Kritiky.cz > Seriály > Akta X - Recenze

Akta X - Recenze

AktaX
AktaX
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Akta X - Recenze
2.11.2007

seri­a­ly

Přečteno: 545 krát

Žánr: Drama / Thriller / Mysteriózní / Sci-Fi
Režie: Richard Compton, Nick Marck, James Wong…
Premiéra v TV: TV Prima
Premiéra na DVD: 27.8.2007

10. září 1993 byla na tele­viz­ní sta­ni­ci FOX (a poz­dě­ji 26. květ­na 1995 na TV Nova) odvy­sí­lá­na pilot­ní epi­zo­da seri­á­lu s názvem Akta X. Tento pětačtyřiceti­minutový úvod­ní film, kte­rý byl nato­čen během dvou týd­nů za směš­né 2 mili­o­ny dola­rů, vyprá­ví o agen­to­vi FBI Foxi Mulderovi (David Duchovny)…
Ten přes všech­ny své výbor­né pra­cov­ní výsled­ky, obdi­vu­hod­ný aka­de­mic­ký pro­spěch a sil­né konexe v Kongresu trá­ví vět­ši­nu své­ho vol­né­ho i pra­cov­ní­ho času ve špi­na­vém skla­diš­ti s vyvě­še­ným pla­ká­tem obsa­hu­jí­cí roz­ma­za­nou foto­gra­fii léta­jí­cí­ho talí­ře a vel­ký nápis JÁ CHCI VĚŘIT.
Mulder je totiž veli­ce zapá­le­ný do jis­té­ho sou­pi­su nevy­ře­še­ných pří­pa­dů FBI s názvem Akta X. Nejen že těm­to pří­pa­dům nikdy nikdo nepři­šel na kloub, všech­ny navíc dopro­vá­ze­ly růz­né nevy­svět­li­tel­né okol­nos­ti. Aby tedy vede­ní Úřadu pro vyšet­řo­vá­ní pře­de­šlo vol­né­mu prů­cho­du vše­li­ja­kých Mulderových teo­rií o mimo­zemš­ťa­nech, upí­rech nebo čaro­děj­ni­cích, při­dě­lí mu za par­ťá­ka dok­tor­ku Danu Scullyovou (Gillian Anderson), kte­rá má za úkol pozo­ro­vat Mulderova vyšet­řo­vá­ní a před­lo­žit pak objek­tiv­ní zprá­vu. Ve svém prv­ním pří­pa­du se tak Mulder a Scullyová vydá­va­jí do okre­su Bellefleur vyšet­řit záhad­né úno­sy a úmr­tí něko­li­ka míst­ních stu­den­tů. A kult je na svě­tě.

Skutečně, dnes bys­te asi jen těž­ko hle­da­li seri­ál s pro­pra­co­va­něj­ší atmo­sfé­rou. Kdo si pod pojmem Mulder a Scullyová nepřed­sta­ví dvě roz­ma­za­né posta­vy v baloňá­cích a s mat­né svět­lo vyza­řu­jí­cí­mi bater­ka­mi nebo ono slav­né tů-dů-dů-dů-dů-dů… z úvod­ních titul­ků, jako­by nebyl. Tato dvoj­ce si spo­lu pro­šla nejen téměř deví­ti tele­viz­ní­mi séri­e­mi, ale i jed­ním celo­ve­čer­ním fil­mem, a pod­le vše­ho se chys­ta­jí na dal­ší.
A jak může být tako­vý seri­ál i po čtr­nác­ti letech exis­ten­ce tak popu­lár­ní? Z pohle­du dneš­ní doby, kdy se seri­á­ly stá­le pro­pra­co­vá­va­jí a vylep­šu­jí, potě­ší u Akt X pře­de­vším to, že obsa­hu­jí vesměs od kaž­dé­ho něco. Někdy se jed­ná o čis­té sci-fi, jin­dy vám zase čirou hrů­zou naska­ku­je husí kůže. A jeli­kož je Scullyová půvo­dem soud­ní pato­lož­ka a Mulder expert na pro­fi­lo­vá­ní séri­o­vých vra­hů, občas nechy­bí ani epi­zo­dy s lékař­skou nebo kri­mi­nál­ní atmo­sfé­rou (u někte­rých tako­vých dílů doslo­va bije do očí, odkud zřej­mě čer­pal své nápa­dy napří­klad seri­ál Myšlenky zlo­čin­ce).
Přestože tako­vé­to díly kon­čí pře­váž­ně ote­vře­ně (vět­ši­nou v posled­ním zábě­ru nakouk­ne do kame­ry poto­mek dané­ho bubá­ka), kon­krét­ní pří­běh sko­ro pokaž­dé kon­čí ruku v ruce se závě­reč­ný­mi titul­ky, což čas­to vzbu­zu­je u divá­ka veli­ce sil­ný a mra­zi­vý pocit nejis­to­ty, jeli­kož si poma­lu uvě­do­mu­je, že ať už tahle dvoj­ka obje­ví coko­liv, tak kro­mě vlast­ní­ho pozná­ní s tím nemo­hou nic udě­lat. Vlkodlaci budou pořád pobí­hat po lese, prehis­to­ric­ký hmyz bude pořád vraž­dit nic­ne­tu­ší­cí dře­vo­rub­ce, a ufouni budou pořád uná­šet a stu­do­vat lidi. A v tom tkví kouz­lo Akt X.

