Kritiky.cz > Zajímavosti > Ubytování Břeclav

Ubytování Břeclav

Farni urad Breclav nam. T. G. Masaryka 2 Breclav okr. Breclav Jihomoravsky kraj
Farni urad Breclav nam. T. G. Masaryka 2 Breclav okr. Breclav Jihomoravsky kraj
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte ide­ál­ní mís­to k dovo­le­né? Zajeďte si do Břeclavi. Oblast upro­střed vinař­ské­ho kra­je s krás­ným Lednicko - Valtickým are­á­lem dýchá prázd­ni­no­vou atmo­sfé­rou. Cyklostezky a turis­tic­ké tra­sy kra­jem vína vás pro­ve­dou jak his­to­ric­ký­mi památ­ka­mi, tak mno­ha zábav­ní­mi akce­mi.

Co vás čeká v Břeclavi

Břeclav je maleb­ný kraj, kde na sva­zích ros­tou vini­ce, kte­ré jsou dopl­ně­ny měs­teč­ky s typic­ký­mi morav­ský­mi dom­ky. Leží v Jihomoravském kra­ji na řece Dyji. Rozkládá se na Valtické pahor­ka­ti­ně na okra­ji Lednicko - Valtického are­á­lu, kde sto­jí dva zám­ky. Renesanční Lednice s roz­sáh­lým par­kem a dal­ší­mi stav­ba­mi, jako je Minaret nebo Palmový skle­ník vybí­zí k pro­cház­kám a pro­jížď­kám na kole. Valtický zámek bývá čas­tým mís­tem růz­ných oslav, pře­de­vším pod­zim­ní­ho vino­bra­ní. V Břeclavi najde­te růz­né mož­nos­ti uby­to­vá­ní, napří­klad v Restauraci u Doubků. Ubytování Břeclav je v pří­jem­ném pen­zi­o­nu, kte­rý doko­na­le zapa­dá do míst­ní archi­tek­tu­ry.

Nachází se zde i restau­ra­ce Břeclav a vinár­na, kde se může­te občer­st­vit a ochut­nat míst­ní pro­duk­ty. Na Moravu se jez­dí nejen za památ­ka­mi, ale pře­de­vším vínem a dob­rým jíd­lem. Čeká vás mno­ho gastro­no­mic­kých zážit­ků. Místní spe­ci­a­li­ty a také ochut­náv­ky moder­ní kuchy­ně. To vše je dopl­ně­no vínem z vino­té­ky, kte­rá skla­du­je vína pochá­ze­jí­cí z okol­ních vrchů. Slunce a dob­rá půda vytvá­ře­jí kva­lit­ní pro­duk­ty.

Turistické zají­ma­vos­ti

Zámek Břeclav je rene­sanč­ní stav­ba, kte­rá byla pře­sta­vě­na v 19. sto­le­tí rodem Lichenštejnů. Pochází z původ­ní­ho hra­nič­ní­ho hra­du, kte­rý byl v 16. sto­le­tí pře­sta­věn na rene­sanč­ní zámek. Později se z něj sta­la umě­lá zří­ce­ni­na. Dnes je čas­tým výlet­ním mís­tem pro turis­ty, jak zámek, tak také jeho oko­lí.

Romantický zámek lemu­jí sle­pé rame­na řeky Dyje, kte­ré vytvá­ře­jí okol­ní ryb­nič­ní sou­sta­vu, jež kypí buj­ným živo­tem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72143 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71821 KB. | 25.07.2024 - 15:11:04