Kritiky.cz > Recenze knih > Ashley Bellová

Ashley Bellová

Abel4
Abel4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ono dru­hé břez­no­vé úte­rý, kte­ré při­nes­lo to straš­né odha­le­ní a neče­ka­nou hroz­bu blíz­ké smr­ti, by se pro někte­ré lidi sta­lo začát­kem jejich kon­ce. Ale Bibi Blairová, kte­ré bylo nyní dva­a­dva­cet let, jej měla v budouc­nu vní­mat jako prv­ní den své­ho nové­ho živo­ta.

Bibi se však nespo­ko­ji­la s pou­hým nejas­ným pří­sli­bem. Ve svých dva­a­dva­ce­ti letech měla vel­ké sny, ačko­liv ona sama je sny nena­zý­va­la, pro­to­že sny jsou jen fan­ta­zie, kte­ré pro­ná­ší­me, když padá hvězda, a jež se jen zříd­kakdy mění v rea­li­tu. Proto jim říka­la oče­ká­vá­ní. Měla vel­ká oče­ká­vá­ní a zna­la pro­střed­ky, jimiž se jí je jis­tě poda­ří napl­nit.

Toho osud­né­ho dne se ocit­la v ohro­že­ní živo­ta, a po růz­ných lékař­ských vyšet­ře­ních, jež muse­la pod­stou­pit, se uká­za­lo, že její dia­gnó­za je oprav­du vel­mi nera­dost­ná a pro­gnó­za ješ­tě hor­ší. Rok živo­ta. Rok chřad­nu­tí a utr­pe­ní. Ona si však nechtě­la za žád­nou cenu podob­nou sla­bost ani při­pus­tit.

Nikdy nepa­t­ři­la mezi sla­bo­chy a nehod­la­la na tom nic měnit ani v tuto chví­li. Bibi vždyc­ky obdi­vo­va­la odol­nost, sta­teč­nost a odhod­la­nost. Bibi Blairová, ač vel­mi mla­dič­ká, tak i vel­mi odváž­ná žena se jen tak nevzdá­va­la, a to ani teď po vyřknu­tí této kru­té dia­gnó­zy, kde její jedi­nou odpo­vě­dí bylo: „Uvidíme.“

Setkání Bibi s tajem­nou věštkyní- věd­mou jí pře­svěd­čí v tom, že ona sama muse­la unik­nout před smr­tí, aby tak moh­la zachrá­nit něko­ho jiné­ho. Věštící kame­ny uká­za­ly na dív­ku jmé­nem Ashley Bellová. Ale kdo to vlast­ně je? A před čím nebo před kým potře­bu­je od Bibi zachrá­nit ane­bo je všech­no úpl­ně jinak?

Je Ashley Bellová sku­teč­ná ane­bo je to jen výplod něčí fan­ta­zie?  A do když má sku­teč­ně vel­ké potí­že, a lidé, kte­ří ji ohro­žu­jí, mají něja­ké mimo­řád­né schop­nos­ti a vymy­ka­jí se všem spo­le­čen­ským i fyzi­kál­ním záko­nům. Také jsou dob­ře orga­ni­zo­va­ní. A neští­tí se zabí­jet.

Bibi svý­mi obrov­ský­mi ambi­ce­mi najít a zachrá­nit Ashley Bellovou se sama oci­tá v nebez­pe­čí, a to že jí pro­ná­sle­du­je cha­risma­tic­ký vůd­ce sek­ty s neo­me­ze­ný­mi pro­střed­ky a vel­mi zrůd­ně vyhlí­že­jí­cí­mi a děsi­vý­mi ambi­ce­mi.....

Sama hlav­ní hrdin­ka hro­zí smr­tel­né­mu nebez­pe­čí, kte­ré si vytvo­ři­la ona sama. A ve sku­teč­nos­ti čelí něče­mu, čemu nej­spíš ješ­tě žád­ná jiná bytost nikdy čelit nemu­se­la. Ostatně sami si vytvá­ří­me osud a máme schop­nost pře­ko­ná­vat vše­mož­né situ­a­ce. Velké nebez­pe­čí tkví v tom mys­let si, že jsme bez­vý­znam­ní, že nemá­me žád­nou zod­po­věd­nost za násled­ky svých činů, ale opak je prav­dou....

