Kritiky.cz > Speciály > Učitelka - Synopse/O filmu

Učitelka - Synopse/O filmu

Ucitelka
Ucitelka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Synopse

Zdánlivě empa­tic­ká a las­ka­vě vyhlí­že­jí­cí uči­tel­ka mani­pu­lu­je pro­střed­nic­tvím svých žáků jejich rodi­či za úče­lem osob­ní­ho obo­ha­ce­ní, ať už v podo­bě mate­ri­ál­ních výhod, či dokon­ce vidi­ny milost­né­ho pomě­ru. Nejen z oba­vy o pro­spěch svých milo­va­ných dětí vět­ši­na rodi­čů tříd­ní uči­tel­ce základ­ní ško­ly pod­lé­há a posky­tu­je jí nej­růz­něj­ší služ­by, dár­ky a jiné pozor­nos­ti. Najdou se však tři rodi­ny, kte­ré se roz­hod­nou uči­tel­ce vze­přít a stá­va­jí­cí situ­a­ci se spo­leč­ně s ředi­tel­kou ško­ly poku­sí zvrá­tit na kon­spi­ra­tiv­ní tříd­ní schůz­ce. Děj str­hu­jí­cí­ho a vel­mi aktu­ál­ní­ho sním­ku o síle lid­ské­ho cha­rak­te­ru inspi­ro­va­né­ho sku­teč­nou udá­los­tí se sice ode­hrá­vá na začát­ku 80. let, ale jde o pří­běh uni­ver­zál­ní, kte­rý by se mohl ode­hrát kde­ko­liv a v jaké­ko­li době, neboť zko­rum­po­va­nost, stej­ně jako malost a vypo­čí­ta­vost vlád­nou svě­tem bez ustá­ní.

Autorská dvo­ji­ce sce­náris­ta Petr Jarchovský a reži­sér Jan Hřebejk se popr­vé spo­ji­la s mla­dou pro­du­cent­skou spo­leč­nos­tí Offside Men (Ondřej Zima a Jan Prušinovský), kte­rá má na kon­tě seri­ál Čtvrtá hvězda a film Kobry a užov­ky. Přestože byl sní­mek původ­ně zamýš­len jako ryze čes­ký pro­jekt, vzni­kl nako­nec jako slovensko-česká kopro­duk­ce s hlav­ním pro­du­cen­tem spo­leč­nos­tí PubRes (Zuzana Mistríková a Ľubica Orechovská). Tvůrcům se tak poda­ři­lo obsa­dit na fil­mo­vém plát­ně neo­kou­ka­né, ale vyni­ka­jí­cí her­ce (Zuzana Mauréry, Csongor Kassai, Peter Bebjak, Martin Havelka, Ondřej Malý a dal­ší) a sní­mek nako­nec nato­či­li ve slo­ven­ské met­ro­po­li.

O fil­mu

 „Každý dospě­lý, a vět­ši­na dětí, zažil situ­a­ci, kdy cítil, že to, co je zrov­na momen­tál­ně výhod­né, je záro­veň nespráv­né. A nao­pak, že zacho­vat se pod­le svě­do­mí ane­bo jen dob­ré­ho vycho­vá­ní může být nebez­peč­né ane­bo jen kraj­ně nevý­hod­né. Proto tomu­to pří­bě­hu může poro­zu­mět kaž­dý,“ říká reži­sér Jan Hřebejk.

Příběh z pera Petra Jarchovského odka­zu­je svou atmo­sfé­rou, ztvár­ně­ním a téma­tem k fil­mu Musíme si pomá­hat. „A jako nebyl téma­tem Musíme si pomá­hat holo­caust nebo nacis­mus, tak tady nehra­je­me o komu­nis­mu a šika­ně. Naše téma je zkrát­ka strach, opor­tu­nis­mus, lid­ská důstoj­nost a podob­ně,“ dodá­vá Hřebejk. Tvůrcům se poda­ři­lo do Učitelky obsa­dit na fil­mo­vém plát­ně neo­kou­ka­né, ale vyni­ka­jí­cí her­ce v čele se Zuzanou Mauréry. Casting zna­me­nal pro Jana Hřebejka osvě­že­ní včet­ně dět­ských rolí, z dospě­lých her­ců v minu­los­ti točil jen s Csongorem Kassaiem. Ve fil­mu dále hra­jí Peter Bebjak, Zuzana Konečná, Martin Havelka, Ondřej Malý a v jed­né z hlav­ních dět­ských rolí vnuk Mariána Labudy Richard.

