Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > červnové premiéry v kinech

červnové premiéry v kinech

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V červ­nu se při­prav­te pou­ze na deset pre­mier, ale mezi nima se najde i ten nej­vět­ší skvost. Harry Potter a vězeň z Azkabanu 03. 06. 04 Motýl

Uzavřený vdo­vec Julien Larieux (Michel Serrault) má v důcho­du jedi­nou vášeň: svou sbír­ku motý­lů. Jeho život se začne měnit v oka­mži­ku, kdy se do sou­sed­ství při­stě­hu­je osa­mě­lá zaměst­na­ná mat­ka s osmi­le­tou dce­rou Elsou (Claire Bouanich). Když se Julien vydá­vá do nád­her­né kra­ji­ny poho­ří Vercors, aby svou sbír­ku obo­ha­til o uni­kát­ní­ho motý­la dru­hu Isabella, žijí­cí­ho pou­ze zde a navíc pou­hých něko­lik dní, stá­vá se nedob­ro­vol­ným prů­vod­cem zvě­da­vé hol­čič­ky, kte­rá se k němu neče­ka­ně a pro­ti jeho vůli při­po­jí.

Mezi zpr­vu bru­čoun­ským sta­ří­kem a bez­pro­střed­ní díven­kou se v prů­bě­hu jejich puto­vá­ní pozvol­na rodí křeh­ké cito­vé pou­to. Elsina mat­ka se však domní­vá, že dcer­ka byla une­se­na: všich­ni sbě­ra­te­lé motý­lů jsou pře­ce poten­ci­ál­ní zlo­čin­ci…

Komedie sce­náris­ty a reži­sé­ra Philippea Muyla půso­bí na své divá­ky kouz­lem pro­s­to­ty a jem­nos­ti. Opírá se o vnitř­ní souzně­ní zku­še­né­ho herec­ké­ho vete­rá­na Michela Serraulta (mj. Svědek/Garde á vue (1981), Nelly a pan Arnaud/Nelly et Monsiuer Arnaud (1995), Belphegor: Fantom Louvru/Belphégor: Le phan­to­me de Louvre (2001) a malé Claire Bouanich.

Film je uvá­děn pod zášti­tou Velvyslanectví Francouzské repub­li­ky v České repub­li­ce a bude sou­tě­žit na letoš­ním Mezinárodním fes­ti­va­lu fil­mů pro děti a mlá­dež ve Zlíně.

03. 06. 04 Mambo Italiano
Angelo / LUKE KIRBY/ je syn ital­ských emi­gran­tů /GINETTE RENO a PAUL SORVINO/ , kte­ří se náho­dou v 50-tých letech usa­di­li v Kanadě namís­to USA, kam původ­ně míři­li. Angelovi rodi­če jsou zdě­še­ni, když se roz­hod­ne odstě­ho­vat z domu, bez toho, aniž by se ože­nil a zalo­žil si rodi­nu tak, jak se na sluš­né­ho Itala slu­ší a pat­ří. Angelo však trvá na svém a do bytu se stě­hu­je s pří­te­lem z dět­ství Ninem / PETER MILLER/. Nino je dlou­ho­le­tý rodin­ný pří­tel s pověs­tí respek­to­va­né­ho poli­cis­ty. Rodiče to na chví­li uspo­ko­jí, ale ne na dlou­ho. A rodi­ny obou vytáh­nou do boje.

