Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Prodloužený víkend - 80%

Prodloužený víkend - 80%

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve sním­ku Prodloužený víkend reži­sé­ra Jasona Reitmana si zahrá­li hlav­ní role Kate Winslet jako úzkost­li­vá Adele, Josh Brolin v roli uprch­lí­ka Franka a Gattlin Griffith, kte­rý si zahrál syna jmé­nem Henry. Jason Reitman reží­ro­val také slav­ný seri­ál Kancl, a tak nelze zpr­vu vyslo­vit pochy­by, zda ten­to film potvr­dí úspěch u divá­ků. Film je dle kniž­ní před­lo­hy spi­so­va­tel­ky Joyce Maynard, kte­rá zís­ka­la Zlatý Glóbus za seri­ál Brooklyn Bridge.

V začát­ku děj půso­bil veli­ce depre­siv­ně. Film se ode­hrá­vá v době kon­ce 80. Let, kde si poklid­ně žije Adel, kte­rá si v živo­tě pro­šla svým, man­žel jí opus­til a tak jí zbyl pou­ze její 13letý syn Henry, kte­rý se o svou mat­ku musí sta­rat, pro­to­že jeho mat­ka trpí úzkos­tí a vychá­zí z domu mezi lidi, jen pokud jedou na náku­py do míst­ní­ho super­mar­ke­tu, tam se také setká­vá s uprch­lým trestan­cem Frankem. Frank hle­dá skrýš, kde by mohl pře­čkat, než upad­ne do zapo­mně­ní jeho útěk. Je zra­ně­ný a tak se o něj Adel začne sta­rat, jeli­kož má strach, aby jí a její­mu syno­vi neu­blí­žil. Na oplát­ku po zlep­še­ní zdra­vot­ní­ho sta­vu se jí odvdě­čí tím, že jí postup­ně začne vylep­šo­vat dům a cho­vat se tak, jako kdy­by byli všich­ni rodi­na, to se Adel líbí a dostá­vá nadě­ji, že se ze své­ho depre­siv­ní­ho sta­vu dosta­ne. Plánují spo­lu pře­jet hra­ni­ce, aby moh­li spo­lu spo­leč­ně žít, ale roz­tr­ži­tá Adel a její syn dají znát oko­lí svůj strach a pro Franka si při­je­dou a zno­vu jej zavřou. Jako v kaž­dém hez­kém roman­tic­kém fil­mu se po x letech opět setká­va­jí, i když nadě­ji tomu nedá­va­li a doži­jí spo­lu svůj spo­leč­ný život.

Role sed­li všem hlav­ním hrdi­nům, až na vychyt­ra­lou a neo­ma­le­nou tee­nager­ku, kte­rá se sna­ži­la mani­pu­lo­vat s lid­mi kolem sebe. Tyto zábě­ry moh­li být z fil­mu i vyne­chá­ny a na cel­ko­vém dojmu by to krá­su neu­bra­lo. Do pří­bě­hu také moc neza­pa­da­la otrav­ná sou­sed­ka, kte­rá byla veli­ce neod­byt­ná a poté hru­bi­án­ská, při hlí­da­ní její­ho posti­že­né­ho syna, tyto scé­ny, jako kdy­by do fil­mu neza­pa­da­ly a vylo­že­ně ho to kazi­lo. Role drs­ňá­ka Joshi Brolinovi veli­ce slu­še­la, než si ve fil­mu změ­nil svůj out­fit a sho­dil svůj plno­vous, což byla doce­la ško­da, jeli­kož ve vět­ši­ně fil­mů hrál prá­vě zarost­lý. Po boku Joshei Brolinova vypa­da­la Kate Winslet, troš­ku zane­dba­ně, ale to byl asi fil­mo­vý záměr, aby byl vidět její dra­ma­tic­ký život v tom­to fil­mo­vém pří­bě­hu, jinak její herec­ký výkon byl cel­ko­vě veli­ce dob­rý, po dlou­hé době jsme ji shléd­li v hez­kém roman­tic­kém fil­mu. Film byl cel­ko­vě pojat roman­tic­ky s dra­ma­tic­kým náde­chem, kaž­dý záběr na her­ce byl nato­čen pre­ciz­ně, a co se hud­by týče, nějak nevy­ni­ka­la, ani nic nezka­zi­la.

Příběh je nápa­di­tý, avšak né kaž­dé­ho hned na začát­ku oslo­ví, je totiž pro nároč­něj­ší­ho divá­ka, co má rád roman­tic­ké záplet­ko­vé fil­my, kde se poin­tu pří­bě­hu nedo­zví hned, ale postu­pem času. I sám název fil­mu nevy­pa­dá zrov­na moc váb­ně, tak aby Vás to nenu­ti­lo pře­pnout, ale když vydr­ží­te, při­jde­te na to, co všech­no se může udát během pro­dlou­že­né­ho víken­du, a z ryze nepo­cho­pi­tel­né­ho a depre­siv­ní­ho fil­mu se sta­ne roman­ti­ka, na kte­rou jen tak neza­po­me­ne­te. Co se týká fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní, byl film veli­ce kva­lit­ně a rea­lis­tic­ky nato­čen, je vidět, že si dal Jason Reitman zále­žet na kaž­dé scé­ně a sna­žil se film pojmout jako rodin­nou idyl­ku z kon­ce 80. let. Jednotlivé záplet­ky se divá­ko­vi vyklá­da­jí postup­ně, tak by je pocho­pil, ale sta­čí chvil­ka nepo­zor­nos­ti a máte v tom, tak říka­jíc pěk­ný guláš, tak­že pokud na něj nemá­te dosta­tek času a pozor­nos­ti je lep­ší jej nekou­kat. Pokud jej, ale shléd­ne­te dva­krát, tak jak se to sta­lo mě, nebu­de­te lito­vat a pocho­pí­te.


Podívejte se na hodnocení Prodloužený víkend na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?14. června 2022 Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger? Co kdyby se místo Stevea Rogerse (mluví Josh Keaton) stala supervojákem Peggy Carter (mluví Hayley Atwell)? Doposud jsme se dočkali 24 filmů ze stáje Marvel Cinematic Universe + prozatím […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61291 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71996 KB. | 24.04.2024 - 18:19:05