Kritiky.cz > 2023 > Září > 20

Film Pohani: Uctění památky ukrajinské autorky Anny Jablonské

Režisérka Olga Dabrowská pře­ved­la původ­ní diva­del­ní hru na plát­no fil­mu, aby ucti­la památ­ku tra­gic­ky zesnu­lé ukra­jin­ské autor­ky Anny Jablonské. V roce 2011 při­le­tě­la význač­ná ukra­jin­ská autor­ka Anna Jablonská pře­vzít... Read more »

Premiéra 2. série pražského seriálu Kolo času na Amazon Prime Video

Druhá série seri­á­lu Kolo času, kte­rá se loni natá­če­la v Praze a na mís­tech po celé České repub­li­ce, měla o víken­du pre­mi­é­ru na Amazon Prime Video a nyní jsou k dis­po­zi­ci prv­ní tři díly této... Read more »

Film Bratři byl vybrán jako oficiální český kandidát na Oscara 2024

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie vybra­la sní­mek Bratři jako ofi­ci­ál­ní kan­di­da­tu­ru České repub­li­ky na Oscara za nej­lep­ší mezi­ná­rod­ní film roku 2024. Snímek Bratři vyprá­ví pří­běh Josefa a Ctirada Mašínových, kte­ří se... Read more »

Petra Braunová - 3333 km k Jakubovi

Spisovatelka, jenž napsa­la řadu romá­nů jako např. Rošťák Oliver, Pozorovatelka, sérii dět­ských kní­žek o Kubovi a mno­ho dal­ších, se při psa­ní kniž­ní novin­ky 3333 km k Jakubovi, nene­cha­la inspi­ro­vat svo­jí lite­rár­ní fan­ta­zií, ale pře­pi­sem... Read more »
Stránka načtena za 2,41972 s | počet dotazů: 185 | paměť: 48666 KB. | 30.11.2023 - 14:52:58