Kritiky.cz > Recenze knih > Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy

Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy

bylinkova prvni pomoc
bylinkova prvni pomoc
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnešní svět na nás naklá­dá vyso­ké náro­ky. Musíme být výkon­ní, neú­nav­ní, rych­lí a zvlád­nout tolik věcí, jak v prá­ci, tak v běž­ném živo­tě, že občas už toho máme dost a chyt­ne­me něja­ký bacil a one­moc­ní­me. Snad kaž­dý sáh­ne po něja­kém práš­ku, siru­pu apod. z lékár­ny, ale může­te se vydat i jinou ces­tou – pří­rod­ní ces­tou a zku­sit bylin­ky. Účinky byli­nek jsou již sta­le­tí­mi pro­vě­ře­né a pomá­ha­jí, jen nemů­že­me chtít úči­nek teď hned, jak jsme zvyklí u syn­te­tic­kých léků.

Pokud i vy jste už pře­sta­li jako na prv­ní vol­bu spo­lé­hat na syn­te­tic­ké léky či uva­žu­je­te, že je urči­tě i jiná ces­ta, pak vás nová kni­ha s výstiž­ným názvem Bylinková prv­ní pomoc od Martina Ježka může zaujmout. Ne na všech­ny nemo­ci sta­čí bylin­ky, ale mnoh­dy mohou pomo­ci k rych­lej­ší­mu uzdra­ve­ní spo­lu s léky a při leh­čích pří­pa­dech se i bez léků člo­věk obe­jde. Ale ani s bylin­ka­mi se to nesmí pře­há­nět, mohou také uško­dit, pokud to člo­věk pře­há­ní s jejich množ­stvím či mohou vadit někte­ré kom­bi­na­ce.

Kniha při­ná­ší infor­ma­ce o dáv­ko­vá­ní, že je tře­ba kaž­dou bylin­ku nej­pr­ve vyzkou­šet v malém množ­ství, aby člo­věk zjis­til, zda na ni není náho­dou aler­gic­ký. Následuje výčet mož­nos­tí pří­pra­vy byli­nek – nálev, čaj, odvar, sirup, obkla­dy.

V dal­ší čás­ti násle­du­je výčet nej­čas­těj­ších zdra­vot­ních nedu­hů abe­ced­ně seřa­ze­ných. Nejprve je zde popis nemo­ci, jak se pro­je­vu­je, co ji způ­so­bu­je a jaká je pre­ven­ce.  Následují rady na uži­tí byli­nek ke zmír­ně­ní obtí­ží. Nechybí i odsta­vec, kdy je tře­ba už urči­tě vyhle­dat léka­ře a nespo­lé­hat na samo­léčbu. Na kon­ci kni­hy je oddíl kon­tra­in­di­ka­ce, kde jsou byli­ny seřa­ze­ny abe­ced­ně a je u nich uve­de­no, při jakých sta­vech a nemo­cech by se nemě­ly uží­vat a pří­pad­ně co způ­so­bu­jí, pokud uži­je­te vět­ší dáv­ku, než bys­te měli.

Již vzhled kni­hy je sym­pa­tic­ký, obal je z tvr­dých desek a rozřa­ze­ní v kni­ze je logic­ké a pře­hled­né.

Kniha je spí­še tako­vým struč­ným pomoc­ní­kem při nej­čas­těj­ších potí­žích, tak­že pokud bys­te chtě­li rady na kon­krét­ní nemo­ci, ty tam nena­jde­te. Zaměřuje se spí­še na pro­blémy typické- nachla­ze­ní, kašel, boles­ti, ekzémy, kož­ní pro­blémy, trá­ví­cí pro­blémy, ner­vo­vé vypě­tí a stres, kře­čo­vé žíly, hmy­zí kous­nu­tí, vyso­ký tlak apod.

Určitě je kni­ha dob­rý pomoc­ní­kem, kam nahléd­nout, pokud chce­te zku­sit nej­pr­ve pomoc z pří­ro­dy např. při nachla­ze­ní, aniž bys­te poly­ka­ly růz­né table­ty apod. Ale ani bylin­ky nejsou vše­lé­kem na všech­ny pro­blémy a mnoh­dy se návštěvě léka­ře či poly­ká­ní léků člo­věk nevy­hne.


Autor: Martin Ježek

Nakladatelství: Cpress

Počet stran: 160

Žánr: Zdraví, alter­na­tiv­ní medi­cí­na

Hodnocení: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60929 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71670 KB. | 13.07.2024 - 14:05:17