Kritiky.cz > Speciály > Ant-Man - Obsah / O filmu

Ant-Man - Obsah / O filmu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

OBSAH

 Filmový svět spo­leč­nos­ti Marvel se opět roz­růs­tá a sním­kem Ant-Man nám popr­vé na fil­mo­vých plát­nech před­sta­vu­je zaklá­da­jí­cí­ho čle­na týmu Avengers, mra­ven­čí­ho muže Ant-Mana. Společnost Marvel Comics posta­vu Ant-Mana, teh­dy ztě­les­ně­né­ho v oso­bě Hanka Pyma, popr­vé uved­la v roce 1962 v comic­su Tales to Astonish č. 27, aby se Pym poz­dě­ji obje­vil po boku ostat­ních Avengers v jejich debu­tu v comic­su Avengers č. 1 v roce 1963. Pym se Ant-Manem stal po obje­ve­ní che­mi­ká­lie – tak­zva­né Pymovy čás­ti­ce – kte­rá mu umož­ňo­va­la měnit veli­kost a dodá­va­la mu nad­lid­skou sílu. S pomo­cí dal­ších svých tech­no­lo­gií pak Ant-Man zís­kal také schop­nost ovlá­dat armá­dy mra­ven­ců.

Nový akč­ní film spo­leč­nos­ti Marvel nás sezna­mu­je s legen­dár­ním zlo­dě­jem Scottem Langem coby sou­čas­ným Ant-Manem. Poté, co ho dok­tor Hank Pym vyba­ví neu­vě­ři­tel­nou schop­nos­tí zmen­šit své fyzic­ké roz­mě­ry, ale sou­čas­ně zná­so­bit svou sílu, je Lang nucen stát se hrdi­nou a pomo­ci Pymovi ochrá­nit tajem­ství prin­ci­pu fun­go­vá­ní úžas­né­ho oble­ku Ant-Mana před novou gene­ra­cí hro­zeb. Tváří v tvář zdán­li­vě nepře­ko­na­tel­ným pře­káž­kám jsou Pym a Lang nuce­ni naplá­no­vat a rea­li­zo­vat doko­na­lou krá­dež, kte­rá zachrá­ní celý svět.           

O FILMU

Ant-Manův pří­běh a také zce­la nové­ho hrdi­nu fil­mo­vé­ho svě­ta spo­leč­nos­ti Marvel na plát­na při­ná­ší reži­sér Peyton Reed. Jakožto celo­ži­vot­ní fanou­šek fil­mů a comic­sů spo­leč­nos­ti Marvel Reed vysvět­lu­je, co ho na před­lo­ze pro ten­to film zau­ja­lo: „Ant-Man je zají­ma­vý, pro­to­že byl jed­ním z původ­ních Avengerů, což mys­lím celá řada lidí netu­ší, nebo to zapo­mně­li,“ míní Reed. „Líbí se mi také sku­teč­nost, že Hank Pym pře­dal žezlo Scottovi Langovi, což mělo za násle­dek vznik veli­ce pozo­ru­hod­né­ho vzta­hu žáka a uči­te­le, kte­rý mezi těmi­to dvě­ma posta­va­mi exis­tu­je. Jedná se o kla­sic­kou situ­a­ci z comic­sů spo­leč­nos­ti Marvel, kte­rou jsme ale zatím v jejich fil­mo­vém svě­tě více­mé­ně nemě­li mož­nost spat­řit.“

Pro tvůr­ce fil­mu byl Peyton Reed doko­na­lou vol­bou na pozi­ci reži­sé­ra sním­ku Ant-Man. „Jsem Peytonovým fanouš­kem už veli­ce dlou­hou dobu,“ při­zná­vá pro­du­cent Kevin Feige. „V prů­bě­hu let jsem se s ním mno­ho­krát setkal a hovo­řil s ním a vždyc­ky jsme spo­lu veli­ce dob­ře vychá­ze­li. Peyton byl v našem žeb­říč­ku poten­ci­ál­ních reži­sé­rů vždy na veli­ce vyso­kém mís­tě, tak­že jakmi­le se obje­vi­la tato pří­le­ži­tost, napadlo mě, že by se pro ten­to film skvě­le hodil. Vrhl se do prá­ce sku­teč­ně po hla­vě a pří­běh obo­ha­til o někte­ré veli­ce pozo­ru­hod­né nové prv­ky.“

