Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #43 - Valerie a týden divů (1970)

#43 - Valerie a týden divů (1970)

Valerie
Valerie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Český film mezi 101 nej­lep­ší­mi horo­ry? Já vím, asi bys­te spíš čeka­li „Spalovače mrt­vol“, ale on se sem dostal nená­pad­ný, ale geni­ál­ní sní­mek „Valerie a týden divů“. Nádherný, poe­tic­ký a odváž­ný. Ano, i tako­vá byla čes­ko­slo­ven­ská, potaž­mo čes­ká kine­ma­to­gra­fie.

Valerie a týden divů

Valerie a týden divů

ČSSR, 1970, 77 minut

Režie: Jaromil Jireš

Scénář: Jaromil Jireš a Ester Krumbachová pod­le pří­bě­hu Vítězslava Nezvala

Hrají:

Jaroslava Schallerová (Valerie)

Helena Anýzová (Babička, Elsa, Matka, Rusovláska)

Petr Kopřiva (Orlík)

Jiří Prýmek (Tchoř)

Musím říct, že pro mě osob­ně je nesku­teč­ně potě­šu­jí­cí, že se mezi 101 horo­ry obje­vil i sní­mek z našich luhů a hájů, respek­ti­ve teh­dy ješ­tě z čes­ko­slo­ven­ské pro­ve­ni­en­ce. A o to více mě zará­ží, že po roce 1968 mohl vznik­nout sní­mek, kte­rý je nato­lik odváž­ný, i když nut­no říci, že niko­li poli­tic­ky jako spí­še z hle­dis­ka inti­mi­ty a sexu­a­li­ty.

Pro mě osob­ně je Jaromil Jireš jed­ním z nej­lep­ších čes­kých reži­sé­rů své doby a musím říct, že jeho „Valerie a týden divů“ mě doslo­va strh­la svou ima­gi­na­cí a nád­her­ný­mi obra­zy, kte­ré jsou divá­ko­vy před­vá­dě­ny. Skoro se mi ani nechtě­lo věřit, že něco tak krás­né­ho je téměř zapo­me­nu­to a já jsem o tom nikdy pořád­ně nesly­šel. Myslím si, že ten­to film je mno­hem více uzná­va­ný v zahra­nič­ní než ve své domo­vi­ně. A je to ško­da, pro­to­že „Valerie a týden divů“ je nato­lik fan­task­ní, horo­ro­vý, pohád­ko­vý a záro­veň sym­bo­lic­ky upřím­ný, že by si jej čes­ká kine­ma­to­gra­fie měla urči­tě pama­to­vat a čes­ký divák by jej měl zhléd­nout. Přiznám se, že jsem asi ješ­tě nevi­děl sní­mek, kte­rý by byl na pome­zí ero­tic­ké­ho fil­mu 70. let a umě­lec­ké­ho díla té nej­lep­ší kate­go­rie.

Jaromil Jireš nám sdě­lu­je pohád­ko­vý pří­běh o Valerii, tři­nác­ti­le­té díven­ce, kte­rou zastih­ne­me ve chví­li, kdy se stá­vá ženou. Nutno říci, že Jaroslavě Schallerové bylo v době natá­če­ní sku­teč­ně 13 let, na což mimo­cho­dem vůbec nevy­pa­dá, ale ješ­tě více je pro mě v dneš­ní době zará­že­jí­cí, že jsou zde její obna­že­né scé­ny, kte­ré by dnes byly pova­žo­vá­ny za mini­mál­ně nevhod­né. Musím říct, že v tomhle jsou někte­ří fil­ma­ři poměr­ně odváž­ní, a pokud je to ku pro­spě­chu věci, jako v tom­to pří­pa­dě, není na tom nic trestu­hod­né­ho. Film je o pozná­vá­ní vlast­ní sexu­a­li­ty a ero­ti­ky kolem sebe. Snímek nepřed­sta­vu­je sex v jeho expli­cit­ní podo­bě, ale dosta­teč­ně na to, aby k němu cen­zu­ra moh­la být přís­něj­ší. Vše je dokres­le­ním toho, jak se dív­ka vyví­jí, jak se mění její chá­pa­ní svě­ta, jak pozná­vá své city a své tou­hy, kte­ré jsou do jis­té míry incest­ní, což je dal­ší ukáz­ka toho, jak odváž­ný může film být, ale přes­to si doká­že zacho­vat for­mu, kte­rou nelze hod­no­tit jinak než jako umě­lec­kou.

