Kritiky.cz > Recenze knih > Duch domu Ashburnů od Darcy Coates

Duch domu Ashburnů od Darcy Coates

duch
duch
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete-li horo­ry, stra­ši­del­né a duchař­ské pří­běhy, je kni­ha „Duch domu Ashburnů“ sku­teč­ně tou pra­vou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podiv­né­ho až nad­při­ro­ze­né­ho, a než tomu­to děsi­vé­mu tajem­ství při­jde­te oprav­du na kloub, bude vás nepří­jem­ně až hro­zi­vě mra­zit po celém těle.

Hlavní hrdin­kou celé­ho pří­bě­hu je Adrienne, jež se po smr­ti tetič­ky, jakož­to jedi­ná pře­ži­vší pří­buzná, nastě­hu­je do zdě­dě­né­ho domu Ashburnů. Pro Adrienne to je jako zázrak z čis­té­ho nebe a sama to vní­má jako obrov­skou šan­ci zno­vu se posta­vit na vlast­ní nohy. Ostatně nemě­la u sebe nic víc než kocou­ra Wolfganga, dva­cet dola­rů v kap­se a kufr s drob­ný­mi, oby­čej­ný­mi věc­mi.

„A stej­ně toho moc nepo­tře­bu­ju. Jen tebe, abych neby­la sama, mís­to, kam slo­žit hla­vu, a dost peněz na to, abychom nehla­do­vě­li. Díky pra­te­tič­ce Edith máme všech­ny tyto tři věci.“

O domě Ashburnů se vyprá­ví spous­ta stra­ši­del­ných his­to­rek a pří­bě­hů o tom, že se v něm děje něco zvlášt­ní­ho. Lidé z měs­teč­ka se toho­to mís­ta doslo­va bojí a pro všech­ny míst­ní děti je ten­to dům jakým­si sva­tým grá­lem hrů­zy. A Edith? Za její­ho živo­ta jí vída­ly ve měs­tě kaž­dič­ký den, s nikým nepro­mlu­vi­la ani slův­ko, jen si nakou­pi­la, a na sobě měla vždyc­ky obrov­ské, těž­ké, čer­né šaty.

Adrienne, co by nová maji­tel­ka domu pro­zkou­má­vá všech­na tajem­ná zákou­tí a opuš­tě­né míst­nos­ti domu. Čím více je pozná­vá, tím v ní víc ros­te  oba­va a strach. Ve vzdu­chu visí spous­ta nevy­řče­ných otá­zek a není tu nikdo, kdo by je zod­po­vě­děl.

Proč  jsou po celém domě vyry­té do stěn kra­tič­ké zprá­vy a co zna­me­na­jí? Například žád­ná zrca­dla, je pátek zapal sví­ci, neza­po­meň svá tajem­ství. Kdo je tam vyškrá­bal a jaké mají pro Adrienne sku­teč­né posel­ství?

Kdo byl pohřben ve starém v hro­bě upro­střed lesa hned za domem? A co je tak zvlášt­ní­ho a děsi­vé­ho na taju­pl­ných por­trétech v prv­ním pat­ře?

„Obrazy, všech­ny ve zdo­be­ných pozla­ce­ných rámech, pokrý­va­ly stě­ny po obou stra­nách chod­by. Adrienne pro­chá­ze­la kolem nich a pro­hlí­že­la si je. Byly to všech­no por­tréty. Brzy pozna­la, že se jed­ná o por­tréty čtyř čle­nů stej­né rodi­ny: muže, dvou žen a dív­ky. Připadalo ji, že s obra­zy není něco v pořád­ku. Bylo jich asi pade­sát, byli na nich čle­no­vé jed­né jedi­né rodi­ny a všech­ny vise­ly na stej­né chod­bě. Oči vyob­ra­ze­ných ji pak sle­do­va­ly bez ohle­du na to, jak pospí­cha­la, a kde stá­la.“

Adrienne však nezů­stá­vá nečin­ně stát a sama se pouš­tí do pát­rá­ní, aby odha­li­la tajem­ství toho­to domu, jeho his­to­rii a vel­mi pohnu­té osu­dy jejich oby­va­tel. Nečekaně odha­lu­je tajem­né poza­dí his­tor­ky o páteč­ním svět­le a jeho důle­ži­tém poslá­ní.

Sama Adrienne zjiš­ťu­je, že toto mís­to má sku­teč­ně tem­nou a krva­vou minu­lost, a zdá se, že dům k ní začí­ná pro­mlou­vat pomo­cí svě­dec­tví, jež vydá­va­jí pově­še­ná zrca­dla a tvá­ře na por­trétech„ kte­ré se mění ve vystra­še­né bytos­ti.