Vedle těch­to epi­zod ale seri­ál nabí­zí navíc také sou­vis­lou myto­lo­gii, tedy jeden uce­le­ný pří­běh urču­jí­cí směr celé dějo­vé linie, což je veli­ce oblí­be­ný trend pře­de­vším v posled­ní době, napří­klad u seri­á­lu Ztraceni, Útěk z věze­ní nebo Hrdinové. Setkáváme se tak s téměř vše­moc­nou vlád­ní orga­ni­za­cí, kte­rá zame­tá pod kobe­rec špi­na­vé pro­jek­ty a poku­sy na lidech, kšef­tu­je s mimo­zemš­ťa­ny, koman­du­je FBI a zaměst­ná­vá chro­nic­ké kuřá­ky a poten­ci­ál­ní prás­ka­če, bez nichž by se ale Mulder nikdy nedo­stal tomu­to syn­di­ká­tu toli­krát na kobyl­ku. Jenže vždyc­ky, když už je moc blíz­ko, jsou všech­ny důka­zy fuč a všich­ni infor­má­to­ři povraž­dě­ni. A jeli­kož tato orga­ni­za­ce nehod­lá udě­lat z Muldera mučed­ní­ka tím, že by ho odstra­ni­la, neu­stá­le s ním váz­ne v zača­ro­va­ném kru­hu. Vládní spik­nu­tí je ale jen zákla­dem celé myto­lo­gie. Velká část pří­bě­hu je věno­vá­na napří­klad také Mulderovým pát­rá­ním po své mlad­ší sestře Samantě, kte­rou mu v dět­ství pří­mo před oči­ma unes­li mimo­zemš­ťa­né.
Okolo hlav­ní záplet­ky se také motá celá řada stá­lých postav, jako napří­klad zástup­ce ředi­te­le FBI Walter Skinner, kte­rý se v prů­bě­hu dru­hé série roz­hod­ne neo­hro­že­né dvo­ji­ci krýt záda, nebo tro­ji­ce Mulderových kama­rá­dů, kte­ří jsou občas snad ješ­tě para­no­id­něj­ší, než on sám. Žádná z těch­to postav ale nesa­há ani po kot­ní­ky ústřed­ní­mu páru, jehož vztah je stej­ně kul­tov­ní, jako celý seri­ál. Scullyová občas uvi­dí něja­kou tu nad­při­ro­ze­nost a tak na chví­li sku­teč­ně “uvě­ří“, aby záhy zase stá­la na dru­hé stra­ně min­ce a skep­tic­ky odmí­ta­la vše, co se jí její spo­leč­ník poku­sí vysvět­lit. Vedle toho, že se téměř neu­stá­le oslo­vu­jí pří­jme­ním a při kaž­dé misi se uby­tu­jí v oddě­le­ných poko­jích, je prav­da, že občas něja­ká ta jis­křič­ka sku­teč­ně pře­sko­čí. Pokaždé ale jenom asi tím sty­lem, že kaž­dou dru­hou sérii pro­ne­se Mulder větu: „Scullyová, já tě milu­ju.“ A tím to has­ne.

Ale přes to všech­no, jak už to tak bývá, nic pře­ce není bez chy­by, a u Akt X tomu nebu­de jinak. Vedle pár sil­ně pokul­há­va­jí­cích epi­zod (od nichž by se v kaž­dé sérii jis­tě našlo hned něko­lik kous­ků) zamr­zí pře­de­vším smě­řo­vá­ní seri­á­lu od šes­té série dál, kde je pro­jekt Akta X (zase) uza­vřen a tak se začne Mulder nudit. A bohu­žel se nudí i divá­ci. V prů­bě­hu osmé série to pak Duchovny zapích­ne úpl­ně a stop­ne si vesmír­nou loď prá­vě pro­jíž­dě­jí­cí ban­dy zele­ných mužíč­ků a putu­je za Samantou. A tak aby neby­lo Scullyové smut­no, je jí při­dě­len nový par­ťák s tvá­ří Roberta Patricka (Terminátor 2), a to, ať se na mě jako nikdo nezlo­bí, už pros­tě není ono (kór když si dovo­li­li změ­nit tolik let neměn­ný styl úvod­ních titul­ků!).
Každopádně ani postup­ně upa­da­jí­cí série nic nemě­ní na tom, že Chris Carter, hlav­ní scé­náris­ta a samot­ný tvůr­ce seri­á­lu, je dle mého názo­ru guru své­ho řemes­la, a že Akta X jsou jeden z nejimpozantněj­ších seri­á­lů, jaký jsem měl kdy tu čest sle­do­vat. A ať už jste dáv­no zaběh­lí fajnšme­kři, nebo jste se do svě­ta Akt X prá­vě roz­hod­li pro­nik­nout, neza­po­meň­te, že od srp­na letoš­ní­ho roku vychá­zí na DVD kaž­dý měsíc jed­na série s kom­plet­ní čes­kou pod­po­rou včet­ně ori­gi­nál­ní­ho zně­ní s titul­ky nebo i stej­ně kul­tov­ní­ho dabin­gu s Ladislavem Cigánkem a Janou Musilovou v hlav­ních rolích. Ohledně dal­ších infor­ma­cí ohled­ně DVD nebo seri­á­lu obec­ně mohu jen dopo­ru­čit veli­ce pre­ciz­ní fan­dov­ské strán­ky www.kultx.wz.cz/
Verdikt: Mrazivá atmo­sfé­ra vás vtáh­ne a nepus­tí, ať už ji zub času ohlo­dá­vá, jak jen chce. A ani postup­ný úpa­dek posled­ních sérií mi neroz­mlu­ví mých pět hvěz­di­ček. The tru­th is out the­re…
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 4.77/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 4.8 z 5 (hod­no­ce­no 13x)

