Kritiky.cz > Knihovnička > Christina von Dreien: NEPOSLUŠNOST LÁSKY, co pozitivního se lze naučit ze současné situace ve světě

Christina von Dreien: NEPOSLUŠNOST LÁSKY, co pozitivního se lze naučit ze současné situace ve světě

IMG 20220613 145437
IMG 20220613 145437
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Trápí vás, jak to dnes ve svě­tě vypa­dá? Neposlušnost lás­ky při­ná­ší v otáz­kách a odpo­vě­dích nadě­ji a vysvět­le­ní zmat­ků, kte­rý­mi je dneš­ní svět doslo­va pro­špi­ko­ván. Christina vykres­lu­je vel­mi pozi­tiv­ní obraz budouc­nos­ti, ale má to svá ale… ona je milu­jí­cí bytost a vzá­jem­ný respekt je pod­mín­kou dob­ré­ho sou­ži­tí lid­stva na všech úrov­ních. Kdo zná kni­hy Christiny von Dreien, ví, že prá­vě to je úhel pohle­du, kte­rý pou­ží­vá a kte­rý  je jejím cen­ným darem.

Přesto oce­ňu­ji její sna­hu nahlí­žet na veš­ke­ré nezda­ři­los­ti svě­ta okem sho­ví­va­vým a trpě­li­vě vysvět­lu­jí­cím. Proč se všech­no děje a jak a kdy to skon­čí? To z vel­ké čás­ti zále­ží na nás, ale páky, kte­ré má běž­né oby­va­tel­stvo vám při­pa­da­jí také pří­liš sla­bé? Christina se sna­ží nám dát nadě­ji. Ta teze o pro­bou­ze­ní více a více lidí na svě­tě se zdá být láka­vá a jako jedi­né řeše­ní. Tichá revo­lu­ce… změ­na lid­stva.

IMG 20220613 145437
IMG 20220613 145437

A já bych řek­la – změ­na našich hod­not. Ale se silou sys­té­mu, ve kte­rém jsme uvěz­ně­ni, to bude těž­ké.

Zaujaly mne však i obec­něj­ší téma­ta, napří­klad to, že své život­ní úko­ly může­me v prů­bě­hu živo­ta měnit, zví­řa­ta nás mohou učit, pro­to­že někdy v jejich těle může být i člo­věk, kte­rý nás při­šel potě­šit. Nebo i my sami jsme si chtě­li zažít jaké to je být zví­ře­tem. Přiznám se, vel­mi láka­vá před­sta­va.
Neposlušnost lás­ky je o nená­sil­ném odpo­ru.
Schválně, ucí­tí­te ho z toho­to tex­tu?

„V někte­rých oka­mži­cích máme snad pocit, že na to nemá­me sílu; mož­ná si též pohrá­vá­me s myš­len­kou, že se pod­vo­lí­me, ba že to vzdá­me. V tako­vých chví­lích bychom si měli polo­žit otáz­ku: Proč jsem s tím vůbec zača­la? Proč jsem jako nesmr­tel­ná duše byla opět a zno­vu ochot­na vtě­lo­vat se na Zemi?“

Pokládáte si také otáz­ku, kdy a jak pozná­me změ­nu na Zemi?  Prý se bude­me cítit leh­čí a svo­bod­něj­ší. Až ode­jde nesvět­lo z pla­ne­ty, budou i dob­ré pro­jek­ty pro­spe­ro­vat a nebu­dou záměr­ně potla­čo­vá­ny tak, jak to zaží­vá­me v sou­čas­nos­ti.“

Tak s tím jsem v poho­dě. Mou sou­čas­nou kri­zi i tro­chu zapří­či­ňu­je to, že dob­ré pro­jek­ty nema­jí šan­ci se uži­vit, ale čím hor­ší záměr, tím lep­ší výděl­ky. Ach… nic pro mne. A mož­ná pat­ří­te k podob­ným lidem, tak­že ale­spoň ta dru­há část může být těšín­ským jablíč­kem.

Kniha je o las­ka­vém poví­dá­ní, máte pocit, že ved­le vás je někdo, kdo vás uko­lé­bá… k poho­dě, spán­ku, odpo­čin­ku.

Nakolik jsou  její infor­ma­ce prav­di­vé, či nako­lik se v budouc­nu uká­ží jako rea­lis­tic­ké, těž­ko říct. Ale někte­ré z nich bych si oprav­du přá­la. Ale pro chví­li úle­vy z tíhy svě­ta je to přes­ně to, co je tře­ba. Kniha Neposlušnost lás­ky od Christiny von Dreien.

Například je tu kapi­to­la s otáz­ka­mi a odpo­věď­mi, kte­ré mnoh­dy míří do čer­né­ho: A jsou vlast­ně plat­né vždy a všu­de.

Co je nyní nej­dů­le­ži­těj­ší?