Témata otcov­ství, pře­dá­vá­ní zku­še­nos­tí a opuš­tě­ní hra­jí ve vzta­zích mezi hlav­ní­mi posta­va­mi sním­ku Ant-Man veli­ce důle­ži­tou roli. Celý pří­běh fil­mu se sou­stře­dí na nově navá­za­né přá­tel­ství Hanka Pyma a Scotta Langa a jejich vzá­jem­ný vztah, a divá­ci mohou sle­do­vat, jak se potý­ka­jí s kaž­do­den­ní­mi pro­blémy úko­lu být dob­rým otcem a men­to­rem.

Vždy jsme vychá­ze­li z před­po­kla­du že pří­běh toho­to fil­mu sto­jí na dvou posta­vách, z nichž ta star­ší pře­dá svůj odkaz té mlad­ší,“ říká Kevin Feige. „Jde o situ­a­ci pří­mo pře­vza­tou z comic­sů a tou star­ší posta­vou je samo­zřej­mě Hank Pym a mlad­ší Scott Lang, a jejich vztah ve své pod­sta­tě tvo­ří celý hlav­ní pří­běh toho­to fil­mu.“

Při obsa­zo­vá­ní role Scotta Langa tvůr­ci fil­mu zvo­li­li Paula Rudda. „Na začát­ku fil­mu se moje posta­va, tedy Scott Lang, prá­vě dosta­la z věze­ní,“ popi­su­je svou posta­vu Paul Rudd. „Nemá ani poně­tí o exis­ten­ci něja­ké­ho Ant-Mana a s Hankem Pymem se vůbec nezná. Hank Pym si ho ale veli­ce peč­li­vě vybral a plně si vědom jeho pověst­ných schop­nos­tí veli­ce peč­li­vě sle­du­je jeho činy. Vymyslí plán, kte­rý Scotta při­nu­tí vrá­tit se k tomu, v čem je nej­lep­ší. Scott se vlou­pá do Hankova domu, aby tu ukra­dl jis­tou sumu peněz a měl tak pení­ze pro svou malou dce­ru, jedi­né­ho člo­vě­ka, na kte­rém mu sku­teč­ně zále­ží. Netuší ale, že celé vlou­pá­ní naplá­no­val sám Pym, aby Scotta dostal k sobě a mohl ho nau­čit, jak správ­ně pou­ží­vat oblek Ant-Mana a ukrást pro něj něco, co sku­teč­ně veli­ce nut­ně potře­bu­je.“

Jednou z věcí, kte­ré mě na fil­mu Ant-Man veli­ce láka­ly, bylo obsa­ze­ní Paula Rudda do hlav­ní role fil­mu,“ říká reži­sér Peyton Reed. „Paul Rudd je tím nej­sym­pa­tič­těj­ším člo­vě­kem na svě­tě, ale v této roli se nám poně­kud netra­dič­ně před­sta­vu­je jako býva­lý tresta­nec a špič­ko­vý zlo­děj, což mi také při­šlo veli­ce zábav­né. Pokud zná­te Paulovo dílo, víte, že má na svém kon­tě řadu kome­dií, ale sou­čas­ně má za sebou i solid­ní dáv­ku dra­ma­tic­kých výko­nů ve fil­mu i na diva­del­ních prk­nech, a je to úžas­ný herec.“