Mají pou­ze jedi­ný cíl: návrat svých synů zpět domů k rodi­čům. Použijí pro­to všech­ny mož­né způ­so­by a nástra­hy. Jednou z nich je i krás­na a svůd­ná Američanka ital­ské­ho půvo­du /jak jinak!/ Pina, kte­ré bude muset Nino odo­lat…

03. 06. 04 * Č E S K Ý S E N
Zosnovatelé Vít Klusák a Filip Remunda, stu­den­ti praž­ské FAMU, ve fil­mu vystu­pu­jí ve dvo­jí roli: jako reži­sé­ři, kte­ří se odbor­ní­ky na image necha­li pro­mě­nit v top-manažery a v tom­to přestro­je­ní si u reno­mo­va­né reklam­ní agen­tu­ry objed­na­li kam­paň na slav­nost­ní ote­vře­ní fik­tiv­ní­ho hyper­mar­ke­tu ČESKÝ SEN. Kampaň zahr­no­va­la tele­viz­ní i roz­hla­so­vé spo­ty, 400 praž­ských svě­tel­ných ploch, 200 000 letá­ků s vlast­ní výrob­ko­vou řadou ČESKÝ SEN, reklam­ní píseň, inter­ne­to­vé strán­ky a inzer­ci v novi­nách i časo­pi­sech. Poslední májo­vý den – 31. květ­na 2003 tak nako­nec něko­lik tisíc kou­pěch­ti­vých spo­lu­ob­ča­nů při­jíž­dí na zele­nou lou­ku a zde se namís­to s nákup­ním cen­t­rem setká­vá s obří fil­mo­vou kuli­sou, kte­rá před­sta­vu­je prů­če­lí sno­vé­ho hyper­mar­ke­tu. Přežijí auto­ři ve zdra­ví oka­mžik, kdy se odhod­la­jí před­stou­pit před své zákaz­ní­ky tvá­ří v tvář?

03. 06. 04 Presumpce viny
Matt Lee Whitlock pra­cu­je jako šerif v idy­lic­kém flo­rid­ském měs­teč­ku Banyan Key. Je pocti­vý, peč­li­vý a oblí­be­ný – ovšem jen do té doby, než se sta­ne pode­zře­lým z vraž­dy dvou lidí. Jak k tomu moh­lo dojít? Nikdo netu­ší, že Matt, kte­rý se prá­vě roz­vá­dí se svou krás­nou, ale odci­ze­nou man­žel­kou Alex, udr­žu­je už del­ší dobu taj­ný a váš­ni­vý milost­ný poměr s vda­nou Ann Merai Harrisonovou, kte­rou její man­žel Chris týrá. Když poli­cis­ta navíc zjis­tí, že milen­ka má rako­vi­nu, je Matt ocho­ten udě­lat coko­li pro její záchra­nu - dokon­ce i lhát a krást. Jak dale­ko za hra­ni­ci záko­na je scho­pen zajít muž, kte­rý dosud neú­pros­ně obha­jo­val spra­ve­dl­nost a prá­vo? A co udě­lá, když obje­ví, že Ann Merai ve sku­teč­nos­ti vůbec není nemoc­ná a tou­ží – spíš než po jeho lás­ce – po peně­zích? Dokáže očis­tit své srd­ce od pochyb­nos­tí a své dob­ré jmé­no od všech pode­zře­ní? Při natá­če­ní vzru­šu­jí­cí­ho kri­mi­nál­ní­ho thrille­ru o váš­ni a chti­vos­ti ode­hrá­va­jí­cí­ho se ve vlhce dus­né atmo­sfé­ře ame­ric­ké Floridy reži­sér Carl Franklin (po kri­mi Ďábel v mod­rém - Devil in a Blue Dress, 1995) už podru­hé spo­lu­pra­co­val s drži­te­lem dvou Oscarů Denzelem Washingtonem (Glory, Hurikán v rin­gu).

10. 06. 04 * S P R Á V C E S T A T K U 
Jako dobrou hud­bu může hrát vel­ký sym­fo­nic­ký orchestr či jeden blu­e­so­vý muzi­kant se sta­rou kyta­rou, tak i dob­rý film může vznik­nout ve vel­kých pro­du­cent­ských spo­leč­nos­tech nebo jen za mizi­vé nákla­dy. Druhou ces­tu zvo­lil kame­ra­man Martin Duba. Vzal svo­ji ženu, děti, zví­řa­ta, kama­rá­dy a všich­ni spo­leč­ně nato­či­li celo­ve­čer­ní film za roz­po­čet doslo­va a do pís­me­ne rodin­ný.

