Kritiky.cz > 2023 > Září > 27

CoolMom in da house – jak být matkou a nezbláznit se z toho

Netradiční název kni­hy napo­ví­dá, že to nebu­de jen tak leda­ja­ké čte­ní. Už prv­ní řád­ky ubí­ha­jí ve svě­žím a sviž­ném duchu, pro­dchnu­tém leh­kým humo­rem. Být mat­kou je vel­ké poslá­ní, obzvláš­tě pak,... Read more »

Vlkochodci

Kniha Vlkochodci je mis­trov­ským dílem, kte­ré vás uchvá­tí od prv­ní, do posled­ní strán­ky. Můžete se těšit na nevšed­ní pří­běh o ang­lic­ké dív­ce, a irské divo­žen­ce, kte­rá se v noci pro­mě­ňu­je ve vlka.... Read more »

Otazníky detektiva Štiky

Kniha obsa­hu­je výběr z více, jak tře­ti­ny všech komik­so­vých pří­bě­hů detek­ti­va Štiky, kte­ré byly pub­li­ko­vá­ny v časo­pi­se Ohníček v 70. a 80. letech minu­lé­ho sto­le­tí. Každá strán­ka má samo­stat­ný pří­běh s řeše­ním na okra­ji strán­ky. Je... Read more »

Zločin na Starém Městě pražském

Moc pěk­ná his­to­ric­ká detek­tiv­ka nejen pro děti, ale i dospě­lé, kte­rá mi roz­hod­ně roz­ší­ři­la obzo­ry. Kniha je skry­tě vzdě­lá­va­cí, a hlav­ně vel­mi napí­na­vá. Najdete zde spous­tu infor­ma­cí o kul­tur­ním, a spo­le­čen­ském živo­tě dané... Read more »

Má to háček

Kniha Má to háček je vol­ně nava­zu­jí­cí díl na kni­hu Holka přes palu­bu. I když jste zrov­na prv­ní díl nečet­li, sou­vis­los­ti pocho­pí­te, i bez před­cho­zí kni­hy. Autorka nám, totiž při­po­me­ne důle­ži­té... Read more »

Saw: Hra o přežití: Hororová série, která zůstává ostrá až do desátého dílu

V novém tisí­ci­le­tí se to hemží samý­mi laci­ný­mi horo­ry, kte­ré na nás holly­wo­od­ská pro­duk­ce chr­lí. Byl tu zají­ma­vý nápad „Nezvratný osud“, kte­rý byl nesku­teč­ně roz­měl­něn v dal­ších pokra­čo­vá­ních, a ori­gi­na­li­ta nápa­du... Read more »

Anglické obludy: Příběh dětství, přátelství a odhalení tajemství

Desetiletý Max si uží­val idy­lic­ké­ho dět­ství na dědo­vě stat­ku, dokud ho nepo­sla­li do chla­pec­ké­ho inter­ná­tu. Tam se setkal s tvr­dou dis­ci­plí­nou, nejas­ný­mi pra­vi­dly a čas­tý­mi tres­ty. Naštěstí si našel kama­rá­dy, kte­ří... Read more »

Pohádky o princeznách - Dětské divadélko s loutkami

Autorův nápad spo­jit kni­hu s oblí­be­ný­mi pohád­ka­mi, a navíc, s mož­nos­tí zahrát si pohád­ko­vé diva­dél­ko, je úžas­ný. Pro děti i rodi­če, je to vel­mi zábav­né. Loutky jsou z dosta­teč­ně tvr­dé­ho papí­ru, tak­že si s nimi... Read more »

Obrázkové křížovky pro děti: Veselé křížovky s obrázky pro malé luštitele

V této kni­ze najde­te oprav­du spous­tu vese­lých kří­žo­vek s obráz­ky, kte­ré Vašim dětem pomo­hou ově­řit si, co všech­no ví. Mezi háda­ný­mi slo­vy, jsou napří­klad jmé­na méně obvyk­lých zví­řat, rost­lin, plo­dů... Read more »

Ženy zločinu: Napínavé příběhy a inspirující ženy

Autorka kni­hy Lucie Bechynková má ráda zlo­čin, ale jen jako divač­ka. Její záli­ba ji při­ved­la k tomu, že spo­leč­ně s kama­rád­kou Bárou vytvo­ři­la pod­cast Opravdové zlo­či­ny, ve kte­rém sdí­lí pří­běhy o sku­teč­ných... Read more »

Stvořitel: Velkolepá sci-fi cesta do budoucnosti a umělé inteligence

Uprostřed vál­ky v budouc­nos­ti mezi lid­skou rasou a sila­mi umě­lé inte­li­gen­ce je Joshua (John David Washington), zoce­le­ný býva­lý agent spe­ci­ál­ních jed­no­tek, kte­rý truch­lí nad zmi­ze­ním své ženy Mayi (Cemma Chan), naver­bo­ván,... Read more »

Příručka výletníka

„I malá výpra­va může být vel­kým dob­ro­druž­stvím. Stačí sba­lit batoh a pro­bu­dit v sobě dob­ro­druž­né­ho ducha,“ to je mot­to kni­hy Magdaleny Stefanczyk Příručka výlet­ní­ka. Najdete v ní tipy a rady pro výpra­vy do... Read more »

Hry s říkadly pro nejmenší - Pro děti od 6 týdnů do 5 let

Pokud máte doma bato­le a neví­te co s ním, tedy rádi bys­te roz­ví­je­li jeho moto­ric­ké doved­nos­ti, sáh­ně­te po nové kni­ze z pera Zuzany Pospíšilové. Je urče­ná rodi­čům dětí od před­škol­ní­ho věku od dvou... Read more »

Stopy zvířat do kapsy

Procházka kra­ji­nou se může změ­nit v dob­ro­druž­nou výpra­vu za pozná­ním s kníž­kou Franka Heckera Stopy zví­řat do kapsy. Diplomovaný bio­log, foto­graf pří­ro­dy a spi­so­va­tel za posled­ních 25 let věno­val spous­tu času své... Read more »

Mach a Šebestová na prázdninách

Přátelské duo spo­lu­žá­ků 3.B, kte­ré napsal Miloš Macourek a nama­lo­val Adolf Born, není potře­ba dlou­ze před­sta­vo­vat, pro­to­že na jejich pří­ho­dách vyrost­lo již něko­lik gene­ra­cí dětí, kte­ré jejich dob­ro­druž­né pří­ho­dy zna­jí... Read more »
Stránka načtena za 2,85689 s | počet dotazů: 202 | paměť: 48974 KB. | 30.11.2023 - 15:51:52