Tvůrci fil­mu byli nad­še­ni z toho, že se jim pro roli Langova men­to­ra Hanka Pyma poda­ři­lo zís­kat iko­nic­ké­ho a zku­še­né­ho Michaela Douglase. „V prů­bě­hu své něko­lik dese­ti­le­tí dlou­hé kari­é­ry si zahrál obrov­skou spous­tu nej­růz­něj­ších pozo­ru­hod­ných rolí,“ říká Reed. „V tom­to fil­mu je jeho posta­va pro­ná­sle­do­vá­na vel­kou dáv­kou pře­kva­pi­vých hříchů minu­los­ti, kte­rých jsme chtě­li vyu­žít. Když zjis­tí­te, že život Scotta Langa někdo sle­du­je a sna­ží se ho vma­ni­pu­lo­vat do situ­a­ce, kte­rá se uká­že být jeho sku­teč­ným osu­dem, je to fas­ci­nu­jí­cí odha­le­ní. Skutečnost, že tím někým je prá­vě Michael Douglas, vše posou­vá na zce­la novou úro­veň a dodá­vá celé situ­a­ci váhu, v jakou jsme dou­fa­li.“

Douglas pro­hla­šu­je, že jeho posta­va Hanka Pyma „má smy­sl pro humor; při­stu­pu­je ke vše­mu tak tro­chu iro­nic­ky a rád lidi zkou­ší,“ říká. „Je to pocho­pi­tel­ně skvě­lý vědec, ale sou­čas­ně pro­šel více­mé­ně vojen­ským výcvi­kem v prá­ci se zbra­ně­mi. Když se s ním setká­vá­me, je to veli­ce boha­tý vědec v důcho­du, kte­rý měl vel­mi úspěš­nou bio­tech­no­lo­gic­kou spo­leč­nost, z níž ho postup­ně vytla­čil jeho odcho­va­nec Darren Cross. Kvůli jis­tým okol­nos­tem hle­dá člo­vě­ka, kte­rý by byl scho­pen pře­vzít jeho roli, a vybe­re si pro to čer­s­tvě pro­puš­tě­né­ho věz­ně Scotta Langa, kte­ré­ho  hod­lá nau­čit vše, co úkol stát se Ant-Manem obná­ší.“

Pymovu odci­ze­nou dce­ru Hope před­sta­vu­je Evangeline Lilly. „Jedním z hlav­ních moti­vů, kte­ré se mi v pří­bě­hu a scé­ná­ři toho­to fil­mu líbi­ly, byl pro­ble­ma­tic­ký vztah otce a dce­ry, kte­rý pro­stu­pu­je celým fil­mem,“ říká hereč­ka. „Netuším, jest­li na svě­tě vůbec exis­tu­je někdo, kdo by s čis­tým svě­do­mím mohl říci, že ho něco tako­vé­ho vůbec neza­jí­má. V pří­pa­dě tako­vé­ho vzta­hu jsou vždy k dis­po­zi­ci věci, kte­ré je mož­no pro­zkou­mat, pro­to­že vztah mezi otcem a jeho dítě­tem je vždy veli­ce kom­plex­ní a posky­tu­je nám spous­tu skvě­lé­ho a divác­ky veli­ce atrak­tiv­ní­ho mate­ri­á­lu.“

Hope pra­cu­je ve spo­leč­nos­ti Pym Tech a má se svým otcem nej­růz­něj­ší pro­blémy,“ roz­vá­dí její posta­vu Paul Rudd. „Po celý život jí chys­tal jed­no zkla­má­ní za dru­hým. Prožívá ve fil­mu celou řadu pro­ti­chůd­ných emo­cí, mezi něž pat­ří také sku­teč­nost, že jí Scott není pří­liš sym­pa­tic­ký a domní­vá se, že by ho její otec měl z toho vše­ho vyne­chat. Má pocit, že o ni její otec nesto­jí, a sou­čas­ně se vypo­řá­dá­vá s tra­gic­ký­mi ztráta­mi, kte­ré ji v živo­tě potka­ly.“

Corey Stroll se ujal role Darren Crosse, do kte­ré­ho Hank Pym vklá­dal vel­ké nadě­je. „Byl to mla­dý vědec, kte­rý stu­do­val u Hanka Pyma, ale v prů­bě­hu času se jeho názo­ry na to, jak by Pymovy tech­no­lo­gie měly být vyu­ží­vá­ny, zača­ly s těmi Pymovými dost roz­chá­zet,“ vysvět­lu­je reži­sér. „Hank Darrena Crosse vždy vní­mal jako syna, kte­ré­ho nikdy neměl, ale byl nucen sle­do­vat jeho pře­chod na stra­nu zla, kte­rý měl za násle­dek, že s ním pře­stal sdí­let tech­no­lo­gie, jež měl v plá­nu mu pře­dat.“