Zápas s uči­tel­kou, kte­rá zne­u­ží­vá své posta­ve­ní, odrá­ží jak dobou pod­mí­ně­ná, tak nad­ča­so­vá morál­ní dile­ma­ta. Reálná rodin­ná his­tor­ka pře­tr­va­la svo­jí inten­zi­tou v rodin­né myto­lo­gii. Celá ta léta byla při nej­růz­něj­ších pří­le­ži­tos­tech zno­vu a zno­vu při­po­mí­ná­na a pře­vy­prá­vě­na. Události, kte­ré se ode­hrá­ly na jed­né kon­spi­ra­tiv­ní rodi­čov­ské schůz­ce, mě inspi­ro­va­ly k vari­a­ci na žánr soud­ní­ho dra­ma­tu,“ říká sce­náris­ta Petr Jarchovský. Tvůrci jen hlav­ní posta­vu uči­tel­ky vyba­vi­li kvů­li pře­svěd­či­vos­ti a nad­ča­so­vos­ti vět­ší rafi­no­va­nos­tí, inte­li­gen­cí a sex-appealem. „Na scé­ná­ři a mé posta­vě se mi líbi­lo, že neby­lo jed­no­znač­né, jest­li jde o kome­dii, nebo dra­ma. Snažila jsem se paní uči­tel­ku Drazděchovou v této polo­ze udr­žet a neby­lo to až tak nároč­né, pro­to­že to bylo výbor­ně napsa­né,“ vzpo­mí­ná na natá­če­ní před­sta­vi­tel­ka hlav­ní role Zuzana Mauréry. Filmaři nato­či­li Učitelku nako­nec ve slo­ven­ské met­ro­po­li a pod­le tvůr­ců při­nes­la ener­gie, s jakou ve slovensko-českém štá­bu sní­mek vzni­kal, důle­ži­té a občer­stvu­jí­cí impul­zy.

„Když mě pro­du­cent fil­mu a jeho auto­ři oslo­vi­li, jest­li bych s nimi do Učitelky šla, nevá­ha­la jsem ani na oka­mžik. Učitelka je totiž ten druh fil­mu, ze kte­ré­ho člo­vě­ka mra­zí. Je úpl­ně jed­no, ve kte­ré době se děj fil­mu ode­hrá­vá, pro­to­že jeho pří­běh je „bohu­žel“ nad­ča­so­vý. Ohýbání hřbe­tů pro malý pro­spěch či výho­du je něco, co kolem sebe může­me vidět dnes a den­ně. Tak  dou­fám, že tře­ba  po zhléd­nu­tí Učitelky bude­me všich­ni sta­teč­něj­ší,“ dodá­vá Kateřina Ondřejková z České tele­vi­ze.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vražedná pomoc a ztráta lidské hrdosti: Film "Učitelka" odhaluje temnou stránku vzájemného zvýhodňování27. června 2023 Vražedná pomoc a ztráta lidské hrdosti: Film "Učitelka" odhaluje temnou stránku vzájemného zvýhodňování Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Učitelka19. července 2016 Učitelka Tisková konference filmu Učitelka 12.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Bmccn-G8BXU Posted in Videa
  • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […] Posted in Filmové recenze
  • Kryštof19. října 2021 Kryštof Kryštof mezi mnichy uprchl nejen pro víru k Bohu, ale i před konflikty s otcem a politickými poměry po únorovém puči. Vedle mnišského života je také jedním z posledních článků řetězu, […] Posted in Filmové recenze
  • Muž se zaječíma ušima12. srpna 2021 Muž se zaječíma ušima Muž se zaječíma ušima je komedie o spisovateli, který jednoho dne získá nečekaný dar. Podobně jako alterego z jeho povídky slyší nejen to, co lidé říkají, ale i to, o čem přemýšlejí. […] Posted in Speciály
  • Horem pádem - film roku 200422. února 2021 Horem pádem - film roku 2004 Hranice, náklaďák, dvojice řidičů na česko-německém přechodu, nervozita, že nevyjde to co má vyjít. Takhle začíná jeden ze dvou hlavních příběhů filmu Horem Pádem. Ta dvojice řidičů osob […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krajina ve stínu10. září 2020 Krajina ve stínu Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý […] Posted in Filmové recenze
  • Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami3. dubna 2020 Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami Když v prvním díle televizního krimiseriálu Zrádci představuje hlavní hrdina David svoje výhodné obchody s drogami a svůj pohled na způsob života, je jisté, že s tímto chlápkem se musí […] Posted in TV Recenze
  • Veterán - Nový TV film Jana Hřebejka9. února 2020 Veterán - Nový TV film Jana Hřebejka Příběh vojenského veterána Martina Illése začíná příjezdem do Brna, kde chce začít novou etapu svého života. Má sice zkušenosti z boje, ale jeho plány jsou výrazně odlišné od předchozího […] Posted in TV Recenze
  • Film Veterán míří na televizní obrazovku29. ledna 2020 Film Veterán míří na televizní obrazovku V březnu minulého roku padla v Brně první klapka televizního filmu, kde hlavní roli žoldáka Martina Illése hraje slovenský herec Milan Ondrík.  Příběh člověka, který v sobě ukrývá tajemnou […] Posted in Filmové premiéry

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44535 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72185 KB. | 22.04.2024 - 14:28:52