Ve sním­ku jsou momen­ty, kte­ré lze pova­žo­vat spí­še za odka­zy na fil­my niž­ší kate­go­rie, pro mě osob­ně je to posta­va Graciána, u níž je mi pro­tiv­né její herec­tví, spí­še diva­del­ní a málo uvě­ři­tel­né, jinak ale hod­no­tím sní­mek sku­teč­ně vel­mi pozi­tiv­ně a jsem vel­mi potě­šen tím, jak nád­her­né fil­my se v čes­ko­slo­ven­ské kine­ma­to­gra­fii skrý­va­jí. Film je horo­ro­věj­ší než mno­hé ame­ric­ké sním­ky a má poe­ti­ku, kte­rou moder­ní horo­ry postrá­da­jí. Čerpá z kla­sic­kých čes­ko­slo­ven­ských pohá­dek, jež jsou horo­ro­věj­ší než fil­my, kte­ré si na stra­chu sku­teč­ně zaklá­da­jí. Pro mě osob­ně je nadá­le jed­nou z nej­ho­ro­ro­věj­ších pohá­dek „Sedmero krkav­ců“ (prav­da, to už je čes­ký film), nebo pohád­ka „O prin­cezně Nastěnce a léta­jí­cím šev­ci“.

„Valerii a týden divů“ hod­no­tím jed­no­znač­ně pozi­tiv­ně, pro­to­že podob­né obra­zy jsem v žád­ném jiném fil­mu nevi­děl, i když prav­da, Tchoř tro­chu při­po­mí­ná Nosferatu, ale na tom bych nevi­děl nic špat­né­ho. A musím říct, že poe­tič­těj­ší zná­zor­ně­ní prv­ní men­stru­a­ce se bude těž­ko hle­dat.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Nádherné scé­ny, kte­ré se vrý­va­jí do pamě­ti, úžas­ná schop­nost spo­jit žán­ry, kte­ré se sice nevy­lu­ču­jí, ale v sou­čas­né době nejsou pří­liš spo­jo­vá­ny – pohád­ka a horor.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Nemám co vytknout. Snímek může být nároč­něj­ší na pocho­pe­ní a sle­do­vá­ní, je spí­še sle­dem obra­zů než jed­no­li­tým dějem a logič­nost je sno­vá, což nemu­sí kaž­dé­mu sedět, ale i přes­to je „Valerie a týden divů“ sním­kem, kte­rý zane­chá­vá dojem.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 6.1.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Podívejte se na hodnocení Valerie a týden divů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hoteliér - 65 %17. května 2022 Hoteliér - 65 % Herec Pavel Landovský má života plné zuby, nemoci mu ztrpčují každý den a nejraději by se vším skončil. Má však kolem sebe lidi, kterým stojí za zájem a úctu. Herecký kolega a režisér Jan […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hoteliér15. srpna 2018 Hoteliér Film Hoteliér není pouhý záznam zkoušení hry, ale především intimní pohled do vztahů mezi jejími jednotlivými protagonisty. Nejde ani o klasický dokument, protože hranice mezi hraním, […] Posted in Galerie
  • Novinářská projekce filmu Hoteliér25. října 2013 Novinářská projekce filmu Hoteliér Člen naši redakce se zúčastnil novinářské projekce filmu Hoteliér. Přinášíme Vám unikátní fotografie slavných herců  a osobností. Napřiklad Jan Kačer, Josef Abrhám ml. nebo i František […] Posted in Filmové premiéry
  • Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem23. prosince 2023 Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nestyda: Znovu a znovu ve stejném stylu, jen pro peníze?9. července 2023 Nestyda: Znovu a znovu ve stejném stylu, jen pro peníze? Hlodá ve mně takový pocit, že Hřebejkovi jde o diváky stále méně. Pokud vidí, že je jeho model úspěšný, nesnaží se časem přijít s něčím novým, posunout se do jiných rovin, ale naopak dělá […] Posted in Retro filmové recenze
  • „Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého8. června 2023 „Marečku, podejte mi pero!“ - filmový debut Tomáše Holého „Marečku, podejte mi pero!“ je jedna z nejslavnějších a nejvtipnějších českých filmových komedií. Natočil ji v roce 1976 režisér Oldřich Lipský podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka […] Posted in Speciály
  • Bolero9. října 2022 Bolero Pokud si člověk odmyslí hrůznost příběhu, o kterém Bolero vypráví, tak jde o docela působivý film. Střídá se zde klasické vyprávění se skoro až dokumentárními záběry některých dialogů a se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jan Žižka (2022)13. září 2022 Jan Žižka (2022) Jan Žižka je dlouho očekávaným filmem Petra Jákla, který se již stihl proslavit (či "proslavit") díky filmům jako horor Ghoul nebo konspirační thriller Kajínek. Tentokrát se tento bývalý […] Posted in Filmové recenze
  • Bony a klid30. června 2022 Bony a klid Recenze na český film Bony a klid: Jakožto dítě generace Z toho o vekslácích, bonech a tuzexech vím jen velmi málo, konkrétně vůbec nic. Tedy, něco už jsem si nastudoval. Přijde mi, že do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc na Karlštejně23. června 2022 Noc na Karlštejně Dlouho už jsem se takhle nenatrápil. Na Noc na Karlštejně jsme se dívali v rámci povinné výuky v hodinách dějepisu, jakožto "příjemné" zakončení školního roku. Samozřejmě se to neobešlo […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41476 s | počet dotazů: 275 | paměť: 72282 KB. | 22.05.2024 - 16:17:29