Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Válka světů - A opět ti proklatí ufouni!

Válka světů - A opět ti proklatí ufouni!

ValkaSvetu
ValkaSvetu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Lidstvo v ohro­že­ní“ je pro holly­wo­od­ské tvůr­ce vděč­ným námě­tem. A zvláš­tě v dneš­ní době vyspě­lých počí­ta­čo­vých tri­ků. Není tedy divu, že v něm fil­ma­ři nalé­za­jí zalí­be­ní a že jsou naše kina stá­le čas­tě­ji zahl­co­vá­na titu­ly, kde to smě­řu­je tzv. do sra­ček.

Mezi tako­vá­to téma­ta, kde se destruk­ci meze neklad­nou, nále­ží i útok nezná­mých civi­li­za­cí. I přes optic­ky zřej­mou pro­va­ře­nost pří­bě­hů s mimo­zem­ský­mi bytost­mi v hlav­ní roli je cel­kem zvlášt­ní, jak ten­to ste­re­o­typ­ní recept fun­gu­je. Ufouni při­le­tí, zni­čí 90% svě­ta (vět­ši­nou vel­mi efek­tiv­ně a záro­veň efekt­ně) a pak se obvykle vyskyt­ne něja­ká chyt­rá hla­va, kte­rá při­jde na způ­sob, jak je vystr­na­dit. Snímek co sní­mek nám fil­ma­ři pro­stí­ra­jí dle stej­né­ho sché­ma­tu, a přes­to….

…a přes­to to niko­mu z nás neva­dí.

Marťanskou lát­ku lze bez­po­chy­by ozna­čit jako výnos­nou a zpra­vi­dla uspo­ko­ji­vou. Pomineme-li občas­né fil­mo­vé omy­ly, v nichž se před­ně expe­ri­men­to­va­lo (Mars úto­čí!), v dosa­vad­ní ufoun­ské fil­mo­gra­fii figu­ru­jí zejmé­na záře­zy hlu­bo­ké, a tedy úspěš­né. A tak… nebýt nepřá­tel­ských potvor, zce­la jis­tě by Roland Emmerich nena­to­čil svůj nej­u­zná­va­něj­ší kata­stro­fic­ký sní­mek (Den nezá­vis­los­ti) a Manoj Night Shyamalan by nám jen těž­ko vysvět­lil původ pra­po­div­ných kru­hů (Znamení).

https://web.archive.org/web/20070611070950im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super56/valka_svetu04.jpg

Ať tak či onak... ať už Shyamalan, či kdo­ko­liv jiný... má-li někdo abso­lut­ní opráv­ně­ní točit fil­my o zele­ných mužíč­cích, pak jen jedi­ný člo­věk. Otec dlou­ho­prs­ťá­ka E.T.ýho a zpro­střed­ko­va­tel Blízkých setká­ní tře­tí­ho dru­hu.

O Stevenu Spielbergovi se ne nadar­mo tvr­dí, že pochá­zí odkud­ko­liv, jen ne z naší pla­ne­ty. Renomovaný strůj­ce vel­ko­le­pých podí­va­ných se nikdy neta­jil tím, jak jej fas­ci­nu­je vesmír, a mno­ho­krá­te též veřej­ně při­znal, že pev­ně věří v exis­ten­ci vyspě­lých mimo­zem­ských civi­li­za­cí. Toto pře­svěd­če­ní se odra­zi­lo i v jeho tvor­bě.

Spielberg nijak nelel­ko­val a své jmé­no spo­jil hned s něko­li­ka pro­jek­ty zamě­řu­jí­cí­mi se na neo­hlá­še­nou návště­vu mimo­zemš­ťa­nů. Přestože se pokaž­dé jed­na­lo o veskr­ze úspěš­né poči­ny, kte­ré při­ja­li jak divá­ci, tak i kri­ti­ka, lát­ka v nich zpra­co­vá­va­ná jako by pre­fe­ro­va­la pou­ze jed­nu stra­nu min­ce. Až do toho­to roku nena­to­čil Spielberg film, v němž by byli mimo­zemš­ťa­né vylí­če­ni coby nebez­peč­ná stvo­ře­ní.

