Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vetřelec ³ - A co použijeme jako návnadu?

Vetřelec ³ - A co použijeme jako návnadu?

Vel3
Vel3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Masakr na Acherone pře­ži­la jen Ripleyová, Newt, Dwayne Hicks a hor­ní polo­vi­na andro­i­da Bishopa.Ale na lodu Sulaco vypupk­ne požár a kabi­ny se spí­cí­mi lid­mi jsou auto­ma­tic­ky pře­ve­ze­ny do záchran­né­ho modu­lu, kte­rý strosko­tá na Fiorine 161, což je býva­lá tresta­nec­ká kolo­nie spo­leč­nos­ti Wailand Yutanni.Dnes tu najde­te jen správ­ce, jeho zástup­ce, léka­ře a 25 vyho­le­ných sexu­ál­ních devi­an­tů (většinou).Přistání záchran­né­ho modu­lu pře­ži­je jen Ripleyová.Vlastně ješ­tě někdo…

  1. HISTORIE FILMU.

Vznik scé­ná­ře k prv­ní­mu Vetřelci byl v porov­ná­ní s troj­kou sko­ro pro­cház­kou v růžo­vém sadě.Na scé­ná­ři se podí­le­lo něko­lik tvůr­ců a vznik­lo něko­lik ver­zí scé­ná­ře, při­čemž v někte­rých se měl děj ode­hrá­vat pří­mo na pla­ne­tě Zemi.Nakonec se scé­ná­ře chy­til Walter Hill s Davidem Gilerem (spo­lu s Gordonem Carrollem pro­du­ko­va­li i před­cho­zí čás­ti), při­bra­li Larryho Fergusona a vykres­li­li něco, co dává jakž takž smysl.Režie se ujal David Fincher, kte­rý se pro­sla­vil natá­če­ním reklam (jako Ridley Scott) a na sto­lič­ce u celo­ve­čer­ní­ho fil­mu nebyl prá­vě nej­zku­še­něj­ší (tak, jako Ridley Scott).Naproti tomu měl oči­vid­ně nadá­ní pro visu­ál­ně půso­bi­vé obra­zy a Foxovci do Finchera inves­to­va­li vel­mi sluš­ných 60 miliónů.Peníze jsou teo­re­tic­ky na hoto­vém fil­mu vidět, prak­tic­ky Fincherovi úpl­ně nepo­moh­li ke zhmot­ně­ní jeho myš­le­nek a plá­nů, při­čemž Alien 3 při­po­mí­ná víc komor­ní psy­cho­thriller, než něja­ký sci-fi vel­ko­film.

  1. EFEKTY.

Moc jich tu není (na sci-fi s 60 mili­o­no­vým rozpočtem).Za vizá­ží samot­né pří­še­ry stá­li Alec Gillis a Tom Woodruff Junir.Svoji prá­ci odved­li dob­ře, ale je tře­ba podotknout, že H.R.Gigerovi a Stanu Winstonovi se vyrov­na­li jen do polo­vi­ny (což zas není až tak hroz­ný).

  1. KULISY.

Žádný fil­mo­vý Vetřelec se nepo­do­bá tomu před­chá­ze­jí­cí­mu, ale tvůr­co­vé zůsta­li věr­ní hlav­ně jed­no­mu spo­leč­né­mu prvku-skupinka lidí je uvěz­ně­ná v ohra­ni­če­ném pro­sto­ru a sna­ží se pře­žít kru­tý horror.Kulisy jsou díky reži­sé­ro­vi a kame­ra­ma­no­vi vět­ši­nou půso­bi­vé, a je prav­dou, že všech­ny ty kilo­me­t­ry a kilo­me­t­ry pod­zem­ních cho­dem a tune­lů mají svo­je zvrh­lé kouz­lo.

  1. HUDBA.

 Elliota Goldenthala je dob­rá, ale machrům jako Goldsmith a Horner se jen málo­kdo vyrovná.Ani Goldenthal.Jeho hud­ba sice nahrá­vá atmo­sfé­ře fil­mu, ale je to spíš kuli­sa, než cosi víc.Škoda?Asi ano.

  1.  HRŮZA.

Řeknu vám to na rovinu-slabota.Jak z jed­not­ky tak i z dvoj­ky sálá sku­teč­ný děs a hrůza zary­tá hlu­bo­ko ve vašem mase, ale troj­ka jako­by dob­ro­vol­ně ztrá­cí horro­ro­vou kolej, a ome­zu­je se na už vzpo­mí­na­ný komor­ní thriller.Takže šan­ce, že se bude­te bůhví­jak bát, je mizi­vá.