            „Hank Pym na Darrena Crosse nara­zil, když byl Darren ješ­tě veli­ce mla­dý, a ujal se ho,“ vysvět­lu­je Stroll. „Darren během dospí­vá­ní strá­vil v Pym Technologies spous­tu času a dosta­lo se mu mož­nos­ti nahléd­nout do úžas­né­ho svě­ta, kte­rý Hank Pym vedl coby Ant-Man, a dozvě­dět se něco málo o úžas­ných tech­no­lo­gi­ích, kte­ré mu umož­ňo­va­ly zmen­šit se na veli­kost jed­no­ho cen­ti­me­t­ru. Darrena tyto mož­nos­ti uchvá­ti­ly, jeho nad­še­ní se pro­mě­ni­lo v posed­lost a tou­žil se jimi nadá­le zabý­vat, ale Hank se roz­ho­dl své tech­no­lo­gie nezve­řej­nit, pro­to­že si uvě­do­mil, že by tím ote­vřel Pandořinu skříň­ku.“

Poté, co Scott opus­tí věze­ní – napo­sle­dy, jak dou­fá – navá­že zno­vu kon­takt se svým sta­rým pří­te­lem a býva­lým spo­luvěz­něm Luisem, kte­ré­ho před­sta­vu­je Michael Peňa. Věrný Luis je dob­rým pří­te­lem, ale stá­le sní o rea­li­za­ci vel­ko­le­pé­ho zlo­či­nu – za pomo­ci údaj­ně napra­ve­né­ho Scotta. To je pod­ně­tem k řadě humor­ných situ­a­cí, ale jak pro­du­cent Kevin Feige podo­tý­ká, Luis v sobě ukrý­vá více, než by se moh­lo zdát. „S Luisem se setká­vá­me na začát­ku fil­mu,“ vyprá­ví Feige. „Je veli­ce zábav­ný a v pod­sta­tě celý sní­mek odleh­ču­je. Ale postu­pem času jsme svěd­ky toho, jak se z něj stá­vá hrdi­na. A jed­ním z témat toho­to fil­mu je to, že pokud ve vás dru­zí věří, tou­ží­te konat dob­ré skut­ky.“

Talentovaný herec­ký tým dopl­ňu­jí Judy Greer coby býva­lá man­žel­ka Scotta Langa a mat­ka jeho dce­ry Cassie (Abby Ryder Fortson), Bobby Cannavale coby Paxton, míst­ní poli­cej­ní důstoj­ník, kte­rý je také novým part­ne­rem Maggie, Wood Harris coby Gale, Paxtonův part­ner, a Tip „T.I.“ Harris v roli Davea a David Dastmalchian jako Kurt, oba býva­lí věz­ni, kte­ří se sta­nou sou­čás­tí Scottova týmu.

Ačkoliv se sní­mek Ant-Man spo­leč­nos­ti Marvel natá­čel v exte­ri­é­rech v Atlantě, zača­lo natá­če­ní ve sku­teč­nos­ti v San Franciscu, kte­ré poslou­ži­lo jako dějiš­tě celé­ho sním­ku. Protože spo­leč­nost Pym Technologies je špič­ko­vá tech­no­lo­gic­ká fir­ma, hodi­lo se San Francisco se svým neda­lekým Silicon Valley pro pří­běh fil­mu zce­la doko­na­le. Tvůrcům fil­mu také umož­ni­lo natá­čet ve měs­tě, kte­ré se ve fil­mo­vém svě­tě spo­leč­nos­ti Marvel dosud neob­je­vi­lo.

