Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ant-Man - 90 %

Ant-Man - 90 %

Antman1
Antman1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po dlou­hých odkla­dech. Po sko­ro desí­ti letech, 8, začí­ná fáze 3 fil­mech Marvelu. Druhý nej­vět­ší fil­mo­vý pokus, po Strážcích Galaxie, je Ant-Man.

Antman1Patří do vesmí­ru Avengers. Je kole­gou Iron-mana. Na roz­díl od Tonyho Starka je Hank Pym vědec, kte­rý své pro­duk­ty neu­ve­řej­ně­ní ani nedá niko­mu dal­ší­mu. V 60. Letech byl H. Pym ochrán­cem bez­prá­ví a bojo­val za dob­ré věci.

V novém sto­le­tí je už za zeni­tem a k tomu, aby zno­vu zachrá­nil svět, potře­bu­je být men­to­rem něko­mu, kdo se doká­že být za správ­nou věc. Scott Lang je malý zlo­dě­jí­ček, kte­rý si už své odse­děl a je tím pra­vým, kte­rý dělá dob­ré věci svým způ­so­bem. Oba dva boju­jí pro­ti zlu, kte­ré může zni­čit mno­ho živo­tů.

Nový Marvelácký film Ant-man je úpl­ně jiný než Avengers a  Captain Amerika. Jedná se ješ­tě více o pří­běh jed­no­ho muže, kte­rý může být vel­ký ve své malič­kos­ti. Opravdu se jed­ná o malé­ho vel­ké­ho muže, kte­rý svý­mi činy zachrá­ní svět pro­ti zlé (spo­i­ler) hyd­ře. Ale jeho nej­dů­le­ži­těj­ší bitva se neo­de­hrá­vá ve vel­kém měs­tě, ve vesmí­ru, ani na vesmír­né lodi. Jeho nej­dů­le­ži­těj­ší bitva se ode­hrá­vá v malém dět­ském poko­jíč­ku jeho dce­ry a tím, co v sou­bo­ji pou­ží­vá nej­ví­ce, jsou sou­čás­ti slav­ných loko­mo­tiv ani­mo­va­né­ho seri­á­lu Lokomotiva Tomáš.

Tím, že pro­du­cen­ti od Marvelu zno­vu vyu­ži­li služ­by nezná­mé­ho reži­sé­ra, tak je to vel­mi pozi­tiv­ní. Dokážou si najít správ­nou oso­bu, kte­rá fil­mu dá svůj ruko­pis. Je ale prav­da, že prv­ním, kdo byl spo­jo­ván s režií, byl Edgar Wright. Ano je to ten reži­sér z Británie, kte­rý si své hvězd­né jmé­no vytvo­řil ve spo­je­ní s jeho kama­rá­dem Simonem Peggem. Každý jeho film byl kome­di­ál­ní hit, jako je tře­ba Jednotka pří­liš rych­lé­ho nasa­ze­ní, Scott Pilgrim pro­ti zbyt­ku svě­ta a samo­zřej­mě jeho nej­no­věj­ší­ho U Konce svě­ta.

Antman2Edgar Wright to nako­nec vzdal. Asi čekal na svůj vysně­ný film dlou­ho. Po něm to vzal tedy Peyton Reed, kte­rý už nena­to­čil tolik slav­ných fil­mů. Snad Yes Man s Jimem Carreym sto­jí za zmín­ku. Po něko­li­ka pře­pi­so­va­ní scé­na­ře je Ant-man úpl­ně jiný, než před­cho­zí Marvel fil­my. Je malý a více uke­ca­něj­ší. Wrightův ruko­pis je v tex­tech znát a tak je vtip­ný, kaž­dá z postav a to vč. Michaela Douglase se přes­ně hodí do svých komik­so­vých předob­ra­zů. Je dob­ře, že se Michael Douglas vrá­til. Už začí­ná být pra­vi­dlem, že se v posled­ních Marvel fil­mech obje­ví hvězd­ní her­ci. Michael Douglas, Glenn Close i Robert Redford dali posled­ním fil­mů hvězd­ný lesk, kte­rý ale ostat­ní her­ce nepře­vy­šu­je svým leskem.

Paul Rudd je v cel­ku nezná­mý  herec. Je vel­mi dob­ře, že pro­du­cen­ti ve spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem, zvo­lí nezná­mé­ho her­ce. Má se od čeho odpích­nout. Budu jeho kari­é­ru sle­do­vat. Evangeline Lilly má zřej­mé dob­ré­ho agen­ta, že se jí daří se obje­vit ve fil­mech, kte­ré ji vylep­šu­jí její hvězd­nou situ­a­ci. Je snad jedi­ným her­cem, kte­rý po slá­vě se seri­á­lem Ztraceni pře­kro­či­li svůj stín a obje­vu­je se v úspěš­ných fil­mech.

Tím, že je Ant-man více civil­ním fil­mem, bez vel­kých super hrdin­ských akcí , je také zvo­len sko­ro aka­de­mic­ký for­mát 16:9. Ne jako Avengers a dal­ší fil­my, kte­ré jsou více  širo­ko­úh­lé. Velmi se mi to líbi­lo, nic mi v obra­zu neschá­ze­lo a ten­to for­mát se hodil s sním­ku Peytona Reeda.

Konečně jsem se bavil i s hud­bou. Christophe Beck je spo­je­ný s Mupety a loň­ským úspěš­ným fil­mem Na hra­ně zítř­ka.

Antman3V kinech se bude pře­váž­ně pro­mí­tat dabin­go­vá ver­ze. Ta byla pro­mí­ta­ná i na novi­nář­ské pro­jek­ci. Velmi mně potě­ši­ly zvo­le­né hla­sy. Když jsem ráno poslou­chal dob­ré ráno na České tele­vi­zi, říkal jsem si, že by se na Michela Douglase, kte­rý je po rako­vi­ně, jeho hlas se zna­tel­ně změ­nil, neví­ce hodil Ladislav Frej.  Přání bylo vysly­še­no. Když jde do kin film s nový­mi her­ci, tak je mož­né i si vymys­let nový hlas. Tím byl Dalibor Gondík, kte­rý se přes­ně hodí pro dabing Paula Rudda. Mezi už zave­de­ný­mi dabé­ry se obje­vi­la i Tereza Bebarová, kte­rá je už spja­ta s Evangeline Lilly. Dabingu bych nic nevy­če­tl. Snad mož­ná v porov­ná­ní s ori­gi­ná­lem. Ale to si nechám až na čas před Vánoci.

Poslední film Marvelu a prv­ní už tře­tí fáze je vel­mi pře­lo­mo­vý. Je vel­mi pove­de­ně nato­čen. Na Strážce Galaxie samo­zřej­mě nemá, ale vel­mi dýchá na záda prv­ním Avengerům. Je ale jiný, ve sním­ku je úpl­ně jiný humor.  Budu vel­mi rád sle­do­vat postup­né spo­jo­vá­ní svě­ta Avengers, Strážců Galaxie a Ant-Mana. Snad to bude vel­mi úspěš­ný film. Čeká nás totiž tře­tí díl Avengers, jejích dvou­díl­né zakon­če­ní. Ale co nás příští rok čeká? Občanská Válká Captaina Ameriky, kte­rá by měla pokra­čo­vat v akci sou­ro­zen­ců Russových. Těším se na to.


Podívejte se na hodnocení Ant-Man na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30645 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72748 KB. | 24.06.2024 - 10:44:52