Kritiky.cz > Recenze knih > „Dávám ti své tělo...“ Jak píšu milostné scény od Diana Gabaldon, autorky bestselleru „Cizinka“

„Dávám ti své tělo...“ Jak píšu milostné scény od Diana Gabaldon, autorky bestselleru „Cizinka“

dtst
dtst
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Prostřednictvím kni­hy „Dávám ti své tělo“ autor­ka Diana Gabaldon dává nahléd­nout svým čte­ná­řům do své­ho svě­ta psa­ní, pře­váž­ně spo­je­né­ho s psa­ním milost­ných scén, ve kte­rých samo­zřej­mě nechy­bí i vel­mi sil­né emo­ce.
 
Diana nabí­zí drob­né tri­ky pro psa­ní, a na co všech­no se zamě­řit, když popi­su­je­te milost­nou scé­nu tak, aby to kni­hu vskut­ku obo­ha­ti­lo, a aby se ze zamýš­le­né milost­né scé­ny nestal jen všed­ní a nud­ný sex.
 
„Jak už jsem výše pozna­me­na­la, v dob­ré sexu­ál­ní scé­ně se zabý­vá­te emo­ce­mi postav, a ne tolik tím, co prá­vě děla­jí. Také si povšim­ně­me, že jaká­ko­li emo­ci­o­nál­ní výmě­na, kte­rá pro­bí­há v sexu­ál­ní atmo­sfé­ře, má zesí­le­ný dopad, což je způ­so­be­no tím, že se lidé o sex zají­ma­jí při­ro­ze­ně.“
Autorka kla­de důraz pře­váž­ně na to, aby sex nebo milost­ná scé­na byla popsá­na pokud mož­no ori­gi­nál­ně, kdy se pokud mož­no zapo­jí všech­ny smys­ly, čemuž vám mají napo­mo­ci ori­gi­nál­ní věty a neotře­pa­ná sou­slo­ví. Vše krás­ným způ­so­bem dopl­ňu­je pří­kla­dy a úryv­ky ze svých již napsa­ných knih, kde si tuto teo­rii může­te názor­ně ově­řit.
„Samotná sexu­ál­ní tou­ha není emo­ce, ale pou­há jed­no­roz­měr­ná hor­mo­nál­ní reak­ce. Tudíž pokud se v sexu­ál­ní scé­ně zmi­ňuj­me o sexu­ál­ní tou­ze, ať už ji popi­su­je­me co nej­ob­šír­ně­ji, je to pořád, jako kdy­bychom doko­la popi­so­va­li vzor tape­ty v lož­ni­ci. Taková tape­ta sto­jí za to, abychom jí věno­va­li let­mý pohled, ale v pod­sta­tě je nud­ná.“
 
Diana v této kni­ze vel­mi sro­zu­mi­tel­ně a jed­no­du­še uka­zu­je, jak by měla tako­vá milost­ná scé­na vypa­dat na strán­kách kni­hy, aniž by čte­ná­ře odra­di­la nebo nudi­la. Nabízí bri­lant­ní tri­ky, jak udr­žet čte­ná­řo­vu pozor­nost na strán­ce, aniž by si to on sám při čte­ní vůbec uvě­do­mo­val.
 
„Jednou ze základ­ních šab­lon dob­ré­ho (tedy okouz­lu­jí­cí­ho a neza­po­me­nu­tel­né­ho) psa­ní je efekt opa­ko­vá­ní. Pokud pou­ži­je­me urči­tý prvek - prvek záplet­ky, obraz ve scé­ně, pozo­ru­hod­nou frá­zi - , tak popr­vé si jej čte­ná­ři mož­ná ani neu­vě­do­mí, což jim ale vůbec nepo­ka­zí čte­ní. Když potom pou­ži­je­me dotyč­ný prvek podru­hé, opět si ho čte­ná­ři vědo­mě nevšim­nou, ale jejich pod­vě­do­mí ho zare­gis­tru­je. Takový prvek vylep­ší vyzně­ní tex­tu a vtáh­ne a zapo­jí čte­ná­ře. Pokud je to prvek záplet­ky, zvý­ší dra­ma­tic­ké napě­tí. Když však pou­ži­je­me ten prvek potře­tí, tak už si ho kaž­dý koneč­ně vědo­mě všim­ne.“
 
