Kritiky.cz > 2023 > Září > 19

Moje nová tvář: Příští měsíc vstoupí do kin český dokumentární film o ženě, která přežila útok kyselinou

Moje nová tvář, nový čes­ký celo­ve­čer­ní doku­men­tár­ní film reži­sér­ky a novi­nář­ky Jarmily Štukové a pro­du­cent­ky Maji Hamplové, vyprá­ví pří­běh ženy, kte­rá se po bru­tál­ním úto­ku své­ho býva­lé­ho part­ne­ra sna­ží najít sílu zno­vu... Read more »

IQ OQ PQ kvalifikace stlačeného vzduchu podle ISO 8573 a čistých prostor podle ISO 14644-1 ve farmaceutickém průmyslu

Farmaceutický prů­my­sl je jed­ním z nej­dů­le­ži­těj­ších sek­to­rů, kdy jde o kva­li­tu a bez­peč­nost. Proto je nezbyt­né dbát na to, aby veš­ke­ré pou­ží­va­né pro­střed­ky a pro­ce­sy spl­ňo­va­ly nej­přís­něj­ší stan­dar­dy. Mezi tyto postu­py pat­ří kva­li­fi­ka­ce... Read more »

Mají už VR hry své stálice?

Mají už VR hry své stálice? Virtuální rea­li­ta dáv­no není obskur­ní odno­ží video­her­ní­ho prů­mys­lu jako na kon­ci minu­lé­ho sto­le­tí. Když teh­dy Nintendo vyda­lo kon­zo­li Virtual Boy, nevy­pa­da­lo to pro... Read more »

Amadeus: Genialita, závist a hudba, která změnila dějiny kina

Je to už drahně víc než čtvrt­sto­le­tí, kdy jsem napsal svou prv­ní oprav­du po všech strán­kách klad­nou „recen­zi“. Bylo mi teh­dy 19 let a v srd­ci mi plá­lo mla­dist­vé nad­še­ní, všech­no jsem... Read more »

Sestra II (The Nun II) – Recenze – 30 %

Horor Sestra II je nejen pokra­čo­vá­ním fil­mu Sestra z roku 2018, ale záro­veň jde o jubi­lej­ní desá­tý sní­mek vychá­ze­jí­cí z duchař­ské­ho svě­ta fil­mo­vé série V zaje­tí démo­nů, do nějž spa­dá tře­ba i tri­lo­gie Annabelle nebo... Read more »

Muž, který stál v cestě – nepos*at se

Okupace Československa ze srp­na 1968 se v čes­ké kine­ma­to­gra­fii zrca­dlí poměr­ně čas­to. Bohužel vět­ši­nou jen v usl­ze­ných kome­di­ích, kte­ré se lépe, či hůře sna­ží kari­ko­vat teh­dej­ší dobu. Muž, kte­rý stál v ces­tě je... Read more »

„Cello“: Horor natočený v Praze s Jeremy Ironsem v hlavní roli má premiéru v Saúdské Arábii

Po svě­to­vé pre­mi­é­ře, kte­rá pro­běh­la minu­lý týden v Rijádu, vstu­pu­je ten­to víkend do kin v Saúdské Arábii nový horor The Cello reži­sé­ra Darrena Lynna Bousmana (Saw II, III a IV) s osca­ro­vým Jeremym... Read more »

TOP 5 filmově-hudebních romantických hitů z přelomu 80. a 90. let

Období pře­lo­mu osm­de­sá­tých a deva­de­sá­tých let bylo tako­vou men­ší zla­tou érou vel­kých fil­mo­vých roman­tic­kých pří­bě­hů, kte­ré jsou spja­té s mini­mál­ně stej­ně iko­nic­ký­mi pís­ně­mi. V našem výbě­ru nechy­bí roman­ti­ka z pro­stře­dí námoř­ní­ho letec­tva, jeden... Read more »

Film Vrána natočený v Praze získal smlouvu s americkou distribuční společností Lionsgate, premiéra se očekává v roce 2024

Film Vrána, kte­rý se natá­čel v létě 2022 v Praze a dal­ších mís­tech České repub­li­ky, zís­kal na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu smlou­vu s ame­ric­kou dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­tí Lionsgate Films, píše Deadline. Film by měl... Read more »

Spec Ops: The Line - Obyčejná střílečka nebo morální odysea?

