Kritiky.cz > Články > První klapka historického filmu Jan Hus padla v Anežském klášteře

První klapka historického filmu Jan Hus padla v Anežském klášteře

dsc06360
dsc06360
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V sobo­tu 14.6.2014 začal reži­sér Jiří Svoboda(Sametoví vra­zi, Skalpel,prosím, Zánik samo­ty Berhof) natá­čet v pro­sto­rách kláš­te­ra prv­ní scé­ny tele­viz­ní­ho fil­mu, kte­rý by se měl obje­vit na obra­zov­kách v čer­ven­ci 2015.

Režisér obsa­dil do titul­ní role Matěje Hádka a v dal­ších rolích se obje­ví  také Tomáš Dastlík, Jan Dolanský, Pavel Gajdoš, Petr Klimeš, Milan Kňažko, Marika Šopovská, Petra Špalková, Michal Dlouhý, Vladimír Javorský a dal­ší.

Film se bude natá­čet v osmi loka­li­tách po dobu 58 natá­če­cích dnů.

Scénář napsa­la spi­so­va­tel­ka Eva Kantůrková, kte­rou zau­ja­la posta­va Jana Husa i kom­pli­ko­va­né vzta­hy vlád­ců svět­ské­ho i cír­kev­ní­ho svě­ta už v osm­de­sá­tých letech. Dvoudílný sní­mek při­pra­vu­je Česká tele­vi­ze k šes­tis­té­mu výro­čí upá­le­ní význam­né­ho cír­kev­ní­ho refor­má­to­ra.

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci podě­ko­va­la Eva Kantůrková České tele­vi­zi, že se do nároč­né­ho fil­mu pus­ti­la. Matěj Hádek se ke své roli vyjá­d­řil struč­ně: Budu se sna­žit nic nezka­zit.

Od České tele­vi­ze je zařa­ze­ní tvor­by nové­ho dvojdíl­né­ho fil­mu o výraz­né osob­nos­ti našich dějin urči­tě chvá­ly­hod­né. Historický film z roku 1954 se Zdeňkem Štěpánkem v hlav­ní roli nato­čil reži­sér Otakar Vávra a je na něm vidět, že se natá­če­lo v jiné době. Doufejme, že se poda­ří Jiřímu Svobodovi nato­čit film, kte­rý oslo­ví sou­čas­né divá­ky.

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na webu 10Mpix.cz

Foto: Karolína Černá a Emma Orphe


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13752 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71898 KB. | 14.07.2024 - 19:53:58