Mě osob­ně se nej­ví­ce na kni­ze kro­mě teo­rie, jak bri­lant­ním způ­so­bem vypi­lo­vat ono psa­ní milost­ných scén, nej­ví­ce líbi­ly vybra­né ukáz­ky autor­ky, kde byla názor­ně před­ve­de­na teo­rie do pra­xe. Například ten­to úry­vek zamě­ře­ný na detail před milost­nou scé­nu, kde hlav­ní roli sehrál pohled na šperk na nahém žen­ském těle:
Líbí se mi šper­ky na ženách.
Lidé se domní­va­jí, že muži dří­ve dáva­li ženám šper­ky pro­to, že si to moh­li dovo­lit, a tak se kaž­dý dozvě­děl, jak jsou boha­tí. Prý jim je však dáva­li také pro­to, aby byly ženy šťast­né a posky­to­va­ly mužům sex a také je čini­ly šťast­ný­mi. Netvrdím, že je to prav­da. Faktem však je, že šperk na ženě je vzru­šu­jí­cí bez ohle­du na to, jak moc to žena vní­má.
Celé se to týká vlast­nic­tví, v tom to je. Za šper­ky se skrý­vá zaje­tí. Dejte ženě kolem krku zla­tý řetěz, navlék­ně­te jí prs­te­ny a je vaše.
Žena nosí šper­ky na holé kůži, kde si jich může kaž­dý všim­nout. Nosí je na mís­tech, kte­rá může­te líbat, jako jsou jam­ka na krku, lalůč­ky uší, vnitř­ky zápěs­tí. Tam, kde jí pul­zu­je krev. Na měk­ká a zra­ni­tel­ná mís­ta si při­klá­dá kov a dra­ho­ka­my a ty se tvr­dě a mokře lesk­nou. Vy jste nelí­tost­ný muž a ona pod­daj­ná žena, jo.
Křehké řetíz­ky a těž­ké uzá­vě­ry. Obojí plní svou funk­ci. Ty drob­né stří­br­né a zla­té řetíz­ky vypa­da­jí­cí na kůži jako pavu­či­na se dají jed­ním tahem pře­trh­nout, ale ženy je rády nosí. Těžké spo­ny a sil­né zla­té řetě­zy vypa­da­jí mohut­ně na křeh­kých kos­tech a štíh­lých hrdlech žen. V nich si je doká­že­te před­sta­vit jako bez­bran­né, při­vá­za­né ke zdi... nebo k poste­li.
Pavoučí sítě a obru­če otro­ků. Moc a maje­tek.
Když zdo­bí­te ženu šper­ky, nejen­že se před­vá­dí­te, ale také vzná­ší­te svůj nárok, pře­ha­zu­je­te přes ni síť ze zla­ta a stří­b­ra. Dotýkáte se její kůže, když jí při­pí­ná­te šper­ky, když jí zapí­ná­te řetí­zek na krku pod vla­sy, na měk­ké holé kůži, kam bys­te ji moh­li poz­dě­ji kous­nout...
Starší ženy to vědí. Proto vždy nabá­da­jí mla­dé dív­ky, aby nepři­jí­ma­ly od muže šper­ky, pokud to s ním nemys­lí váž­ně. Jestliže totiž muž daru­je ženě řetí­zek, ví jis­tě, co s ní chce dělat.
(Úryvek z romá­nu „Přetrhaná síť“)
Na názor­ných pří­kla­dech a úryv­cích z knih spi­so­va­tel­ka kla­de důraz na to, že vel­mi dob­rá sexu­ál­ní scé­na není jen fyzic­ký akt, ale pře­de­vším výmě­na emo­cí, poci­tů smut­ku a rados­ti, něhou, pře­kva­pe­ním, či vnitř­ním poci­tem štěs­tí a ode­vzda­nos­ti.
Chcete-li se stát sku­teč­ným mis­trem psa­ní „čer­ve­né“ kni­hov­nič­ky, věř­te, že s pomo­cí této kni­hy může­te napsat coko­liv, co vás a vaše čte­ná­ře potě­ší, a roz­prou­dí všech­ny vnitř­ní emo­ce. S prak­tic­ký­mi návo­dy roze­psa­ný­mi na 141 stra­nách to hra­vě zvlád­ne­te.