„Dobří“ lidé tou­ží po kli­du, míru, pro­sto­ru pro roz­jí­má­ní, „Zlí“ lidé býva­jí vzpur­ní, své­hla­ví a neú­stup­ní, stá­le prahnou po nových vzru­še­ních, což jsou ale ve sku­teč­nos­ti stá­le stej­né, opa­ku­jí­cí se činy. Neboť postrá­da­jí před­sta­vi­vost a jsou vede­ni pudy, niko­liv rozu­mem. Ve svém sta­vu neu­stá­lé­ho roz­ru­še­ní si neby­li schop­ni uvě­do­mit, že pří­či­nou jejich zuři­vos­ti je jejich vlast­ní ome­ze­ný pohled na svět, kte­rý si sami vytvo­ři­li, jeho prázd­no­ta. Tihle lidé ze svě­ta nikdy nezmi­zí, stej­ně jako ženy a muži, kte­ří se jim ve své udat­nos­ti vždy a za všech okol­nos­tí posta­ví....

Abel2

A jaká ve sku­teč­nos­ti Bibi byla?

Ona je přes­ně tako­vá, jaká o sobě tvr­dí, že je. A to je na ní prá­vě to krás­né. Žádné před­stí­rá­ní. Žádné mas­ky, a přes­to je svým způ­so­bem záro­veň plná tajem­ství. A sám autor nám pood­ha­lil její cha­rak­te­ris­tic­ké rysy, pova­hu, ale i cho­vá­ní, i to jak doká­že cítit a vní­mat okol­ní svět.

„V urči­tém smě­ru je kaž­dý z nás tak tro­chu straka a uply­nu­lo ješ­tě mno­ho času, než si doká­za­la při­znat sku­teč­nos­ti, kte­ré ve svém stra­čím srd­ci ukrý­va­la před okol­ním svě­tem i sama před sebou.

Straky, ptá­ci s výraz­ným černo-bílým kabát­kem a dlou­hý­mi ocas­ní­mi pery, mají ve zvy­ku hro­ma­dit před­mě­ty, kte­ré upou­ta­jí jejich pozor­nost; knof­lí­ky, kous­ky drá­tů, stuž­ky, barev­né korál­ky, stře­py. Své pokla­dy pak ukry­jí před okol­ním svě­tem do hníz­da, avšak s pří­cho­dem dal­ší­ho roku se pouš­tí do budo­vá­ní hníz­da nové­ho a zapo­mí­na­jí, kam své tro­fe­je ukry­ly. Schovají je tak vlast­ně i samy před sebou a dáva­jí dohro­ma­dy stá­le nové sbír­ky.

Lidé zas mají ve zvy­ku skrý­vat sami před sebou prav­du o sobě samých. Takovéto sebe­o­belhá­vá­ní je ve své pod­sta­tě způ­so­bem, jak se vyrov­nat s nej­růz­něj­ší­mi pro­žit­ky, a u vět­ši­ny lidí se v něja­ké míře obje­vu­je již od dět­ství...“

„Bibi si doká­za­la svo­ji vlast­ní budouc­nost před­sta­vit tak jas­ně, jako kdy­by ji už pro­ži­la a teď na ni jen vzpo­mí­na­la. Myslela na muže, kte­ré­ho si vez­me, na lás­ku své­ho živo­ta, nyní vzdá­le­nou přes půl svě­ta v mís­tě plném krva­vé­ho nebez­pe­čí a všu­dypří­tom­ných hro­zeb. Zakázala si se o něj pří­liš stra­cho­vat. Umí se o sebe posta­rat za všech okol­nos­tí. Není to něja­ký pohád­ko­vý hrdi­na, ale hrdi­na sku­teč­né­ho svě­ta a žena, kte­rá se má stát jeho man­žel­kou, má povin­nost zacho­vá­vat stej­ně sto­ic­ký klid, s jakým on postu­pu­je rizi­ka, jimž čelí.“

Abel3

Ashley Bellová je sku­teč­ně vel­mi zají­ma­vý thriller, kte­rý mi dal hod­ně zabrat, ale kte­rý mě pro svo­jí spik­le­nec­kou až hra­vou for­mu vel­mi bavil a do posled­ní strán­ky jsem byla zvě­da­vá, co všech­no zají­ma­vé ješ­tě kni­ha před­lo­ží.

