Kritiky.cz > Horory > Within (2016)

Within (2016)

word image 369632 1
word image 369632 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud si kupu­je­te nový barák, zjis­tě­te si, zda spo­leč­ně s ním neku­pu­je­te i něja­kou nežá­da­nou oso­bu navíc…

John Alexander se spo­leč­ně se svou dce­rou Hannah a novou man­žel­kou Melanii stě­hu­je do nové­ho domu, jehož před­cho­zí maji­te­lé jed­no­ho dne zmi­ze­li a zane­cha­li za sebou jen dlu­hy. Aniž by to tuši­li, toto mís­to má mno­hem pochmur­něj­ší his­to­rii, což brzy pocí­tí na vlast­ní kůži. Podivné zvu­ky, spouš­tě­jí­cí se alarm, věci, kte­ré nejsou na svém mís­tě – to je jen začá­tek. Záhy začne mít pře­de­vším dospí­va­jí­cí Hannah tuše­ní, že nejsou v domě sami. Špehuje je snad sliz­ký sou­sed odve­d­le, nebo spo­leč­ně s domem „kou­pi­li“ i něko­ho či něco, co se skrý­vá v útro­bách jejich domo­va?

 

Český název: V domě

Režie: Phil Claydon

Rok výro­by: 2016

Délka: 88 min

Země: USA

Alternativní název: Crawlspace

 

Hrají:

Michael Vartan...(John Alexander)

Erin Moriarty...(Hannah Alexander)

Nadine Velazquez...(Melanie Alexander)

Dorian Kingi...(David)

Ronnie Gene Blevins...(Ray Walsh)

...a dal­ší

Vzhledem k tomu, že fil­mů s podob­ným námě­tem exis­tu­je už něko­lik, neče­kal jsem žád­né vel­ké zázra­ky. Přece jenom však mohl tvůr­ce při­jít s něja­kou ori­gi­nál­ní myš­len­kou, nebo divá­kům ale­spoň nabíd­nout solid­ní psy­cho­lo­gic­kou jízdu, vygra­do­va­nou sluš­nou por­cí napě­tí a tro­chou té bru­ta­li­ty a jak se uká­za­lo – to dru­hé bylo správ­ně. Originality se tu totiž moc nedo­čká­me. Phil Claydon však nechtěl jen bez­du­še kopí­ro­vat své kole­gy a oprav­du se sna­žil nato­čit to nej­lep­ší, co je v jeho silách.

 

Pokud pře­ži­je­me poně­kud poma­lej­ší roz­jezd, ve kte­rém se pře­de­vším sezna­mu­je­me s tříčlen­nou rodi­nou a jejich novým bará­kem, bude­me odmě­ně­ni postup­ně se zlep­šu­jí­cí atmo­sfé­rou, oko­ře­ně­nou o něko­lik bru­tál­něj­ších scén (zvláš­tě pak v závě­ru). I výběr her­ců a here­ček nebyl špat­ný. Erin Moriarty i Nadine Velazquez jsou pohled­né hereč­ky a kame­ra­man si dost čas­to neod­pus­til zabí­rat jejich výstři­hy – což jis­tě oce­ní pře­de­vším muži. Ve chví­li kdy dům začne vydá­vat své tajem­ství a na scé­ně se obje­ví nechtě­ný „nájem­ník“, se však dosta­ví i jis­tá for­ma nešvá­ru (nelo­gic­ké cho­vá­ní čle­nů rodi­ny, poté i poli­cie při pro­hlíd­ce domu). Nerad to říkám, ale ke kon­ci byla ta rodi­na tak blbá, že si svůj osud zce­la zaslou­ži­la. Přitom měli tolik mož­nos­tí, jak to celé moh­lo dopad­nout úpl­ně jinak.

