Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Franz: nový Kafkův životopisný film Agnieszky Hollandové se bude natáčet v Praze ještě letos

Franz: nový Kafkův životopisný film Agnieszky Hollandové se bude natáčet v Praze ještě letos

Photo © ARTE France
Photo © ARTE France
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Franz Kafka, jeden z nej­slav­něj­ších oby­va­tel Prahy, se díky na Oscara nomi­no­va­né reži­sé­r­ce Agnieszce Hollandové dočká nové­ho živo­to­pis­né­ho fil­mu. Celý život slav­né­ho spi­so­va­te­le zma­pu­je film Franz, kte­rý se bude natá­čet v Praze a Německu ješ­tě letos a v roce 2024.

Celovečerní film Franz vzni­ká v kopro­duk­ci České repub­li­ky, Německa, Francie a Polska. Produkuje ho praž­ská spo­leč­nost Marlene Film Production, kte­rá pro­du­ko­va­la i Hollandův před­cho­zí film Charlatan, jenž byl ofi­ci­ál­ním kan­di­dá­tem České repub­li­ky na Oscara 2021.

Scénář k fil­mu Franz napsal Marek Epstein, kte­rý napsal scé­nář k fil­mu Charlatan a za svůj film Ve stí­nu z roku 2012 zís­kal Českého lva.

Podle pro­du­cent­ky fil­mu Franz Šárky Cimbalové, kte­rá hovo­ři­la s ČTK, si Hollandová pro­jekt vybra­la díky své­mu dlou­ho­le­té­mu vzta­hu k Praze, díky němuž pozna­la Kafku a jeho dílo.

Hollandová stu­do­va­la na pro­slu­lé praž­ské fil­mo­vé aka­de­mii FAMU, než se vyda­la na svou úspěš­nou kari­é­ru, kte­rá pro­šla řadou zemí a jazy­ků. Za scé­nář k fil­mu Evropa, Evropa z roku 1990 zís­ka­la nomi­na­ci na Oscara, poz­dě­ji reží­ro­va­la fil­my Tajná zahra­da z roku 1993 a Úplné zatmě­ní z roku 1995 s mla­dým Leonardem DiCapriem v hlav­ní roli.

V roce 2013 Hollandová reží­ro­va­la mini­sé­rii HBO Hořící keř, kte­rá mapo­va­la násled­ky sebe­u­pá­le­ní Jana Palacha v Praze po sovět­ské inva­zi v roce 1968. Režírovala pro řadu význam­ných tele­viz­ních seri­á­lů, včet­ně The Wire a House of Cards.

3. čer­ven­ce 2023 uply­ne 140 let od naro­ze­ní Franze Kafky v Praze. V čes­ké met­ro­po­li pro­žil celý život a jeho odkaz je téměř sto let po jeho odcho­du cítit po celém měs­tě pro­střed­nic­tvím soch, muzeí a památ­ní­ků. Dne 4. červ­na 2024 uply­ne přes­ně 100 let od Kafkova odcho­du.

V sou­čas­né době pro­bí­há v České repub­li­ce i v Německu cas­ting na Franze. Podle Hollanda se bude ve fil­mu mlu­vit němec­ky i čes­ky, stej­ně jako tomu bylo za Kafkova živo­ta; zatím­co před sto lety byla v Praze hlav­ním jazy­kem češ­ti­na, ve měs­tě žilo vel­ké množ­ství němec­kých oby­va­tel a sám Kafka mlu­vil a psal němec­ky.

Podle pro­du­cen­tů se Franz bude natá­čet v cen­t­ru Prahy, kde Kafka strá­vil vel­kou část své­ho živo­ta. Narodil se v domě při­lé­ha­jí­cím ke Staroměstskému náměs­tí, pra­co­val v pojiš­ťov­ně v uli­ci Na Poříčí a žil na řadě dal­ších míst v cen­t­ru měs­ta.

„Natáčet bude­me v České repub­li­ce a díky němec­kým fon­dům také v Německu. Na scé­ná­ři se ale ješ­tě pra­cu­je,“ řek­la ČTK Cimbalová.

Franz má pod­le pro­du­cent­ky roz­po­čet kolem 140 mili­o­nů korun (zhru­ba 6,5 mili­o­nu dola­rů) a pod­po­ru­je ho Česká tele­vi­ze i Český fil­mo­vý fond, kte­rý na něj při­spěl 22 mili­o­ny korun.

Franz bude po fil­mu Kafka Stevena Soderbergha z roku 1991, v němž si spi­so­va­te­le zahrál Jeremy Irons, dru­hým vel­kým fil­mem s kaf­kov­skou tema­ti­kou, kte­rý se bude natá­čet v tom­to cen­t­ru. Soderberghův film, kte­rý je z hle­dis­ka loka­cí jed­ním z nej­pů­so­bi­věj­ších fil­mů, jaké se kdy v Praze natá­če­ly, se nikdy nedo­čkal vydá­ní ve vyso­kém roz­li­še­ní na domá­cím videu, ale před dvě­ma lety byl reži­sé­rem zno­vu sestří­hán a pro­mí­tán pod názvem Pan Kneff na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08899 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71798 KB. | 29.02.2024 - 06:13:35