https://web.archive.org/web/20070611070950im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super56/valka_svetu00.jpg Název Spielbergova poči­nu je do jis­té míry zavá­dě­jí­cí. Ačkoliv Válka svě­tů sku­teč­ně pojed­ná­vá o vál­ce dvou svě­tů, mno­hem více by jí slu­še­lo pojme­no­vá­ní „Kterak Tom zdr­hal před ufouna­ma a vypa­dal při tom cool“. Nejnovější Spielberg je tak sice polo­žen na dosta­teč­ně únos­ném apo­ka­lyp­tic­kém zákla­du - avšak nato­lik neú­spor­ně, že by neje­den pop­cor­no­vý fanou­šek zapla­kal. Spielbergova Válka svě­tů pře­kva­pu­je svou mini­mál­ní roz­mách­los­tí a pre­fe­ro­va­ným pří­stu­pem k lát­ce. Nepracuje s téma­tem z hle­dis­ka celo­svě­to­vé­ho - fil­mo­vý reál má znač­ně ome­ze­né obzo­ry a napros­to igno­ru­je dění na ostat­ních kon­ti­nen­tech a ve význam­ných ame­ric­kých oblas­tech. Spielberg neko­pí­ru­je Baye ani dal­ší „vel­ké“ reži­sé­ry a divá­kům pod­sou­vá vál­ku z pohle­du jedin­ce. A tak se nedo­čká­me žád­ných efekt­ních zábě­rů (mili­o­no­vých, v rám­ci pří­bě­hu zby­teč­ných, ale oku laho­dí­cím), po x-té se klá­tí­cí Eiffellovy věže či explo­du­jí­cí­ho Bílého domu. Muž, kte­rý vzkří­sil Tyranosaura Rexe, defi­no­val kult vykra­da­če hrobů a zastra­šil lid­stvo plá­žo­vým žra­lo­kem, se drží rela­tiv­ně při zemi, zby­teč­ně neexhi­bu­je a zachy­cu­je jen to dění, jehož se bez­pro­střed­ně účast­ní Cruiseova posta­va.

Válka svě­tů tak jed­no­znač­ně mate svým názvem, kte­rý sli­bu­je vel­ko­le­pé devasta­ce, hro­mad­né nále­ty ufou­nů a násled­ně hrou­tí­cí se ame­ric­ká vel­ko­měs­ta. Obdobně fun­gu­je i Spielbergovo jmé­no v titul­cích.

Zatímco vět­ši­na divá­ků může být tím­to výsled­kem lehce zkla­má­na (v tom pří­pa­dě dopo­ru­ču­ji dru­hou kon­zu­ma­ci, po níž se zahořk­lá chuť vytra­tí), ti pozor­něj­ší se teď zajis­té usmí­va­jí a mumla­jí si pod nos: „Já to pře­ce věděl.“ Ano... tuhle Válku svě­tů jsme moh­li oče­ká­vat. Spielberg už dáv­no není tím Spielbergem, kte­rý čas­to­krát hýřil efekt­ní­mi tri­ky a bláz­ni­vou akcí na úkor logi­ky. Nový Špilberk si více zaklá­dá na rea­li­tě, stříd­mém sty­lu vyprá­vě­ní a na emo­cích.

https://web.archive.org/web/20070611070950im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super56/valka_svetu01.jpgVálka svě­tů tak sice nepři­ná­ší zbě­si­lou jízdu po kli­ka­té hor­ské drá­ze, ale to roz­hod­ně nezna­me­ná, že by v ní akce absen­to­va­la. To by došlo k omy­lu. Spielbergova akce je mis­tr­ně vybrou­še­ná, je cha­o­tic­ká a pře­hled­ná záro­veň, nepo­strá­dá tzv. grá­dy a co víc - neko­pí­ru­je nic ze svých před­chůd­ců. Co se týče adre­na­li­no­vých sek­ven­cí a tri­ků s nimi spo­je­ných, nepo­hle­dá­te jiný kon­ku­ren­ce schop­ný titul. V tom­to smě­ru má Spielberg „pro­ma­zá­no“ a ser­ví­ru­je divá­kům lahůd­ko­vou por­ci dopo­sud nevi­dě­né­ho. Těžko bych zde popi­so­val scé­ny, v nichž se Cruise pro­dí­rá zalid­ně­nou uli­cí a vyhý­bá se při tom lase­ro­vým paprs­kům, zby­teč­ně bych se tady roz­plý­val nad shya­ma­la­nov­skou pasá­ží ve skle­pě, kde úřa­du­je son­du­jí­cí kovo­vý had... To pros­tě nejde vyjá­d­řit něko­li­ka pís­men­ky. To se musí vidět!