Václav Urbánek

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související články:Akta X: Uvěříte – Teaser – Detailní pohled + Polský plakátAkta X: Uvěříte – TeaserAkta X – Očima fanouškaAkta X - Film

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Brides of Dracula, The (1960)24. prosince 2011 Brides of Dracula, The (1960) Van Helsing se musí postavit baronskému upírovi, který se dostal na svobodu ze svého zajetí. Transylvánie: země hlubokých lesů, vysokých hor obklopených spoustou mýtů a legend. A právě […] Posted in Horory
  • Domácí borůvkový koláč19. února 2011 Domácí borůvkový koláč Pokud milujete borůvky a sladké, je tenhle koláč pro vás jako dělaný. Je sladký, ale i lehký a křehký zároveň, a když ho doma upečete, tak se po něm jen zapráší. Teď už jen sehnat borůvky […] Posted in Domácí rady
  • Berkshire County (2014)26. června 2023 Berkshire County (2014) Tahle tři prasátka si pro koledu rozhodně nepřišla…!Kylie se stane terčem posměchu celé školy i blízkého okolí, poté co se na internet dostane video, na kterém provádí orální sex […] Posted in Horory
  • Teorie všeho - Místa v srdci27. února 2015 Teorie všeho - Místa v srdci Jako šéfové jedné z vedoucích světových filmových produkčních společností dělali producenti Tim Bevan a Eric Fellner filmy po celém světě – a také v místech blízko domovu. Pro natáčení […] Posted in Speciály
  • Umění snít....3. srpna 2016 Umění snít.... S důvěrou se vydejte za svými sny. Prožívejte život, který jste si představili. (Henry David Thoreau) Kdybychom nesnili, žili bychom bez naděje. Musíme snít o tom, co může být, a neříkat, […] Posted in Domácí rady
  • Seriály TV Nova – Ulice4. července 2008 Seriály TV Nova – Ulice Seriály TV Nova – Ulice 17.October.2007 Seriály | Autor: Dagmar Málková […] Posted in Seriály
  • Winona Ryder29. října 2014 Winona Ryder Winona Laura Horowitz (* 29. října 1971, Winona, Minnesota, USA ), známá spíše pod profesionálním jménem Winona Ryder je americká herečka. Svoji kariéru zahájila v roce 1986. Přestože […] Posted in Profily osob
  • Collector, The (2009)24. února 2020 Collector, The (2009) Když si stejný dům vyhlédnou v jeden den obyčejný zlodějíček a sadistický vrah, je o brutální podívanou postaráno… Bývalý kriminálník Arkin a jeho rodina se ocitají […] Posted in Horory
  • Kenyon, Sion: Arkturiáni: Zamyšlení pod letní hvězdnou oblohu8. července 2017 Kenyon, Sion: Arkturiáni: Zamyšlení pod letní hvězdnou oblohu Co se vám nebude hodit do hlavy, hoďte do fiktivní schránky. Už jen to je z této knihy úžasný nápad. A platí to úplně ve všem. Ano, tohle je opravdu hodně svérázná kniha, která rozjitří […] Posted in Recenze knih
  • Kniha plná náladovníčků - s povídkami na dobrou noc21. března 2020 Kniha plná náladovníčků - s povídkami na dobrou noc Kdo vlastně náladovníčci jsou? "Jsou to malincí skřítkové žijící bezpečně ukryti v tajemných cestách dětských hlaviček a v zákoutích jejich pokojíků. Mají na starosti jejich nálady, […] Posted in Recenze knih

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02602 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71809 KB. | 28.02.2024 - 09:29:00