„Měli bychom být vděč­ni za všech­no dob­ré v našem živo­tě. Pociťujeme-li vděč­nost, naše vědo­mí není zamě­ře­no na nedo­sta­tek, nýbrž  na hoj­nost. Energie vděč­nos­ti nejen­že auto­ma­tic­ky zvy­šu­je naše vib­ra­ce, při­ná­ší do naší exis­ten­ce též bla­hobyt. Poznáme, kolik dob­ra již máme; a skr­ze toto uvě­do­mě­ní se dob­ro v našem živo­tě zvět­šu­je.“

A pokud vás zají­má, jak v dneš­ní době navý­šit své vib­ra­ce… jed­no­du­ché to je: žij­te ze své­ho srd­ce.

Tak a je to.

O autor­ce:  Christina von Dreien se naro­di­la 15. dub­na 2001 a už jako dítě měla roz­ší­ře­né vědo­mí a mno­hé para­nor­mál­ní schop­nos­ti. Patří k nové gene­ra­ci mla­dých lidí, jež před­sta­vu­je zce­la novou dimen­zi lid­ské exis­ten­ce. Ukazuje lidem nesmír­ný poten­ci­ál jejich živo­tů a pomá­há kon­struk­tiv­ně pře­tvá­řet naše indi­vi­du­ál­ní i kolek­tiv­ní živo­ty a vylé­čit trau­ma­ta, kte­ré si jako lid­stvo nese.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch-Books, 2022, www.anch-books.com

 

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Proč jíst mladý ječmen nebo spirulinu denně?14. ledna 2015 Proč jíst mladý ječmen nebo spirulinu denně? Co je vlastně spirulina? Spirulina je modrozelená řasa, kterou známe ve formě tablet nebo jemného prášku. Spirulina má vysoký obsah bílkovin, aminokyselin a vitamínů. Spirulina obsahuje […] Posted in Domácí rady
  • Indiana Jones a nástroj osudu28. června 2023 Indiana Jones a nástroj osudu Archeolog Indiana Jones (Harrison Ford) zažívá své poslední napínavé dobrodružství... Indiana Jones je legenda. Málokterou ikonickou postavu jde tak snadno definovat jednou větou, nejen […] Posted in Filmové recenze
  • Slepičí úlet26. července 2005 Slepičí úlet Na slepičí farmě žijí malé roztomilé slepičky, které má každý rád.A všechny slepičky se mají navzájem rády.Každé ráno farmář krmí slepičky a večer jim pouští něco z repertoáru Carla Orffa […] Posted in Filmové recenze
  • dabel113. července 2012 Ďábel v těle Tak je tu moje další recenze, tentokrát na horor Ďábel v těle (The Devil Inside). Tento horor láká opět na hand-cam styl točení, tedy to samé jako u Paranormal Activity, což v případě […] Posted in Filmové recenze
  • Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde s českými titulky. 4....5. března 2021 Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde s českými titulky. 4.... Sniper Ghost Warrior Contracts 2 vyjde s českými titulky. 4. 6. letošního roku pro PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One. Posted in Krátké herní aktuality
  • Sexmise27. května 2022 Sexmise Sexmise je polská vědeckofantastická komedie z roku 1983, kterou režíroval Juliusz Machulski. Hlavními hrdiny filmu jsou Maks (Jerzy Stuhr) a Albert (Olgierd Łukaszewicz), hibernovaní v […] Posted in Speciály
  • n200708281339 SEG028. srpna 2007 Moje superbejvalka (My Super Ex-Girlfriend)  Další komedie od Ivana Reitmana, která aspiruje na místo v naší paměti. Mít schopnosti, které nikdo nemá, nemusí být špatné. Pochopitelně mluvíme o užitečných schopnostech jako je létání, […] Posted in Filmové recenze
  • BEAR GRYLLS UČÍ CELEBRITY, JAK PŘEŽÍT31. srpna 2018 BEAR GRYLLS UČÍ CELEBRITY, JAK PŘEŽÍT Ve svém pořadu - hitu Discovery Channel - Nutné k přežití (Ultimate Survival) Bear Grylls ukázal divákům, jak přežít v těch nejextrémnějších terénech světa. S tím se ale nespokojil a […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Attack of the Sabretooth (2005)14. ledna 2023 Attack of the Sabretooth (2005) Měli být chloubou tohoto parku, místo toho v něm díky lidské blbosti a chamtivosti šavlozubí tygři rozpoutají krvavá jatka…Podnikatel Niles hodlá otevřít na jednom […] Posted in Horory
  • Volání divočiny v jednadvacátém století24. ledna 2021 Volání divočiny v jednadvacátém století Mnozí z nás pociťují únavu a přesycení z tradičního života dnešní doby, kdy je hlavním hnacím motorem práce, zajištění a společenský úspěch převedený na finance. Hodně z nás mluví o […] Posted in Recenze knih

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 10,01012 s | počet dotazů: 7869 | paměť: 75661 KB. | 23.04.2024 - 11:14:00