Je to pří­běh, ve kte­rém nebu­de­te mít zda­le­ka tuše­ní, co je prav­da, co fan­ta­zie, co minu­lost, a co pří­tom­nost. Bibi Blairová se totiž pohy­bo­va­la záro­veň v minu­los­ti i v pří­tom­nos­ti, ale­spoň v tom smys­lu, že udá­los­ti z minu­los­ti, zapo­me­nu­té a jen zpo­la vyba­vi­tel­né, záro­veň ovliv­ňo­va­ly sou­čas­ný běh věcí.

Jen ona jedi­ná vědě­la, jak se vyrov­ná­vat s pří­tom­nos­tí, jak fun­gu­je dneš­ní svět a jak se v něm pohy­bo­vat ve svém nej­lep­ším zájmu. Ale co se minu­los­ti týka­lo, byla na tom pra­chmi­zer­ně. Když se obje­vil oka­mžik, kte­rý nějak sou­vi­sel s něčím v minu­los­ti, muse­la jej obe­zřet­ně vyhod­no­tit, sloup­nout z něj slup­ky všech vče­rejš­ků, aby jis­ti­la, co se pod nimi ukrý­vá. A pod všech­ny tyto slup­ky necha­la své čte­ná­ře nahléd­nout.

Čtenář se v jed­nu chví­li s Bibi oci­tá ve dvou para­lel­ních svě­tech a hle­dá odpo­věď na otáz­ku, jak moc jsou para­lel­ně pro­po­je­né. Jedním z těch­to svě­tů byl svět pří­čin a násled­ků, myš­le­nek a před­stav, v němž se prav­da odha­lo­va­la intu­i­tiv­ně, pozo­ro­vá­ním. Ovšem svět dru­hý byl však mno­hem divo­čej­ší, neboť se jím pro­há­ně­ly nad­při­ro­ze­né síly, kte­ré se neskrý­va­ly, a pří­mo se uka­zo­va­ly.

Pokud se minu­lost měla sku­teč­ně stát minu­los­tí, bylo nut­né, aby to Bibi koneč­ně jed­nou pro­vždy pře­ko­na­la. Budoucnost se nachá­ze­la tam, kde byly pří­tom­ny i všech­ny její děsy, nezbý­va­lo jí, než se jim posta­vit i ve svě­tě, ve kte­rém leže­la v nemoc­nič­ním poko­ji, pod bed­li­vým dohle­dem a napo­je­ná na pří­stro­je, nejen v rea­li­tě, kte­rou sama stvo­ři­la.

Bibi měla vel­mi sil­nou před­sta­vi­vost, barev­nou, pro­pra­co­va­nou... odu­šev­ně­lou, byl to její dar, vel­mi výji­meč­ný dar, pro­střed­nic­tvím něhož byla zro­ze­na k vyprá­vě­ní pří­bě­hů. A prá­vě díky této kni­ze čte­nář na vlast­ní kůži pozná, že vytvá­ře­ní pří­bě­hů je vel­mi nebez­peč­né umě­ní, a že vytvá­ře­ní nových svě­tů je dosti ris­kant­ní. Nejen pro čte­ná­ře, kte­ré může nasmě­ro­vat k tem­nu mís­to ke svět­lu, ke zlu mís­to k dob­ru, k zou­fal­ství mís­to k nadě­ji, ale je to ris­kant­ní i pro samot­né­ho auto­ra.

Abel

Díky vel­mi roz­sáh­lým popi­sům oble­če­ní, cha­rak­te­ris­tik postav a pro­stře­dí si lze všech­no krás­ně a bar­vi­tě vyba­vit, vcí­tit se do samot­ných poci­tů hlav­ní hrdin­ky, číst její myš­len­ky a doslo­va žít její život pro­střed­nic­tvím strá­nek kni­hy.

Moc se mi líbi­lo, že v kni­ze byly pou­ži­ty a záhy vysvět­le­ny všech­ny pou­ži­té sur­fař­ské slan­gy či mlu­va napří­klad „ten poli­cajt byl pěk­ný „Hedorah, pidlo­vo­ký mize­ra. A záhy je hned Surfařský slang „Hedorah“ podrob­ně vysvět­len. Slangy tex­tu doda­ly mla­dou a živou krev, pul­su­jí­cí, odváž­nou.

Já osob­ně jsem sko­ro ani nedý­cha­la u tajem­né­ho ritu­á­lu věš­tě­ní pomo­cí kos­tek scra­bblu, a tak tro­chu mě i mra­zi­lo z mož­né­ho nad­při­ro­ze­na.  A i když věš­tě­ní budouc­nos­ti, ať se zdá­lo jak­ko­li nesmy­sl­né a tem­né, přec s sebou při­ná­še­lo i drob­ný pří­slib zába­vy.

