Kritiky.cz > Recenze knih > Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky

Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky

c5a9415cd8 75865006 o2 1
c5a9415cd8 75865006 o2 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S upí­ří­mi séri­e­mi jako by se v posled­ních dese­ti­le­tích roz­tr­hl pytel. Troufám si ale říct, že Bratrstvo čer­né dýky pohl­tí i toho, kdo upí­rům jinak pří­liš nehol­du­je. Válka, tvr­dé boje, sil­ní neo­hro­že­ní váleč­ní­ci, lás­ka, přá­tel­ství a neče­ka­né zvra­ty - to všech­no (a ješ­tě mno­hem víc) se skrý­vá v kaž­dé kni­ze této série.

Společně s Wrathem, hlav­ním hrdi­nou prv­ní kni­hy série, se oci­tá­me v Caldwellu, malém ame­ric­kém měs­tě, kde ved­le nic netu­ší­cích lidí žijí i upí­ři a jejich odvě­cí nepřá­te­lé - bez­du­ší - jejichž cílem je upí­ří popu­la­ci  jed­nou pro­vždy vyhla­dit. Toto nepřá­tel­ství má koře­ny hlu­bo­ko v samém zákla­du obou ras, sou­vi­sí totiž s dáv­ným zne­přá­te­le­ním dvou bož­stev, kte­rá tyto rasy stvo­ři­la - Stvořitelky (bohy­ně upí­rů) a Omegy (tvůr­ce bez­du­chých). Nejsilnější jádro upí­ří­ho odbo­je tvo­ří Bratrstvo čer­né dýky, spo­le­čen­ství nej­schop­něj­ších váleč­ní­ků rasy, jehož čle­ny jsou Wrath, Rhage, dvoj­ča­ta Zsadist a Phury, Vishous a Thorment. Každý z nich před­sta­vu­je vel­mi slo­ži­tou a jedi­neč­nou osob­nost s mno­ha chy­ba­mi, ale  i nepo­pi­ra­tel­ný­mi před­nost­mi. Díky neu­vě­ři­tel­né pro­pra­co­va­nos­ti postav, jejich život­ních pří­bě­hů a vzta­hů je téměř nemož­né si mezi nimi nena­jít své­ho oblí­ben­ce (nebo si neza­mi­lo­vat všech­ny). Každý díl série roz­ví­jí pri­már­ně pří­běh jed­né posta­vy, při­čemž se autor­ka nebo­jí jít do hloub­ky a neza­po­mí­ná ani na ty nejmen­ší detai­ly.

Upíři v podá­ní J. R. Ward se neži­ví lid­skou krví (přes­to­že v nej­vyš­ší nou­zi nepo­hrd­nou ani tou), ale krví upí­rů opač­né­ho pohla­ví - pro lidi jsou tedy napros­to neškod­ní. Tento „krmi­cí ritu­ál“ je navíc spo­jen s vel­mi pří­jem­ný­mi poci­ty, pro­to je čas­to vyko­ná­ván pou­ze mezi part­ne­ry. A když se upír zami­lu­je, milu­je napl­no a navždy. Upíří muži si své vyvo­le­né „znač­ku­jí“, zbož­ňu­jí je nade všech­no na svě­tě a jsou na nich fyzic­ky i psy­chic­ky závis­lí. Válka ale není pro­cház­ka růžo­vým sadem, a tak se nezříd­ka dočká­me i vel­mi emo­tiv­ních scén - to když jsou ženy váza­ných mužů v ohro­že­ní.

Série Bratrstvo čer­né dýky je skvě­lou vol­bou pro všech­ny ženy, kte­ré se neza­lek­nou krve a bru­ta­li­ty, ale záro­veň tou­ží po sta­ro­svět­ské roman­ti­ce.


Žánr: Fantasy román pro ženy

Hodnocení: 99%

Jedno pro­cen­to sym­bo­lic­ky ubí­rám spí­še pro svůj dob­rý pocit, aby se pří­pad­ný čte­nář do kni­hy neza­kou­sl s pří­liš vyso­kým oče­ká­vá­ním. Také pro občas­né opa­ko­vá­ní situ­a­cí a před­ví­da­tel­nost dal­ší­ho vývo­je. Zkrátka: Bratrstvo čer­né dýky se asi nikdy nesta­ne obdi­vo­va­nou lite­rár­ní kla­si­kou, avšak baví a nezkla­me.

BRATRSTVO ČERNÉ DÝKY (kniž­ní série)

Autorka: J. R. Ward

Originální název: The Black Dagger Brotherhood

Vydáno: Baronet, 2010 - 2017

15 dílů + Průvodce, kaž­dá kni­ha cca 500 stran


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Milovnice příběhů a jezevčíků.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46546 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72274 KB. | 22.05.2024 - 03:31:56