Rodina Martina Duby hra­je rodi­nu pana Kuby a jejich kama­rá­di hra­jí jejich kama­rá­dy. Kubovi žijí přes léto na stat­ku, v němž pro­vo­zu­jí hos­po­du, cho­va­jí koně. Otec pod­ni­ká, ale oči­vid­ně se mu neda­ří. Statek chát­rá. Až pří­chod záhad­né­ho mla­dí­ka Františka obra­cí všech­no k lep­ší­mu a pří­běh se dále nese v atmo­sfé­ře umož­ňu­jí­cí „kaž­dý den zázrak“.

Film, kte­rý divá­ka zaujme pře­de­vším pozi­tiv­ním pohle­dem na svět, v sobě neza­pře své­ho tvůr­ce, jed­no­ho z nej­lep­ších čes­kých kame­ra­ma­nů.

Natočeno v létě 2001 a 2002 v obci Solec a jeho oko­lí.

10. 06. 04 Mettalica: Some Kind of Monster
Je život hea­vy meta­lo­vé hvězdy vaším snem? Pak si nenech­te ujít ten­to film, ať víte, do čeho jde­te! Sex, dro­gy a rock ’n’ roll, v tom­to pří­pa­dě vlast­ně spíš sex, dro­gy a hea­vy metal je kré­do, kte­ré­mu pro­pa­da­jí nejen nác­ti­le­tí.

Snímek METALLICA: SOME KIND OF MONSTER při­ná­ší fas­ci­nu­jí­cí a oprav­do­vý pohled na živo­ty čle­nů nej­slav­něj­ší hea­vy meta­lo­vé kape­ly v hudeb­ní his­to­rii. Kapely, kte­rá po dva­ce­ti letech své exis­ten­ce čelí obrov­ským osob­ním a pro­fe­si­o­nál­ním výzvám v prů­bě­hu natá­če­ní jejich, po pěti letech, nej­no­věj­ší­ho alba St. Anger. Vztahy mezi čle­ny kape­ly byly posled­ní dobou dost cha­tr­né. A pro­to­že Metallica po něko­lik let nekon­cer­to­va­la a ani nevy­da­la žád­né album, měli hudeb­ní odbor­ní­ci a hlav­ně fanouš­ci oba­vy o její budouc­nost.
Dokument, kte­rý se natá­čel dva roky zachy­cu­je s důvěr­nou zná­mos­tí jed­not­li­vé čle­ny sku­pi­ny, jejich vnitř­ní démo­ny a vzá­jem­né vzta­hy, ale také sna­hu o sla­dě­ní osob­ních živo­tů s poža­dav­ky neu­stá­le se mění­cí­ho hudeb­ní­ho prů­mys­lu.

10. 06. 04 Harry Potter a vězeň z Azkabanu
3. díl Harry Pottera nemu­sím ani před­sta­vo­vat.

17. 06. 04 Úsvit mrtvých
Zdravotní sest­ra Ana Clark (Sarah Polley), poli­cis­ta Kenneth (Ving Rhames), pro­da­vač elek­tro­ni­ky Michael (Jake Weber) a pou­lič­ní chu­li­gán (Mekhi Phifer) se svou těhot­nou pří­tel­ky­ní jsou hlav­ní­mi posta­va­mi v apo­ka­lyp­tic­kém zom­bie horo­ru nato­če­ném pod­le kla­sic­ké fil­mo­vé před­lo­hy George A. Romera, Úsvit mrtvých.

