Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bestie: Idris Elba čelí v thrilleru o safari zběsilému africkému lvu

Bestie: Idris Elba čelí v thrilleru o safari zběsilému africkému lvu

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ovdovělý otec se vyrov­ná­vá se smr­tí své ženy a záro­veň se sna­ží ochrá­nit své dvě malé dce­ry před krve­lač­ným lvem ve fil­mu Bestie, mimo­řád­ně úspor­ném a účin­ném thrille­ru, kte­rý ten­to víkend vstu­pu­je do praž­ských kin a 19. srp­na bude mít pre­mi­é­ru ve Spojených stá­tech.

Podpořena výraz­ným výko­nem Idrise Elby v hlav­ní roli, sou­stře­dě­nou režií Baltasara Kormákura a skvě­lým citem pro pro­stře­dí plá­ní afric­ké sava­ny je Bestie mimo­řád­ně solid­ním pří­rod­ním horo­rem a ved­le fil­mu Přízrak a tma z roku 1996 jed­ním z nej­lep­ších, kte­ré se zamě­řu­jí na krá­le džun­gle.

Napínavých momen­tů je sice dosta­tek, odzbro­ju­jí­cím způ­so­bem pří­mo­ča­rý scé­nář však vede jen k něko­li­ka málo pře­kva­pe­ním a Beast má navíc tu nešťast­nou vlast­nost, že ote­ví­rá v patách podob­ně tema­tic­ky zamě­ře­né a lep­ší Kořisti.

Elba hra­je Natea Samuelse, newy­or­ské­ho léka­ře, kte­rý odlé­tá se svý­mi dospí­va­jí­cí­mi dce­ra­mi Meredith (Iyana Halley) a Norah (Leah Jeffries) na afric­ký ven­kov do rod­né­ho měs­ta jejich mat­ky po její smr­ti. Nate a jeho žena v době její­ho odcho­du žili oddě­le­ně a výlet má být pro rodi­nu urči­tou for­mou katar­ze.

V sava­ně mají doko­na­lé­ho prů­vod­ce na safa­ri:

Ale rodin­ný výlet se rych­le změ­ní v noč­ní můru, když zjis­tí, že malá ves­ni­ce byla udu­pá­na k smr­ti, a na ces­tě ven pot­ka­jí viní­ka: naštva­né­ho lví­ho sam­ce, jehož smeč­ku vyhu­bi­li pyt­lá­ci a on se teď chce pomstít.

To je špat­ná zprá­va pro Nata a jeho dce­ry, kte­ří se ocit­nou uvěz­ně­ni v inva­lid­ním dží­pu s ome­ze­ný­mi záso­ba­mi a bez mož­nos­ti dostat se do okol­ní­ho svě­ta, zatím­co lev obchá­zí neda­le­ké plá­ně kolem nich.

Lvi, kte­ré vidí­me v celém fil­mu Bestie, jsou vytvo­ře­ni pomo­cí pře­kva­pi­vě rea­lis­tic­kých počí­ta­čo­vých efek­tů, kte­ré jsou dob­ře zakom­po­no­vá­ny do děje. Vrcholný sou­boj mezi Elbou a lvem kon­ku­ru­je v hrů­zostraš­né zví­ře­cí akci zmr­za­če­ní Leonarda DiCapria rukou med­vě­da ve fil­mu Revenant, i když tenhle dopad­ne tro­chu jinak.

Beast je pří­mo­ča­rý thriller bez příkras na úrov­ni něče­ho tako­vé­ho, jako je Crawl zalo­že­ný na ali­gá­to­rech od Alexandre Aji, a v těch­to pod­mín­kách spl­ňu­je oče­ká­vá­ní. Copleyho posta­va sice dodá­vá fil­mu tro­chu drs­nos­ti a rea­lis­tič­nos­ti, a dokon­ce i jis­té vzdě­lá­ní, ale Beast je mno­hem méně ambi­ci­óz­ní než něco jako Přízrak a tma.

Člověk by si také přál, aby scé­nář, kte­rý pod­le povíd­ky Jaimeho Primaka Sullivana napsal Ryan Engle (Rampage), nabí­dl také jed­no nebo dvě pře­kva­pe­ní. Bestie je nato­lik chudá, že už na kon­ci prv­ní­ho děj­ství víme, kam smě­řu­je, a do vyvr­cho­le­ní se obje­vu­jí naho­ze­né hláš­ky jako dějo­vé pro­střed­ky.

Ale i když byla Bestie mož­ná kon­ci­po­vá­na jako skrom­né béč­ko, anga­žo­va­ná prá­ce všech, kdo se podí­le­li na pro­duk­ci, ji povy­šu­je na něco víc. Elba podá­vá v roli truchlí­cí­ho otce pře­kva­pi­vě odda­ný výkon - roz­hod­ně se tu neflá­ká - a Copely mu (jako vždy) zdat­ně sekun­du­je.

Islandský reži­sér Kormákur (Everest, 2 Guns) se Bestii ujal stej­ně pev­nou rukou jako fil­mů vět­ší­ho roz­sa­hu a výsled­kem je pul­zu­jí­cí malý thriller, kte­rý nás po vět­ši­nu sto­pá­že drží v pozo­ru před lido­žra­vým pre­dá­to­rem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,47483 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71963 KB. | 22.07.2024 - 15:29:25