https://web.archive.org/web/20070611070950im_/http:/mujweb.cz/www/mag.knight/super56/valka_svetu02.jpg To, co Válka svě­tů ztrá­cí vinou nepří­liš vyda­ře­né­ho scé­ná­ře (nic pro­ti akci a sezna­mo­va­cí­mu úvo­du - jen ta výpl­ňo­vá vata v dru­hé půli a samot­ný konec, kte­rý se nese v podob­ném duchu jako Minority Report…), zachra­ňu­je cel­ko­vá ori­gi­na­li­ta a sna­ha odli­šit se od „ostat­ních“ (na tom má samo­zřej­mě podíl i autor povíd­ko­vé před­lo­hy H. G. Wells). Spielbergův apo­ka­lyp­tic­ký počin si to maší­ru­je vlast­ní ces­tič­kou a kaš­le na všech­no, co bylo toli­krát „potvr­ze­no“ roz­ma­za­ný­mi a nepří­liš pove­de­ný­mi fot­ka­mi z oblas­ti 51. Zdejší mimo­zemš­ťa­né mají sice i nadá­le del­ší ten­čí kon­če­ti­ny a vel­ké čer­né oči, ale vše ostat­ní nezů­sta­lo při starém. Propadlý hrud­ník vystří­da­la robust­ní hruď a lá Arnold Schwarzenegger, chůzi po dvou nahra­dil pře­sun po třech a výraz­nou změ­nou pro­šla i stav­ba jejich tvá­ře (mix tri­ce­ra­top­se a ali­e­ní krá­lov­ny [?]).

Novátorským pří­stu­pem je pro­dchnut i sys­tém úto­ku mimo­zemš­ťa­nů. Ti se nehr­nou ze vzdu­chu, jak by se dalo oče­ká­vat, ale nao­pak - ata­ku­jí z pod povrchu zem­ské­ho! Velký otaz­ník dále visí nad léta­jí­cí­mi talí­ři, resp. nad pro­střed­ky, jimiž se ufouni dopra­ví do naší atmo­sfé­ry. Za celou dobu fil­mu nespat­ří­te ani obrys jejich vesmír­né­ho korá­bu. Přílet mimo­zemš­ťa­nů je zná­zor­něn pomo­cí zata­že­né oblo­hy a něko­li­ka mohut­ných zábles­ků. Prosté, ale půso­bi­vé.

[Jedničku s hvěz­dič­kou zaslu­hu­je i design vesmír­ných trojno­žek, kte­ré jsou až pode­zře­le podob­né těm z akč­ní počí­ta­čo­vé hry Half-Life 2.]

Samostatná kapi­to­la nále­ží výteč­né­mu Tomu Cruisovi, kte­rý si do své herec­ké fil­mo­gra­fie při­psal dal­ší zají­ma­vou posta­vu. Po věč­ně se tle­mí­cím agen­tu Huntovi, pro­fi­če­ném Maverickovi a vou­sa­tém posled­ním samu­ra­ji je to totál­ně neschop­ný otec dvou dětí, kte­rý selhal neje­nom jako man­žel, ale před­ně coby nesoběstač­ná oso­ba. Cruise se v této pozi­ci vylo­že­ně vyží­vá - doká­že nená­sil­ně stří­dat výra­zo­vé polo­hy a sem tam vysek­ne i noto­ric­ky zná­mý úškle­bek, kte­rý je mno­ho­krát účin­něj­ší než pro­ti­tan­ko­vá stře­la.

Inu...

…tak­že se z toho zro­di­la poměr­ně pozi­tiv­ní recen­ze. Nicméně stá­le pla­tí to, co bylo řeče­no výše. Neočekávejte nic „vel­ko­le­pé­ho“ a hlu­bo­ko­my­sl­né­ho - stej­ně tak nepo­čí­tej­te s tím, že by vás Spielberg pře­kva­pil něčím šoku­jí­cím (krom něko­li­ka depre­siv­ních vlo­žek). Válka svě­tů je beze­spo­ru vel­ký sní­mek, ale na to, aby byl roz­mě­ro­vě nej­vět­ší a kva­li­ta­tiv­ně odpo­ví­da­jí­cí Spielbergově jmé­nu, v tom mu brá­ní již zmí­ně­ný scé­nář. Kdyby si scé­náris­ta dál více zále­žet na svém díle, jis­tě by neby­la nut­ná dvo­jí pro­jek­ce a já bych pak šel s hod­no­ce­ním výše.

Takhle „jen“ 75 %.


Photo © 2005 Paramount Pictures, DreamWorks


Podívejte se na hodnocení Válka světů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06612 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71967 KB. | 29.02.2024 - 15:39:46