 

Za ty roky jsem si už doce­la zvy­kl na stu­pid­ní cho­vá­ní a roz­ho­do­vá­ní postav a nejsem v žád­ném pří­pa­dě pří­z­niv­cem hap­pyen­dů, ale i tak mě konec spí­še zkla­mal. Jasně obje­ví se pár bru­tál­ních zábě­rů, vše vyvr­cho­lí ve finál­ní zúčto­vá­ní, ale i tak jsem z toho byl poně­kud otrá­ve­ný. I tak však sou­hla­sím, že jde o lehce nad­prů­měr­nou podí­va­nou, kte­rá roz­hod­ně není žád­nou ztrá­tou času. Dorian Kingi coby před­sta­vi­tel zápo­rá­ka byl hod­ně dob­rý a na něko­ho tako­vé­ho nara­zit v bará­ku v noci, asi bych se posral nebo rov­nou dostal infarkt a měl by to o mno­ho jed­no­du­ší.

Hodnocení: 60 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Alone at Night (2022)30. dubna 2024 Alone at Night (2022) Ashley Benson ráda natáčí „živé lechtivé přenosy“ pro své platící zákazníky. Jenomže co když je mezi nimi i nebezpečný sériový vrah, který se nechce jen […] Posted in Horory
  • Shuttle (2008)12. dubna 2024 Shuttle (2008) Dobře si rozmyslete, jako dopravu zvolíte! Ne vždy je totiž pomocná ruka podána v dobrém úmyslu… Kamarádky Mel a Jules se vrací z dovolené v Mexiku zpět do […] Posted in Horory
  • When the Lights Went Out (2012)12. dubna 2024 When the Lights Went Out (2012) Britská tuctová duchařina, údajně „podle skutečné události“. Pokolikáté už…? Roku 1974 se Len se svou manželkou Jenny a třináctiletou dcerou Sally nastěhují […] Posted in Horory
  • Distancia de rescate (2021)12. dubna 2024 Distancia de rescate (2021) Hodně zvláštní filmeček z prostředí argentinského venkova, který ve vás zanechá spoustu otazníků… Amanda se vydává společně se svou dcerkou Ninou do malého […] Posted in Horory
  • Haunting of Whaley House, The (2012)3. dubna 2024 Haunting of Whaley House, The (2012) V noci dům patří duchům! Běda tomu, kdo je přijde rušit, nebo poškodí nějak dům či jeho vybavení… Penny si během studia medicíny začala nedávno přivydělávat […] Posted in Horory
  • Exorcists, The (2023)3. dubna 2024 Exorcists, The (2023)   Vymýtání a Ouija nejsou moc dobrá kombinace. Zvláště když tím ZLO získává převahu a Bůh zrovna moc nestojí na vaší straně, i když by měl… Doktorka […] Posted in Horory
  • Light from the Tower (2020)3. dubna 2024 Light from the Tower (2020)   Amatérský paskvil, na který mrkněte jen s alkoholem v ruce, nebo se mu raději vyhněte úplně… Mladá dívka, která se snaží prosadit coby návrhářka […] Posted in Horory
  • Aftermath (2021)28. března 2024 Aftermath (2021)   Manželská krize, nevěra, nový dům a nezvaný nájemník – nic originálního tu nečekejte…! Manželé Kevin a Natalie prožívají manželskou krizi, zapříčiněnou […] Posted in Horory
  • Pact, The 2 (2014)30. ledna 2024 Pact, The 2 (2014) Jidášův odkaz roznáší hrůzu a utrpení dál! Jenomže tentokrát budou u tohoto pokračování dost trpět i samotní diváci… June ráda kreslí děsivé komiksy a […] Posted in Horory
  • Night Teeth (2021)11. ledna 2024 Night Teeth (2021) Dvě pěkná mladá děvčata na zadní sedačce auta ještě neznamenají žádnou výhru. Zvláště když vám mohou jít po krku a to doslova…! Již stovky let panuje mezi […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86052 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72198 KB. | 18.05.2024 - 04:04:44