Ant-Man je veli­ce odliš­ným typem fil­mu spo­leč­nos­ti Marvel,“ vysvět­lu­je pro­du­cent Kevin Feige. „Jedná se v pod­sta­tě o mar­ve­lov­ský film, zasa­ze­ný do žán­ru sním­ků o vel­ko­le­pých lou­pe­žích. San Francisco je úžas­né měs­to po vizu­ál­ní strán­ce a když se zamys­lí­te nad těmi úžas­ný­mi fil­my, kte­ré se v něm v minu­los­ti ode­hrá­va­ly, při­šlo nám jako ide­ál­ní styč­ný bod pro náš nový film a pro všech­ny ty nové posta­vy ze svě­ta Scotta Langa a Hanka Pyma.“

Po úvo­du v San Franciscu se štáb fil­mu usíd­lil v nově vybu­do­va­ných ate­li­é­rech Pinewood Studios v Atlantě a sní­mek Ant-Man spo­leč­nos­ti Marvel je vůbec prv­ním sním­kem, kte­rý se zde natá­čel. Ateliéry Pinewood Atlanta se mohou navíc pochlu­bit ješ­tě jed­nou pre­mi­é­rou: byly prv­ním mís­tem, kde štáb a herec­ký tým popr­vé spat­řil Paula Rudda v kom­plet­ním oble­ku Ant-Mana. „Když Paul popr­vé vešel na plac v oble­ku Ant-Mana, pomys­lel jsem si – a samo­zřej­mě si uvě­do­mu­ji, že nejsem zce­la objek­tiv­ní – že se jed­ná o ten nej­ú­žas­něj­ší oblek, jaký se zatím ve fil­mo­vém svě­tě spo­leč­nos­ti Marvel obje­vil,“ pro­hla­šu­je reži­sér Peyton Reed. „Skvělé na něm je to, že vní­má­te, čím vším už ten oblek pro­šel. Přilba na sobě nese sto­py poško­ze­ní z před­cho­zích sou­bo­jů a vy musí­te nevy­hnu­tel­ně pře­mýš­let o tom všem, co asi Hank Pym v onom oble­ku pro­žil. Je úžas­ně detail­ní a když se na něj podí­vá­te, tak vám sku­teč­ně dává smy­sl. Máte dojem, že bys­te doká­za­li při­jít na to, jak to či ono sku­teč­ně fun­gu­je a jakým způ­so­bem kolem sebe roz­pty­lu­je Pymovy čás­ti­ce. Působí veli­ce uvě­ři­tel­ným dojmem.“

A k čemu tedy dojde ve chví­li, kdy si Scott Lang ten­to oblek oble­če? Má mož­nost se ihned zmen­šit, ovšem pokud tak uči­ní, expo­nen­ci­ál­ní měrou sou­čas­ně stou­pá jeho síla. „Ant-Man má, když je malý, veli­ce vyso­kou hus­to­tu, tak­že bych napří­klad mohl být padou­chem, kte­rý na něko­ho míří pis­to­lí, a najed­nou cosi odně­kud při­le­tí a vyra­zí mi to zub. Jedná se o Ant-Man, kte­rý letí vzdu­chem a vra­zí do mého zubu vší silou sku­teč­né­ho vel­ké­ho člo­vě­ka. Jde tedy o něco veli­ce zají­ma­vé­ho a nové­ho. Je jako letí­cí kul­ka a vy nevi­dí­te, odkud se obje­vil.“

Další jeho zají­ma­vos­tí je to, že mu nesta­čí se pros­tě jen zmen­šit a mít vysta­rá­no,“ dodá­vá Reed. „Může svou veli­kost měnit veli­ce rych­le, napří­klad upro­střed sou­bo­je. Jednou z jeho doved­nos­tí je schop­nost své­ho nepří­te­le zasko­čit, pro­to­že se svým oble­kem může veli­kost měnit zce­la dle libos­ti.“

            Ve sním­ku Ant-Man spo­leč­nos­ti Marvel byla pou­ži­ta řada nej­růz­něj­ších tech­no­lo­gií, kte­ré měly dát vznik­nout jeho akč­ním sek­ven­cím. „Používali jsme jak kla­sic­ké tri­ky, tak počí­ta­čo­vou gra­fi­ku, a našim cílem bylo zajis­tit, aby vše bylo tak foto­re­a­lis­tic­ké, jak je to jenom mož­né,“ popi­su­je Reed. „Hodně času jsme během pří­prav věno­va­li stu­di­em mak­ro­fo­to­gra­fií mra­ven­ců a podob­ných živo­či­chů a pře­mí­tá­ní o tom, jak to vše ve fil­mu co nej­lé­pe uplat­nit, pro­to­že Ant-Man má také schop­nost ovlá­dat mra­ven­čí armá­dy.“

