Kritiky.cz > Speciály > Den nezávislosti: Nový útok - “JE TO VĚTŠÍ NEŽ MINULE”

Den nezávislosti: Nový útok - “JE TO VĚTŠÍ NEŽ MINULE”

Den
Den
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            Těchto pět slov, kte­rá pro­ne­se David Levinson, když udě­lá rych­lé srov­ná­ní inva­ze vetřel­ců z roku 1996 a 2016, do znač­né míry shr­nu­je i vizu­ál­ní roz­sah Dne nezá­vis­los­ti: Nového úto­ku.

             Zde je dal­ších pět slov, kte­rá pod­po­ří toto srov­ná­ní: “Dubaj se zří­tí na Paříž.”

Oscarem oce­ně­ný super­vi­zor vizu­ál­ních efek­tů, Volker Engel, se smí­chem kon­sta­tu­je: “To se může stát jen ve fil­mu Rolanda Emmericha!”

Emmerich pokor­ně při­pi­su­je záslu­hy pokro­ko­vým počí­ta­čo­vým tech­no­lo­giím, kte­ré mu pomoh­ly vel­ko­le­pé scé­ny při­vézt do doko­na­los­ti. Producent Devlin dodá­vá: “Krása prv­ní­ho sním­ku spo­čí­vá v tom, že Roland skom­bi­no­val sta­ro­mód­ní vizu­ál­ní efek­ty s digi­tál­ní­mi. V sou­čas­né době je jedi­ným ome­ze­ním vaše před­sta­vi­vost a Roland má neu­vě­ři­tel­nou vizu­ál­ní před­sta­vi­vost.”

Dalším klí­čo­vým hrá­čem, kte­rý do fil­mu vne­sl epic­ký roz­měr, byl fil­mo­vý výtvar­ník Barry Chusid, kte­rý pra­co­val s Emmerichem již na sním­ku Den poté a 2012. “Roland je jed­ním z nej­smě­lej­ších reži­sé­rů, s jaký­mi jsem kdy pra­co­val,” říká Chusid. “Umožní vám zaris­ko­vat, zku­sit nemož­né a může se stát, že skon­čí­te nad úte­sem, ale nej­čas­tě­ji se vydá­te na úžas­nou ces­tu, o jaké se vám ani nesni­lo.”

Pod Emmerichovým vede­ním a s reži­sé­ro­vou vizí Chusid vypra­co­val návrhy pro Den nezá­vis­los­ti: Nový útok jako k samo­stat­né­mu fil­mu, ne jako k pokra­čo­vá­ní. “Roland má rád sci-fi, stej­ně jako já a jed­na z nej­lep­ších věcí na prá­ci s ním je, že posou­vá hra­ni­ce kaž­dé­ho zábě­ru,” pozna­me­ná­vá Chusid. “Rozsah toho­to fil­mu je tak obrov­ský, že se nedá změ­řit. Když se poku­sí­te věci kvan­ti­fi­ko­vat, nara­zí­te na pře­káž­ku, jak je pře­svěd­či­vě umís­tit do svě­ta, kte­rý má pro­blémy se svět­lem, tmou a gra­vi­ta­cí.”

Chusid pozna­me­ná­vá, že si dal hod­ně zále­žet na lisko-mimozemském hyb­rid­ním aspek­tu návrhů. “Hned na začát­ku nás napa­da­lo, že by lidé moh­li vyu­žít tech­no­lo­gie sestře­le­ných vesmír­ných lodí vetřel­ců,” vysvět­lu­je. “Něco málo z toho lidé mohou pocho­pit a vyu­žít ku své­mu pro­spě­chu během nad­chá­ze­jí­cí mimo­zem­ské inva­ze. Ať už lidé vyrá­bí tryskáč nebo děla a puš­ky, mohou při tom pou­žít tech­no­lo­gii vetřel­ců a je to jako koře­ní ... pros­tě to všech­no udě­lá lép­ším.”

Využití tech­no­lo­gie mimo­zemš­ťa­nů lid­mi je jed­ním ze zásad­ních témat fil­mu. “Snažili jsme se pra­co­vat s myš­len­kou, že všech­ny náro­dy svě­ta jsou sjed­no­ce­ny v boji se spo­leč­ným nepří­te­lem,” dodá­vá Chusid. “Už na nás jed­nou zaú­to­či­li a udě­la­jí to zno­vu. V našem pří­bě­hu nee­xis­tu­jí roz­dí­ly mezi civi­lis­ty a armá­dou, ani mezi jed­not­li­vý­mi země­mi. Uděláme coko­liv, co je v našich silách, abychom uspě­li v boji s mimo­zemš­ťa­ny.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27804 s | počet dotazů: 254 | paměť: 69683 KB. | 06.12.2023 - 10:14:19