Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Top Gun - Nejslavnější letecký film z osmdesátek.

Top Gun - Nejslavnější letecký film z osmdesátek.

TopGun
TopGun
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mladí vojen­ští pilo­ti Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) a jeho kole­ga Goose (Anthony Edwards) jsou vyslá­ni na pěti­tý­den­ní kurz do kali­forn­ské­ho Miramaru do ško­ly pro elit­ní vojen­ské pilo­ty, kte­ré se říká Top Gun. Maverick je na to hrdý a hod­lá se stát nej­lep­ším bojo­vým pilo­tem ve vojen­ském námoř­nic­tvu. Avšak jeho hazar­dér­ství není obdi­vo­vá­no, nao­pak mu půso­bí mezi kole­gy a nad­ří­ze­ný­mi potí­že, pro­to­že Maverick poru­šu­je pra­vi­dla a ofi­ci­ál­ní před­pi­sy. Jeho instinkt je pro něho důle­ži­těj­ší. Když však jeho kama­rád Goose při­jde při jed­nom zku­šeb­ním letu o život, začí­ná se Maverick měnit...

Je to už 33 let a ten­to rok k nám koneč­ně dora­zí dvoj­ka, není tak na ško­du si při­po­me­nout původ­ní Top Gun..... Rok 1986, pro­du­ku­jí­cí Jeremy Bruckheimer, reži­sér Tony Scott a Tom Cruise v hlav­ní roli. I přes neleh­ké pří­pra­vy a obtíž­né natá­če­ní vzni­kl jeden z nej­slav­něj­ších fil­mů všech dob, kte­rý má i po sko­ro 4 deká­dách svo­je jedi­neč­né nestár­nou­cí kouz­lo.

Top Gun je jed­no­du­še skvě­lá zába­va plná sym­pa­tic­kých cha­rak­te­rů, luxus­ních stí­ha­ček a pře­de­vším nesku­teč­né­ho feel-good fee­lin­gu, kte­rý pros­tě baví celou dobu. Ten film se sice v jed­né čás­ti změ­ní v tro­chu tem­něj­ší podí­va­nou, jinak je to ale pros­tě parád­ní zábav­ný film. Možná ne až tak chyt­rý, občas mož­ná až pří­liš tep­lý ale zábav­ný.

Dobře vyjas­ně­me si to na rovinu- Top Gun je mož­ná tep­lej, ale tep­lej v tom nej­lep­ším mož­ným slo­va smys­lu! Mezi Maverickem a Icemanem (Val „ ne-navždy Batman“ Kilmer) je už od jejich sezná­me­ní hod­ně zají­ma­vá che­mie, kte­rá ve finá­le může dojít ať už k tomu, že si spo­lu roz­bi­jou drž­ku nebo si to spo­lu uži­jou v pilot­ním han­gá­ru. Ve finá­le nedo­jde ani k jed­né z těchle vari­ant, Maverick a Iceman by se ale prav­dě­po­dob­ně zařa­di­li do mého sezna­mu nej­víc hot gay couple párů, kdy­by se k tomu ofi­ci­ál­ně dosta­li. A tuhle skvě­lou „ až moc gay“ che­mii má Maverick nejen s Icemanem, ale i se se vše­mi ostat­ní­mi kade­ty v Top Gunu. Goose je ale pořád jen jeden!

Ani na Goose ale Maverick pocho­pi­tel­ně nemá čas když se na scé­ně obje­ví Charlie. Je to jen posta­va, kte­rá byla do scé­ná­ře ve finá­le při­dá­na jen pro­to aby divá­ci neče­ka­li, že Maverick ve finá­le strá­ví pár hez­kých chvil s Icemanem? Dost mož­ná. I Charlie už je ale dnes neod­mys­li­tel­ná sou­část původ­ní­ho Top Gunu. A i když si s Kelly McGillis čas na roz­díl od Cruise pohrál, tu „sta­rou“ Kelly McGillis z Top Gunu už nám nikdo nese­be­re.

Top Gun by vlast­ně mohl být hod­ně snad­no jen tupou zába­vou, Bruckheimer ale sehnal boží­ho Tonyho Scotta a prá­vě jemu roz­hod­ně hod­ně vdě­čí­me za to proč je snad­né si Top Gun zami­lo­vat.

Sympatický pro­ta­go­nis­ta Maverick je dob­rý základ, dob­rý film vám ale auto­ma­tic­ky neu­dě­lá. To až dost mož­ná kva­lit­ní reži­sér. A Tony Scott jím byl! Kvůli nád­her­ným zábě­rům neměl pro­blém vyho­dit 25 000 dola­rů ze své­ho hono­lá­ře nebo vyplýtvat vět­ši­nu fil­mo­vé suro­vi­ny na jedi­nou úvod­ní (vizu­ál­ně bož­skou) scé­nu. Bruckheimer ho dokon­ce po tomhle zjiš­tě­ní vyho­dil, hned vzá­pě­tí ho ale při­jal zpět páč pocho­pil, že ve Scottových rukách je film v dob­rých rukách. Především to nebyl jeho jedi­ný pove­de­ný film a na Tonyho Scotta se pros­tě musí vzpo­mí­nat jen v dob­rém, byl to génius!

Je fakt snad­ný si ten film zami­lo­vat a odpus­tit mu hod­ně věcí- Vyměklý tes­toste­ron? Možná, ale ten film má pros­tě nesku­teč­ný kouz­lo a neo­mr­zí ani po 12 shléd­nu­tích. Je tak tep­lej až je boží. Je tak luxus­ní­ma letec­kej­ma scé­na­ma nabi­tej až je boží. A je tak nesku­teč­ně nestár­nou­cí, že je pros­tě boží. Na Top Gun nikdy nene­chám dopus­tit a budu ho brá­nit zuby neh­ty. Mám ten film pros­tě straš­ně rád a mini­mál­ně jed­nou roč­ně ho asi pořád uvi­dím.

Na dvoj­ku by sku­teč­ně mělo po těch 34 letech dojít už příští rok. Scott se toho sice nedo­žil, Joseph Kosinski se ale mini­mál­ně Tronem: Legacy a Nevědomím uká­zal jako solid­ní náhra­da, kte­rá navíc nebu­de jen opra­šo­vat ori­gi­nál ale měl by (podob­ně jako u Trona 2) záro­veň při­nést nový svě­ží vítr. A pře­de­vším se vra­cí Tom „ Maverick“ Cruise. Dle prv­ní ukáz­ky vypa­dá Top Gun 2: Maverick pros­tě parád­ně a nemůžu se dočkat toho jak si těs­ně před návště­vou dvoj­ky dám opáč­ko jed­nič­ky. Dvojka se prav­dě­po­dob­ně bude brát tro­chu váž­ně­ji (pří­stup k jed­nič­ce by už dnes asi jen tak nepro­šel), pořád by to ale měl být ten sta­rý Top Gun a chys­ta­nou dvoj­ku kde bude Maverick cvi­čit Goose Jr. roz­hod­ně řadím mezi nej­o­če­ká­va­něj­ší fil­my příští­ho roku. A i kdy­by ve finá­le dora­zi­lo zkla­má­ní, jed­nič­ku mi už pros­tě nikdo nese­be­re!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Top Gun na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,44407 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71868 KB. | 29.02.2024 - 12:04:56