Jednou z nej­za­jí­ma­věj­ších vlast­nos­tí Ant-Mana je sku­teč­nost, že se jeho per­spek­ti­va veli­ce rych­le mění. Aby divá­ci tyto změ­ny plně vní­ma­li, vytvo­ři­li pro ně tvůr­ci fil­mu veli­ce pou­ta­vý styl, tak­že se mohou sku­teč­ně cítit tak, jako by sku­teč­ně byli vel­cí stej­ně, jako Ant-Man. „Když při­stá­vá jepi­ce, je to sko­ro jako při­stá­ní vrtu­l­ní­ku Black Hawk, a vy se coby divá­ci ocit­ne­te pří­mo upro­střed veš­ke­ré­ho dění,“ sou­dí reži­sér.

Až sní­mek Ant-Man 16. čer­ven­ce vstou­pí na plát­na našich kin, pod­le reži­sé­ra divá­ky pře­kva­pí. „Ant-Man je neu­vě­ři­tel­ně sil­ná posta­va,“ míní Reed. „Dokáže se zmen­šit na veli­ce malé roz­mě­ry a doo­prav­dy velet armá­dám nej­růz­něj­ších dru­hů mra­ven­ců. Úžasné na comic­su a tom­to pří­bě­hu je, že máte mož­nost sku­teč­ně na vlast­ní oči spat­řit, co doká­že pár mra­ven­ců, a také sle­do­vat zají­ma­vé způ­so­by, kte­rý­mi jsou schop­ni Scottovi v jeho boji pomá­hat.“

Paul Rudd se také domní­vá, že film divá­ky pře­kva­pí hned v něko­li­ka ohle­dech. „Jednou ze zvlášt­ních věcí, kte­ré se mi na tomhle fil­mu líbí, je to, že ho nelze snad­no zařa­dit do něja­ké kon­krét­ní ška­tul­ky. Není to vyslo­ve­ná kome­die, není to ani vyslo­ve­ně akč­ní sní­mek, ale obo­jí­ho si v něm boha­tě uži­je­te,“ domní­vá se herec. „Postavy tak­též řeší pod­le mého názo­ru veli­ce pově­do­mé a běž­né pro­blémy. Jeho pří­běh je poměr­ně dojem­ný. Myslím, že divá­ky jeho posta­vy sku­teč­ně veli­ce oslo­ví. Kromě toho v něm máme mož­nost spat­řit úžas­né akč­ní scé­ny, a to jak ve sku­teč­ném svě­tě, tak v makro­svě­tě, kte­ré divá­ci dosud nevi­dě­li. Je to veli­ce vzru­šu­jí­cí, pozo­ru­hod­ný a oje­di­ně­lý film.“

Ant-Man je veli­ce svě­ží a nová­tor­ský sní­mek a jed­ná se o něco, co jsme ve fil­mo­vém svě­tě spo­leč­nos­ti Marvel dosud nikdy nevi­dě­li,“ shr­nu­je Evangeline Lilly. „Bude žít vlast­ním živo­tem a mít vlast­ní sku­pi­nu fanouš­ků. I kdy­by v sou­čas­nos­ti nee­xis­to­va­ly žád­né jiné fil­my spo­leč­nos­ti Marvel a tenhle film měl prá­vě pre­mi­é­ru, stá­le by se jed­na­lo o obrov­ský hit. Je v něm všech­no – skvě­lé posta­vy, výteč­né akč­ní scé­ny, zábav­né dobrodružství...a copak si vůbec může­te neza­mi­lo­vat všech­ny ty úžas­né mra­ven­ce?“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Ant-Man


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84338 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71784 KB. | 14.07.2024 - 18:55:55