Svět zachvá­ti­la nevy­svět­li­tel­ná epi­de­mie, kte­rá likvi­du­je svě­to­vou popu­la­ci - avšak mrt­ví neu­mí­ra­jí! Stávají se zom­bi­e­mi, kte­ří se potu­lu­jí po měs­tě a hle­da­jí kaž­dou pří­le­ži­tost, kde by se dosta­li k masu a krvi zby­lé hrst­ky dosud živých lidí. Kde a jak to všech­no zača­lo, nikdo neví.
Otrhaná a zubo­že­ná sku­pi­na těch, kte­ří zatím pře­ži­li v jed­nom wis­con­sin­ském měs­tě, našla úkryt ve vel­kém obchod­ním stře­dis­ku. Zde se tito lidé muse­jí jed­nak učit jak se brá­nit před vzrůs­ta­jí­cí hor­dou zom­bií, ale pře­de­vším musí vyře­šit pro­blém vlast­ní­ho sou­ži­tí v uza­vře­ném pro­sto­ru a spo­leč­ně při­pra­vit plán co dál. Venku už nic nepři­po­mí­ná někdej­ší svět. Situace se zdá bez­vý­chod­nou, a tak sku­pi­na hle­dá ris­kant­ní ces­tu z obklí­če­ní.

Film Úsvit mrtvých reží­ru­je Zack Snyder pod­le scé­ná­ře Jamese Gunna, pro­du­cen­tem fil­mu je Richard P. Rubinstein, Marc Abraham a Eric Newman. James Gunn napsal scé­nář pod­le před­lo­hy slav­né­ho horo­ru George A. Romera (Dawn of the Dead) z roku 1978

17. 06. 04 50x a stá­le popr­vé
Ošetřovatel ark­tic­kých vod­ních zví­řat Henry Roth (Adam Sandler) má svou budouc­nost důklad­ně naplá­no­va­nou. Ve chví­lích, kdy zrov­na nepe­ču­je o moř­ská zví­řa­ta v havaj­ském Sea Life par­ku, láme srd­ce turis­tek a pokou­ší se navá­zat krát­ko­do­bou roman­ci. Dlouhodobý vztah u něj nepři­pa­dá v úva­hu - zha­til by jeho dlou­ho­le­tý sen o výpra­vě na Aljašku, kde chce zkou­mat pod­moř­ský život mro­žů.
Když se koneč­ně při­blí­ží mož­nost, že by se Henryho sen stal sku­teč­nos­tí, dojde během zku­šeb­ní jízdy jeho šku­ne­ru k neče­ka­né neho­dě. Osud jej pak zave­de do míst­ní kavár­ny Hukilau, kde se setká­vá nejen s pode­zří­va­vý­mi pohle­dy hos­tů, ale také s mla­dou a krás­nou Lucy Whitmore (Drew Barrymore), jejíž šarm mu ihned uča­ru­je.
Henry neo­do­lá čer­stvé vzpo­mín­ce na Lucy a její meto­dic­ký způ­sob roz­pitvá­ní opla­tek, ze kte­rých před jeho udi­ve­ným zra­kem posta­vi­la doko­na­lý model vig­va­mu, a násle­du­jí­cí den navští­ví kavár­nu zno­vu. Lucy opět sedí sama se svý­mi oplat­ka­mi, ze kte­rých ten­to­krát sklá­dá vel­mi deko­ra­tiv­ní srub. Když se jí u obdi­vu­hod­né vaflo­vé stav­by neda­ří upev­nit dve­ře, Henry vycí­tí svou pří­le­ži­tost, popad­ne párát­ko a pro­blém ele­gant­ně vyře­ší.
Henry se dá s Lucy do řeči a během zají­ma­vé kon­ver­za­ce o oplat­kách a moř­ských sav­cích v ní začí­ná nachá­zet stá­le vět­ší zalí­be­ní. Poruší své vlast­ní pra­vi­dlo o sezna­mo­vá­ní s míst­ní­mi děv­ča­ty a domlu­ví si s Lucy dal­ší schůzku. Když ale násle­du­jí­cí den dora­zí a odvo­lá­vá se na před­cho­zí setká­ní, Lucy jej pova­žu­je za bláz­na a zavo­lá pomoc.
Lucy nemá ani nejmen­ší poně­tí, kdo Henry je. A Henry si poma­lu uvě­do­mu­je, že pokud bude chtít zís­kat její pří­zeň, bude muset bojo­vat o její srd­ce kaž­dý den zno­vu až do kon­ce živo­ta…

