Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > X-Men: Apocalypse

X-Men: Apocalypse

4eece4ce5a 102946581 o2
4eece4ce5a 102946581 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Už ve čtvr­tek jsem navští­vil kino s zhlé­dl x-té pokra­čo­vá­ní komik­so­vé ságy X-Men. Nyní se koneč­ně dostá­vám k pozd­ní recen­zi.
Jedná se sice už o devá­tý film o mutan­tích hrdi­nech, ale že by série kles­la na dno, jak píše vět­ši­na recen­zen­tů, tak to se říct nedá. Pár chy­bek se najde, ale jinak jsou X-Men stá­le tou správ­nou komik­so­vou zába­vou.
Od roku 2011, kdy Matthew Vaugh nato­čil X-Men: First Class, sle­du­je­me pří­be­hy mlad­ších ver­zí mutan­tů. O tři roky poz­dě­ji při­šel film X-Men: Days of Future Past, kte­rý byl cros­so­ve­rem mla­dých a senil­ních Magnetů a Xavierů. Tento sní­mek také pře­ko­pal celý dosa­vad­ní x-menský vesmír. Ovšem již na jeho kon­ci jsme měli miž­nost vidět, že Wolverine (Hugh Jackman) si opět pro­jde pro­cedu­rou v rám­ci pro­jek­tu wea­pon X. A jeli­kož byla změ­ně­na minu­lost i budouc­nost, dalo se čekat pokra­čo­vá­ní. Plus ješ­tě na kon­ci, po titul­kách, byla vidět jaká­si posta­va, co sta­ví pyra­mi­du. A přes­ně na této posta­vě posta­vil Singer nový film. Apocalypse.
Teď k samot­né­mu fil­mu... Někdy tři tisí­ce let před Kristem budu­je Apocalypse (Oscar Isaac) v Egyptě mohut­nou říši, sta­ví pyra­mi­dy (a nemá Imhotepa, zají­ma­vé :D) a nechá­vá si říkat En Sabah Nur. Po vel­kém boji pak nako­nec usne a všich­ni dou­fa­jí, že se již nikdy nepro­be­re. Jo, ješ­te ke vše­mu má ten­to mod­rý zápo­rák goa­’uld­skou výzbroj a podob­né stráž­ce jako Apophis či Anubis ve Stargate.
Pak se děj pře­su­ne do roku 1983, Apocalypse samo­zřej­mě vzbu­dí a nevi­dí rád svět pod vlá­dou lidí, pro­to si „naver­bu­je“ pár bojov­ní­ků a chce zni­čit svět. Proti němu sto­jí mla­dí stu­den­ti pod vede­ním Charlese Xaviera (James McAvoy) a Raven/Mystique (Jennifer Lawrence). A vše kon­čí asi tou nej­vět­ší řež­bou v x-menských ději­nách.
Mutantům pomá­há i agent­ka Moira MacTaggert (Rose Byrne)
Chybou roz­hod­ně byla spous­ta postav. Psylocke (Olivia Munn), Angel (Ben Hardy), William Stryker (Josh Helman) a Wolverine mají tak málo pro­sto­ru, že by jejich absen­ce vůbec neuško­di­la, byť u Logana se jed­ná vylo­že­ně o cameo.
Byť je Wolverine ve fil­mu asi tři minu­ty, má na svém kon­tě patr­ně nej­víc zabi­tí
Dalším pro­blé­mem je opa­ko­vá­ní reá­lií z dří­věj­ších epi­zod. Už počr­vr­té jsme se totiž podí­va­li do Auschwitzu, podru­hé vypuklo zemětře­se­ní vyvo­la­né Magnetem (Michael Fassbender) a rov­něž podru­hé zabil Magneto spous­tu nepřá­tel jen za pomo­ci pří­věs­ku z kovu.
Naopak vel­ký­mi plu­sy celé­ho sním­ku jsou např. Apocalypse v podá­ní skvě­lé­ho Oscara Isaaca, dob­ří mla­ďo­ši Jean Grey (Sophie Turner) a Quicksilver (Evan Peters) a dal­ší vtip­né cameo Excelsiora Stana Leeho.
Mladá Jean má i svou stin­nou strán­ku (budou­cí Dark Phoenix)
A úpl­ně nej­lep­ší scé­na fil­mu je sice recyklo­va­ná nej­lep­ší scé­na Days of Future Past, ale je zno­vu vtip­ná a nejde si ji neu­žít. Ano, vystu­pu­je v ní Quicksilver.
Tak tedy, když vez­mu v potaz kla­dy a zápo­ry vychá­zí mi hod­no­ce­ní na...
Hodnocení: 75%
Zdroj obráz­ků: screenran.com, jean-greyphoenixmblogspot.com, rollingstone.com, xmenmovies.wikia.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35818 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71608 KB. | 19.06.2024 - 19:56:28