Diana Gabaldon
DÁVÁM TI SVÉ TĚLO...
Jak píšu milost­né scé­ny
Z ang­lic­ké­ho ori­gi­ná­lu I GIVE YOU MY BODY ... pře­lo­ži­la Renata Štulcová
Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega v roce 2017
Počet stran: 141

ISBN 978-80-7390-611-5

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Peprná korespondence se sexuálním nábojem, to jsou "Dopisy lásky M a M"15. června 2024 Peprná korespondence se sexuálním nábojem, to jsou "Dopisy lásky M a M" O tom, jaké to je zamilovat se na první pohled a prožívat první zamilované týdny zalité velkou láskou a s nasazenými růžovými brýlemi na nose a s postupným vystřízlivěním,  tak o tom je […] Posted in Recenze knih
  • ŠACH MAT22. dubna 2023 ŠACH MAT Pokud jste si oblíbili knihy, ve kterých není o žhavá pokušení nouze, určitě si nenechte ujít knihu od R.L. Mathewson ŠACH MAT, jež vydalo nakladatelství Motto ve společnosti Albatros […] Posted in Recenze knih
  • Bez zábran7. listopadu 2022 Bez zábran V poslední době se doslova roztrhl pytel s erotickými romány a vybrat si z nich opravdu jen ten kvalitní, to je oříšek. Ovšem s knihou "Bez zábran"  od T. L. Swanové, jež vydala GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • TRÝZEŇ A TOUHA11. října 2023 TRÝZEŇ A TOUHA Je libo si přečíst tragikomický, psychologický román o hledání vlastní identity a své neznámé "F" diagnózy? Tak to si určitě nenechte ujít knihu s příznačným názvem "Trýzeň a touha" od […] Posted in Recenze knih
  • Daniela- romantický příběh ženy, která touží po opravdové lásce19. srpna 2023 Daniela- romantický příběh ženy, která touží po opravdové lásce Kniha s názvem Daniela mě zaujala a říkala jsem si, o čem asi bude. Po jejím přečtení musím říci, že mě nesmírně překvapila v dobrém slova smyslu. Román vydalo nakladatelství Pointa v […] Posted in Recenze knih
  • DO KAPSY: SOUHVĚZDÍ. 102 MAP pro snadnou a rychlou orientaci2. srpna 2023 DO KAPSY: SOUHVĚZDÍ. 102 MAP pro snadnou a rychlou orientaci Až se v létě budete nudit, nezapomeňte si do kapsy přibalit malého průvodce SOUHVĚZDÍ a uvidíte, že hned bude o zábavu postaráno, a kdo ví, třeba se vám i zalíbí porovnávat a objevovat […] Posted in Recenze knih
  • OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě29. dubna 2023 OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě Už jste zjistili, na čem v životě opravdu záleží a jak být ve svém životě konečně šťastní? Pokud nikoliv, a hledáte ten správný recept, tak byste zcela určitě měli vyzkoušet rady slavného […] Posted in Recenze knih
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61352 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71635 KB. | 22.06.2024 - 18:51:36