17. 06. 04 Matka
Šokující pří­běh pět­a­še­de­sá­ti­le­té May posu­nu­je hra­ni­ce tabu ve fil­mu. A opět v tom má prs­ty scé­náris­ta Hanif Kuerishi, autor skan­dál­ní INTIMITY. Jeho novou lát­ku MATKA pře­ve­dl do fil­mo­vé podo­by pre­ciz­ní reži­sér Roger Michell (Notting Hill, Incident). Obyčejná důchod­ky­ně je po man­že­lo­vě smr­ti odká­zá­na na péči své vzdá­le­né a pří­liš zaměst­na­né dce­ry. Cítí, že její život už více­mé­ně skon­čil. Ovšem ne tak doce­la... Nenápadná babič­ka, kte­rou v obcho­dě bez povšim­nu­tí mine­te, ta zlo­me­ná žena, jež má už život za sebou, se náh­le, bez­hla­vě, bouř­li­vě a pře­de­vším nevhod­ně zami­lu­je a navá­že poměr s mužem, kte­rý je o polo­vi­nu mlad­ší než ona sama. Poměr, v němž nechy­bí váš­ni­vý sex…..
24. 06. 04 * P Á N S K Á J Í Z D A 
Otec Viktor (Martin Dejdar), veli­ce schop­ný a úspěš­ný ve své pro­fe­si, a jeho syn Petr (Vladimír Škultéty), nemé­ně úspěš­ný a naděj­ný stu­dent, se náh­le ocit­nou v neče­ka­né situ­a­ci - po smr­ti ženy a mat­ky se tyto dva ukáz­ko­vé pří­kla­dy doko­na­lé­ho muže a stu­den­ta musí vypo­řá­dat s tako­vou banál­ní zále­ži­tos­tí, jakou je péče o domác­nost. Jako schop­ní, inte­li­gent­ní a úspěš­ní muži v tom pocho­pi­tel­ně nevi­dí žád­ný pro­blém. Marně je zku­še­ný sou­sed Lupínek, zaslou­ži­lý děde­ček (Josef Abrhám) se čtyř­mi vnou­ča­ty na krku, varu­je a nabí­zí pomoc. Mužská ješit­nost a pýcha jsou sil­něj­ší. Díky tomu se tak postup­ně dostá­va­jí do víru tra­pa­sů, pro­blé­mů a kata­strof, kte­ré postup­ně nahlo­dá­va­jí jejich sebe­vě­do­mí a boří jejich pev­né pře­svěd­če­ní o vlast­ní doko­na­los­ti. Ještě, že při­jíž­dí na pomoc strýc Artur (Ondřej Vetchý).

I když, jak říká slo­gan fil­mu, . správ­ný chla­pi si pora­děj sami., bez žen by to přes­to zce­la nešlo. Otec musí odo­lá­vat svo­dům a doslo­va se brá­nit nájezdům půvab­né kole­gy­ně (Světlana Nálepková), syn má zase ve své blíz­kos­ti pohled­nou spo­lu­žač­ku Zuzanu (Zuzana Kajnarová) a strýc Artur pro­blémy se svo­jí vlast­ní man­žel­kou (Petra Špalková).

Pánská jíz­da je zkrát­ka hra­vé a vtip­né vyprá­vě­ní urče­né všem, kte­ří se rádi baví, i když je jim tře­ba do bre­ku. Celovečerní debut reži­sé­ra a pro­du­cen­ta Martina Kotíka, kte­ré­mu se o kva­li­tách Pánské jízdy poda­ři­lo pře­svěd­čit hvězd­nou sesta­vu her­ců, svým vlíd­ným a vkus­ným humo­rem poba­ví divá­ky i divač­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61472 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71682 KB. | 19.06.2024 - 21:24:33