Kritiky.cz > Články autora:Glum

Obchodník se smrtí

Jste neza­měst­na­ný? Jste nespo­ko­je­ný s Vaší sou­čas­nou pra­cí? Nějaké pení­ze na při­lep­še­nou by se Vám také hodi­ly? Tak nevá­hej­te! Není nic jed­no­duš­ší­ho, než naku­po­vat a pro­dá­vat zbra­ně. Třeba pro­dá­vat melou­ny je... Read more »

Zdroj

Ropa jako Zdroj – zdroj bídy, utr­pe­ní, nesvo­bo­dy, poni­žo­vá­ní,... Ropa jako Zdroj - zdroj bohat­ství, bla­hoby­tu, pohod­lí, svo­bo­dy,... Říká se jí čer­né zla­to. Zatímco to oprav­do­vé „zla­té“ zla­to v nedáv­né... Read more »

Zdroj

Sem vlož­te pří­sluš­ný text včet­ně HTML syn­ta­xe nebo v pří­pa­dě nevy­u­ži­tí této čás­ti vše vymaž­te - tedy včet­ně toho­to tex­tu! Read more »

Strašpytlík

V této před­vá­noč­ní době na mě padla leh­ká melan­cho­lie a tou­ha vrá­tit se ale­spoň na chvil­ku do dob dět­ství. Proto jsem se vypra­vi­la na pohád­ku z díl­ny Walta Disneye, na Strašpytlíka... Read more »
Stránka načtena za 2,97945 s | počet dotazů: 191 | paměť: 47258 KB. | 23.07.2024 - 12:46:40