Kritiky.cz > Profily osob > Vlasta Burian (9. dubna 1891 - 31. ledna 1962)

Vlasta Burian (9. dubna 1891 - 31. ledna 1962)

vlatsa
vlatsa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vlasta Burian, vlast­ním jmé­nem Josef Vlastimil Burian, (* 9. dub­na 1891, Reichenberg, Rakousko-Uhersko; † 31. led­na 1962, Praha, Československo) byl čes­ký herec, komik a fot­ba­lis­ta.

Život

Původ a herectví

Burianova rodi­na se v roce 1900 pře­stě­ho­va­la do Prahy. Burian byl nej­pr­ve spor­to­vec, v roce 1923 debu­to­val jako herec. V mno­ha fil­mech se Burian stal jed­ním z nej­slav­něj­ších a také nej­bo­hat­ších fil­mo­vých her­ců v Československu. Jeho styl se vyzna­ču­je kom­bi­na­cí slaps­tic­ku s pohy­bo­vou komi­kou, kte­rá je pova­žo­vá­na za vir­tu­óz­ní.

Většinu jeho scé­ná­řů napsal a reží­ro­val Emil Artur Longen, natá­čel také se zná­mým reži­sé­rem Miroslavem Cikánem.

Po němec­ké oku­pa­ci v roce 1939 mohl Burian pokra­čo­vat v prá­ci, jeho diva­dlo bylo pod­po­ro­vá­no oku­pač­ní sprá­vou a poží­va­lo někte­rých pri­vi­le­gií. Český exi­lo­vý roz­hlas v Londýně ho pro­to kri­ti­zo­val. Po skon­če­ní dru­hé svě­to­vé vál­ky byl Burian něko­li­krát věz­něn na zákla­dě obvi­ně­ní z kola­bo­ra­ce a byl něko­li­krát obža­lo­ván. Přišel o diva­dlo i o maje­tek. Od květ­na 1950 mohl opět vystu­po­vat v oblast­ních diva­dlech a opět dostá­val role ve fil­mech.

Fotbalista

Od dět­ství hrál Vlasta Burian fot­bal. Nejprve jako bran­kář v men­ším klu­bu Saturn Žižkov, poz­dě­ji ve Slavoji Žižkov, Unionu Žižkov a Viktorii Žižkov. V roce 1914 při­šla praž­ská Sparta o něko­lik hrá­čů kvů­li vypuk­nu­tí prv­ní svě­to­vé vál­ky, načež se Burian nabí­dl, že bude stře­žit bran­ku prvo­li­go­vé­ho týmu. Ačkoli měli jeho spo­lu­hrá­či zpo­čát­ku výhra­dy, Burian je svým výko­nem pře­svěd­čil. V násle­du­jí­cích čtyřech letech stál v bran­ce praž­ské Sparty, čímž se fot­ba­lo­vý sport stá­le obtíž­ně­ji slu­čo­val s jeho herec­kou pra­cí.

Když pohá­ro­vý zápas pro­ti jeho býva­lé­mu klu­bu Unionu Žižkov dospěl do pro­dlou­že­ní a Burian měl být už dáv­no v Rokoku, herec se prá­vě chys­tal opus­tit hřiš­tě, když byl pro­ti Spartě naří­zen poku­to­vý kop. Burian se nako­nec nechal pře­mlu­vit, aby zůstal, a trest si odpy­kal, ale o prá­ci v Rokoku při­šel.

I poté, co už sám nehrál, byl čas­to na cestách s praž­skou Spartou. V sezó­ně 1941/42 půso­bil něja­kou dobu jako tre­nér Sparty a zaměst­ná­val ve svém diva­dle něko­lik hrá­čů na ved­lej­šák, čímž obchá­zel zákaz pro­fe­si­o­nál­ní­ho spor­tu.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

2
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23388 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72047 KB. | 22.02.2024 - 03:35:23