A pak se to sta­lo. Cokoli, co budo­va v sobě skrý­va­la, se uvol­ni­lo. Jako by se ote­vře­la sta­vi­dla. A ticho roz­tříš­ti­la zápla­va ptá­ků, kte­ří se jako pří­va­lo­vá vlna vznes­li z korun stro­mů v kako­fo­nii hla­si­té­ho kři­ku a tlu­ko­tu kří­del. A ve všem tom hlu­ku bylo sly­šet jaký­si skří­pa­vý zvuk, kte­rý trval asi vte­ři­nu a pak náh­le utichl...

Proč by si někdo dal tako­vou prá­ci s tím, aby nebo­hou Adrienne vystra­šil, nezpů­so­bil žád­né ško­dy na domě a ani se nevlou­pal dovnitř ? Chtěl ji někdo pou­ze vyle­kat? Anebo je všech­no úpl­ně jinak a Adrienne bude hned záhy čelit něče­mu nad­při­ro­ze­né­mu, co se jí bude sna­žit ublí­žit?

Vždyť všech­ny udá­los­ti a neče­ka­né zvra­ty nasvěd­ču­jí tomu, že dáv­ní oby­va­te­lé domu nespí.... prá­vě nao­pak. Podaří se Adrienne hez­ky krů­ček po krůč­ku odha­lit minu­lost svých před­ků, a nako­nec se s nimi i usmí­řit?....

duch1

Já osob­ně milu­ji kni­hy s duchař­skou téma­ti­kou a nad­při­ro­ze­ný­mi věc­mi, a v této kni­ze o ně není nou­ze. Ať už jsou to tajem­ně vyry­té zprá­vy po celém domě, tisí­ce netknu­tých sví­cí v pod­kro­ví, vyhra­ba­né tělo z osa­mě­lé­ho hro­bu upro­střed lesa, ane­bo chy­bě­jí­cí a důklad­ně vyříz­nu­té novi­no­vé člán­ky.

Kniha obsa­hu­je spous­tu tajem­ství, kte­ré čeka­jí na čte­ná­ře, aby je co nejdří­ve roz­luš­til a zjis­til, co se sku­teč­ně v domě Ashburnů sta­lo, a co všech­no sto­jí na poza­dí podiv­ných udá­los­tí, jimiž je napě­cho­ván celý ten­to pří­běh.

Při čte­ní této kni­hy mi sku­teč­ně běhal mráz po zádech, a v někte­rých pasá­žích jsem měla chuť kni­hu odho­dit, abych se vyhnu­la mra­zi­vé a hrů­zu nahá­ně­jí­cí sku­teč­nos­ti. Nikdy jsem však neo­do­la­la a muse­la i tak číst dál.

Pokud milu­je­te kouz­lo neče­ka­ných zvra­tů, potr­pí­te si na tajem­no a milu­je­te vel­kou dáv­ku napě­tí, urči­tě si ten­to best­seller pře­čtě­te. Autorka mis­tr­ně líčí „hrů­zostraš­né“ udá­los­ti tak, že si napros­to pod­ma­ní vaší před­sta­vi­vost, a vy sami si bude­te při­pa­dat jako bys­te stá­li a byli v onom domě...

Jakmile tuto kni­hu začne­te číst, jen těž­ko ji odlo­ží­te nedo­čte­nou. Možná i tak tro­chu dopo­ru­ču­ji číst za bílé­ho dne, ne jako já upro­střed noci.... pro­to­že všech­ny hrů­zostraš­né udá­los­ti degra­du­jí prá­vě v tuto noč­ní dobu.

Knížku vře­le dopo­ru­ču­ji a urči­tě v nej­bliž­ší době sáh­nu po dal­ší kni­ze této autor­ky, a to „Tajemství síd­la Craven Manor“.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský

DUCH DOMU ASCHBURNŮ

Napsala: Darcy Coates

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci FOBOS

Rok vydá­ní: 2019

Počet stran:251

ISBN 978-80-7585-161-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí2. února 2022 NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí Nevlastní sestra je jedním z dalších psychologických thrillerů autorky bestsellerů Matčina hra a První chyba od Sandie Jonesové.  Jak už samotný název knihy napovídá, děj se bude […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
  • Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe18. července 2019 Úžasný thriller "Klíč 17" od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné minulosti, ale i v současnosti, jež v závěru knihy splynou dohromady a utvoří o událostech ucelený […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44868 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71761 KB. | 14.07.2024 - 02:35:53