  1. KREV, NÁSILÍ.

David Fincher nikdy nebyl (a asi nikdy nebu­de) reži­sé­rem, jehož fil­my bys­te si pouš­tě­li těs­ně před spán­kem (pokud tedy nejste úpl­né hova­do jako já) a Vetřelec 3 krá­čí v těch­to šlépějích.Ale víc než krev a nási­lí se Fincher sou­stře­dil na sil­nou atmo­sfé­ru plnou bez­na­dě­je, depre­se a pesimizmu.Jestli se roz­ho­dl správ­ně, to je otázka-zaléží spíš na tom, jakou máte sami pova­hu.

  1.  HERCI.

Sigourney Weaverová (kte­rou si Fincher zís­kal otáz­kou: „Co bys říka­la na to, když by sis měla vyho­lit hla­vu?“) je samo­zřej­mě vyni­ka­jí­cí (tak, jako vždy).Je dob­ře, že dosta­la i vel­mi vyda­ře­ných nahrá­va­čů v podá­ní dvou Charlesů.První je Charles Dance, mod­ro­o­ký Angličan (zahrál si v epi­zo­dě kla­sic­kých Profesionálů , ale i v Posledním akč­ním hrdi­no­vi nebo Tmavomodrém svě­te), jako sym­pa­tic­ký (ale s tem­nou minu­los­tí) lékař Clemens.Vzpomenout musím i čer­nou vazbu se jmé­nem Charles S.Dutton (Náhodné setká­ní, Mimic), kte­rý je v ulo­ze sadis­tic­ké­ho kně­ze Dillona nepřehlédnutelný.Dalo by se říct, že i Ralph Brown a Brian Glover (správ­co­vé věz­ni­ce) jsou dob­ří, ane­bo ale­spoň tak dob­ří jak v tako­vých prů­měr­ných rolích výt mohli.Pro mě osob­ně bylo dost boles­ti­vé sle­do­vat Lance Henriksena, kte­rý se obje­ví na pár minut v závěru.Henriksen (Terminátor) jako sám ani nevě­děl, co v tom­to fil­mu dělá, což mi při­jde jako škoda.Ostatní her­ci nesto­jí ani za pli­va­nec, za co může fakt, že všich­ni jsou ška­re­dí a vyho­le­ní chla­py v oblud­ných špi­na­vých had­rech pobí­ha­jí­cí v tem­ných kulisách.Myslím, že výběr věz­ňů jako „hrdi­nů“ byl ani ne tak absurd­ní, jako pros­tě mimo mísu a v jejich spo­leč­nos­ti se divák necí­tí ani na chvil­ku příjemně.Můžete namí­tat: „Vždyť jsou to věz­ni, tak co by si chtěl?!“Ano, s tím sou­hla­sím, vtip je v tom, že pokud chce mít film , musí mýt dob­ré postavy.Klidně to můžou být kri­mi­nál­ní­ci (ani ti v 60 sekun­dách neby­li bůhví­ja­cí hrdi­no­vé, ale byli sym­pa­tič­tí a všech­ny posta­vy byli dob­ře napsa­né), ale musí mýt něja­ký styl, cha­risma, něco nehma­ta­tel­né­ho, co vás oslo­ví, zaujme a při­nu­tí říct: „No fajn, sou to hajzlo­vé, ale cel­kem se mi páčí.“Chápete?A kyž jste v situ­a­ci, že posta­vy nedo­ká­že­te strá­vit ani dob­ro­vol­ně, ani nedob­ro­vol­ně, tak vás jed­na Sigourney Weaverová (jak­ko­liv dob­rá) pros­tě neza­chrá­ní.

  1. RESUMÉ.

Ani Vetřelec ani Vetřelci neby­li rodin­né kome­die, ale pře­ce jen měli cosi, co bylo pří­jem­né (ehm), neby­li tak depresivní.Vetřelec 3 depre­siv­ní je.Dovolím si tvr­dit, že v tabul­ce dva­ce­ti nej­tem­něj­ších fil­mů by se mohl zařa­dit na popřed­ní místo.Ale něco vám povím:Viděl jsem kopec fil­mů, kte­ré abso­lut­ně postrá­da­li jakou­ko­liv atmo­sfé­ru a byli odre­ží­ro­va­né tak mdle, prů­měr­ně, nevý­raz­ně a nud­ně, až jste zača­li pochy­bo­vat o smys­lu kinematografie.V tako­vém­to pří­pa­dě je tře­ba podotknout, že Fincherův film má jem­ně řeče­no koule.Styl, pro kte­rý se Fincher roz­ho­dl je kon­tro­verz­ní, ale ale­spoň že JE.Fincher netá­pal mezi áčkem a béč­kem a roz­ho­dl se pro áčko, a tomu­to áčku zůstal věr­ný od začát­ku do konce.Ne kaž­dý reži­sér je schop­ný něco tako­vé­ho udě­lat.


Foto:  1992 Twentieth Century Fox


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55609 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72339 KB. | 22.05.2024 - 12:31:36