Tajemný ritu­ál věš­tě­ní pomo­cí kos­tek scra­bblu, jež pře­dá­vá tajem­ná posel­ství pro­střed­nic­tvím pís­men, jež když se správ­ně slo­ží, zna­čí to správ­né slo­vo, pomá­ha­jí nalézt vodít­ko, směr

V tom oka­mži­ku pocho­pi­la, že zdán­li­vě odliš­né svě­ty šílen­ství a zdra­vé­ho rozu­mu ve sku­teč­nos­ti dělí pou­ze pou­hý krů­ček. Postupně, čím déle ritu­ál trval, tím to začí­na­lo být čím dál div­něj­ší a atmo­sfé­ra tem­něj­ší.... a věř­te, že se máte na co těšit...

Tento dob­ře pro­pra­co­va­ný thriller s dob­ře pro­myš­le­ný­mi posta­va­mi a jejich jed­ná­ním je napros­to geni­ál­ní. Už myš­len­ka samot­né „Dívky, kte­rá odmít­la zemřít!“. Jednotlivé kapi­to­ly jsou v kni­ze vel­mi výstiž­ně pojme­no­vá­ny, ať už zají­ma­vým citá­tem nebo výro­kem, kte­rý vás hned při­mě­je k zamyš­le­ní.... a vy zjis­tí­te, že rea­li­ta nemá k fan­ta­zie a před­sta­vi­vos­ti moc dale­ko, ale obě jdou ruku v ruce ved­le sebe....

Knížku vel­mi dopo­ru­ču­ji, pro­to­že sku­teč­ně sto­jí za to si ji pře­číst až dokon­ce. A záro­veň pev­ně věřím, že si v ní kaž­dý najde to své, to své skry­té já.

Platit časem. Časem, kte­rý máme při­dě­le­ný. 

Dny, pak týd­ny, měsí­ci, náš život se nám začne zkra­co­vat 

- a pak zapla­tí­me něčím hor­ším.

Ztráta nad­še­ní a nadě­je, zůstat naži­vu,

 ale jen s poci­tem hoř­kos­ti a zou­fal­ství.

Co bylo, to bylo. Budoucnost je jen ilu­ze. 

Vše, co máme, je tady a teď.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský
Vydáno v edi­ci Knihy Omega

ASHLEY BELLOVÁ

Autor: Dean Koontz

Přeložila: Zuzana Dyková

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega

Rok vydá­ní: 2019

Počet stran: 542

ISBN 978-80-7390-706-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […] Posted in Recenze knih
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • Připoutaná15. března 2024 Připoutaná "Připoutaná" od spisovatelky Adele Parksové mi doslova pěkně zamotala hlavu a chvílema jsem si říkala, zda by tohle vůbec bylo možné, aby se něco takového mohlo někdy někde někomu […] Posted in Recenze knih
  • NIKDO TĚ NEZACHRÁNÍ23. září 2023 NIKDO TĚ NEZACHRÁNÍ Tak trochu ze zvědavosti jsem zkoukla psychologický sci-fi horor "Nikdo tě nezachrání", a musím říci, že mě mile překvapil, a hlavně po celou dobu udržel v mrazivém napětí a v několika […] Posted in Filmové recenze
  • Otázka viny2. srpna 2023 Otázka viny Milovníci thrillerů zbystřete! S knižní novinkou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si určitě přijdete na své. V knize samozřejmě nesmí chybět nejen nebezpečná hra na život a na smrt, ale i […] Posted in Recenze knih
  • VOLAJÍCÍ28. listopadu 2022 VOLAJÍCÍ Strhující thriller "Volající" od spisovatele J. D. Barkera, jež vydalo nakladatelství Domino, vám nedovolí ani chviličku si oddechnout, neboť každá volba - ať už bude jakákoliv - může mít […] Posted in Recenze knih
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • Lhát se nemá12. července 2022 Lhát se nemá Na scénu se vrací charismatický Mat Costa a svérázná Kara Quinnová, které již čtenáři znají z předchozí knihy Třetí na řadě, tentokrát v novém případu. Tentokrát se dostávají do pouště […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49136 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72371 KB. | 23.05.2024 - 14:17:44