Kritiky.cz > Zajímavosti > Výročí slovenské státnosti

Výročí slovenské státnosti

stat
stat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Nedávno uply­nu­lo přes­ně 80. let od vzni­ku prv­ní­ho samo­stat­né­ho Slovenského stá­tu. Existence toho­to stát­ní­ho útva­ru je pocho­pi­tel­ně stá­le rela­tiv­ně živým před­mě­tem mno­ha dis­ku­sí, nicmé­ně asi málo­ko­ho pře­kva­pí, že urči­tá část slo­ven­ské spo­leč­nos­ti vní­má jako vel­mi výraz­ný (a spí­še pozi­tiv­ně při­jí­ma­ný) mil­ník své exis­ten­ce. Vznikl k tomu dokon­ce tako­vý roz­to­mi­le naiv­ní obrá­zek.

stat

Pěkné, co? Dost potě­ší i styl kres­by, tako­vé hod­ně naiv­ní, záro­veň rea­lis­tic­ké, něco jako obráz­ky v časo­pi­sech Strážná věž od Svědků Jehovových. Nutno také dodat, že obrá­zek jsem si vypůj­čil od www.naseslovensko.net, což je web jed­né par­ta­je, kte­ré před­se­dá neú­spěš­ný pre­zi­dent­ský kan­di­dát M. Kotleba. Na uve­de­ném webu se může­te dočíst, že Slovenský štát byl v časech dru­hé svě­to­vé vál­ky vyhle­dá­va­ným ost­rův­kem poko­je a pro­spe­ri­ty, zlep­šo­va­lo se zdra­vot­nic­tví, infrastruk­tu­ra a cel­ko­vě život­ní úro­veň. Ano, to vše může být prav­da, ale kaž­dá min­ce má dvě stra­ny.
Slovenský štát byl tota­lit­ní zemí s vlá­dou jed­né stra­ny se sil­ným anti­se­mit­ským akcen­tem. Můžeme o něja­ké zemi říci, že je ost­rův­kem poko­je a pro­spe­ri­ty, když samot­ná její vlá­da orga­ni­zu­je depor­ta­ce (!) svých obča­nů (rozu­měj těch, kte­ří byli ozna­če­ni jako Židé) do vyhla­zo­va­cích tábo­rů s tako­vou urput­nos­tí, že za odsu­nu­té­ho Žida ze Slovenska zapla­ti­la Říši 500 marek? Pokoj, pro­spe­ri­ta a stou­pa­jí­cí život­ní úro­veň - ale jen pro něko­ho.
Ohledně stou­pa­jí­cí život­ní úrov­ně si je také potře­ba uvě­do­mit, že to byl jev déletr­va­jí­cí, zahr­nu­jí­cí v sobě více fak­to­rů než jen a pou­ze vznik samot­né­ho stá­tu. První vyso­ká ško­la na Slovensku vzni­ká v Bratislavě v roce 1919, Slovenské národ­ní diva­dlo o rok poz­dě­ji, apod. Pravdou samo­zřej­mě také je, že podíl Slováků na moci v ČSR byl vzhle­dem k popu­la­ci dost malý a postoj praž­ské vlá­dy k auto­nomním sna­hám nebyl zrov­na vstříc­ný. Koneckonců celý hos­po­dář­ský úspěch Slovenského štá­tu je také dost rela­tiv­ní, v rám­ci dohod s nacis­tic­kým Německem byla prak­tic­ky celá slo­ven­ská eko­no­mi­ka pod­ří­ze­na Říši. Výsledkem bylo, že v důsled­ku vál­ky tak pro­fi­to­val zejmé­na zbro­jař­ský prů­my­sl. Konjunktura taže­na vál­kou sice může sni­žo­vat neza­měst­na­nost a zlep­šo­vat mate­ri­ál­ní pod­mín­ky (i když jako pro koho, že), ale z dlou­ho­do­bé­ho hle­dis­ka se v situ­a­ci Slovenska jed­na­lo o ces­tu do pekel.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Dinocroc (2004)31. prosince 2012 Dinocroc (2004) Smícháním DNA prehistorického dinosaura s krokodýlím vzniklo obrovské a hlavně nenažrané monstrum. Společnost GERECO Coporation pod vedením Pauly Kennedyové a doktora Campbella provádí […] Posted in Horory
  • X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí10. června 2019 X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí Restart mutantí série v roce 2011 filmem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvolal nadšení a bylo celkem jasné, že po takovém úspěchu se jedním filmem opravdu neskončí. First […] Posted in Retro filmové recenze
  • Za sledování dnešní prezentace Ubisoft Forward, která...10. září 2020 Za sledování dnešní prezentace Ubisoft Forward, která... Za sledování dnešní prezentace Ubisoft Forward, která začíná ve 21:00 vám budou padat drops do her - trojnásobný XP boost do For Honor, skin na obušek do Hyper Scape, maska s logem Ubisoft […] Posted in Krátké herní aktuality
  • HROB5. července 2024 HROB Knihy od YRSY Sigurdardóttir, autorky bestselleru "Není úniku", mám ve veliké oblibě, a proto není divu, že jsem si nenechala uniknout její knižní novinku HROB. Ač název knihy zní tak […] Posted in Recenze knih
  • NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného!31. srpna 2018 NEOTVÍREJ TUHLE KNIHU. Přečti si něco jiného! Každý ví, že nejlépe chutná zakázané ovoce, a ani tady to není výjimkou. Tahle kniha od australského rozhlasového hlasatele a komika Andyho Leea pobaví doslova všechny věkové […] Posted in Recenze knih
  • Helsing, Mason: Můj otec byl MIB8. listopadu 2019 Helsing, Mason: Můj otec byl MIB Encyklopedický rozměr knihy Můj otec byl MIB je jen jednou předností. Další je fakt, že Jan van Helsing zpracoval informace ve spolupráci se synem muže, který prý pracoval jako Muž […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k Suits S09E03 - Windmills25. října 2019 Titulky k Suits S09E03 - Windmills Ráda mezi nextweekovské vítám novou milou posilu s přezdívkou **MeyaD**, která se mi přihlásila, že by mi se Suits pomohla. Děkuji za ty dary! :-) Co se v tomto dílu dozvíte? Louis […] Posted in Titulky
  • Ektomie11. prosince 2020 Ektomie Posted in Komiks
  • Filmové seky - No co... stane se :)7. září 2006 Filmové seky - No co... stane se :) Můj otec s oblibou říká, že má-li vůbec nějakou chybu, pak je to právě bezchybnost. Samozřejmě… trousí takto v žertu. Jak je totiž všeobecně známo – dokonalý není nikdo. Platnost rčení o […] Posted in Chyby ve filmech
  • Terminátor na Blu-ray1. prosince 2015 Terminátor na Blu-ray Možná, že v roce 1984 film několik desítek v ČSSR vidělo, ale já osobně jsem měl možnost vidět kultovní film jednoho z nejšikovnějších režisérů až v 90. letech. A to až po druhém díle […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53330 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71809 KB. | 24.07.2024 - 08:07:32