westernů v dějinách filmu je považován za kvintesenci úspěšného žánru spaghetti western. Film […] Posted in Speciály
  • Pro pár dolarů navíc24. února 2022 Pro pár dolarů navíc Pro pár dolarů navíc (italsky: Per qualche dollaro in più) je spaghetti western z roku 1965, který natočil Sergio Leone. V hlavních rolích lovců odměn v něm vystupují Clint Eastwood a Lee […] Posted in Speciály
  • Někdo to rád horké23. prosince 2021 Někdo to rád horké Někdo to rád horké (Some Like It Hot) je americká romantická komedie z roku 1959, kterou režíroval, produkoval a na jejímž scénáři se podílel Billy Wilder. V hlavních rolích se představili […] Posted in Speciály
  • Útěk z New Yorku11. listopadu 2021 Útěk z New Yorku Útěk z New Yorku (na plátně stylizovaný jako Útěk z New Yorku Johna Carpentera) je americký akční sci-fi film z roku 1981, na jehož scénáři, scénáři a režii se podílel John Carpenter. […] Posted in Speciály
  • Diktátor - První mluvený film Charlieho Chaplina19. února 2021 Diktátor - První mluvený film Charlieho Chaplina „Příběh se odehrává mezi dvěma světovými válkami, kdy se šílenství utrhlo ze řetězu, svoboda svěsila hlavu a lidskost byla tak trochu odkopnuta,“ praví úvodní titulky Diktátora, prvního […] Posted in Filmová klasika
  • Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl "dolarové" trilogie11. listopadu 2020 Hodný, zlý a ošklivý - poslední díl "dolarové" trilogie Tři pistolníci, nepřátelé na život a na smrt, a každý zná část tajemství, bez něhož ti ostatní nikdy nenajdou ukrytý zlatý poklad. Jako první se o něm dozví zabiják Sentenza zvaný […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rebecca - první Oscarový snímek Alfreda Hitchcocka22. října 2020 Rebecca - první Oscarový snímek Alfreda Hitchcocka Mladá žena (Joan Fontaine) se vášnivě zamiluje do bohatého, nedávno ovdovělého šlechtice Maxima de Wintera (Laurence Olivier). Po brzké svatbě odjíždí na jeho panství, kde společně žijí na […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39570 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72200 KB. | 25.04.2024 - 14:12:22