Spec Ops: The Line spat­ři­la svět­lo svě­ta v roce 2012 a i když recen­ze nesbí­ra­la špat­né, tak pro­dej hry bůhví­jak skvě­lý nebyl. Osobně mi to při­jde jako vel­ká ško­da, neboť hra pat­ří... Read more »

Bejvávalo na Šumavě – příroda a lidé

Málokterá oblast naší země se pyš­ní tak krás­nou a divo­kou pří­ro­dou jako prá­vě Šumava. Pozorný návštěv­ník ví, že pří­ro­da kolem nás doká­že vyprá­vět pří­běhy. Stačí se jen zasta­vit a pozor­ně naslou­chat.... Read more »

Bagry

Většina malých dětí čas od času zasko­čí rodi­če vše­teč­ný­mi otáz­ka­mi, na kte­ré se někdy jen těž­ko hle­dá odpo­věď. A pro­to je dob­ré poří­dit si ale­spoň pro někte­ré pří­pa­dy pomoc­ní­ka. Andrea... Read more »

Medový domeček

Bez medu si nedo­ká­že­me před­sta­vit voňa­vé vánoč­ní per­níč­ky, hor­ký čaj pro zahřá­tí a gur­má­ni si jej vychut­ná­va­jí po malých dáv­kách jen tak na lžič­ku. O jeho pro­duk­ci toho bylo napsá­no mno­ho a kaž­dé... Read more »

O zahradním skřítkovi

Linda Marková ve své nové kni­ze O zahrad­ním skřít­ko­vi cílí na sku­pi­nu nejmen­ších čte­ná­řů. Každé dítě nemá mož­nost trá­vit prázd­ni­ny na ven­ko­vě a při­ro­ze­ně se tak sezna­mo­vat s roč­ním kolobě­hem zahra­dy a její­mi... Read more »

Bejvávalo na Šumavě - smutno i veselo

Většina z nás si pama­tu­je své pra­ro­di­če a jejich vyprá­vě­ní o živo­tě dáv­no minu­lém. Každá rodi­na má své pří­běhy, kte­ré se pře­dá­va­jí z gene­ra­ce na gene­ra­ci a postup­ně ros­tou a koša­tí do roz­mě­rů těž­ko uvě­ři­tel­ných.... Read more »

Proti srsti

Každý z nás něja­kou zná. Ženu tři­cet plus krás­nou, inte­li­gent­ní, úspěš­nou a sin­gle. Proč? Zklamaná osu­dem, vybí­ra­vá, kari­é­rist­ka jdou­cí přes mrt­vo­ly? Nebo pros­tě jen smo­lař­ka, kte­rá i přes veš­ke­rou sna­hu nemů­že najít... Read more »

Fenomén Lysá hora

Když se řek­ne krá­lov­na Beskyd, neza­svě­ce­ní se začnou roz­hlí­žet a hle­da­jí lepou dív­ku ide­ál­ně v kro­ji. Zasvěcení poký­va­jí hla­vou a ví, že řeč je o Lysé hoře, nej­vyš­ším z bes­kyd­ských vrcho­lů, kte­rý majestát­ně shlí­ží... Read more »

Gran Turismo

Silný a dobře zpracovaný příběh, který nešetří drsné reality závodění. Už když jsou filmy podle skutečné události, je to pro mě často známkou jakési kvality a Gran Turismo rozhodně... Read more »
Stránka načtena za 3,12226 s | počet dotazů: 206 | paměť: 48003 KB. | 13.07.2024 - 01:41:06